Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПорівняня продукту з програмою-аналогом

Порівняня продукту з програмою-аналогом
Сторінка6/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.3 Порівняня продукту з програмою-аналогом

Порівняємо інтерфейс користувача програми-аналога і інтерфейс користувача програми розробленій в дані магістерські кваліфікаційні роботі. Також буде проведено порівняння серверних обрахунків цих двох програм. Початове вікно введення даних програми «методист» представлене на рисунку 3.5Рисунок 3.5 - Початове вікно введення даних програми «методист»

Як видно з рисунку всі дані про навчальний предмет ввояться безпосередньо при його ініціалізації, що робить систему не досить гнучкою. В програмі розроблені в дані магістерські кваліфікаційні роботі дані вводяться як три окремі множини, ініціалізація множини «групи» представлена на рисунку 3.6, ініціалізація множини «викладач» представлена на рисунку 3.7, ініціалізація множини «аудиторія» представлена на рисунку 3.8.

Рисунок 3.6 – Поле вводу даних в множину «групи»Рисунок 3.7 - Поля вводу даних в множину «викладач»Рисунок 3.8 - Поля вводу даних в множину «аудиторія»

Як видно з інтерфейсу даний продукт є зручніший і більш інтуїтивно зрозумілий для користувача, це дає змогу нам створити три абсолютно незалежні множини даних, і зв’язати їх при додані навчальної дисципліни як показано на рисунку 3.9.

Абсолют (від лат. absolutus - безумовний, необмежений) - в ідеалістичній філософії і релігійних тлумаченнях - вічна, незмінна нескінченна першооснова Всесвіту (бог, абсолютна ідея тощо). Те, що нічим не зумовлене, ні від чого не залежне.
Незале́жність - можливість приймати самостійні рішення, які підкорюються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність для держави - політична самостійність, відсутність підлеглості, суверенітет.


Рисунок 3.9 – Додання навчальної дисципліни використовуючи раніше ініціалізовані множини.

При завершені введеня всіх необхідних множин користувач натискає кнопку «згенерувати розклад» рисунок 3.10.

Рисунок 3.10 – Кнопка генерації розкладу

Після цього відправляється запит на сервер де відбуваються серверні обрахунку і формується таблиця з даними для розкладу. На рисунку 3.11 зображенно серверні обрахунки програми-аналога. На рисунку 3.12 зображено серверні обрахунки програми розробленої в дані магістерські кваліфікаційні роботі.

Рисунок 3.12 - Серверні обрахунки програми-аналогаРисунок 3.13 - Серверні обрахунки програми розробленої в дані магістерські кваліфікаційні роботі

Як видно з рисунків програма розроблена в дані магістерські кваліфікаційні роботі завершила серверні обрахунки за 744 мс, а програма-аналог за 7.45с.

3.4 Висновок

В даному розділі було оглянуто ряд серверних мов програмування які могли бути задіяні для вирішення поставленої задачі, вибір був зупинений на мові програмування PHP. Дана мова програмування є досить поширеною і застосовується для вирішення задач в різних напрямках. Також вибрано MVC архітектуру побудови програмного запезпеченя, що значно зменшило програмний код від дублюваня, чим самим покращивши його читаємість і поліпшило підтримку проекту, збільшило безпеку програмного продукту і покращило швидкодію. Було проведено порівняння програми аналога з програмним продуктом розробленим в дані магістерські кваліфікаційні роботі, програма розроблена в дані магістерські кваліфікаційні роботі показала кращий результат що свідчить про те, що поставлена в роботі мета досягнута.4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
4.1 Оцінювання комерційного потенціалу розробки

Складання розкладу вручну, зазвичай, вимагає дуже багато часу.

