Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПрогнозування витрат на виконання науково-дослідної, дослідно-конструкторської) та конструкторсько-технологічної роботи

Прогнозування витрат на виконання науково-дослідної, дослідно-конструкторської) та конструкторсько-технологічної роботи
Сторінка7/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4.2 Прогнозування витрат на виконання науково-дослідної, дослідно-конструкторської) та конструкторсько-технологічної роботи
Виконаємо розрахунок витрат, які безпосередньо стосуються виконавця даного розділу роботи, приймаючи до уваги те, що для розробки програми було залучено одного розробника програмного забезпечення, а розробка програмного засобу проводиться без використання матеріалів та комплектуючих.

1. Основна заробітна плата кожного із розробників (дослідників) Зо, якщо вони працюють в наукових установах бюджетної сфери:


грн., (4.1)
де М – місячний посадовий оклад розробника (інженера, дослідника, науковця тощо), 5000 грн.

Тр – число робочих днів в місяці; приблизно Тр = (21…23) дні;

t – число робочих днів роботи розробника (дослідника); розробка програмного забезпечення триває 6 місяців, тому кількість робочих днів - 66.

Бюдже́т (з франц. budget, давн. франц. bougette - «шкіряний гаманець») - грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період.
Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) - це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання.


(грн).
2. Додаткова заробітна плата Зд розробника, розраховується як (10)% від суми основної заробітної, тобто:
. (4.2)
Зд = 0,1 · 15000 = 1500 (грн).
3. Нарахування на заробітну плату Нзп розробника розраховується за формулою:
(4.3)
де Зо – основна заробітна плата розробників, грн;

Зр – основна заробітна плата робітників, грн;

Зд – додаткова заробітна плата всіх розробників та робітників, грн;

β – ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 22%.

Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.


Нзп = (15000 1500) · 0,22 = 3630 (грн).
Амортизацію обладнання, комп’ютерів та приміщень, які використовувались під час виконання даного етапу роботи не розраховуємо, оскільки використовувався власний комп’ютер розробника, а приміщення було надано безкоштовно.

4. Витрати на силову електроенергію Ве розраховуються за формулою:грн, (4.
Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.
4)
де В – вартість 1 кВт-год. електроенергії, для офісного приміщення В = 2,02 грн/кВт;

П – установлена потужність обладнання, кВт;

Ф – фактична кількість годин роботи обладнання, годин; оскільки на розробку програмного забезпечення потребується 3 місяці, то з урахуванням кількості робочих днів та довжини робочого дня у 8 годин, отримаємо 8·22·3=528 годин роботи комп’ютера.

Кп – коефіцієнт використання потужності; Кп < 1; потужність комп’ютера становить 0,7.
5. Інші витрати Він.

Інші витрати Він охоплюють: витрати на управління організацією, оплата службових відряджень, витрати на утримання, ремонт та експлуатацію основних засобів, витрати на опалення, освітлення, водопостачання, охорону праці тощо.

Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Водопостача́ння - постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.

Інші витрати Ів можна прийняти як 50% від суми основної заробітної плати розробника тобто:
Він = 50% · (Зо Зр). (4.5)

Він = 0,5 · 15000 = 7500 (грн).


Окремо зазначимо витрати на послуги «Інтернет», що складають помісячну оплату у 70 грн. Оскільки розробка програмного забезпечення триває 3 місяців, загальні витрати на послуги «Інтернет» складають 210 грн.

6. Сума всіх попередніх статей витрат дає витрати на виконання даної частини (розділу, етапу) роботи – В:


В = 15000 1500 3630 261,30 7500 210 = 28101,30 (грн).
7. Проведемо прогнозування загальних витрат ЗВ на виконання та впровадження результатів виконаної наукової роботи. Прогнозування здійснюється за формулою:
, (4.6)
де – коефіцієнт, який характеризує етап (стадію) виконання даної роботи. Так, якщо розробка знаходиться:

- на стадії науково-дослідних робіт, то ≈ 0,1;

- на стадії технічного проектування, то ≈ 0,2;

- на стадії розробки конструкторської документації, то ≈ 0,3;

- на стадії розробки технологій, то ≈ 0,4;

- на стадії розробки дослідного зразка, то ≈ 0,5;

- на стадії розробки промислового зразка, ≈ 0,7;

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Констру́кторська документа́ція (КД) - частина технічної документації у вигляді графічних і текстових документів, котрі в сукупності або окремо, визначають склад і будову виробу та містять необхідні дані для його розробки, виготовлення, контролю, експлуатації, ремонту і утилізації.
Промислóвий зразóк - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження.

- на стадії впровадження, то ≈ 0,9.

Взаг - загальна вартість всієї наукової роботи.

Оскільки наукова робота завершена, Взаг = 28101,30 (грн).

