Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВольвокс колоніальний організм. Губка та ульва (зелений морський салат) багатоклітинні організми

Вольвокс колоніальний організм. Губка та ульва (зелений морський салат) багатоклітинні організми
Сторінка1/5
Дата конвертації19.03.2017
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4   5

Дата:

Тема: Вольвокс — колоніальний організм. Губка та ульва (зелений морський салат) — багатоклітинні організми

Мета: 1.
Коло́нія (лат. colonia - поселення) - поселення громадян поза межами своєї країни; територія чи країна, що позбавлена незалежності та знаходиться під владою іншої держави (метрополії). В стародавньому світі - поселення громадян якоїсь держави на території загарбаної країни.
Колоніа́льні організми - біологічні системи, що складається з однотипних клітинних або багатоклітинних організмів, слабо диференційованих один з одним, які звичайно мають однаковий генотип, спільний обмін речовин та системи регуляції.
Багатоклітинні організми - це організми, що складаються з кількох чи багатьох клітин, пов'язаних між собою в єдине ціле. Не існує чіткої межі між одноклітинними та багатоклітинними організмами. Багато одноклітинні володіють засобами для створення багатоклітинних колоній, в той же час окремі клітини деяких багатоклітинних організмів у змозі самостійно існувати.
Сформувати поняття про колоніальні (на прикладі вольвоксу) та примітивні (на прикладі губки та ульви) багатоклітинні організми; установити ознаки відмінності між колоніальними і багатоклітинними організмами; 2. Розвивати вміння аналізувати, порівнювати та робити узагальнюючі висновки; формувати вміння працювати в групах; 3.
Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Формувати ціннісні орієнтації на збереження природи.

Обладнання та матеріали: ТЗН (за наявності), малюнки та ілюстрації до теми

Терміни та поняття: ульва, губка, двошаровість, вольвокс, колоніальні організми, співпрацяТип уроку: урок засвоєння нових знань.
Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.


1. Організаційний момент

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

Індивідуальна робота учнів за картками.Юні кросвордисти». Відгадати кросворд «Бактерії» і визначити зашифроване слово.
1


23

45

1. Шар слизу, який покриває клітинну стінку бактерії ззовні. 2.
Бакте́рії (Bacteria, від дав.-гр. βακτήριον - паличка) - одна з основних груп живих організмів. До кінця 1970-х років термін «бактерії» був синонімом прокаріотів, але в 1977 році на підставі даних молекулярної систематики прокаріоти були розділені на царства Архебактерій (Archeobacteria) і Еубактерій (Eubacteria).
Клітинна стінка - досить твердий шар, що оточує клітину. Вона розташовується за межами цитоплазматичної мембрани (також відомої в деяких випадках, як клітинна мембрана) та забезпечує додаткову підтримку і захист.
Органела, яка відсутня у бактеріальній клітині.

3. Компонент клітини, який відсутній у бактерії. 4.

Органела (від слова орган й давньогрець. εἶδος - вид) - зазвичай вільно-плаваюча частина еукаріотичної клітини, яка виконує специфічну функцію. Історично, органели були виявлені за допомогою різноманітних форм мікроскопії або завдяки клітинному фракціонуванню.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Організми, клітини яких не мають ядра. 5. Організми, клітини яких мають ядро. Відповіді: 1 — капсула, 2 — хлоропласт, 3 — ядро, 4 — прокаріоти, 5 — еукаріоти. Зашифроване слово: спора.

Упізнай організм за трьома ознаками.

1. ......................... (Дріжджі.) • одноклітинний організм, який здатний утворювати колонії;

розмножується вегетативно, інколи спорами;• використовується у пивоварінні. 2. ......................... (Бактерії.)

