Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВсеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» Електроніка та приладобудування

Скачати 38.33 Kb.

Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» Електроніка та приладобудування
Скачати 38.33 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір38.33 Kb.

Орієнтовна тематика проектів

Всеукраїнської науково-технічної виставки-конкурсу

молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України»

1.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Електроніка та приладобудування:


 • технологічні процеси виготовлення приладів і технічного обладнання в галузях електротехніки, електроніки, радіотехніки, вимірювальної техніки, автоматики, кібернетики, мехатроніки, побутової техніки та ін.
  Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.
  (наноінженерія);

 • мікро- та наноелектроніка: мікроелектроніка та напівпровідникові прилади, фізична та біомедична електроніка (молекулярна електроніка, квантові комп'ютери, створення базових елементів наноелектроніки, нанопристрої, обробка і зберігання інформації, логічні елементи);
  Напівпровідникові прилади Напівпровідникові прилади (англ. Semiconductor devices) - електронні компоненти, що виготовляються з напівпровідникових матеріалів (таких як кремній, германій, галій та ін.) і використовують їх електронні властивості.


 • радіоелектронні прилади, пристрої, апарати, системи та комплекси;

 • акустотехніка: медичні, акустичні та біоакустичні прилади й апарати; акустичні засоби та системи; відео-, аудіо- та кінотехніка;

 • прилади точної механіки, наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи, прилади і системи неруйнівного контролю;
  Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
  Логічний елемент - пристрій, призначений для обробки інформації в цифровій формі (послідовності сигналів високого - «1» і низького - «0» рівнів у двійковій логіці, послідовність «0», «1» та «2» в трійковій логіці, послідовності «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8» та «9» в десятковій логіці).
  Неруйнівний контроль (скорочено НК) - контроль властивостей і параметрів об'єкта, не руйнуючи його та при якому не повинна бути порушена придатність об'єкта до використання та експлуатації.
  Механіка (від грец. Μηχανική, mechane - знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук.


 • лазерна та оптоелектронна техніка.

2. Матеріалознавство та перспективні технології:

 • наноматеріали та нанотехнології;

 • вирощування кристалів. Монокристали алмазу, дорогоцінного каміння та тугоплавких металів, сплавів та сполук (ювелірне, інструментальне виробництво).
  Тугопла́вкі мета́ли - одна з груп металів, чия температура плавлення вища за температуру плавлення заліза (1539 °C). До тугоплавких металів відносять титан, цирконій, гафній, ванадій, ніобій, тантал, хром, молібден, вольфрам, реній.
  Перспективні технології - технології, які, як очікується, мають змінити рівень технологічного та соціального розвитку людства. Перспективні технології базуються на досягненнях останніх років та окремих досягненнях минулого століття, які до цих пір залишалися спірними та не отримали розвитку свого потенціалу, такі як 3D-друк, передімплантаційна генетична діагностика і генотерапія, які датуються 1981, 1989 і 1990 роках відповідно.
  Дорогоцінне каміння Коштовне камі́ння (рос. драгоценные камни, англ. gemstones, precious stones, нім. Edelsteine m pl) - природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах).
  Сучасна кристалографія, обробка й огранювання кристалів;

 • біоматеріалознавство;

 • розумні матеріали (з пам’яттю форми, магнітні, надпружні та інші);

 • матеріали для альтернативної енергетики та екології;

 • нові надміцні конструкційні, інструментальні та триботехнічні композиційні матеріали для транспорту, автомобіле-, літако-, ракето-, тепловозо-, суднобудування, військової техніки, будівництва та архітектури;

 • матеріали для прикладного образотворчого мистецтва (ювелірні вироби, скульптури із дорогоцінних металів, сплавів, металополімерів, металокераміки, кераміки, скла та ін.
  Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.
  Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
  Техніка Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
  Благоро́дні мета́ли (шляхе́тні мета́ли) - метали, що належить до групи кольорових металів, які мають високу хімічну стійкість і умовно поділяються на дві підгрупи: дорогоцінні метали (золото, срібло) і платинові метали (платина, паладій, родій, іридій, рутеній, осмій).
  );

 • матеріалознавство в криміналістиці;

 • поліфункціональні покриття: для художніх виробів, енергозаощадливі, зносо- та корозійностійкі, надтверді, радіопоглинаючі (літаки-невидимки), протиобледеніння, декоративні та ін.;

