Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВступ актуальність теми дослідження

Вступ актуальність теми дослідження
Сторінка1/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день якість підготовки фахівців у вузах і особливо ефективність використання науково-педагогічного потенціалу залежать певною мірою від рівня організації навчального процесу.

Одна з основних складових цього процесу це розклад занять, що регламентує трудовий ритм, впливає на творчу віддачу викладачів, тому його можна розглядати як фактор оптимізації використання обмежених трудових ресурсів - викладацького складу.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Оптиміза́ція (англ. optimization, optimisation) - процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень (наприклад, оптимізація виробничих процесів і виробництва). Задача оптимізації сформульована, якщо задані: критерій оптимальності (економічний - тощо; технологічні вимоги - вихід продукту, вміст домішок в ньому та ін.)
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.
Технологію ж розробки розкладу слід сприймати не лише як трудомісткий технічний процес, об'єкт механізації і автоматизації з використанням ЕОМ, але й як акцію оптимального управління. Таким чином, це проблема розробки оптимальних розкладів занять у вузах з очевидним економічним ефектом.
Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
Механіза́ція (рос. механизация, англ. mechanization, нім. Mechanisierung f) - один з основних напрямів науково-технічного прогресу, який полягає в широкому застосуванні механізмів.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Оскільки інтереси учасників навчального процесу різноманітні, задача складання розкладу - багатокритеріальна.

Задачу складання розкладу не варто розглядати тільки як якусь програму, що реалізовує функцію механічного розподілу занять на початку семестру, на якій її (програми) використання і закінчується. Економічний ефект від більш ефективного використання трудових ресурсів може бути досягнутий тільки в результаті кропіткої роботи з управління цими трудовими ресурсами.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Розклад тут є лише інструментом такого управління, і для найбільш повного його використання необхідно, щоб програма поєднувала в собі не тільки засіб для складання оптимального розкладу, а й засоби для підтримки його оптимальності у разі зміни деяких вхідних даних, які на момент складання розкладу вважалися постійними.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Крім цього оптимальне управління такою складною системою неможливо без накопичення якоїсь статистичної інформації про процеси, що відбуваються в системі. Тому сама задача складання оптимального розкладу є лише частиною складної системи управління навчальним процесом.

Багатокритеріальна задача і складність об'єкта, для якого будується математична модель, обумовлює необхідність серйозного математичного дослідження об'єкта для збільшення функціональних можливостей алгоритмів складання розкладів без значного ускладнення моделі і, як наслідок, збільшення обсягів використовуваної пам'яті і часу рішення задачі.

Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.

Тема магістерської кваліфікаційної роботи є актуальною, оскільки кожна організація віддає перевагу розкладу якій найбільш точно виражає і реалізує важливі для неї критерії.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Дана розробка буде гнучкою, що дасть можливість вдосконалювати або переробляти її функціонал під свої критерії максимально просто .

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерська робота виконана відповідно до напрямку наукових досліджень кафедри комп’ютерних наук Вінницького національного технічного університету

Мета та задачі дослідження.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Метою роботи є зменшення обсягу комп’ютерних обчислень при формуванні розкладу за рахунок використання теорії розкладів.

Основними задачами дослідження є:

- Постановка проблеми.

- Аналіз відомих методів формування розкладу.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.

- Аналіз відомих програм та вибір аналогу.

- Розробка математичної моделі об‘єктів розкладу.

- Розробка математичної моделі формування розкладу.

- Програмна реалізація формування розкладу.Об’єкт дослідження - процес формування розкладу для ВНЗ.

Предмет дослідженняінформаційна технологія та програмні засоби формування розкладу а також обсяги комп’ютерних обчислень при їх використанні.

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися:

- метод генетичного алгоритму;

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Гене́тика (грец. γεννώ - породжувати) - це наука про спадковість і мінливість ознак організмів, методи управління ними та організацію спадкового матеріалу; розділ біології. Через універсальність генетичного коду генетика лежить в основі вивчення всіх форм життя від вірусів до людини.

- нейронний підхід при формуванні розкладу;

- підхід на основі теорії розкладів.Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

- розроблено математичну модель формування розкладу і за рахунок введення процесу сортування дисциплін на унікальні для кожної групи та на дисципліни які є у списку занять для потоку, відбулося зменшеня кількості ітерацій циклу та зменшило обсяг комп’ютерних обчислень при формуванні розкладу.

Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.Практичне значення одержаних результатів полягає у наступному:

1 Розроблено алгоритм складання розкладу програми що зменшує час обрахунків

2 Розроблено програмний засіб що дозволяє створювати розклад занять на основі данних введених користувачем.