• можуть мешкати в організмі інших істот; • одноклітинні організми;

Хлоропла́сти - тип пластиди, органела, знайдена в клітинах рослин і деяких водоростей, що не відносяться до рослин. Хлоропласти поглинають сонячне світло і використовують його разом з водою та вуглекислим газом для отримання енергії для рослини (у формі АТФ) шляхом фотосинтезу.
Еукаріо́ти (інколи Евкаріо́ти, від грец. εύ- -повністю, добре й грец. κάρυον - ядро) або Я́дерні (лат. Eukaryota Whittaker & Margulis, 1978) - домен одно- та багатоклітинних організмів, що характеризуються переважно полігеномними клітинами, морфологічно сформованим ядром та наявністю мембранних субклітинних органел.
Доядерні або прокаріоти (Prokaryotes, від давньогрецького pro- перед + karyon горіх або ядро, посилаючись на ядро клітини + суфікс -otos, pl. -otes; також може писатися як «procaryotes») - організми без ядра (karyon) клітини, (у більшості випадків також без будь-яких інших мембранних органел, таких як мітохондрії чи ендоплазматичний ретикулум, але є винятки).
Вегетативне розмноження - тип безстатевого розмноження, при якому з частини материнського організму утворюються ідентичні йому за своїми спадковими ознаками нові особини. Іншими словами, це відтворення цілого організму з його вегетативних частин.
Однокліти́нні органі́зми - позасистемна група організмів, тіло яких складається з однієї клітини.

• здатні розмножуватися кожні 20–30 хв. 3. ......................... (Хламідомонада.) • клітина має грушоподібну форму; • розмножується статево і нестатево; • має вічко. 4. ......................... (Інфузорія.) • має травні вакуолі;

• форма тіла постійна; • має клітинний рот.

«Мозковий штурм». — Чому квашені овочі зберігаються значно довше, ніж свіжі? (В основі квашення овочів лежить молочнокисле бродіння, яке спричиняється діяльністю молочнокислих бактерій. У результаті накопичується молочна кислота, яка створює кисле середовище, що запобігає розмноженню гнилісних бактерій.

Вакуоля - обмежена мембраною органела, яка міститься в деяких еукаріотних клітинах і виконує різні функції (секреція, екскреція і зберігання запасних речовин). Вакуоля та її вміст розглядається, як відокремлена від цитоплазми частина.
Молочнокисле бродіння - процес анаеробного окислення вуглеводів, кінцевим продуктом при якому виступає молочна кислота. Назва отримана по характерному продукту - молочної кислоти. Для молочнокислих бактерій є основним шляхом катаболізму вуглеводів і основним джерелом енергії у вигляді АТФ.
Моло́чна кислота́ - α-оксіпропіонова одноосновна оксикарбонова кислота, хімічна формула СН3СН(ОН)СООН. Важливий проміжний продукт обміну живих організмів. Була відкрита шведським хіміком Карлом Шеєле у 1780 році.
)

Мотивація навчальної діяльності Постановка проблемного питання: — У чому полягає головна відмінність багатоклітинних організмів від одноклітинних? кількості клітин.) Відповідь, що багатоклітинні організми відрізняються від одноклітинних за кількістю клітин, є неточною. Оскільки і в деяких одноклітинних із безлічі клітин утворюються колонії, проте всі клітини в їхньому складі однакові. Кожна з них забезпечена всіма пристосуваннями для самостійного існування.
Мікроорганізми, або мікроби - мікроскопічні організми, занадто маленькі, щоб бути видимими неозброєним оком. Вивченням мікроорганізмів займається мікробіологія. Мікроорганізми можуть бути бактеріями, археями, грибами або деякими іншими (ніж грибами) еукаріотами, але не вірусами або пріонами, бо останніх загалом класифікують як неживих, хоча мікробіологія вивчає і ці об'єкти.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
Запитання до учнів: — Чи може клітина багатоклітинного організму існувати самостійно?