ЗВ = = 31223,67 (грн).

Отже, прогноз загальних витрат на виконання та впровадження результатів становить 31223,67 грн.


4.3 Прогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки
Зростання чистого прибутку забезпечить підприємству надходження додаткових коштів, які дозволять покращити фінансові результати діяльності.
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

У випадку, коли не можливо оцінити зростання чистого прибутку підприємства від впровадження результатів наукової розробки, то у цього випадку збільшення чистого прибутку підприємства Пі для кожного із років, протягом яких очікується отримання позитивних результатів від впровадження розробки, розраховується за формулою:


, (4.7)

де По – покращення основного оціночного показника від впровадження результатів розробки у даному році. Зазвичай таким показником може бути ціна одиниці нової розробки;

N – основний кількісний показник, який визначає діяльність підприємства у даному році до впровадження результатів наукової розробки;

N – покращення основного кількісного показника діяльності підприємства від впровадження результатів розробки;

Цо – основний оціночний показник, який визначає діяльність підприємства у даному році після впровадження результатів наукової розробки;

n – кількість років, протягом яких очікується отримання позитивних результатів від впровадження розробки;

– коефіцієнт, який враховує сплату податку на додану вартість.

– коефіцієнт, який враховує рентабельність продукту. Рекомендується приймати = 0,2...0,3;

– ставка податку на прибуток (18%).

В результаті впровадження результатів наукової розробки покращується якість продукту, що дозволяє підвищити ціну його реалізації на 500 грн. Кількість одиниць реалізованої продукції також збільшиться: протягом першого року – на 25 шт., протягом другого року – ще на 15 шт., протягом третього року – ще на 5 шт.

Орієнтовно: реалізація продукції до впровадження результатів наукової розробки складала 50 шт., а її ціна – 6000 грн.

Спрогнозуємо збільшення чистого прибутку підприємства від впровадження результатів наукової розробки у кожному році відносно базового.

Збільшення чистого прибутку підприємства Пі протягом першого року складе:


Збільшення чистого прибутку підприємства Пі протягом другого року (відносно базового року, тобто року до впровадження результатів наукової розробки) складе:


Збільшення чистого прибутку підприємства Пі протягом третього року (відносно базового року, тобто року до впровадження результатів наукової розробки) складе:

Отже, загальне збільшення прибутку підприємства, або комерційний ефект від впровадження розробки складе:
ΔПі = 37884,00 57583,36 64150,24 = 159617,60 (грн).
4.4 Розрахунок ефективності вкладених інвестицій та періоду їх окупності
Розрахований комерційний ефект від можливого впровадження розробок ще не означає, що ця розробка реально буде впроваджена.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Якщо збільшення прогнозованого прибутку від впровадження результатів наукової розробки є вигідним для підприємства (організації), то це ще не означає, що інвестор погодиться фінансувати дану розробку. Інвестор погодиться вкладати кошти у реалізацію даної наукової розробки тільки за певних умов.

Основними показниками, які визначають доцільність фінансування наукової розробки певним інвестором, є абсолютна і відносна ефективність вкладених інвестицій та термін їх окупності.

Розрахунок ефективності вкладених інвестицій передбачає проведення таких робіт:

1-й крок. Розраховують теперішню вартість інвестицій PV, що вкладаються в наукову розробку. Такою вартістю ми можемо вважати прогнозовану величину загальних витрат ЗВ на виконання та впровадження результатів НДДКР, розраховану за формулою (3.6), тобто будемо вважати, що ЗВ = PV = 31223,67 (грн).

2-й крок. Розраховують очікуване збільшення прибутку , що його отримає підприємство (організація) від впровадження результатів наукової розробки, для кожного із років, починаючи з першого року впровадження. ΔПі = 37884,00 (грн.).

3-й крок. Для спрощення подальших розрахунків будують вісь часу, на яку наносять всі платежі (інвестиції та прибутки), що мають місце під час виконання науково-дослідної роботи та впровадження її результатів.

Вісь часу - часова вісь (що іменується також у контексті термодинаміки стрілою часу) - концепція, що описує час як пряму (тобто математично одновимірний об'єкт), простягнуту з минулого в майбутнє. З будь-яких двох незбіжних точок осі часу одна завжди є майбутнім щодо іншої.

Рисунок 4.1 характеризує рух платежів (інвестицій та додаткових прибутків).


тис. грн Початок отримання прибутків

Р V64150,24

57583,36

37884
31223,67
0 1 2 3 4

роки


Базовий рік Період отримання прибутків

Життєвий цикл наукової розробки Тж


Рисунок 4.1 – Вісь часу з фіксацією платежів, що мають місце під час розробки та впровадження результатів НДДКР

4-й крок. Розраховують абсолютну ефективність вкладених інвестицій Еабс за формулою:
Еабс = (ПП – PV), (4.8)
де ПП – приведена вартість всіх чистих прибутків, що їх отримає підприємство (організація) від реалізації результатів наукової розробки, грн;

PV – теперішня вартість інвестицій PV = ЗВ, грн.

