Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВступ актуальність теми дослідження

Вступ актуальність теми дослідження
Сторінка1/6
Дата конвертації07.06.2017
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6


ВСТУП
Актуальність теми дослідження. В умовах формування ринкової економіки, що передбачає самостійність підприємств у питаннях виробничо-господарської діяльності, для більшості з них актуальною стає проблема забезпечення формування конкурентної поведінки.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Особливо ця проблема загострюється у зв'язку з наростанням невизначеності у зовнішньому середовищі підприємств та прагненням України до інтеграції в європейське й світове економічне співтовариство.
Стандартна невизначеність (англ. standard uncertainty) u - невизначеність результату вимірювання, виражена як його стандартне (середнє квадратичне) відхилення.
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Разом з тим, з поглибленням екологічних і соціальноекономічних проблем суспільства, визначені проблеми вимагають розвитку нових підходів до формування конкурентної поведінки підприємства.

Дослідженню проблеми формування конкурентної поведінки присвячено праці Г. Л. Азоєва, Л. В. Балабанової, І. П.

Балабани гербу Корчак - шляхетський рід албанського походження.
Булєєва, М. І. Гельвановського, Ю. Б. Іванова, М. О. Кизима, О. Є. Кузьміна, М. Портера, К. Прахалада, С. Г. Свєтунькова, О. М. Тищенка, Р. А. Фатхутдінова, Г. Хамела та багатьох інших вчених. Багато зарубіжних і вітчизняних вчених, серед яких Б.
Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.
Андерсен, В. Г. Єліферов, В. В. Рєпін, М. Робсон, М. Хаммер, Дж. Харрінгтон, Дж. Чампі та інші, приділяють увагу дослідженню процесного підходу до управління підприємством.

Але, незважаючи на численні розробки, деякі теоретико-методологічні проблеми, пов’язані з формуванням конкурентної поведінки підприємства в сучасних умовах, і досі залишаються невирішеними. Зокрема, не достатньо повно розглянуто особливості формування конкурентної поведінки підприємства .

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є обгрунтування взаємозв’язків між стратегією конкурентної поведінки компанії, її місцем та цілями на ринку, а також конкурентною стратегією компанії, що є ключовими чинниками успіху в конкурентній боротьбі.

Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.

Для досягнення означеної мети передбачено розв'язання таких основних задач:: • дослідити теоретичні й практичні аспекти конкурентної поведінки підприємства для розкриття її сутності, властивостей та аналізу сучасних наукових

підходів;
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.


 • визначити набір конкурентних стратегій на підприємствах;

 • з’ясувати методи оцінки конкурентної поведінки підприємства на ринку;

 • провести аналіз і оцінку основних результатів фінансово-економічної діяльності підприємства ПАТ «В.О КОНТІ»

 • провести аналіз загальної системи управління та дослідження стану менеджменту на підприємстві ПАТ «В.
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
  Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
  Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
  О КОНТІ»;

 • оцінити стан формування конкурентної поведінки на підприємстві ПАТ «В.О КОНТІ»;

 • розробити заходи удосконалення процесу формування конкурентної поведінки на підприємстві.

Об’єктом дослідження – є процес формування конкурентної поведінки підприємства.

Предметом дослідження – є теоретичні, методичні і практичні засади формування і розвитку конкурентних стратегій та програм на підприємстві ПАТ «В.О КОНТІ».

Методи дослідження. Обґрунтованість отриманих результатів забезпечено використанням наукових методів: індукції – для висування наукової гіпотези щодо необхідності врахування положень процесного підходу при формуванні конкурентної поведінки підприємства;
Науко́вий ме́тод (або Ме́тоди науко́вого дослі́дження) - сукупність методів встановлення параметрів, структури, інших характеристик досліджуваних об'єктів.
морфологічного аналізу – для дослідження сутності категорії «конкурентна поведінка підприємства»; класифікації – для класифікації конкурентних методів та стратегій; логічного аналізу – для розгляду існуючих підходів до оцінки конкурентної поведінки;
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
статистичного аналізу – для обробки й інтерпретації статистичних даних, що характеризують рівень соціально-економічного розвитку України і кондитерських підприємств України, а також рівень конкурентної поведінки окремих підприємств; структурного моделювання – для побудови моделі формування конкурентної поведінки підприємства на основі процесного підходу; методу аналізу ієрархій – для визначення вагомості окремих ключових факторів успіху;
Інтерпретатор мови програмування (interpreter) - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну, построкову) обробку, перетворення у машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює у машинні коди всю програму без її виконання).
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
методу ідеалізації – для знаходження оптимальних значень вимірюваних показників у процесі аналізу конкурентної поведінки підприємства;
О́птимум (рос. оптимум, англ. optimum, нім. Optimum n) - сукупність найсприятливіших умов для будь-чого. Найкращий варіант вирішення задачі або шлях досягнення мети за даних умов та ресурсів.
Бі́знес-проце́с (англ. Business Process) - будь-яка діяльність, що має вхідний продукт, додає вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача. Зміст 1 Опис 2 Моделювання та симуляція 3 Автоматизація та комп'ютеризація бізнес-процесів 4 Див.
Ідеалізація - творення ідеалу через виокремлення та узагальнення деяких ознак реальних явищ.
індексного методу – для оцінки рівня конкурентної поведінки підприємства і його бізнес-процесів;