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
При цьому, в зв'язку з надзвичайною складністю урахування всіх обмежень, остаточне рішення може виявитися незадовільним. Тому велику увагу приділяють автоматизації складання розкладу. В літературі пропонується значна кількість різних варіантів вирішення проблеми, що відрізняються один від одного типами навчальних закладів і видами обмежень, також слід відзначити, що при складані розкладу прораховуються всі обмеження чи побажання , які записані програмно, навіть якщо користувачу це не потрібно, в наслідок цього на сервері відбуваються надлишкові обрахунки, що збільшує загрузку на сервер.

Проблема складання розкладу полягає у встановленні послідовності зустрічей викладачів і студентів у заздалегідь заданий проміжок часу (як правило, протягом тижня), з урахуванням задоволення низки обмежень різного характеру.

Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.

Основною задачею при складанні розкладу занять є планування і забезпечення методично правильного процесу вивчення усіх навчальних дисциплін навчального плану: їх взаємозв'язки, правильна послідовність і чергування усіх форм навчальної роботи з дисциплін на базі врахування можливостей студентів зі сприйняття і переробки навчальної інформації, також зменшити загрузку на сервер, що збільшить швидкодію і зменшить витрати на обслуговування сервера.

Існує багато класичних методів розв’язання задачі складання розкладу. Так, модель задачі складання розкладу в рамках лінійного цілочисельного програмування містить ряд недоліків, пов’язаних як з неповною адекватністю представленого розв’язку задачі, так і значною трудомісткістю використання запропонованого комплексу програм, що вимагає участі кваліфікованого користувача. Метод імітації випалювання та алгоритм розфарбовування графу, незважаючи на зовнішню простоту, можуть виявитися цілком ефективними для складання лише невеликих розкладів. При реалізації алгоритму, що базується на принципах імітаційного моделювання, обмежується можливість застосування розробленої системи в інших ВНЗ, крім того, знадобиться вносити істотні зміни в алгоритм при незначних внутрішніх змінах у ВНЗ. Усі ці методи в своїй основі використовують ітераційну техніку неперервної оптимізації. Очевидно, що вони орієнтовані на пошук лише локальних оптимумів, а глобальний оптимум може бути знайдений лише випадково. У зв’язку з цим раціонально використовувати методи, які зберігають переваги класичних і вільні від їх недоліків. До таких методів відносять еволюційне моделювання.

Загальний алгоритм складання розкладу занять за допомогою еволюційного моделювання складається з декількох етапів. Першим кроком при розробці математичної моделі є розробка структури хромосоми, в якій буде зберігатися розв’язок. У нашому випадку такою «хромосомою» є розклад. Обрана структура повинна враховувати всі особливості й обмеження шуканого розв’язку. На наступному кроці з хромосом формують початкову популяцію. Для створення нового покоління з кращими показниками із сукупності хромосом необхідно вибрати кращі для подальшої репродукції. Відбір хромосом здійснюється за допомогою цільової функції, яка визначає ступінь придатності хромосоми до формування наступного покоління. Щоб отримати нову популяцію, відібрані хромосоми попарно схрещують між собою, після чого до популяції застосовують оператор мутації. Після реалізації мутації цільова функція перераховується і все починається спочатку.

Таким чином, помістивши початкову популяцію у створене штучне середовище і реалізувавши процеси селекції, кросоверу і мутації, ми одержимо ітераційний алгоритм пошуку оптимального розв’язку. Розглянутий алгоритм не лише стійкий до локальних мінімумів, але й забезпечує відносно швидкий пошук оптимального розв’язку. Але застосування еволюційного методу для розв’язання задачі складання розкладу викликає ряд проблем:

1. Формування хромосоми.

2. Визначення цільових функцій та обмежень.

Хромосома є набором генів (фрагментів розкладу (ФР)). Хромосоми представляють динамічним масивом, кожним елементом якого є ФР. Один фрагмент в хромосомі – це одне заняття в розкладі.

Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
Наш ФР матиме структуру, що складається з чотирьох частин закодованої інформації:

− перша частина – день тижня;

− друга – номер навчальної пари;

− третя – номер групи, викладача і предмету;

− четверта – номер аудиторії.

