Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВнутрішніх справ

Скачати 343.05 Kb.

Внутрішніх справ
Скачати 343.05 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір343.05 Kb.
ТипАвтореферат

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ         1. Присяжнюк Олександр Анатолійович

УДК 340.111.5

340.114


Основи концепції

правового регулювання інтернет-відносин в Україні

(загальнотеоретичні аспекти )

Спеціальність 12.00.01. - теорія та історія

держави і права; історія політичних

і правових вчень
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук
Харків – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України.

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.


Науковий керівник: доктор юридичних наук,

професор,ЯРМИШ Олександр Назарович,

Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, начальник


Офіційні опоненти: доктор юридичних наук,

професор

КАЛЮЖНИЙ Ростислав Андрійович,

Київський національний університет внутрішніх

справ МВС України, начальник кафедри теорії

держави і права;
Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.

доцент, кандидат юридичних наук

ШЕСТАК Валентин Сергійович,

Донецький державний університет управління,

завідувач кафедри загально-правових дисциплін.
Провідна установа: Одеська національна юридична академія, кафедра теорії держави і права, Міністерство освіти і науки України (м.
Національний університет «Одеська юридична академія» - вищий навчальний заклад в Одесі. Університет засновано як академію 1997 року на базі юридичного інституту Одеського державного університету ім. І.
Одеса).

Захист відбудеться “26” травня 2007 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 Харківського національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м.
Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна - університет у місті Харків, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований 17 листопада 1804 року з ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна.
Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.

З дисертацією можна ознайомиться в бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27.


Автореферат розісланий “24” квітня 2007 р.
Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Кириченко В.Є.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подальшого розвитку вітчизняної доктрини щодо правового регулювання інформаційних відносин та потребою у всебічному з’ясуванні можливостей юридичного впливу з боку держави на нове технологічне та людське середовище, яким є віртуальний простір, адже подальший поступальний рух України до соціальної правової держави великою мірою залежить від матеріальної, технологічної та інформаційної оснащеності.
Сучасні інформаційні технології, розвиток всесвітньої комп’ютерної мережі “Internet” сприяють динамічній трансформації громадянського суспільства, його переходу від постіндустріального до інформаційно-правового суспільства.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.
Правова́ держа́ва - форма організації державної влади, за якої верховенство в усіх сферах життя належить правовому закону. У правовій державі всі - і державні органи, і громадяни - однаковою мірою відповідальні перед законом.
Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.
Наукова, юридична громадськість України, усвідомлюючи значення цього процесу, зверталася до постанови і вирішення інформаційних проблем, в тому числі з позицій загальної теорії держави і права, однак юридичним аспектам розвитку мережі „Іnternet” у вітчизняному правознавстві не приділено належної уваги.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
За таких умов актуальним стає комплексний науковий аналіз особливостей правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням мережі „Іnternet” в Україні та його елементного складу, на основі понятійного та концептуального апарату загальної теорії держави і права.
Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.
Необхідність такого аналізу викликана тим, що й досі не розкритим залишається питання щодо впливу віртуального простору на розвиток національної правової доктрини в цілому та доктрини правового регулювання суспільних відносин зокрема. До того ж невизначеним є питання про належність інституту права віртуального простору до числа публічних чи приватних галузей вітчизняного права. Не вирішеними залишаються питання про роль держави та інститутів громадянського суспільства у реалізації, охороні та захисті права громадянина України на доступ до інформації, розміщеної у всесвітній комп’ютерній мережі ”Internet”, про правовий статус учасників інформаційних процесів у цій мережі.
Інформаці́йні проце́си- послідовна зміна стану та (або) уявлення про інформацію в результаті дій, які з нею можна виконувати. Такими діями є - створення, збирання, зберігання, обробка, відображення, передавання, розповсюдження, використання, захист, знищення інформації.
Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.
Потребує поглибленого аналізу низка проблем, що стосуються правового статусу інформації, розміщеної у цій мережі, специфіки предмету, методів, способів та техніки правового регулювання і механізмів саморегуляції суспільних відносин, що виникають з приводу використання цієї всесвітньої комп’ютерній мережі.
Актуальність окресленої теми виявляється також у конкретизації та уніфікації правових категорій права віртуального простору, розробці класифікації інформаційних прав громадян у мережі „Іnternet”, з’ясуванні характеру та особливостей правозастосування юридичних норм, що регулюють діяльність учасників комп’ютерної мережі „Internet” в Україні.
Но́рма пра́ва (правова́ норма) - загальнообов'язкове, формально-визначене правило поведінки (зразок, масштаб, еталон), встановлене або санкціоноване державою як регулятор суспільних відносин, яке офіційно закріплює міру свободи і справедливості відповідно до суспільних, групових та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечується всіма заходами державного впливу, аж до примусу.

Значущість дослідження посилюється й тим фактом, що аналіз правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням мережі „Іnternet” в Україні, з позицій загальнотеоретичного правового підходу здійснюється вперше з моменту появи її українського сегменту.
Зв’язок з науковими програмами. Дисертацію виконано відповідно до основних завдань Національної програми інформатизації, затверджених у ст.5 Закону України “Про національну програму інформатизації” від 04.02.1998 р., № 74/98, п.2 Пріоритетних напрямків наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2006-2010 рр.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
, схвалених Вченою радою ХНУВС 12.12.2005 р.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб за допомогою специфічних засобів загальної теорії держави і права обґрунтувати концепцію правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet” в України.
Відповідно до сформульованої мети визначено завдання дослідження:

- окреслити основні риси інституту правового регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet” в Україні;

- узагальнити вітчизняні та зарубіжні доктринальні підходи до проблеми правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням мережі ”Internet”, з метою запропонування авторської концепції;

- запропонувати категорію “право віртуального простору” та сформулювати її дефініцію на основі проведення порівняння законодавства України та деяких країн світу з інформатизації стосовно доступу та використання мережі ”Internet”, а також виявити специфічні риси юридичних норм, що його утворюють;

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.