 • матеріали для мікроелектроніки та електротехніки (суперконденсатори, сегнетоелектричні чіпи пам’яті для портативного електронного обладнання, великі інтегральні схеми: стільникові телефони, комп’ютери, паливні комірки на основі оксидів металів, полімерів;
  Стільниковий телефон - автономний мобільний телефон, призначений для роботи в мережах стільникового зв'язку; використовує приймач радіодіапазону і традиційну телефонну комутацію для здійснення телефонного зв'язку на території зони покриття мережі.
  Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
  емітери електронів, катодні матеріали, фотоніка, магнітопласти тощо);

 • раціональне природокористування й екологія. Переробка та утилізація техногенних (промислових) відходів;

 • технології, що базуються на останніх досягненнях фундаментальних наук (фізики, хімії, біології) і дозволяють кардинально підвищити продуктивність, енерго- та трудомісткість, безпечність суспільного виробництва.

3. Машинобудування:

 • транспортне машинобудування (залізничне, суднобудування, автомобілебудування);

 • авіабудування, ракетобудування та космічна техніка;

 • виробництво технологічного обладнання для різних галузей промисловості (енергетики, металургії, верстатобудування, інструментальної, хімічної, лісової та деревообробної, легкої, харчової, поліграфічної промисловості та ін.
  Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
  Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
  );

 • будівельне та комунальне, сільськогосподарське машинобудування;
  Сільськогосподарське машинобудування - галузь машинобудування, підприємства якої виробляють різні машини та устаткування для потреб сільського господарства.


 • виробництво побутової техніки, приладів та обладнання для навчального процесу.

4. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології:

 • прилади, обладнання та технології інформаційних систем.
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
  Інформаційні мережі зв’язку;

 • засоби формування та перетворення інформації. Генерація та поширення радіохвиль;

 • технології та засоби телекомунікацій. Телекомунікаційні системи та мережі. Новітні технології прискорення передачі та збільшення об’єму передачі інформації.
  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
  Технології захисту сигналу. Система NG (new generation);

 • сучасні комп’ютерні технології в системах зв’язку. Мультимедійні засоби видовищ;

 • системи дистанційного навчання. Засоби та методики дистанційного навчання. Лабораторії віддаленого доступу;

 • Інтернет-технології та WEB-дизайн.

5. Екологія та ресурсозбереження:

 • екологічно безпечні технології, екологічно чисте виробництво. Екологічні аспекти виробництва та споживання енергії;

 • раціональне використання енергоресурсів та енергоносіїв. Впровадження ресурсозберігаючої, енергоефективної техніки і технологій у промисловості, сільському господарстві, будівництві, транспорті та інших галузях;

 • енергозбереження в побуті та навчальному закладі. Екобудинок;

 • поновлювані джерела енергії. Альтернативна енергетика: вітроенергетика, геліоенергетика, геотермальна енергетика, альтернативна гідроенергетика (припливні та хвильові електростанції), біоенергетика та ін.;

 • технології вторинної переробки відходів.

6. Технічна творчість та винахідництво:

 • технічна творчість та технічне моделювання (авто-, судно-, авіа-, ракето-космічне та ін.). Нові конструкції і технології, нові принципи в конструюванні приладів, розробка і застосування нових технологій і матеріалів;

 • винахідництво, оригінальні ідеї у різних галузях науки і техніки.


7. Робототехніка та робототехнічні системи:

 • промислові роботи (автоматизація ліній виробництва, важка техніка, маніпулятори, компоненти автоматичних транспортних систем і т.п.);

 • побутові роботи (помічники, розваги, охоронці, твариноподібні, контролюючі системи житлового простору і т.п.);

 • екстремальні роботи (мікроскопічні, дослідницькі, незвичні способи переміщення для води, повітря, землі у важких умовах, наприклад: марсоходи);

 • штучний інтелект роботизованих систем (навігація, розпізнавання предметів та звуків, прийняття рішень).


Скачати 38.33 Kb.

 • 2. Матеріалознавство та перспективні технології : наноматеріали та нанотехнології; вирощування кристалів. Монокристали алмазу, дорогоцінного каміння
 • 4. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології: прилади, обладнання та технології інформаційних систем
 • 5. Екологія та ресурсозбереження
 • 6. Технічна творчість та винахідництво
 • 7. Робототехніка та робототехнічні системи