Розглянемо приклад, де початковими даними для складання розкладу занять є: 5 днів тижня; 5 пар на день; 20 навчальних груп; 40 викладачів; 80 предметів; 100 аудиторій ФР, зазвичай, є бітовим рядком фіксованої довжини, на кодування якого (в нашому випадку) відводиться 32 біти, а саме: на кодування першої частини фрагмента відводиться 3 біти (5 днів тижня), другої – 3 біти (5 пар в день), третьої – 18 біт (20 груп, 40 викладачів, 80 предметів), четвертої – 7 бітів (100 аудиторій). І таких фрагментів буде 500 (5 днів по 5 пар у 20 групах), тобто хромосома матиме 16000 біт. Наприклад, один фрагмент матиме вигляд: 010 011 10010 011000 0101110 1100001.

Якщо проаналізувати описане кодування, то можна побачити ряд недоліків, які, в свою чергу, істотно впливають на швидкість, а іноді й на збіжність алгоритму. По-перше, при такому кодуванні сусідні числа можуть відрізнятися в значеннях декількох бітів, так, наприклад, числа 7 (0111) і 8 (1000) у бітовому представленні розрізняються в 4-х позиціях, що ускладнює функціонування генетичного алгоритму і збільшує час його збіжності.

Для того щоб уникнути цієї проблеми, можна використовувати кодування, при якому сусідні числа відрізняються меншою кількістю позицій, наприклад, використовуючи код Грея, але він також не є універсальним. По-друге, кодування такого роду призводить до невиправданої інформаційної надлишковості. На прикладі це можна пояснити так: використовуючи вищезгадані вихідні дані, для кодування першої частини ФР (дня тижня) нам знадобиться 3 біти, якими можна закодувати 7 чисел, але даних у нас менше – 5. Така надлишковість позначається на швидкості збіжності алгоритму, адже постійно потрібно перевіряти значення ФР на належність інтервалу. По-третє, якщо виникає потреба за значенням «гена» визначити значення відповідної йому ознаки, то попередньо закодовану інформацію розкодовують, щоб отримати числові або нечислові дані для виводу результатів, на що також витрачається процесорний час.

У статистиці категорі́йна змі́нна (англ. categorical variable) - це змінна[en], яка може набувати одного з обмеженого та, зазвичай, фіксованого числа можливих значень, відносячи таким чином кожен індивідуалізований об'єкт до певної групи, або «категорії».

Метою проведення технологічного аудиту є оцінювання комерційного потенціалу розробки, створеної в результаті науково-технічної діяльності.

Результатом магістерської кваліфікаційної роботи «Створення розкладу для ВНЗ на основі теорії розкладів» є веб-сервіс, який надавати можливість користувачам створювати розклад.

Веб-служба, вебсервіс (англ. web service) - програмна система, що ідентифікується URI, та публічні інтерфейси та прив'язки якої визначені та описані мовою XML. Опис цієї програмної системи може бути знайдено іншими програмними системами які можуть взаємодіяти з нею відповідно до цього опису з використанням повідомлень, що базуються на XML та передаються за допомогою інтернет-протоколів.

Для проведення технологічного аудиту залучено трьох незалежних експертів. У нашому випадку такими експертами є: Середюк Сергій Анатолійович (виконавчий директор ТОВ ЯСТ), Тиндик Інна Анатолівна (проф. кафедри ОІ) та Кухар Роман Вікторович (головний розробник ТОВ MLS). Оцінювання комерційного проведено за критеріями, що наведені в таблиці 4.1.