- розкрити співвідношення категорії „право віртуального простору” з категорією „інформаційне право”;

- визначити особливості предмету правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням мережі ”Internet” та розкрити його зміст;

- виокремити риси правовідносин, пов’язаних з використанням мережі ”Internet”, та запровадити їхню видову класифікацію;

- показати найбільш ефективні методи юридичного впливу на суспільні відносини, що пов’язані з використанням мережі ”Internet”;- здійснити системний аналіз типів та цілей правового регулювання суспільних відносин з питань використання мережі ”Internet”;
Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, які становлять основу інституту правового регулювання комп’ютерної мережі „Internet” в Україні.
Предметом дослідження є закономірності правової регламентації інформаційних відносин, що виникають і розвиваються у зв’язку з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet” в Україні, та загальноправові проблеми (в їх теоретико-правовому осягненні), обумовлені появою цієї комп’ютерної мережі.
Методологічна база дослідження складається із сукупності наукових методів і принципів, які в комплексі застосовуються для вирішення завдань дослідження та досягнення його мети. Засадничі принципи дослідження - об’єктивність, методологічний плюралізм, кумулятивність наукових знань, органічна єдність теорії та практики. Базовою методологічною основою став загальнонауковий діалектичний метод, який обґрунтовує взаємозв’язок та взаємообумовленість соціальних процесів та суспільних явищ.
Соціа́льний проце́с (рос.социальный процесс, англ. social process) - серія явищ чи взаємодій, які відбуваються в організації, структурі груп і змінюють стосунки між людьми чи між складовими елементами спільноти.
Наукове знання - система знань про закони природи, суспільства, мислення. Наукове знання є основою наукової картини світу, оскільки описує закони його розвитку.
Науко́вий ме́тод (або Ме́тоди науко́вого дослі́дження) - сукупність методів встановлення параметрів, структури, інших характеристик досліджуваних об'єктів.
Діале́ктика (грец. διαλεκτική - «мистецтво сперечатись», «міркувати») - метод філософії, що досліджує категорії розвитку.

Застосовувалися й інші загальні та спеціально-наукові методи: герменевтичний, формально-догматичний, моделювання, метод системного аналізу. Використано прийоми формальної логіки: аналіз, синтез, аналогію, абстракцію.
Форма́льна ло́гіка - конструювання і дослідження правил перетворення висловів, що зберігають своє істинне значення безвідносно до змісту вхідних в ці вислови понять. У історії філософії - окремий розділ або напрям логіки кінця XIX - початку XX ст.

Завдяки методу моделювання було побудовано модель механізму правового регулювання суспільних відносин, що стосуються питань використання всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”, розкрито його особливі риси та досліджено елементний склад, охарактеризовано особливості застосування юридичних норм, що регулюють діяльність учасників комп’ютерної мережі „Internet” в Україні.
Елеме́нтний склад (рос. элементный состав, англ. elementary composition; нім. Zusammensetzung f) - показник, що характеризує наявність та кількість хімічних елементів, які входять до складу речовини. Для визначення елементного складу речовини проводять елементний аналіз.
За допомогою методу порівняльно-правового аналізу в роботі наново переосмислено вітчизняний досвід правового регулювання мережі „Internet” з урахуванням найбільш значимих сучасних світових досягнень у цій галузі. Системно-функціональний метод посприяв аналізу таких правових явищ, як предмет та метод правового регулювання суспільних відносин, що стосуються питань використання всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”, а також виявленню якісно нового рівня їхнього функціонування. Формально-логічний метод став у нагоді при дослідженні особливостей нової понятійної категорії вітчизняного права - „право віртуального простору”. За допомогою герменевтичного методу встановлювалася текстуальна сутність нормативних приписів законодавчих актів, щодо правового статусу учасників суспільних відносин, що виникають у зв’язку з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Ці ж методи застосовувалися при дослідженні стану вивчення проблематики дисертації у фаховій літературі, зокрема праць вітчизняних та зарубіжних правознавців, таких як: С.С. Алексєєв, С.А. Бастрікова, Ю.М. Батурін, А. Габович, Д.В. Головерова, В.В. Голубєв, В.М. Горшеньов, Д. Ван Яссель, Дж. Гембл, І.В. Жилінкова, В.О. Калятін, Р.А. Калюжний, А.С. Кемрадж, Е. Кеч, А.А. Косовець, В.М. Кудрявцев, К. Лессітер, С.В. Маньшин, В.Б. Наумов, С.В. Петровський, А.А. Письменицький, Д. Пост, П.М. Рабинович, І.М. Рассолов, А.Г. Серго, В.П. Талімончик, В.С. Цимбалюк, А. Чучковська, Ю.С. Шемшученко, Дж. Юлел, Л.С. Явич

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в українській юридичній літературі з позицій загальної теорії держави і права комплексно сформульовано засади та основні елементи концепції правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”.
В результаті чого у дисертації сформульовані наступні положення, які репрезентують наукову новизну:
1) на основі аналізу питання про межі державного втручання у суспільні відносини, пов’язані з використанням мережі „Internet”, доповнено розуміння поняття „сфера правового регулювання суспільних відносин” національним сегментом всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”, який упорядковується органами державної влади певної країни;
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

2) враховуючи значення інформації та комп’ютерної мережі „Internet”, як найбільшого у світі інформаційного середовища, в становленні, розвитку та функціонуванні інформаційно-правового суспільства як наступника громадянського суспільства, обґрунтовується теза про визнання права людини на інформацію в якості однієї з найвищих сучасних соціальних цінностей.
Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.
Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
Отже, реалізація цього права людини за допомогою цієї комп’ютерної мережі повинна регламентуватися в Україні виключно законами;
3) сформульовано дефініцію поняття „право віртуального простору” як сукупності юридичних норм - загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, які встановлюють правовий статус учасників мережі „Internet”, регулюють окремі види інформаційного обігу у цій мережі, що здатні впливати на життя, безпеку, здоров’я та майно людини, суверенітет, громадський порядок, безпеку та оборону держави;
4) на підставі аналізу змісту норм права, що регулюють діяльність учасників мережі „Internet” в США, країнах Європейського Союзу та CНД, обґрунтовується висновок про те, що право віртуального простору (інтернет-право) є комплексним полісистемним міжгалузевим правовим інститутом, який, подібно будь-яким іншим міжгалузевим правовим інститутам, має власний предмет правового регулювання, але на відміну від галузей права йому не притаманні власні методи правового регулювання суспільних відносин;
Галузь права - окрема сукупність норм, спрямована на регулювання певної сфери якісно однорідних суспільних відносин. Галузь права, найбільший структурний підрозділ і центральна ланка права, найповніше виражає «групові» особливості правового регулювання.
Грома́дський поря́док - урегульована правовими та іншими соціальними нормами система суспільних відносин, що забезпечує захист прав і свобод громадян, їх життя і здоров'я, повагу честі та людської гідності, дотримання норм суспільної моралі.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.

