Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВплив ринково-орієнтованого упpaвлiння на функціонування малодіяльних дільниць залізничного транспорту

Вплив ринково-орієнтованого упpaвлiння на функціонування малодіяльних дільниць залізничного транспорту
Дата конвертації18.05.2017
Розмір36.1 Kb.

ВПЛИВ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНОГО УПPAВЛIННЯ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛОДІЯЛЬНИХ ДІЛЬНИЦЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Кириленко О.М.
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
, к.е.н.,доцент

Національний авіаційний університет
Внаслідок впливу міжнародної фінансової кризи, залізниці Європи зазнали істотного зниження обсягів перевезень в 2015 р. У складній ситуації через зниження обсягу перевезень і погіршення фінансової ситуації, виявилися і українські залізниці.
Українські залізниці Украї́нські залізни́ці (УЗ) - термін, що вперше був затверджений у вересні 1992 рішенням Спільної групи Міжнародного союзу залізниць (МСЗ) та Організації співробітництва залізниць (ОСЗ) по класифікації і кодуванню.

Це нівелювало всі попередні спроби здійснити результативні реформи транспортного сектора, поліпшити експлуатаційні й фінансові показники роботи залізниць, коли економіка була сильною. Так, у Румунії в 2015 р. було оголошено про великомасштабні звільнення на державних транспортних компаніях. Така ж ситуація характерна й для Болгарських залізниць. Компанії, що стали перед гострою кризою ліквідності вимагають, щоб була реалізована додаткова державна допомога. Урок цих подій зрозумілий: нерозсудливо затримуватися при здійсненні реформ залізничного сектора під час сприятливого економічного періоду, оскільки наслідки можуть бути серйозними, якщо фінансовий спад відбувається раніше, ніж призначені реформи були належним чином реалізовані.

Головна мета даного дослідження полягає в тому, щоб розкрити назрілу гостру потребу в інтенсифікації процесу реформи залізничного сектору, його адаптації до ринкових умов господарювання. Доведено, що негативний результат реалізації реформи залізничного транспорту до відкриття (лібералізації) ринку, може привести державні залізниці як до ризику швидкого зниження частки на ринку, так і до ризику істотного погіршення фінансових результатів. Своєчасна реалізація реформ дозволяє транспортним компаніям стати більш адаптивними, більш орієнтованими на бізнес. Вони повинні зосередитися на тому, щоб більш повно реалізовувати потреби клієнтів, з метою надання ефективних, рентабельних послуг. Проте, це навряд чи можливо, поки залізничні компанії захищені державою й немає ніякої внутрішньо-модальної конкуренції. Монополії не є сприйнятливими до змін ринкових вимог, особливо якщо штучно захищені від впливу зовнішніх факторів.

Остаточна мета реформ полягає в тому, щоб поліпшити якість послуг залізничного транспорту. Чим вище ефективність залізничного транспорту, тим ширше діапазон ринків, де можуть успішно конкурувати залізничні компанії в міжнародних сполученнях або на напрямках міжнародних транспортних коридорів.

Міжнародні транспортні коридори Міжнародні транспортні коридори (МТК) - транспортні артерії і сукупність різних видів транспорту, що забезпечують значні перевезення вантажів і пасажирів на напрямках їх найбільшої концентрації. Транспортні коридори виконують роль кровоносних судин у світових інтеграційних процесах.
Обґрунтовано, що пасажирські послуги залізниці можуть забезпечити одержання економічного й соціального ефекту, особливо в щільних міжміських коридорах – для приміського транспорту у великих містах і досить населених сільських районах. Ті країни, які прагнуть бути членами ЄС, повинні зрозуміти, що якнайшвидша реалізація відповідних реформ значно збільшить можливість одержання позитивної думки з ЄС щодо ефективності функціонування, як транспортної системи, так і національної економіки. Обмежені засоби державного субсидування повинні використовуватися більш ефективно й фінансувати тільки гостро-необхідні заходи – модернізація колійної інфраструктури, рухомого складу й соціально необхідні послуги пасажирського сектора залізниці.
Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.
Транспортна система - це система взаємопов’язаних складових (людей, які задіяні в транспортному процесі; інфраструктури; транспортних засобів тощо), яка призначена для транспортування будь-кого (будь-чого).
Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.
Дані кошти не повинні використовуватися для підтримки не ефективних заходів.

Проведення ефективних реформ покликане пожвавити залізничний транспортний сектор, його продукція повинна стати більш адаптованою до вимог вантажовласників. Все це дозволяє також пожвавити й малодіяльні ділянки залізничного транспорту, оскільки більшість підприємств, що мають можливість користуватися послугами малодіяльних залізниць, відмовляються від них на користь автодорожнього транспорту, як правило, через нерегулярність сполучень, значний час перебування вантажів на «колесах» та високий тариф.

На підставі проведених досліджень, автором визначені та науково обґрунтовані три головних причини, за якими, на державному рівні, необхідно надавати пріоритет реформі саме залізничного транспорту:

1. Необхідність гарантувати відповідність вимогам Директив Європейського союзу (ЄС) для залізничного сектора.

2. Забезпечення, в умовах лібералізації транспортного ринку, конкурентоспроможності державних залізничних компаній в порівнянні з новими учасниками.

3. Отримання організаційного та соціально-економічного ефекту в результаті прискорення реалізації заходів, передбачених результатами реформи транспортного сектора.

Нa ocнoвi пpoвeдeнoгo дocлiджeння pинкoвoгo мexaнiзму упpaвлiння тpaнcпopтнoю iнфpacтpуктуpoю зaкopдoнниx дepжaв, зpoблено виcнoвoк, щo вiдпoвiднo дo зaгaльнoпpийнятoї нaукoвoї позиції, зaбeзпeчeння eфeктивнoї дiяльнocтi зaлiзничнoгo тpaнcпopту пepeдбaчaє пoшук фaктopiв, щo фopмують виpoбничo-гocпoдapcькi мoжливocтi для мaкcимaльнoгo зaдoвoлeння пoпиту нa пepeвeзeння зa кoнкуpeнтocпpoмoжнoю цiнoю тpaнcпopтнoї пpoдукцiї. Пiдвищeння eфeктивнocтi дiяльнocтi зaлiзничнoгo тpaнcпopту зaкopдoнниx дepжaв йдe шляxoм уточнення, в кoнтeкcтi гaлузeвoї специфіки, зaгaльниx тeopeтичниx, eкoнoмiчниx, мeтoдoлoгiчниx i пpaктичниx peкoмeндaцiй, щo вiдпoвiдaють вимoгaм eкoнoмiчнoгo середовища.


Література:

 1. Гненний О.М. Методологічно-прикладні основи оцінювання вартості майна та майнових прав підприємств (на прикладі підприємств залізничного транспорту): дисертація на здобуття ступеня доктора економічних наук. 08.00.
  Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.
  До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
  04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Гненний Олег Миколайович ; ДНУЗТ. – Дніпропетровськ, 2013.– 435 с.

 2. Разумова К.М. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності функціонування пасажирських перевезень на транспорті : Дисертація на здобуття ступеня доктора економічних наук.
  Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
  – Харьків, 2015.–408 с.

 3. Situation and Perspectives of the Rail Market TREN/R1/350–2008 Lot 2: Final Report.–30 March 2010. • Література: Гненний О.М. Методологічно-прикладні основи оцінювання вартості майна та майнових прав