Таблиця 4.1 - Критерії оцінювання комерційного потенціалу розробки бальна оцінка

Критерії оцінювання та бали (за 5-ти бальною шкалою)

Кри-терій

0

1

2

3

4

Технічна здійсненність концепції:

1

Достовірність концепції не підтверджена

Концепція підтверджена експертними висновками

Концепція

підтверджена розрахункамиКонцепція перевірена на практиці

Перевірено роботоздатність продукту в реальних умовах

Ринкові переваги (недоліки):

2

Багато

аналогів на малому ринкуМало

аналогів на малому ринкуКілька аналогів на великому ринку

Один аналог на великому ринку

Продукт не має аналогів на великому ринку


3

Ціна продукту значно вища за ціни аналогів

Ціна продукту дещо вища за ціни аналогів

Ціна продукту приблизно дорівнює цінам аналогів

Ціна продукту дещо нижче за ціни аналогів

Ціна продукту значно нижче за ціни

аналогів


Продовження таблиці 4.1Критерії оцінювання та бали (за 5-ти бальною шкалою)

Кри-тер.

0

1

2

3

4

4

Технічні та споживчі властивості продукту значно гірші, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту трохи гірші, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту на рівні аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту трохи кращі, ніж в аналогів

Технічні та споживчі властивості продукту значно кращі, ніж в аналогів

5

Експлуатаційні витрати значно вищі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати дещо вищі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати на рівні експлуатаційних витрат аналогів

Експлуатаційні витрати трохи нижчі, ніж в аналогів

Експлуатаційні витрати значно нижчі, ніж в аналогів

Ринкові перспективи

6

Ринок малий і не має позитивної динаміки

Ринок малий, але має позитивну динаміку

Середній ринок з позитивною динамікою

Великий

стабільний ринокВеликий ринок з позитивною динамікою

7

Активна

конкуренція великих компаній на ринкуАктивна

конкуренціяПомірна

конкуренціяНезначна

конкуренціяКонкурентів немає

Практична здійсненність

8

Відсутні фахівці як з технічної, так і з комерційної реалізації ідеї

Необхідно наймати фахівців або витрачати значні кошти та час на навчання наявних фахівців

Необхідне незначне навчання фахівців та збільшення їх

штату


Необхідне

незначне

навчання

фахівців


Є фахівці з питань як з технічної, так і з

комерційної

реалізації ідеї


9

Потрібні значні фінансові

ресурси, які відсутні.

Джерела фінансування ідеї відсутні


Потрібні

незначні фінансові ресурси. Джерела фінансування відсутніПотрібні значні фінансові

ресурси.


Джерела фінансування є

Потрібні

незначні

фінансові

ресурси.

Джерела фінансування є


Не потребує додаткового фінансування

10

Необхідна

розробка

нових матеріалів


Потрібні специфічні матеріали

Потрібні

дорогі


матеріали

Потрібні

досяжні та дешеві

матеріали


Всі матеріали для реалізації ідеї відомі

та давно використовуються


Продовження таблиці 1.111

Термін

реалізації ідеї

більший за 10 років


Термін

реалізації ідеї

більший

за 5 років.

Термін окупності інвестицій більше

10-ти роківТермін

реалізації ідеї

від 3-х до 5-ти років.

Термін окупності інвестицій більше

5-ти років


Термін

реалізації ідеї

менше 3-х років.

Термін окупності інвестицій від 3-х до

5-ти років


Термін реалізації ідеї менше 3-х років.

Термін окупності інвестицій менше 3-х років12

Необхідна розробка регламентних документів та отримання великої кількості дозвільних документів

Необхідно отримання великої кількості дозвільних документів, що вимагає значних коштів і часу

Процедура отримання дозвільних документів вимагає незначних коштів і часу

Необхідно тільки повідомлення відповідним органам про виробництво та реалізацію продукту

Відсутні будь-які регламентні обмеження на виробництво та реалізацію продукту

Результати оцінювання комерційного потенціалу експертами розробки зведено в таблицю 4.2.


Таблиця 4.2 - Результати оцінювання комерційного потенціалу розробки

Критерії

Прізвище, ініціали, посада експерта

1 – Середюк

2 – Тиндик

3 – Кухар

Бали, виставлені експертами:

1

4

3

4

Ринкові переваги (недоліки):

2

3

2

2

3

4

4

4

4

4

3

4

5

3

4

3

Ринкові перспективи

6

2

2

2

7

3

4

3

Практична здійсненність

8

4

3

4

9

3

2

3

10

4

4

4

11

3

4

3

12

3

2

3

Сума балів

СБ1=40

СБ2=37

СБ3=39

Середньоарифметична сума балів


За даними таблиці 4.2 можна зробити висновок, що рівня комерційного потенціалу розробки. Зважимо на результат й порівняємо його з рівнями комерційного потенціалу розробки, що представлено в таблиці 4.3.