5) з урахуванням технологічних та соціальних характеристик мережі „Internet” всебічно показано, що серед методів правового регулювання, які застосовуються для впорядкування суспільних відносин, пов’язаних з використанням цієї комп’ютерної мережі, диспозитивний метод як базовий метод приватного права є домінуючим та найбільш оптимальними інструментом для правового регулювання даного типу суспільних відносин;
Привáтне пр́аво - це сукупність правових норм різних галузей права (підсистема), предметом регулювання яких є відносини у сфері приватних, індивідуальних інтересів юридично рівних суб'єктів за допомогою переважно диспозитивного методу регулювання.

6) в результаті аналізу об’єктного складу правовідносин, що виникають у зв’язку з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”, встановлено, що об’єкт цих правовідносин ніколи не має матеріального характеру та не завжди має ідеологічний характер. Отже, це дає підставу для доповнення загальновизнаної у теорії права класифікації видів об’єктів правовідносин на матеріальні та ідеологічні (О.С.
Теорія держави і права - фундаментальна наука і навчальна дисципліна, що вивчає державу і право як явища суспільного життя, основні закономірності їх виникнення і розвитку, їх сутність, призначення і функціонування в суспільстві, а також особливості політичної і правової свідомості та правового регулювання.
Іоффе) таким якісно новим видом об’єктів правовідносин, як інформаційний;
7) в результаті аналізу особливостей охоронної правозастосовчої діяльності, яка виникає у зв’язку з неправомірними діями учасників мережі „Internet”, доведено, що певне програмне забезпечення, яке використовується державою з метою обмеження або заборони доступу до тієї чи іншої інформації протиправного характеру, яка розміщена на сайтах у цій мережі, повинно розглядатися як якісно новий вид державного примусу;
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

8) враховуючи світовий досвід правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням мережі „Internet”, обстоюється доцільність прийняття в Україні Основ законодавства з використання українського сегменту мережі „Internet”.
Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості використання їх:

 • у правотворчій діяльності - для створення та вдосконалення нормативно-правової бази з питань правового регулювання українського сегменту всесвітньої комп’ютерної мережі ”Internet”;

 • як теоретичної бази для подальших наукових досліджень із проблематики правового регулювання суспільних відносин в цілому та проблематики правового регулювання суспільних відносин з питань використання мережі ”Internet” зокрема;

 • у навчальному процесі - при викладанні курсів з теорії держави і права, інформаційного права у вищих навчальних закладах освіти;
  Інформаці́йне пра́во - галузь права, сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов'язані з обігом інформації, формуванням і використанням інформаційних ресурсів, функціюванням інформаційних систем з метою забезпечення задоволення інформаційних потреб фізичних та юридичних осіб.
  Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.


 • при підготовці відповідних розділів підручників, навчальних посібників та навчально-методичних матеріалів з юридичних дисциплін.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася по розділах і в цілому на засіданнях кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ МВС України. Автор виступав з повідомленнями за матеріалами дисертаційного дослідження на XV Міжнародній історико-правовій конференції “Ґенеза держави і права: історико-теоретичні аспекти” (2-4 червня 2006 р., м. Запоріжжя) та на міжнародній науково-практичній конференції “Від громадянського суспільства до правової держави”, яка відбулася у Харківському національному університеті ім В.Н. Каразіна 28 квітня 2006 року. За темою дисертації автором підготовлено й опубліковано три наукових статті у фахових виданнях з юридичних наук.
Структура роботи. Відповідно до мети, завдань, логіки й концепції дослідження дисертація складається зі вступу, трьох розділів (восьми підрозділів), висновків, списку джерел і літератури (179 назв). Загальний обсяг роботи — 163 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито ступінь наукової розробки проблеми, визначено об’єкт і предмет дослідження, його методологічну базу, окреслено мету й завдання роботи, подано відповідну характеристику наукової новизни, підкреслено теоретичне і практичне значення отриманих результатів, узагальнено інформацію про апробацію результатів дослідження і публікації автора.