(Обговорення відповідей учнів.) Організми навіть нескладних багатоклітинних рослин чи тварин містять спеціалізовані клітини, що пристосовані до виконання певних функцій і різняться своєю будовою. Кожна із цих клітин не може існувати окремо, її життя залежить від інших клітин. Тож у багатоклітинному організмі спеціалізовані клітини взаємодіють між собою. Сьогодні на уроці ми починаємо вивчати будову та особливості життєдіяльності багатоклітинних організмів.
Взаємодія - широкий загальний термін, що позначає таку сумісну дію кількох об'єктів або суб'єктів (тіла, елементарної частинки, біологічної істоти, людини, співтовариства), при якій результат дії одного з них впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку.
Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.
Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети і завдань урок, висловлення учнями своїх очікувань та думок стосовно можливості використання отриманих на уроці знань у майбутньому.

4. Вивчення нового матеріалу Які ж переваги одержують найпростіші, об’єднані в колонію, порівняно з одноклітинними?
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.

1. Можливо, разом їм буде легше знайти собі їжу? 2. Легше захищатися від хижаків? Може й легше, хижаки поїдають маленьких жертв. 3. Можна розподілити функції: одні виступають у ролі мотора, інші спрямовують до світла або їжі. Клітини одноклітинних організмів можуть об’єднуватися в колонії для спільного виконання життєвих функцій. Але при цьому кожна клітина колонії, як і раніше, може сама виконувати всі функції живого і є окремим самостійним організмом. Одноклітинні колоніальні організми були проміжною ланкою в процесі виникнення багатоклітинних організмів.

Одними з представників колоніальних організмів є колоніальні зелені водорості, наприклад вольвокс.

Зелені водорості - парафілетична група Зелених рослин, що, як і інші водорості, переважно живуть у водних навколишніх середовищах. Існують дві головні лінії походження зелених рослин. Одна (Chlorophyta) складається з більшості організмів, класично відомих як «зелені водорості» - представлена здебільш мікроскопічними прісноводими формами і великими морськими водоростями.
Дуже поширені колоніальні форми й серед інших груп водоростей. Колонія вольвоксу виглядає як невелика рухлива зелена куля (до 2–3 мм у діаметрі). Кожна колонія об’єднує від сотень до десятків тисяч клітин вольвоксу, розташованих на поверхні кулі.
Хламідомонада (Chlamydomonas) - рід мікроскопічних одноклітинних зелених водоростей грушоподібної або овальної форми, нараховує понад 500 видів. Поверхня клітини вкрита прозорою оболонкою, що містить гідроксипролін, та яка зазвичай щільно прилягає до протопласту.
Сфе́ра (від грец. σφαῖρα - куля) - замкнута поверхня, геометричне місце точок рівновіддалених від даної точки, що є центром сфери. Сфера є окремим випадком еліпсоїда, у якого всі три півосі однакові.
Між собою клітини з’єднані особливими цитоплазматичними містками.
Цитопла́зма - основна за об'ємом частина клітини, її внутрішній вміст. За фізичними властивостями це напіврідка маса колоїдної структури - цитозоль, в якій знаходяться всі клітинні органели, крім ядра.
Внутрішня порожнина сфери заповнена рідкою слизовою речовиною. Клітини вольвоксу за будовою подібні до хламідомонади. Парні джгутики кожної клітини звернені назовні.
Джгутик (лат. flagellum) - поверхнева та позаклітинна структура, присутня у багатьох прокаріотів і еукаріотів, що служить для пересування в рідкому середовищі або поверхнею вологих твердих середовищ. Джгутики прокаріотів і еукаріотів різко відрізняються за своєю будовою, наприклад, бактерільний джгутик має товщину 10-20 нм і довжину 3-15 μм, він пасивно обертається розташованим в мембрані мотором; тоді як джгутики еукаріотів мають товщину до 200 нм і довжину до 200 мкм, вони можуть самостійно згинатися на всій довжині. У еукаріотів часто також присутні війки, ідентичні за своєю будовою джгутику, але коротші (до 10 мкм), разом вони називаються ундуліподіями.