Таблиця 4.3 – Рівні комерційного потенціалу розробки

Середньоарифметична сума балів , розрахована на основі

висновків експертівРівень комерційного

потенціалу розробки0 – 10

Низький

11 – 20

Нижче середнього

21 – 30

Середній

31 – 40

Вище середнього

41 – 48

Високий

Рівень комерційного потенціалу розробки, становить 39 балів, що відповідає рівню «вище середнього».

На даний момент ринок ПЗ систем складання розкладу занять представлений достатньою кількістю різних програмних продуктів. У таблиці 4.4 представлені лише деякі з відомих.
Таблиця 4.4 – Загальна характеристика систем складання розкладу занять


Системи складання розкладу занять

Назва

Коротка характеристика

Ціна на ринку (грн.)

«Расписание» ver 4.0 Москва - ЛИнТеч

DOS; тільки школи і коледжі; до трьох тижнів без дат; до 100 класів

6 036

«Пенал» ИКФ ТРИССТАР

DOS; один тиждень, тільки школи

1 049

«Мечта» м. С-Петербург

Windows, один тиждень, тільки школи

145

«Расписание 1.1» м. Уфа

Windows, один тиждень, тільки школи, без обмеження розміру

650

«Schedule» м. Київ

DOS; один тиждень, тільки школи

750

«Методист»

Windows, вузи

7 624

Продовження таблиці 4.4«АВТОР-2 ver 9.9» м.Ростов

DOS; (без обмеження розміру) школи, вузи

7 624 - 19 685

«Расписание » ИнфоЦентр м. Абакан

DOS; один тиждень, школи, вузи

3 937 – 4 987

«Расписание 2000» Микола Цигуро

Windows, DOS, школи, ліцеї, технікуми, без обмеження розміру

1 312

«Ніка» НікаСофт

Windows, школи, ліцеї, гімназії, один тиждень1 494 – 2 615


Програма редагування навчального розкладу ХроноГраф 2.0 (Хронобус-Москва)

Windows, для середніх навчальних закладів

3 139

«Gelcat» Англія

Windows, коледжі, вузи

41 995

У силу об'єктивних причин система складання розкладу у вузі (мається на увазі великий державний вуз) обов'язково повинна реалізовувати ряд основних функцій:

- Врахування побажань викладачів;

- Закріплення обов'язкових аудиторій;

- Вказівка бажаних аудиторій;

- Облік переходу між корпусами;

- Об'єднання груп в потоки по будь-якої сукупності дисциплін;

- Розбиття на підгрупи;

- Після складання розкладу при необхідності здійснювати заміну викладачів або змінювати час проведення заняття.

Крім цього існують ще й специфічні для кожного вузу вимоги до функціональних можливостей програмного продукту.

З наведеного списку лише програма "Методист" більш-менш відповідає необхідної функціональності програмного продукту складання розкладу у вузі. Такий стан речей легко пояснюється тим, що шкільна освіта на сьогоднішній день більш "стандартизована" (в сенсі організації навчального процесу), ніж вузівська. Така стандартизація веде до великого обсягу потенційного ринку продажів програмного забезпечення та окупності розробки шляхом продажу великої кількості копій продукту за порівняно низькою ціною.

У випадку вузів попит на системи складання розкладів мабуть навіть більше, ніж для шкіл, але справа ускладнюється великою специфікою організації навчального процесу в кожному окремо взятому вузі. Створити уніфіковане програмне забезпечення не представляється можливим, а вартість створення спеціалізованого продукту у сторонніх розробників виявляється невиправдано велика. Крім того, обов'язковою умовою є наявність "усталеного" розкладу, що припускає наявність можливості здійснювати заміну викладачів або час проведення занять. Поки жоден програмний продукт не дозволяє достатньо просто це робити (хоча деякі можливості і є в "методист").