Розділ 1- „Вплив всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet” на розвиток держави і права на початку ХХІ сторіччя ”– складається з двох підрозділів.
У підрозділі 1.1 „Глобальна комп’ютерна мережа „Internet” - технологічне та суспільне явище постіндустріальної епохи” – всебічно розглянуто питання про соціальний контекст всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”, її значення для формування в Україні та світі громадянського суспільства, його фундаментальних цінностей, зокрема, демократії, свободи слова, права на отримання та розповсюдження інформації.
Свобо́да сло́ва - право людини вільно висловлювати свої думки – розглядається прихильниками лібералізму як одна з найважливіших громадянських свобод. Охоплює свободу вираження поглядів як в усній, так і в письмовій формі (свобода преси і ЗМІ); в меншій мірі стосується до політичної і соціальної реклами (пропаганди).
В роботі звертається увага на те, що до вересня 2002 року число користувачів мережі „Internet” у світі вже перевищило 840 мільйонів осіб. До 2010 прогнозується, що 80% всієї планети буде охоплено мережею „Internet”. Автором звертається увага на той факт, що в тих країнах світу, де мережа „Internet” найбільшим чином вплинула на розвиток суспільних відносин та формування громадсько-політичної думки, замість терміну „громадянське суспільство” стали використовувати термін „інформаційне суспільство”.
Далі в роботі висвітлені окремі технологічні характеристики всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”, які, на думку автора, є найбільш впливовими чинниками розвитку суспільних відносин в цілому та тих, що виникають з приводу її використання, зокрема. До них належать: 1) всесвітній (глобальний) характер мережі „Internet” та відсутність географічних кордонів; 2) можливість для користувачів залишатися анонімними під час її використання; 3) відсутність матеріальної форми у інформації, що поширюється у цій мережі, її здатність циркулювати безконтрольно; 4) наявність електронних зв’язків між користувачами мережі „Internet”. В роботі надано визначення та всебічно розкрито зміст понять „віртуальний простір”, „сайт”, ”електронна інформація”. Констатується, що віртуальний простір є новим людським й технологічним середовищем, яке, з одного боку, складає спільність всіх осіб, всіх культур, всіх мов та професій, які пропонують та запитують інформацію, а з іншого боку, всесвітню комп’ютерну мережу, яка з’єднує їх завдяки інфраструктурам телекомунікацій.
У підрозділі 1.2 „Загальні проблеми держави і права, обумовлені появою всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”, – констатується, що розвиток мережі „Internet” ініціює необхідність наново переосмислити юридичну природу деяких основних категорій права, оскільки без цього є неможливим вирішення ключового питання щодо ролі держави та права в „інформаційну епоху” та визначити головні риси права віртуального простору. В роботі звертається увага на думку Етен Кеч про те, що право все частіше з’являється на екранах моніторів, ніж на папері, та ставить під велике питання практику та класичні юридичні поняття. Далі в роботі виокремлено низку блоків цих загальнотеоретичних проблем.
На думку автора, найбільш великий блок таких проблем пов’язаний з формуванням якісно нової концепції розуміння ролі держави, її механізмів у „інформаційну епоху”. Вільне розповсюдження інформації, транснаціональний та транскордонний характер мережі „Internet” обумовлюють широку наукову дискусію навколо легітимності дій національних урядів стосовно правового впливу на суспільні відносини, що виникають з приводу використання цієї мережі та ефективності законів у цій сфері. Констатується, що сьогодні у світі існують абсолютно протилежні підходи щодо можливості юридичного контролю за використанням мережі „Internet” - від обґрунтування Хамідом Мовлада необхідності виключного контролю за цією мережею до визнання такого контролю недоцільним (Леонард Суссман). У цьому зв’язку потребують корекції та удосконалення такі фундаментальні категорій теорії держави, як „суверенітет та кордони держави”, „юрисдикція держави”, „цілі”, „завдання”, „функції держави”, ”форма правління”, оскільки сучасні інформаційні технології дозволяють звести до мінімуму можливість впливу держави на користувачів мережі „Internet”. Далі в роботі проаналізовано доктрину „електронної держави”, яка активно реалізується у США, Великобританії, Австралії та Канаді.
Інший великий блок загальноправових проблем, що виникли у зв’язку з розвитком мережі „Internet”, пов’язаний з забезпеченням прав людини у „інформаційну епоху”, формуванням нових видів прав людини, поява яких обумовлена прогресом у галузі інформаційних технологій, розробкою юридичних гарантій та механізмів їхнього захисту.
На завершення висвітлення даного питання автором констатується, що науково-технічний прогрес у галузі масових електронних комунікацій сприяв міграції змісту багатьох понять загальної теорії держави і права.
Юридичні гарантії (фр. garantie - порука, умова, забезпечувати що-небудь) - законодавчо закріплені засоби охорони суб'єктивних прав громадян і організацій, способи їх реалізації, а також засоби забезпечення законності і охорони правопорядку, інтересів особистості, суспільства і держави.
Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

Розділ 2 „Юридична природа права віртуального простору як полісистемного правового інституту ” – складається трьох підрозділів.
У підрозділі 2.1. „Науково-теоретичні підходи до розуміння категорії “право віртуального простору” у сучасній юриспруденції ” – автор поділяє точку зору І.М. Рассолова про те, що корисність вивчення перспектив розвитку „права віртуального простору” є очевидною, особливо, якщо її аналізують у більш загальному контексті, тобто з позицій теорії права. Далі в роботі обґрунтовано доцільність введення категорії „право віртуального простору” у науковий обіг, показано її значення для функціонування правової системи.
Правова система - це комплекс взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають унаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, правосвідомість, законодавство, правові відносини та ін.).
Автором всебічно розглянуто погляди Ю.М. Батуріна, І. Жилінковой, В.Б. Наумова, І.М. Рассолова, А.Г. Серго, А.А. Письменицького, які зробили значний внесок у розробку цієї проблеми.

В роботі простежена наукова дискусія, що відбувається з проблеми розуміння цієї категорії у вітчизняній та зарубіжній юриспруденції. Зазначається, що деякі автори вживають термін „комп’ютерне право” (Ю.М. Батурін, А.А. Письменицький), інші - „право віртуального простору” (І.М. Рассолов, В.Б. Наумов), треті - „комунікаційне право„ (А.Г. Серго). На думку ж автора, більш коректним є вживання терміну „право віртуального простору” (інтернет-право), оскільки воно більш точно відображає специфіку суспільних відносин, що пов’язані з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”.


Ключовою проблемою, на думку автора, є проблема визначення галузевої належності права віртуального простору, оскільки від її вирішення залежить визначення предмету правового регулювання суспільних відносин, що пов’язані з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”. Констатується, що деякі вчені не визнають право віртуального простору самостійною галуззю права та вважають його підгалуззю інформаційного права (А.А. Письменицький), інші, навпаки вважають його самостійною галуззю права (А.Г. Серго). На думку автора, право віртуального простору є комплексним автономним міжгалузевим правовим інститутом та комплексною галуззю законодавства, котра складається з норм інформаційного, цивільного, адміністративного, підприємницького та кримінального права.
Криміна́льне пра́во - одна з фундаментальних галузей права, законодавства, наука (доктрина) і навчальна дисципліна. Кримінальне право як галузь права - це система (сукупність) юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.