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці і обґрунтуванні теоретичних положень, методичних підходів та практичних рекомендацій щодо формування конкурентної поведінки підприємства на основі процесного підходу. У дослідженні одержано такі найбільш суттєві наукові результати, які розкривають та конкретизують новизну роботи:

удосконалено: • концепцію конкурентної поведінки підприємства за рахунок визначення змісту категорій «конкурентна поведінка підприємства» і «конкурентні стратегії», яка, на відміну від наявних концепцій, базується на дослідженні зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, що дає можливість більш ефективно та збалансовано реалізувати цілі підприємства згідно з його місією, а також звертає увагу на необхідності розробки моделі формування конкурентної поведінки підприємства на засадах збалансованої системи показників та визначення оптимальних стратегій;
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
  Збалансо́вана систе́ма показникі́в (англ. Balanced Scorecard (BSC)) - це система менеджменту, розроблена на початку 1990-х років Робертом Капланом і Девідом Нортоном. Її призначення - забезпечити чіткіше формулювання стратегічних планів та їхню реалізацію - є ширшим за призначення систем, які лише вимірюють фінансові показники.


дістало подальшого розвитку:

 • класифікаційнi ознаки групування конкурентних стратегій підприємства на основі поєднання стратегій, які відрізняються від існуючих ознак у структурі вибору стратегії підприємства та розгляду їх взаємодії з відповідними підсистемами зовнішнього середовища та внутрішнього середовища організації, що дозволить здійснювати управління та формування конкурентної поведінки підприємства з системних позицій та з врахуванням типу ринку.
  Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.


Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні розроблених методичних положень в процесі управління підприємствами кондитерської галузі в сучасних умовах, що дасть можливість обґрунтовано вибирати конкурентну стратегію, а також виявляти чинники конкурентостійкості і забезпечувати формування конкурентої поведінки по в майбутньому. Отримані результати дають змогу компанії, що працює на ринку споживчих товарів України, зробити зовнішній та внутрішній стратегічний аналіз і більш ґрунтовно підійти до вибору конкурентної стратегії та її реалізації з метою підвищення ефективності своєї роботи й досягнення конкурентних переваг на ринку в довгостроковому періоді.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Конкуре́нтна перева́га - перевага над конкурентами, що досягається за рахунок пропонування споживачам товарів вищої якості або завдяки низьким цінам, або через надання великих вигод, які компенсують високі ціни на товари і послуги.
Спожи́вчі това́ри - це товари, які купуються для особистого (сімейного) споживання, для задоволення власних потреб. Залежно від споживацьких звичок ці товари підрозділяють на товари повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту, товари пасивного попиту.

Розроблені моделі формування конкурентої поведінки та розробки і реалізації конкурентної стратегії можуть бути використані для проведення удосконалення конкурентного потенціалу підприємства й досягнення конкурентних переваг на ринку в довгостроковому періоді.Особистий внесок магістранта. Основні ідеї, всі положення наукової новизни, пропозиції та висновки, представлені в роботі, належать особисто автору.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Магістерська робота виконана самостійно здобувачем відповідно до поставленої мети та завдань на основі опрацювання літературних джерел та обробки статистичних даних.

Апробація результатів магістерської кваліфікаційної роботи. Основні результати дослідження, доповідалися на двух науково-практичних конференціях: “XLIII науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[джерело?].
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Вінниці та області, доповідь на тему: “Сучасні антикризові маркетингові стратегії” (Вінниця, 2014р.)”; XLIV науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м.
Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
Вінниці та області, доповідь на тему: “Конкурентна поведінка фірми на ринках різних типів” (Вінниця, 2015 р.)”.

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТИПУ РИНКУ  1. Сутність конкурентної поведінки

Конкурентна поведінка підприємства є однією з найважливіших категорій ринкової економіки і характеризує можливість та ефективність адаптації та розвитку підприємства до умов конкурентного середовища.

Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.
У зв’язку з цим обґрунтування підходів до її дослідження з метою подальшої розробки системи формування конкурентної поведінки підприємств є актуальним.