Основними недоліками аналога є невисока функціональність щоб задовольнити максимум умов.

Функціоналі́зм - архітектурний напрям, різновид раціоналізму, що виник у 1920-х роках у Німеччині. Основні вимоги функціоналізму: обумовленість зовнішнього виду будівлі її конструкцією і внутрішнім плануванням, які, у свою чергу, визначаються її практичним призначенням (функцією).
За допомогою аналогу неможливо сформувати звітні форми, використати інформацію з навчальних планів спеціальностей.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
До недоліків аналогу також можна віднести незручний інтерфейс користувача. У таблиці 4.5 наведені основні технічні показники аналога і нового програмного продукту

Таблиця 4.5 - Основні технічні показники аналога і нового програмного продукту

Параметри

Базовий

Новий

Відношення параметрів нової розробки до параметрів аналога

1

Виконання поставленої задачі

3

4

1.3

2

Час отримання результатів

3

5

1.7

4

Функціональність

2

4

2

5

Надійність

2

5

2.5

6

Зручність використання

1

4

4

8

Зручність супроводу

4

4

1

Таким чином, нова розробка має кращі технічні показники в порівнянні з аналогом. Крім того, програмний продукт зменшить загрузки на сервер, що дасть змогу пришвидшити обрахунки.

Основні переваги використання нової розробки:


 • програма встановлюється та підтримується лише на сервері. На всіх інших комп`ютерах мережі вищого навчального закладу додатково нічого встановлювати не потрібно. Ніяких дій здійснювати не потрібно і при оновленні комп’ютерного парку або заміні операційних систем. Все це суттєво спрощує впровадження та обслуговування системи;

 • відсутня необхідність "прив`язування" оператора до певного робочого місця.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
  Оператор, який має відповідні права (працівник деканату, кафедри, викладач), може працювати з програмами з будь-якого комп`ютера мережі вищого навчального закладу;

 • програма дозволяє вирішити можливу проблему віддаленості навчальних корпусів вищого навчального закладу, оскільки вона може функціонувати навіть в умовах мережі низької пропускної здатності (наприклад, через модеми);

 • програма дозволяє розширити інтернет-ресурси вищого навчального закладу, оскільки в Web-сторінку вищого навчального закладу можуть вбудовуватись посилання на програми. Отже, певний (дозволений) обсяг інформації, що циркулює в базі даних, можна буде бачити в Інтернеті.

Нова розробка найбільше відповідає сучасним вимогам та забезпечує універсальність використання для вищих навчальних закладів.

Програмний продукт, що розробляється орієнтований в першу чергу на вищі навчальні заклади і може бути реалізований на підставі договору купівлі-продажу.

Інтерне́т-ра́діо або ве́б-ра́діо - група технологій передачі потокових аудіоданих через мережу Інтернет. Також як термін інтернет-радіо або веб-радіо може розумітися радіостанція, що використовує для мовлення технологію потокового мовлення в Інтернет.
До́гові́р купі́влі-про́дажу - договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (цивільний кодекс України, ст. 655)
Для придбання програмного продукту майбутньому користувачу необхідно попередньо зазначити обсяг впровадження (потрібну кількість користувачів/робочих місць, яка залежить від кількості факультетів, кафедр, студентів, що навчаються і т.д.). Після підписання договору буде відкрито відповідну сторінку користувача на сайті. З цієї сторінки користувач і завантажить інсталяційний пакет. Під час встановлення користувач зможе отримувати консультації по встановленню. Після здійснення оплати починається річний термін гарантійного обслуговування, до якого буде входити: • забезпечення можливості отримання нових версій програми шляхом завантаження відповідних файлів з Web-сайту;