У підрозділі 2.2 „Предмет та методи права віртуального простору – досліджено наукові концепції вітчизняних теоретиків права С.С. Алєксєєва, В.М. Ведяхіна, А.М. Вітченко, В.М. Горшеньова, М.Г. Олександрова, О.Ф. Скакун, Л.С. Явича щодо правового регулювання суспільних відносин, розкривається зміст категорії „правове регулювання”, надається її визначення.
Далі в роботі проаналізовано сутність, зміст та види суспільних відносин, що виникають у зв’язку з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі „Іnternet”, виокремлено ті з них, які, на думку автора, є предметом регулювання права віртуального простору, з’ясовано їхній суб’єктний склад. Констатовано, що предмет правового регулювання права віртуального простору не обмежується рамками однієї конкретної галузі права, оскільки він регулюється нормами законодавства багатьох галузей приватного та публічного права. Він також має складну та специфічну структуру, елементи якої взаємопов’язані один з іншим. Звертається увага на те, що не лише галузь права, але й правовий інститут, зокрема, комплексний міжгалузевий інститут права віртуального простору, має власний предмет правового регулювання.
Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.
Інститу́т пра́ва - система відносно відокремлених від інших і пов'язаних між собою правових норм, які регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних відносин. Інститути права - необхідна ланка в цілісній системі права.
Він охоплює питання, які стосуються: а) статусу держави та інших, в т.ч. іноземних, користувачів та власників інформації у мережі „Internet”, статусу інформаційних посередників (провайдерів); б) статусу та змісту інформації, що розміщена у мережі „Internet”; в) електронних зв’язків між всіма переліченими суб’єктами, які під впливом права у подальшому набувають форму правовідносин; г) в цілому зони доменних імен, які у сукупності утворюють певний національний сегмент мережі „Internet” конкретної країни.
Далі, розглядаючи у різних ракурсах предмет права віртуального простору, дисертант показує, що він також може класифікуватися: 1) за суб’єктами (держава та її органи, недержавні громадські об’єднання та комерційні організації, громадяни, іноземні громадяни, іноземні держави тощо); 2) за змістом (господарська та комерційна діяльність, наукова та освітня, політична, управлінська, трудова, культурна, правоохоронна).
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Характеризуючи методи правового регулювання суспільних відносин, які виникають у зв’язку з використанням комп’ютерної мережі „Internet”, автор наголошує, що їхній аналіз доцільно проводити у контексті загальної проблеми меж державного втручання у суспільне життя, оскільки такий підхід дозволить всебічно дослідити динаміку їхнього розвитку, визначити найбільш оптимальні та ефективні методи правового регулювання досліджуваних суспільних відносин.
Розкриваючи далі загальні закономірності розвитку та функціонування методів права віртуального простору, автор констатує, що незважаючи на те, що між предметом та методом правового регулювання існує об’єктивна залежність та взаємозв’язок, комплексні міжгалузеві правові інститути (в т.ч. інститут права віртуального простору) не мають власних методів правового регулювання суспільних відносин. Таким чином, цей інститут права оперує методами різних галузей права. Враховуючи характер та зміст суспільних відносин, що підлягають врегулюванню з боку інституту права віртуального простору, дисертант вважає, що вони повинні бути впорядковані за допомогою деяких методів базових галузей права, таких як: конституційне, цивільне, адміністративне, трудове право.
Трудове́ пра́во - самостійна нормовано відокремлена система взаємопов'язаних правових норм, які регулюють суспільно-трудові та пов'язані з ними відносини суспільної організації праці з приводу реалізації права на працю та застосовувати найману працю на підприємствах різних форм власності, з поєднанням суспільно-колективних та особистих інтересів їх суб'єктів.
Зазначається, що пріоритетними методами та способами правового регулювання суспільних відносин, що виникають з приводу використання всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”, є конституційно-правовий та цивільно-правовий методи (метод юридичної рівності сторін), позитивне зобов’язання та дозвіл, оскільки вони є засобами юридичного стимулювання поведінки учасників згаданих суспільних відносин.
У підрозділі 2.3 „Аксіологічні та телеологічні аспекти правового регулювання суспільних відносин, що пов’язані з використанням комп’ютерної мережі „Internet”, зазначається, що правове регулювання суспільних відносин у зазначеній сфері відбувається не тільки за допомогою відомих загальних, міжгалузевих та галузевих принципів, але й за допомогою власних (спеціальних) принципів правового регулювання, які притаманні праву віртуального простору. До останніх, на думку автора, належать принцип рівності всіх користувачів у можливості вільного доступу до всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”, принцип свободи у розповсюдженні та отриманні інформації із всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”, принцип правового стимулювання розвитку науково-технічного прогресу у галузі Інтернет-технологій, принцип гнучкого правового регулювання суспільних відносин, що пов’язані з використанням комп’ютерної мережі „Internet”.
При́нцип свобо́ди - це основоположний принцип права, ключовою ідеєю якого є можливість вибору варіанту поведінки особою, яка обмежується лише правом.
Рівність перед законом - одна з фундаментальних конституційних вимог, важлива умова існування правової держави. Принцип рівності є логічним продовженням принципу справедливості. Зміст 1 Загальна характеристика 2 Генезис ідеї рівності 3 Формальна рівність 4 Фактична рівність 5 Див.

Досліджуючи цілі правового регулювання суспільних відносин, що є предметом впливу з боку права віртуального простору, дисертант виокремлює їхні властивості, обґрунтовує тези про глобальний та всеохоплюючий характер цих цілей, їхній взаємозв’язок та взаємовплив. В роботі запропоновано розділити цілі правового регулювання суспільних відносин, що пов’язані з використанням комп’ютерної мережі „Internet”, на дві основні групи: правові та соціальні. В свою чергу, першу з цих груп доцільно поділити на основні та похідні. До числа основних правових цілей належать: 1) упорядкування на основі юридичних норм суспільних відносин, що виникають з приводу використання всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”, та визначення меж державного втручання у цій галузі; 2) визначення правового статусу учасників цих суспільних відносин; 3) створення умов для реалізації кожною особою конституційно проголошеного права на свободу слова у віртуальному просторі; 4) охорона та захист прав користувачів мережі „Internet”. До числа похідних належать наступні: 1) правове інформування суспільства за допомогою можливостей мережі „Internet”; 2) державний контроль за деякими видами діяльності, що здійснюються за допомогою „Internet”;
Держа́вний контро́ль - одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю - одна з важливих функцій державного управління.
3) удосконалення державного механізму з урахуванням світових досягнень у інформаційній галузі.
Другу групу утворюють цілі, досягнення яких обумовлено міркуваннями суто соціального характеру, а саме: 1) розвиток інформаційно-правового суспільства як наступника громадянського суспільства та удосконалення інститутів демократії;
Демокра́тія - політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано через обраних представників (представницька демократія).
2) науково-технічний прогрес у розвитку інтернет-технологій, поява нових досягнень у цій галузі; 3) сприяння міжнародному комунікаційному обміну.
Після визначення цілей правового регулювання суспільних відносин, що пов’язані з використанням комп’ютерної мережі „Internet”, автор переходить до аналізу його типів. Розглянувши питання тлумачення категорії „типи правового регулювання суспільних відносин, що пов’язані з використанням комп’ютерної мережі „Internet”, дисертант вказує, що вони представляють собою варіант єдиного юридичного методу, особливу побудову, порядок юридичного регулювання, який залежить від низки факторів, таких як засіб правового регулювання (дозвіл, припис, заборона), характер й природа суспільних відносин, що підлягають врегулюванню, пануючий у суспільстві політичний режим та тенденції розвитку науково-технічного прогресу у сфері комп’ютерних та комунікаційних технологій.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Політи́чний режи́м - характерний тип, характер влади в країні; сукупність засобів і методів здійснення політичної влади, яка відображає характер взаємовідносин громадян і держави.
На думку автора, аргументом на користь висновку про існування у даному випадку взаємозв’язку між типом правового регулювання та пануючим політичним режимом є те, що у тих країнах світу, де існує значна доля користувачів мережі „Internet” та панує демократичний політичний режим (США, країни Західної Європи, Японія), застосовується здебільшого дозвільний (цивільно-правовий) тип правового регулювання суспільних відносин та заохочується втілення механізмів саморегуляції поведінки користувачів мережі „Internet”, тоді як у тих країнах Світу, де панують недемократичні політичні режими, втілюється або адміністративно-правовий тип правового регулювання суспільних відносин, який характеризується домінуванням приписів над дозволами, або повна заборона доступу людини до користування цією комп’ютерною мережею (Північна Корея).
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