3. Акт впровадження результатів магістерської кваліфікаційної роботи.Достовірність теоретичних положень магістерської кваліфікаційної роботи підтверджується строгістю постановки задач, коректним застосуванням математичних методів під час доведення наукових положень, строгим виведенням аналітичних співвідношень, порівнянням результатів з відомими, та збіжністю результатів математичного моделювання з результатами, що отримані під час впровадження розроблених програмних засобів.
Доведення у математиці - процедура, за допомогою якої встановлюють істинність гіпотези чи будь-якого твердження.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.


Особистий внесок магістранта. Усі результати, наведені у магістерській кваліфікаційній роботі, отримані самостійно. У роботах, опублікованих у співавторстві, автору належать такі результати: [1] – складання розкладу для ВНЗ на основі теорії розкладів; [2] – зменшення обрахунків при створені розкладу;
Апробація результатів роботи. Результати роботи були апробовані на 1 XLVIII міжнародні науково-практичні конференції «соціально-економічний розвиток в умовах євроінтеграції» [1], 2 Міжнародні науково-практичні конференції «Потенціали сучасної науки».
Співавторство - це спільна творча діяльність щодо створення твору. Співавторство може виникати за наявності письмової або усної угоди про сумісну співпрацю над створенням твору. Співавтори є первісними суб'єктами авторського права.
Конференція - заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певної проблематики, яка визначена заздалегідь.


Публікації. За результатом магістерської кваліфікаційної роботи опубліковано 2 тези доповіді конференцій [1,2].
1 АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗРОБОК В ГАЛУЗІ СТВОРЕННЯ РОЗКЛАДУ
1.1 Постановка проблеми
Стрімкий прогрес засобів обчислювальної техніки, зміна умов освіти, зміну засобів та форм навчання, розширення спектру технічних засобів, а так само використання великих обсягів інформації диктують необхідність впровадження інформаційних технологій в освіту.
Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Питань для чого потрібна автоматизація тих чи інших процесів, як правило, не виникає. Але от питання як і з чого почати автоматизацію виникають у багатьох. Скільки буде потрібно коштів? Що й у кого купувати? Як впроваджувати? Хто буде займатися супроводом програмного продукту? Хто фінансуватиме? Ці та багато інших питань обов'язково виникають на початку автоматизації будь-яких процесів.

Слід почати з визначення поняття «автоматизація».

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Під автоматизацією зазвичай розуміють застосування технічних і програмних засобів, частково або повністю звільняють людину від безпосередньої участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання матеріалів або інформації. Процесу автоматизації передує його формалізація, тобто отримання повного набору однозначно трактованих інструкцій, слідуючи яким досягається результат реалізації процесу.
Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Формаліза́ція (англ. formalization) - метод у математичній логіці, процес подання інформації про об'єкт, процес, явище в формалізованому вигляді.

Переваги автоматизації очевидні - це прискорення виконання операцій і зниження помилок при їх виконанні, зниження витрат на реалізацію операцій і підвищення якості. Успішною може вважатися автоматизація, в результаті впровадження і використання якої вдалося повернути інвестовані в неї кошти.

Виділяють наступні етапи процесу автоматизації, які застосовуються в цілому до діяльності тієї чи іншої установи. Кожен з етапів вимагає осмисленого і послідовного виконання.

Етап 1: постановка проблеми, оцінка необхідності автоматизації і можливостей підприємства.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Етап 2: формування вимог до програмно-апаратного комплексу, вибір або реалізація програмного продукту і технічного забезпечення.

Етап 3: впровадження програмного продукту.

Етап 4: післягарантійне обслуговування програмно-апаратного комплексу.

Перш ніж почати автоматизацію необхідно ясно і чітко сформулювати свої вимоги до неї. Потрібно визначити які саме функції необхідно автоматизувати [1].

Слід враховувати, що найчастіше впровадження автоматизованих систем знижує ступінь впливу людського фактора на виконання тих чи інших операцій.

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях.

З числа керівників вищої ланки необхідно виділити співробітника, відповідального за проведення даного процесу і уповноваженого ухвалювати рішення з питань автоматизації, ступеня і ролі участі співробітників, що мають відношення до автоматизації.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.

Виділення кваліфікованих фахівців, що відповідають за розробку або впровадження програмного продукту, є обов'язковою умовою автоматизації.

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
Кожен окремий фахівець в рамках своїх обов'язків повинен уміти оперативно усувати виникаючі в системі відмови, виявляти та усувати порушення умов експлуатації, вирішувати ті чи інші проблеми користувачів.