Незважаючи на важливість конкурентної поведінки та підвищену увагу до неї закордонних та вітчизняних вчених, єдиного загальноприйнятого поняття конкурентної поведінки немає. Більше того, в економічній літературі, вчені розглядають конкурентну поведінку під різним кутом зору.

Для реформування економіки країни у напрямку створення повноцінного конкурентного середовища та розвитку конкурентних відносин велике значення має дослідження понять «поведінка», «конкуренція», «конкурентні поведінки», «конкурентні стратегії», «конкурентні переваги», «конкурентоспроможність», тощо.

Рефо́рма (лат. reform, фр. réforme - «перетворюю», «змінюю») - 1) В соціології Р. – комплекс заходів, якими вводяться такі нові суспільні відносини, які не змінюють основ (передусім, економічних) системи суспільних відносин, але призводять до зміни умов діяльності всіх або групи членів суспільства.

Розглянемо визначення поняття «поведінка» та «конкуренція».

Конкуренція − економічний процес взаємодії, взаємозв’язку і боротьби між підприємствами, що виступають на ринку з метою забезпечення кращих можливостей збуту своєї продукції, задоволення різноманітних потреб покупців і одержання найбільшого прибутку [1].

Орга́зм (з грец. οργασμός оргазмос, від орган - «набухати», «мати хіть») - це фізіологічний стан, що виникає в момент завершення статевого акту чи інших сурогатних форм сексуальної активності та характеризується відчуттям найбільшого сексуального піднесення, поєднаного з відчуттям насолоди.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Поведінка - це система взаємопов'язаних дій, здійснюваних суб'єктом з метою реалізації певної функції, які вимагають його взаємодії з середовищем [2].

На базі даних визначень можна запропонувати наступне визначення. Конкурентна поведінка - це сукупність дій здійснюваних субєктом з метою реалізації певної функції, стосовно своїх конкурентів. Підприємство повинно розробити концепцію конкурентної поведінки щоб вчасно реагувати на зміну

поведінки конкурентів.

На думку Генрі Мінцберга, конкурентна поведінка - це операційна поступова поведінка, з метою отримання прибутку в умовах, коли існуючі ринки дозволяють забезпечувати цільовий рівень виробництва й прибутку. Операційна поведінка означає такий зв'язок із зовнішнім середовищем, коли підприємство намагається отримати вигоду з обміну з ним товарами та послугами (зниження собівартості, зростання ціни реалізації тощо), тобто це діяльність, метою якої є поточна прибутковість.

Прибу́ток (англ. Profit) - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Чистий прибуток це прибуток після сплати податків. Прибуток також визначають як суму, на яку зріс власний капітал компанії за даний період у результаті діяльності цієї компанії.
По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Поступова поведінка необхідна тоді, коли товари і ринки розвиваються разом із поступовим, поетапним внесенням в них змін, покращень розвитку підприємства[3].

За визначенням В. Н. Рамасвамі, конкурентна поведінка розуміється, як ставлення суперництва між підприємствами, виражене у ринкових стратегіях, тобто коли підприємство реагує на дії конкурента у визначених обставинах [4].

В.Г. Шинкаренко і А.С. Бондаренко вважають, що конкурентна поведінка – це динамічна характеристика cтавлення підприємства адаптуватися до змін зовнішнього середовища і забезпечувати при цьому визначений рівень конкурентних переваг [5].

Р.А. Фатхутдінов розглядає конкурентну поведінку як властивість об’єкта, що характеризується ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби порівняно з аналогічними об’єктами, які представлені на даному ринку [6].

Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.
Він зазначає, що конкурентна поведінка підприємства – це його здатність виробляти конкурентоспроможну продукцію.

Варто зазначити, що поняття «конкурентної поведінки» та «конкурентної стратегії» тісно пов’язані, а той не відокремлюються.

Конкурентна стратегія включає в себе конкурентну поведінку, яка визначається як позиція, яку в процесі ухвалення рішення займає підприємство стосовно своїх конкурентів.

Одні фахівці, серед як Книш М.І., Луньов В.Л., Балабанова Л.В., визначають конкурентну стратегію як концепцію та підпорядковану їй систему дій підприємства, направлених на досягнення його кінцевих цілей. Недоліком даного підходу є надто широке трактування конкурентної стратегії, ототожнення її із

загальною чи

  1   2   3   4   5   6 • Мета і задачі дослідження.
 • Об’єктом дослідження
 • Методи дослідження.
 • Наукова новизна одержаних результатів
 • Практичне значення одержаних результатів
 • Особистий внесок магістранта.
 • Апробація результатів магістерської кваліфікаційної роботи.