Розділ 3 – „Правове врегулювання статусу учасників інформаційних процесів у мережі „Internet” та забезпечення його реалізації” – складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 3.1 “Закріплення правового статусу учасників всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet” у законодавстві України та деяких зарубіжних країн ” – зазначається, що в Україні правовим фундаментом для розвитку даного законодавства є положення ст.34 Конституції України, яка встановила, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.
Звертається увага на те, що, на відміну від США та країн Західної Європи, де даний сегмент законодавства формувався на протязі 80-90-рр. ХХ століття, нормативно-правова регламентація мережі „Internet” в Україні розпочалося тільки з 2000 року. Саме тоді вперше у вітчизняному законодавстві були сформовані основні завдання держави щодо розвитку національної складової мережі Інтернет, серед яких головним є задоволення конституційних прав громадян на інформацію.
Конституці́йне пра́во - галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

На думку автора, специфіка вітчизняного законодавства у цій галузі полягає у тому, що: 1) в ньому чітко не визначено: а) чи є всесвітня комп'ютерна мережа „Internet” засобом масової інформації або не є; б) поширюється інформаційний суверенітет України на адресний простір українського сегмента мережі “Internet” (Домен UA); 2) серед широкого кола питань, які потребують нормативно-правового забезпечення з боку інституту права віртуального простору в Україні найбільш детально законодавчо врегульованими є інститут застосування електронно-цифрового підпису та порядок оприлюднення у мережі „Internet” інформації про діяльність органів виконавчої влади;
Сувереніте́т - це виняткове право здійснювати владу у певній державі (рідше - на окремій території, над окремою групою осіб) незалежно від будь-кого.
Засоби масової інформації Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
3) рівень правового захисту персональних даних людини, розміщених у мережі “Internet”, не відповідає сучасним світовим стандартам у цій галузі, а зміст поняття “персональні дані людини” за своїм об’ємом є значно вужчим, ніж у країнах ЄС та США.
Далі в роботі наголошується, що в Україні правове забезпечення інформаційної діяльності держави у мережі „Internet” відбувається в тому числі з метою впровадження концепції “електронної державності”.
Аналізуючи джерела права віртуального простору США та країн Європейського Союзу, автор робить висновок про те, що законодавство цих країн у даній галузі складається з низки блоків нормативних актів та рішень органів судової влади вищої інстанції, що стосуються: 1) юрисдикції держави, в першу чергу судових органів, при вирішенні спорів між користувачами мережі „Internet”;
Інформаці́йна дія́льність - це сукупність дій, спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Судова влада - незалежна і самостійна гілка державної влади, яка здійснюється судами.
Суд Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.
2) організації та забезпечення електронної комерції;
Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.
3) правового статусу учасників мережі „Internet” та інформації, що розміщена у цій комп’ютерній мережі; 4) боротьби з правопорушеннями у мережі „Internet.
У підрозділі 3.2 „Правовідносини, пов’язані з використанням всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”, визначені специфічні риси цих правовідносин, розкрита сутність та запропонована їхня видова класифікація. Дисертантом наголошується, що правовідносини у віртуальному середовищі виступають юридичною формою взаємодії користувачів мережі „Internet” з приводу обміну різноманітною інформацією, мають вольовий характер та у сукупності складаються з комплексу абсолютних й відносних та регулятивних й охоронних правовідносин. Далі в роботі проаналізовано структуру даного типу правовідносин, окреслено систему спеціальних прав та обов’язків учасників мережі „Internet”. Акцентовано увагу на тому, що головною особливістю цих правовідносин є те, що суб’єктивні права в них, в першу чергу, розкриваються через власні дії користувачів мережі „Internet”, які спричиняють виникнення, припинення або зміну прав та обов’язків інших учасників мережі „Internet”, а не тільки через обов’язки третіх осіб (інформаційних провайдерів та власників сайтів).
Висвітлюючи суб’єктно-об’єктний склад правовідносин у віртуальному просторі, автор звертає увагу на те, що серед обов’язкових та постійних учасників даного типу правовідносин, не всі з цих суб’єктів виступають ініціаторами даних правовідносин. З цього автор робить висновок, що існує підстава для класифікації цих учасників на активних (користувачів та власників інформаційних ресурсів (сайтів) та пасивних (інформаційних посередників (провайдерів).
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Характеризуючи об’єкт цих правовідносин, автор пропонує виокремлювати загальний та спеціальний об’єкт правовідносин у віртуальному просторі. При цьому, спеціальним об’єктом у даному випадку, на думку автора, може бути певний вид інформації (інформація конкретного змісту), оперування якою спричиняє наступ юридичних наслідків.
До числа інших специфічних рис цих правовідносин віднесені наступні:
1) правовідносини у віртуальному просторі належать до правовідносин активного типу, оскільки обмін інформацією у мережі „Internet” завжди супроводжується активними діями з боку учасників інформаційного обміну у цієї мережі;
2) фіксація тих чи інших юридичних фактів у віртуальному просторі, виникнення яких обумовлює виникнення, припинення або зміни відповідних правовідносин у більшості випадків потребує застосування спеціальних технічних засобів та необхідного програмного забезпечення в силу властивостей цього технологічного середовища.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Юридичні факти - це певні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення правовідносин, прав та обов'язків.