Вибір програмного продукту або середовища його розробки не слід відокремлювати від вибору технічного забезпечення, на якому належить надалі працювати. Не слід забувати і про наявну інформаційній системі ВНЗ. Інтеграція в єдиний інформаційний простір дозволяє використовувати раніше реалізовані компоненти і єдину базу даних, що підвищує гнучкість інформаційної системи в цілому і знижує дублювання вже наявної інформації.

Дублюва́ння, дубльо́ваний пере́клад або дубля́ж (від фр. double «подвійний») - вид перекладу фільмів, мультфільмів та серіалів, за якого відбувається повна заміна оригінального мовлення на іншу мову з метою транслювання фільму в країнах, у котрих не користуються мовою, якою говорять персонажі аудіовізуального твору.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

Описаний процес аналізу діяльності ВНЗ зазвичай називають «передпроектним обстеженням установи». У ході обстеженням будується повна модель організації, що описує не тільки взаємодію структурних одиниць, а й реалізовані ними операції та інформаційні потоки. Побудова подібних документованих моделей дозволяє не тільки оптимізувати поточну роботу, але і зробити діяльність підприємства менш залежною від конкретних людей, а також допомогти в навчанні нових співробітників [2].

Після побудови моделі установи та визначення вимог до програмного продукту, необхідно визначитися з вибором програми. Функціональна повнота (достатність) майбутньої програми є базовою вимогою до вибору програмного продукту.

В рамках даної магістерської кваліфікаційної роботи розглядається формування розкладу занять факультетів вищого навчального закладу.

Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.
Функціональна повнота множини логічних операцій чи булевих функцій - це можливість подати всі можливі значення таблиць істинності за допомогою формул із елементів цієї множини.
Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
При розробці програмного продукту, особливу увагу слід звернути на можливість гнучкої настройки програмного продукту під специфіку конкретного освітнього закладу (використовувані норми часу, реалізовані навчальні плани).
Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.

Слід звернути увагу на формування звітності. Важливо вирішити кому будуть адресовані звіти, і для яких цілей, що дозволить визначити зміст і вид звітів [3].

Можна придбати єдиний програмний комплекс для автоматизації різних процесів ВУЗу, але подібне рішення неминуче призведе до великих грошових і трудовим витратами, пов'язаними як з придбанням нового програмного забезпечення, так і з переходом та адаптацією до нього. Можна придбати або розробити програму повністю адаптовану під специфіку конкретного ВНЗ і автоматизує окремо взятий процес. Такі програми легкі в освоєнні і містять набір функцій і операцій, набагато полегшують діяльність користувача системи. До достоїнств подібних програм слід віднести більш низьку вартість, простоту впровадження та адаптації в порівнянні з великими програмними комплексами, спрямованими на великого числа завдань.

Вибір варіанта купувати чи розробляти самим повністю залежить від кожного освітнього закладу окремо. Тут відіграє велику роль готовність у фінансуванні проекту, професіоналізм розробників співробітників освітньої установи, готових створити і впровадити програму, а також кваліфікація майбутніх користувачів.

Підпрограма (англ. subroutine) - частина програми, яка реалізує певний алгоритм і дозволяє звернення до неї з різних частин загальної (головної) програми. В термінах мов програмування: функції (С), процедури (Pascal), методи (в термінології об'єктно-орієнтованого програмування в мовах C++, Java, С# та ін.).
Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.

Отже, що таке «розклад занять»? Розклад занять — документ, що регламентує трудовий ритм і впливає на творчу віддачу вчителів (викладачів); розглядається як фактор оптимізації навчального процесу.

В основному виділено три основні типи розкладів:

- загальноінститутський розклад — щотижневий розклад для всіх аудиторій, що виключає одночасну присутність викладача у двох аудиторіях, і навпаки;

- розклад дисциплін — щотижневий розклад усіх лекцій з множини університетських дисциплін, що мінімізує накладання лекцій, які мають відвідувати одні й ті ж самі студенти;

Ле́кція (лат. lectio - читання) - основна форма проведення навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.
Університе́т (нім. Universität, від лат. universitas - «сукупність», universitas magistrorum et scholarium - сукупність, об'єднання тих, хто вчить, і тих, хто навчається) - автономний вищий навчальний заклад, тип якого виробився в Європі за середньовіччя.

- розклад сесії — розклад екзаменів з множини університетських дисциплін, що виключає накладання екзаменів з дисциплін, які вивчаються одними й тими ж самими студентами, і що максимально продовжує термін складання іспитів студентами [4].

Завдання формування розкладів є предметом наукових досліджень з середини минулого століття. Область їх застосування включає в себе різні сфери людської діяльності, такі як: транспортні перевезення, масове обслуговування, промисловість, освіта і т. д.