Самостійна робота учнів з підручником Завдання для учнів: — Які особливості розмноження вольвоксу? Ульва (зелений морський салат) — багатоклітинна рослина, особливості її будови та життєдіяльності. (Розповідь учителя, повідомлення учнів, бесіда.) Існують нижчі рослини, тіло яких, на відміну від вищих рослин, не поділене на корінь, стебло і листки, має просту будову, розміри від кількох нанометрів до 40 м.
Метр (від грец. μέτρον - міра, розмір) - одиниця довжини в Міжнародній системі одиниць СІ та інших метричних системах одиниць. Скорочено метр позначається малою літерою м.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Ни́жчі росли́ни, або сла́неві росли́ни (Thallobionta, або Thallophyta) - за прийнятою раніше класифікацією одне з двох підцарств рослинного світу. Включає одно- та багатоклітинні організми, тіло яких, так звана слань, або талом, на відміну від вищих рослин, не поділене на корінь, стебло і листки, має просту будову.
До цієї групи рослин належать водорості.
Їхнє тіло називається талом, або слань. Розглянемо будову й особливості життєдіяльності водоростей на прикладі ульви.
Водорості (лат. Algae) - гетерогенна група, деякі види автотрофні. Ця група охоплює кілька різних груп відносно простих за структурою живих організмів, які отримують необхідну для життєдіяльності енергію шляхом фотосинтезу, мешкають переважно у водному середовищі чи пристосувались до життя у ґрунті та інших наземних місцезростаннях.
Ульва, або зелений морський салат,— це багатоклітинна зелена водорість, яка живе в морській воді. Вона має пластинчасту слань завдовжки 0,5–1,5 м, яка може бути цільною, розсіченою або розгалуженою. Це найбільша зелена водорість.

Повідомлення учня У багатьох країнах, зокрема в Японії та Кореї, ульва, або морський салат, вживається в їжу, наприклад, такий вид, як ульва салатна. Слані водоростей використовуються у свіжому (для приготування салату) або у вареному вигляді (при готуванні супу), іноді їх додають у гарніри до риби або м’яса. Часто ульву після відповідної обробки використовують як добавку до тіста при випіканні здобних виробів, завдяки чому вони тривалий час не черствіють, набувають своєрідного смаку і збагачуються вітамінами. Слані ульви багаті на Ферум, Манган, Йод, інші мікроелементи, а також вітамінами, амінокислотами. Ульву часто застосовують у комплексних програмах зі зниження ваги з метою нормалізації обміну речовин в організмі людини.
О́бмін речови́н або метаболі́зм - сукупність хімічних реакцій, що відбуваються в живих організмах. Метаболізм поділяється на дві гілки: катаболізм (дисиміляція або енергетичний обмін), що включає реакції розщеплення складних органічних речовин до простіших, яке супроводжується їх окисненням і виділенням корисної енергії, та анаболізм (асиміляція або пластичний обмін) - реакції синтезу необхідних клітині речовин, у яких енергія, отримана у катаболічних реакціях, використовується.
Амі́нокисло́ти - органічні сполуки, які одночасно містять у своєму складі аміно- (-NH2) та карбоксильну (-СООН) групи. Амінокислоти є мономерними одиницями білків, у складі яких залишки амінокислот з'єднані пептидними зв'язками.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Випіка́ння - метод тривалого готування їжі під дією сухого тепла, спричиненого тепловою конвекцією, але не тепловим випромінюванням, як правило, в печі, але, в окремих випадках, і в гарячому попелі або на розпечених каменях.
Мікроелеме́нти - хімічні елементи, присутні в організмах живих істот в низьких концентраціях (тисячні долі відсотка та нижче).
Вітамі́ни (лат. vitae - життя і амін - речовина, що містить аміногрупу (-NH2)) - низькомолекулярні органічні сполуки різної хімічної природи, що необхідні для життєдіяльності живого організму в малих дозах, і не утворюються в самому цьому організмі в достатній кількості, через що повинні надходити із їжею.
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.