У підрозділі 3.3. „Специфіка правозастосування юридичних норм, що регулюють діяльність учасників комп’ютерної мережі „Internet” дисертант, трактуючи правозастосування як форму державно-владної, юридично значимої діяльності, в ході якої здійснюється індивідуально-правове регулювання у вигляді винесення індивідуально-конкретних правових приписів, констатує, що техніко-соціальні характеристики віртуального простору значно ускладнюють здійснення процесу правозастосування та вимагають наново переосмислити окремі положення вітчизняної правозастосовної доктрини. Існують труднощі у тому, щоб визначити та зафіксувати точний момент здійснення того чи іншого акту або певної події у цьому середовищі, чимало користувачів мережі „Internet” діють у ній анонімно, без будь-якої ідентифікації, крім того, між ними не має реальних контактів та вони можуть знаходитися у різних частинах світу.
Частини світу - це найбільші глобальні географічні регіони, до яких належать материки чи їхні значні частини разом із прилеглими островами. Зазвичай виділяють шість частин світу: Австралія і Океанія Азія Америка Антарктида Африка Європа
Тому практично всі стадії правозастосовної процедури (від збирання та аналізу фактичних даних до юридичної кваліфікації та виконання правозастосовного рішення) повинні бути адаптовані до реалій віртуального простору.
Висвітлюючи цілі правозастосування у мережі „Internet”, дисертант зазначає, що правозастосування повинне задовольняти потреби учасників мережі „Internet”, забезпечувати ефективність впливу права на суспільні відносини, що виникають у зв’язку з використанням комп’ютерної мережі „Internet”.
При аналізі питання юридичної кваліфікації як невід’ємної складової процесу правозастосування, акцентовано увагу на специфіці відносин у цій мережі, яка полягає у необхідності із початку з’ясування низки питань щодо юрисдикції держави та її органів у тих чи інших відносинах, а також питання про право, яке підлягає застосуванню, перед тим, як дати відповідну правову оцінку тим чи іншим діям учасників віртуального простору. В роботі аналізується відповідний досвід США у вирішенні юрисдикційних питань щодо участі державних та судових органів у розв’язанні спірних питань між учасниками віртуального простору. Якщо до останнього часу у США вважалося, що правозастосовний орган чи суд має компетенцію по розгляду інтернет-спорів відносно особи, яка фізично присутня на її території, то сьогодні органи державної влади США визнають свою юрисдикцію у цих спорах, якщо є наявними певні зв’язки з територією США, навіть тоді коли особа не є резидентом цієї країни.
У висновках наведено авторське формулювання деяких категорій концепції правового регулювання інтернет-відносин, акцентується увага на необхідності системного підходу до дослідження юридичних аспектів використання цієї комп’ютерної мережі, наголошується на необхідності врахування світових тенденції у правовому регулюванні цих суспільних відносин
Констатовано, що всесвітня комп’ютерна мережа “Internet” на початку ХХI сторіччя поступово перетворилася з суто технологічного явища в суспільно-політичне, таке що визначає розвиток сучасних схем державного управління
Всебічно показано, що вперше за всю історію розвитку людства межі державного втручання у суспільні відносини обумовлені об’єктивними технічними законами та закономірностями розвитку комп’ютерних комунікацій та інформаційних технологій.
Аргументовано показано, що предмет правового регулювання права віртуального простору має дворівневий, комплексний характер та складається з двох блоків суспільних відносин, кожний з яких впливає на вибір методів їхнього правового регулювання. До першого блоку таких відносин належать ті з них, що пов’язані з обігом та розповсюдженням різноманітної інформації у всесвітній комп’ютерній мережі „Internet”. Другий блок складається з організаційно-технічних відносини, що забезпечують користувачам можливість доступу до цієї інформації у мережі „Internet”.
Даючи характеристику основним сторонам правозастосування у віртуальному просторі і наголошуючи на необхідності юридизації певних технічних процедур, автор доводить, що завдяки цьому можна було б забезпечити збір та виявлення фактів у віртуальному просторі. Також пропонується створити відповідну державну установу, правовий статус якої дозволяв би фіксувати та підтверджувати відповідним правозастосовним органам фактів інформаційної діяльності у мережі „Internet”.
З врахуванням сучасних світових досягнень у галузі юридичного процесу, дисертантом обґрунтовується доцільність внесення відповідних змін до процесуального законодавства України, в першу чергу до кримінально-процесуального та цивільного процесуального кодексів України, з метою надання можливості суддям та іншим учасникам процесу використовувати ресурси мережі “Internet” під час розгляду судових справ, в тому числі для оприлюднення судових рішень у мережі “Internet”, збирання та надання необхідних доказів за справою, повідомлення за допомогою електронної пошти учасників процесу про дати судових слухань.
Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Список праць, опублікованих автором, за темою дисертації
1. Присяжнюк О.А. До питання про необхідність правового регулювання суспільних відносин, що виникають у зв'язку з використанням всесвітньої комп'ютерної мережі “Інтернет” //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – Вип.30 – С.142-146.

2. Присяжнюк О.А. Правове регулювання застосування електронно-цифрового підпису: сучасний світовий та європейський досвід //Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2005. – Вип.31 – С. 121-124.3. Присяжнюк О.А. Про визначення поняття „право віртуального простору” //Наук. вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. - №4. – С.168-172.
 1. АНОТАЦІЇ


Присяжнюк О.А. Основи концепції правового регулювання інтернет-відносин в Україні” (загальнотеоретичні аспекти ) Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.
Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, 2007.

Дисертація є комплексним загальнотеоретичним дослідженням правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з використанням мережі „Internet”, як окремого виду правового регулювання суспільних відносин. Від аналізу соціальних та деяких технологічних характеристик всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet” та її ролі у системі сучасної життєдіяльності автор переходить до дослідження загальноправових проблем, появу яких спричинив розвиток цієї мережі. Автором подано дефініцію поняття „право віртуального простору”, визначені його специфічні риси, простежена наукова дискусія, що відбувається з проблеми розуміння цієї категорії у вітчизняній та зарубіжній юриспруденції, розглянуто питання щодо галузевої належності цього правового інституту. Пропонується аналітичний розгляд питання про сутність, зміст та види суспільних відносин, які виступають предметом правового регулювання з боку права віртуального простору, з’ясовано їхній суб’єктний склад. Аналізується питання про методи правового регулювання згаданих суспільних відносин. Охарактеризовані цілі, принципи та типи правового регулювання даного виду суспільних відносин.