Іспит (лат. examen; латинське слово, що позначало, насамперед, язичок, стрілку у ваг, потім, в переносному значенні, оцінку, випробування) - найбільш поширена оцінка знань та вмінь людини (учня, студента тощо) .
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Практика висуває безліч завдань, які неможливо ефективно вирішити шляхом повного перебору.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Для більшості моделей теорії розкладів знаходження оптимального розкладу є важкою задачею, а рішення наближених до реальних умов завдань володіє ще більшою складністю, оскільки дані рішення повинні задовольняти численним, часто конфліктуючим між собою обмеженням виробничого, організаційного та психофізіологічного характеру. Виходом з даного положення є відмова від підходу, коли придатним вважається тільки найкраще рішення. Розглянемо задачу подібного класу, що виникає в конкретній галузі управлінської діяльності - формування розкладів навчальних занять у вузі.

Кількісний та якісний ріст вищої школи вимагає нового підходу до вирішення завдань управління навчальної, наукової та господарською діяльністю вузів.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Цей підхід в останні роки знаходить своє втілення в застосуванні сучасних засобів обчислювальної техніки і математичних методів в управлінні вищими навчальними закладами.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
У сучасному світі все більшого поширення набувають різного роду системи автоматизації технічних процесів, які завжди виконувалися вручну. Наприклад, системи прийняття рішення в маркетингу, експертні системи, що замінюють досвідчених фахівців, прогнозують системи в самих різних галузях науки і техніки. До таких же процесів відноситься і складання розкладу, який досі в багатьох навчальних закладах створюється вручну на основі багаторічного досвіду.
Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Експе́ртна систе́ма - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням комп'ютерних технологій це тотожна (подібна, заснована на оптимізуючому алгоритмі чи евристиках) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування, і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) у деякій предметній галузі. Цей клас програмного забезпечення спочатку розроблявся дослідниками штучного інтелекту в 1960-ті та 1970-ті і здобув комерційне застосування, починаючи з 1980-х. Часто термін система, заснована на знаннях використовується як синонім експертної системи, однак можливості експертних систем ширші за можливості систем, заснованих на детермінованих (обмежених, реалізованих на поточний час) знаннях.
Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
Сучасні ІТ-технології розташовують засобами, що дозволяють найкращим чином організувати будь-який процес, в тому числі і навчальний.

Завдання формування розкладу навчальних занять це завдання на складання розкладу комбінаторного типу, характерною особливістю якої є величезна розмірність і наявність великого числа обмежень складної форми. Фактично, в даний час, не існує універсальних методів вирішення таких завдань. Пряме застосування математичної (класичної) теорії розкладу до задачі складання навчальних занять не представляється можливим. Тим не менш, є ряд евристичних і переборних методів, які цілком піддаються програмуванню.

Еври́стика (грец. ευρίσκω (heuristiko) - знаходжу, відшукую, відкриваю) - наука, яка вивчає творчу діяльність, методи, які використовуються у відкритті нового і в навчанні.

Є думка, що досвідчений диспетчер зможе скласти розклад так, що він буде відповідати інтересам навчального процесу та суспільного життя освітньої установи. Однак з цим не можна погодитися. Ручне рішення задачі складання розкладу занять вимагає великих витрат часу, кваліфікованих фахівців, в той же час результат такого рішення часто виходить далеко не оптимальним. Після введення початкової інформації потрібно її узгодження, у той час як неможливість отримання необхідного розкладу може бути визначена ще на етапі аналізу.

Суспі́льне (нім. gesellschaftlich, рос. общественное) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом.
Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.
Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.
Під час складання розкладу можливе виникнення тупикових ситуацій. Все це вимагає зміни вихідних даних і ослаблення обмежень, і тут без людини не обійтися. Без внесення даних змін розклад не матиме практичної цінності. Також слід врахувати той момент, що розклад може змінюватися і під час його використання, тобто після складання, і тут вельми важливий людський фактор. У цьому плані важлива підтримка даного процесу автоматизованими методами і процедурами. Основна перевага полягає в тому, що автоматизоване складання усуває масу рутинної роботи, такої як: пошук можливих варіантів внесення чергових елементів в розклад, перевірку виконання вимог, пошук випадкових помилок в готовому розкладі, оформлення розкладу на папері у вигляді різних таблиць (для викладачів, груп, покабінетного), залишаючи людині більше часу на більш інтелектуальні дії.
Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Інтелектуал - людина розумової праці[Джерело?]. «Інтелектуалом» також називають[Хто?] освічену, начитану людину з високо розвиненим інтелектом[Джерело?].
Комп'ютер у даному випадку також є інструментом, істотно підсилює здібності людини, тому людина не в змозі перебрати і проаналізувати таку ж кількість варіантів розкладів, як комп'ютер.
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.


Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
  1   2   3   4   5   6   7   8   9