Губки — примітивні багатоклітинні тварини, які ведуть прикріплений спосіб життя. Перші представники губок з’явилися в протерозойську еру.

Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Протерозой або Протерозойський еон - геологічний еон, підрозділ загальної стратиграфічної шкали, який охоплює період від 2500–2700 млн років до 542 млн років тому. Це верхній підрозділ докембрію, почався після архея.
На сьогодні відомо понад 3000 видів губок. Губки поширені в прісних і солоних водах усіх кліматичних зон, представлені як поодинокими, так і колоніальними формами. У верхній частині розташований отвір — устя, через яке центральна порожнина губки сполучається із зовнішнім середовищем. Стінка губки складається з двох шарів. У зовнішньому шарі містяться плоскі клітини, які виконують захисну функцію. Внутрішній шар складається з комірцевих клітин, які мають джгутик. Стінка тіла пронизана численними наскрізними порами, утвореними великими клітинами циліндричної форми.
Центра́льна - вантажна тупикова залізнична станція Ясинуватської дирекції Донецької залізниці (з грудня 2014 р. Придніпровська залізниця).
Клі́мат або підсо́ння (від дав.-гр. Κλίμα - ухил) - багаторічний режим погоди, який базується на багаторічних метеорологічних спостереженнях, 25-50-річні цикли, одна з основних географічних характеристик тієї чи іншої місцевості.
Цилі́ндр (грец. κύλινδρος - «валик») - тупа піраміда товстої форми
Крізь пори вода надходить до губки, а через устя виходить. Запитання до учнів: — Що змушує воду заходити через пори до центральної по рожнини? Це цікаво! Одна губка заввишки 10 см і завширшки 4 см за добу перекачує через себе майже 80 л води! «Коло ідей» — Запропонуйте дослід, за допомогою якого м ожна довести, що вода потрапляє в тіло губки через пори, а виходить через устя. (Зафарбувати воду навколо губки і спостерігати за її рухом.)

Щоб забезпечити постійний потік води, губка повинна бути достатньо жорсткою. Між зовнішнім та внутрішнім шарами клітин міститься речовина — мезоглея. У неї занурені подібні до голок спікули або волокна. Вони складаються з речовин, які виробляються клітинами губок: спікули із солей Кальцію, силіцій оксиду, а волокна — з органічної речовини спонгіну.

Органі́чні речови́ни (рос. органические вещества, англ. organic matter; нім. organische Stoffe m pl) - речовини, що виникли прямо або непрямо з живої речовини або продуктів їх життєдіяльності; присутні в атмосфері, поверхневих і підземних водах, осадах, ґрунтах і гірських породах.
Ка́льцій, також ва́пень, ва́пник або вап[Джерело?] (Ca) - хімічний елемент з атомним номером 20 та його проста речовина, що належить до лужноземельних металів, сріблясто-білий м'який метал, хімічно активний, легко окиснюється.
Ці опорні елементи губок зростаються, утворюючи як скелет окремої особини, так і скелет усієї колонії.

— Як відбуваються основні процеси життєдіяльності губок?Робота в группах Завдання для груп: — Опрацювати матеріал підручника та визначити особливості процесу: I група — живлення; II група — дихання; III група — виділення;
Ви́ділення (екскреція) - процес виведення кінцевих продуктів, які утворилися в ході обміну речовин в клітинах тіла при розщепленні органічних енерговмісних речовин. Цю функцію виконують як спеціалізовані видільні органи, так і інші органи чи системи, для яких видільна функція може бути побічною, другорядною.
IV група — розмноження.

Виступи учасників груп та обговорення питань, які виникли в учнів.