Розглянуто загальнотеоретичну концепцію механізму правового регулювання мережі „Internet”. Виявлені специфічні риси законодавства України та деяких зарубіжних країн з питань використання всесвітньої комп’ютерної мережі „Internet”, проводиться аналіз відповідних правовідносин, визначено особливості правозастосування юридичних норм, що регулюють діяльність учасників комп’ютерної мережі „Internet”

Ключові слова: мережа „Internet”; право віртуального простору; суспільні відносини, що пов’язані з використанням мережі „Internet”; предмет, метод, цілі, принципи, типи правового регулювання; галузь права та правовий інститут; межі державного втручання у суспільне життя; джерела права віртуального простору; правовідносини; правозастосування.

Присяжнюк А.А. Основы концепции правового регулирования интернет-отношений в Украине (общетеоретические аспекты) - Рукопись.
Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Харьковский национальный университет внутренних дел, Харьков, 2007.
Диссертация является комплексным общетеоретическим исследованием особенностей правового регулирования общественных отношений, связанных с использованием сети „Internet”, как отдельного вида правового регулирования общественных отношений.
Изучена отечественная и зарубежная литература, касающаяся юридической природы правового регулирования общественных отношений. В частности, проанализированы научные концепции таких ученых, как В.М. Ведяхин, В.М. Горшенёв, В.Б Наумов, П.М. Рабинович, И.М. Рассолов, А.А Письменицкий, которые внесли наиболее значительный вклад в разработку данной проблемы.
От анализа социальных и ряда технических характеристик, присущих всемирной компьютерной сети „Internet”, а также определения её роли в системе современной жизнедеятельности, автор переходит к исследованию общеправовых проблем, возникших в связи с динамикой её развития. В диссертации сформулирована дефиниция понятия “право виртуального пространства”, раскрыты его специфические особенности, показана научная дискуссия, касающаяся проблемы понимания данной категории в отечественной и зарубежной юриспруденции, рассмотрен вопрос об отраслевой принадлежности права виртуального пространства как одного из правовых институтов. Проанализирована активно реализуемая в США и государствах Европейского Союза концепция “электронной государственности”, выявлены механизмы ее реализации в Украине.
Исследованы вопросы, касающиеся сущности, содержания и видов общественных отношений, выступающих в качестве предмета правового регулирования права виртуального пространства, проанализирован вопрос о субъектном составе данных общественных отношений. Рассмотрен вопрос о методах правового регулирования данного вида общественных отношений. Акцентируется внимание на необходимости исследования методов права виртуального пространства в контексте общей проблемы пределов государственного вмешательства в разные сферы общественной жизни. Определены цели, принципы и типы правового регулирования рассматриваемых общественных отношений.
Изучено состояние законодательства Украины и ряда других государств, которое регламентирует порядок пользования этой компьютерной сетью. Раскрыты особенности соответствующих правоотношений, предложена их классификация. Анализируется вопрос о специфике правоприменительной деятельности, возникающей в связи с необходимостью индивидуально-правового регулирования между участниками данных общественных отношений.

Ключевые слова: всемирная компьютерная сеть „Internet”; национальный сегмент всемирной компьютерной сети „Internet; право виртуального пространства; источники права виртуального пространства; общественные отношения; предмет, метод, цели, принципы, типы правового регулирования; отрасль права; пределы государственного вмешательства; правоотношения; правоприменение
Prysyazhnyuk A.A. Legal regulation of social relations concerned with the use of computer network Internet in Ukraine (general theoretic aspects) Manuscript.

Dissertation for the degree of candidate of laws majoring in 12.00.01 - theory and history of state and law; history of political and legal doctrine — Kharkiv national university of internal affairs, Kharkiv, 2007.

The dissertation is an integrated general theoretic study of the legal regulation of social relations concerned with the use of network “Internet” as individual kind of the legal regulation of social relations.

Native and foreign literature concerning law nature of legal regulation of social relations was studied. In particular, the scientific conceptions of such scholars as V.M. Vedyakhin, V.M. Gorshenyov, V.B. Naumov, P.M. Rabinovitsch, i.M. Rassolov, A,A. Pismenitskiy, who endowed greatly to the development of the given problem were analyzed.

From the analysis of social and some technological characteristics of the world-wide computer network “Internet” and its role in the system of modern life activity the author turns to the study of general law problems appeared in connection with the dynamics of its development. The definition of notion “the Law of virtual space” was formulated in the dissertation, determined its specific features, observed the scientific discussion, which comes from the problem of understanding of this category in domestic and foreign jurisprudence, examined the question concerning branch belonging of this legal institution. Actively realized in the USA and European Union countries conception of “electronic statehood” was analyzed, its mechanisms of realization in Ukraine were revealed.

Questions about essence, content and kinds of social relations that stand out as a subject of legal regulation of the right of virtual space were studied, the issue about subjective composition of the given social relations was analyzed. The issue about the methods of legal regulation of the stated kind of social relations was examined. There is an accent on the necessity of the study of methods of the Law of virtual space in the context of the general problem of bounds of state interference into different spheres of social life. Objectives, principles and types of legal regulation of the given kind of social relations were determined.The status of the legislation of Ukraine and a range of other states was studied, which regulates the way of utilization of this computer network. Peculiarities of the certain legal relationship were revealed, and their classification was applied. An issue about the specificity of the law-enforcement activity, that arises in connection with the necessity of individual legal regulation between the members of the given social relations is analyzed.

Key-words: world-wide computer network “Internet”; national segment of the world-wide computer network “Internet”; Law of virtual space; social relations; subject, method, objectives, principles, types of legal regulation; law branch; bounds of state interference; legal relationship.

Підп. до друку 18.04.2007.

Формат 60х84/16. Умов.друк.арк. 0,9. Обл.-вид.арк. 0,9.

Тираж 100 прим.

Зам №102
АВТОРЕФЕРАТ”

Свідоцтво ДК №18536 від 03.12.2001 р.

01034, м. Київ, пров Георгіївський, 2, оф.28

578-04-14; 284-71-27


Скачати 343.05 Kb.