 • консультації технічної підтримки через "гарячу лінію" (телефон, електронну пошту, ICQ, за бажанням користувача можливе віддалене адміністрування);
  Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
  Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
  Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


 • аналіз та тестування стану бази даних користувача, з корекцією можливих проблем, рекомендації щодо підвищення ефективності Вашої роботи;

Після закінчення терміну Гарантійних зобов'язань можливе продовження співпраці за умови укладання договору про оновлення програм та їх обслуговування (на рік чи більше).
Тестування застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. До завдань тестування не належить визначення причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування - один з розділів діагностики.
Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
Вартість нового договору буде складати для вищих навчальних закладів 15% від вартості раніше придбаної програми.

В подальшому, при узагальнені критеріїв та додатковій модифікації нову розробку буде можливо використовувати в будь якій сфері де потрібно скласти розклад певних подій.

Нова розробка заощадить час на складання розкладу вручну, дасть змогу з кращою достовірністю отримати кращий результат, також завдяки тому що він буде доступний в мережі Інтернет, непотрібно буде цифрових носіїв щоб ним скористатись.

На даний момент розробка знаходиться на стадії фінального тестування.

В зв’язку з тим, що існує потенційно велика кількість зацікавлених осіб у новому програмному забезпеченні проводяться переговори з потенційними інвесторами для можливості подальшої комерціалізації розробки.

Конкурентна ринкова ситуація через динамічний розвиток змушує підприємців систематично відслідковувати ринкові зміни, аналізувати їхню природу й динаміку. Тільки в такий спосіб підприємець може вірно оцінити можливості конкурентів і власні можливості, розробити оптимальну, з погляду прибутковості, маркетингову стратегію, спрямовану на створення й підтримку власних конкурентних переваг.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Прибу́ток (англ. Profit) - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Чистий прибуток це прибуток після сплати податків. Прибуток також визначають як суму, на яку зріс власний капітал компанії за даний період у результаті діяльності цієї компанії.
Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.
Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу.
Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.Під маркетингом слід розуміти процес виконання всього комплексу заходів, пов'язаних із виходом на ринок і роботою із клієнтами.

Як правило, ці заходи включають: тестування і “приведення“ до товарного вигляду нової розробки, підготовка і випуск рекламних, навчальних і інших інформаційних матеріалів, організація реклами і демонстрації, визначення реальної ціни, аналіз і створення каналів збуту на ринку, організація роботи з клієнтами (навчання, обслуговування, реакція на скарги клієнтів і т.д.), розробка комерційних принципів роботи з агентом і (або) клієнтами (фінансові питання, контроль за зберіганням права власності), постачання.
Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.
Постачання - частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміну Закупівельна логістика, або вхідна логістика.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

Найскладніші рішення пов'язані з встановленням ціни на новий продукт. Ціна є важливим фактором, який визначає обсяг продажу та виручку від реалізації продукції. В прийнятті рішень по базовій ціні не можна забувати про конкурентів. Їх ціни необхідно знати, а їх політику передбачати. При розрахунку власних цілей можна спиратись на ціни конкурентів, але потрібно намагатися залишатись в межах, окреслених попитом та власними витратами. Ціна може бути закладена в основу конкурентоздатності товару.

Для швидкого проникнення на ринок буде доцільним встановити на нову розробку порівняно низьку початкову ціну, щоб залучити якомога більше споживачів, і захопити більшу частку ринку. До того ж низька ціна повинна допомогти уникненню конкуренції.

Просування програмного продукту планується здійснювати завдяки цільовій рекламі в соціальних мережах та пошукових системах, і на різних спеціалізованих виставках.

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Виставка - публічна демонстрація досягнень у галузі економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя. Поняття може позначати як сам захід, так і місце проведення цього заходу.
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Для всіх користувачів розробки на сайті продукту буде доступний зворотній зв’язок з розробником, куди можна буде звернутись за інформацією про продукт, або про помилки, які виникли при роботі з програмою.Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9 • 4 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 4.1 Оцінювання комерційного