Запитання до учнів: — Чому не відбувається масового поширення губок, адже вони можуть розмножуватися кількома способами і мають високий рівень регенерації?

— Пригадайте, що таке регенерація. Як ви гадаєте, чи здатні губки до регенерації? (Обговорення відповідей учнів.) Це цікаво! Губки можуть відновлювати втрачені частини тіла. Наприклад, якщо протерти шматочки губки через дрібне сито, клітини, які утворяться через деякий час, зберуться у групи, а через 6–7 днів сформують мініатюрну губку.Заповнення таблиці

Клітини тіла губки

Функції

Складання опорного конспекту Загальні ознаки представників типу Губки: • група одних з найбільш примітивних багатоклітинних тварин;
Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.
Твари́ни (лат. Animalia або лат. Metazoa) - царство переважно багатоклітинних еукаріотичних (ядерних) організмів, однією з найголовніших ознак якого є гетеротрофність (тобто, споживання готових органічних речовин) та здатність активно рухатись.
більшість із них не мають характерної симетрії тіла;
Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
• складаються з різних типів клітин, які Вик онують різноманітні функції; • функціонально клітини губок мало пов’язані між собою; • розміри — від 1,5 мм до 2 м; • прикріплений спосіб життя; • тривалість життя — від кількох тижнів до двох років; кінська губка може жити до 50 років; • здатність до регенерації; • розмноження: статеве і нестатеве. Запитання до учнів: — Як ви вважаєте, яку роль губки виконують у природі та житті людини? Бесіда з учнями та складання опорної схеми Це цікаво! — Вилучених з води купальних (грецьких) губок Середземного моря віджимають і залишають на сонці гнити, при цьому м’які частини руйнуються, а роговий шар зберігається, його використовують для обтирання тіла під час миття і купання. — Свердлильні губки проробляють ходи у твердому вапняковому субстраті. Своєю життєдіяльністю ці губки руйнують гірські породи, зокрема скелясті узбережжя, завдають шкоди господарствам, які розводять устриць.
Склада́ння (ви́робу) - технологічний процес утворення з'єднань складових виробу (поєднання, координування і фіксація деталей у вузли, а вузлів у готовий виріб).
Вапня́к (рос. известняк, англ. limestone, нім. Kalkstein) - осадова гірська порода, що складається головним чином з кальциту з домішками глинистого матеріалу, кремнезему, оксидів заліза та інших. Найпоширеніший різновид карбонату кальцію.
Узбере́жжя - смуга землі, місцевість уздовж берега моря, озера, великої річки; розташована по обидва боки берегової лінії. Пролягає між сушею та водоймою, і характеризується їхнім безпосереднім взаємним впливом.
Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.


Скласти сенкани на теми «Губки», «Вольвокс», «Ульва». Губкинайпримітивніші, бокалоподібніфільтрують, живляться, озмножуються ведуть прикріплений спосіб життя

бодяга «Мозковий штурм».— Визначте, які спільні риси властиві живленню губок та одноклітинних тварин.

— Губки ведуть прикріплений спосіб життя. Поясніть, навіщо їм потрібний скелет.— Чому водорості відносять до нижчих рослин?

Підбиття підсумків уроку і – ний метод «Ланцюжок»

Оцінювання та його мотивація.

Домашнє завдання . Опрацювати § підручника (всім) Індивідуальні та творчі завдання.

Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.
Підготуватися до контрольної роботи з теми «Одноклітинні організми».

Значення губок
У природі
ганічні
Біологічні очищувачі водойм

Їжа для морських


зірок
Житло
для деяких тварин
У житті людини
Деяких вапняних губок використовують як миючий засіб
Деяких скляних губок використовують як прикраси
Використовують у народній медицині (присипка, тампони для зупинки кровотеч, засіб від ревматизму та при травмах)
Губки завдають шкоди береговим спорудженням (свердлильна губка кліона)
ВольвоксВольвокс (збільшено)
  1   2   3   4   5