У свою чергу, приведена вартість всіх чистих прибутків ПП розраховується за формулою:
, (4.9)

де – збільшення чистого прибутку у кожному із років, протягом яких виявляються результати виконаної та впровадженої НДДКР, грн;

т – період часу, протягом якого виявляються результати впровадженої НДДКР, роки;

– ставка дисконтування, за яку можна взяти щорічний прогнозований рівень інфляції в країні; для України цей показник знаходиться на рівні 0,1;

Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.

t – період часу (в роках) від моменту отримання чистого прибутку до точки „0”;Тоді, Еабс = 156244,97 – 31223,67 = 125021,33 (грн).
Оскільки Еабс > 0, результат від проведення наукових досліджень щодо розробки програмного продукту та їх впровадження принесе прибуток, тобто є доцільним, але це ще не свідчить про те, що інвестор буде зацікавлений у фінансуванні даної програми.

5-й крок. Розраховують відносну (щорічну) ефективність вкладених в наукову розробку інвестицій Ев за формулою:
, (4.10)
де Еабс – абсолютна ефективність вкладених інвестицій, грн;

PV – теперішня вартість інвестицій PV = ЗВ, грн;

Тж – життєвий цикл наукової розробки, роки.

Порівняємо Ев з мінімальною (бар'єрною) ставкою дисконтування мін, яка визначає ту мінімальну дохідність, нижче за яку інвестиції вкладатися не будуть.

Спрогнозуємо величину мін. У загальному вигляді мінімальна (бар'єрна) ставка дисконтування мін визначається за формулою:d f, (4.11)
де d – середньозважена ставка за депозитними операціями в комерційних банках; d = 0,2;

f – показник, що характеризує ризикованість вкладень; зазвичай, величина f = 0,5.

τ = 0,2 0,5 = 0,6

Оскільки Ев = 170% > мін = 60%, то у інвестора є потенційна зацікавленість у фінансуванні даної наукової розробки.6-й крок. Розраховують термін окупності вкладених у реалізацію наукового проекту інвестицій Ток за формулою:
. (4.12)
(року).

Оскільки вкладених у реалізацію наукового проекту інвестицій Ток < 3 років, то фінансування нового програмного продукту є доцільним.


4.5 Висновок
У даному розділі магістерської кваліфікаційної роботи проведено оцінювання комерційного потенціалу розробки веб-сервісу для створення розкладу.

Згідно із розрахунками всіх статей витрат на виконання науково-дослідної, дослідно-конструкторської та конструкторсько-технологічної роботи загальна вартість витрат на розробку і впровадження програмного продукту складає 31233,67 грн.

При цьому загальний прибуток підприємства, тобто комерційний ефект від впровадження розробки, за три роки складе 159617,60 грн.

Розрахована абсолютна ефективність вкладених інвестицій в сумі 125021,33 свідчить про отримання прибутку інвестором від впровадження програмного продукту у діяльність підприємства.

Щорічна ефективність вкладених в наукову розробку інвестицій складає 170%, що вище за мінімальну бар'єрну ставку дисконтування, яка складає 60%. Це означає потенційну зацікавленість інвесторів у фінансуванні розробки. Термін окупності складає 0,59 року, що також свідчить про доцільність фінансування.

ВИСНОВКИ
В магістерській кваліфікаційній роботі було виконано аналіз предметної області формування розкладу для ВНЗ на основі теорії розкладів, розглянуто існуючі методи та аналіз аналогів, обґрунтовано доцільність розробки формування розкладу для ВНЗ на основі теорії розкладів, визначено актуальність теми дослідження, мету, задачі, об’єкт, наукову новизну одержаних результатів і предмет формування розкладу для ВНЗ на основі теорії розкладів.

Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.

Згідно поставленої мети розробили програмний продукт за допомогою якого було зменшено обсяг комп’ютерних обчислень при формувані розкладу за рахунок використання теорії розкладу.

При написанні програмного продукту використовувався об'єктно-орієнтовний підхід, що дозволило знизити час розробки програмного продукту, спростити розуміння програми, значно зменшити розмір початкового коду програми.

Розроблено математичну модель об‘єктів формування розкладу та розроблено математичну модель формування розкладу. Для гарантії якості та перевірки роботи було проведено тестування програмого продукту. Для зручності роботи з програмою було розроблено зручний графічний інтерфейс, і розділено логіку алгоритму від його представлення, інтерфейс користувача розроблено у окремому блоці. Розроблено можливість, при додані додаткових множин, формувати розклад для будь яких суспільних потреб. Отже, програма є більш привабливою для користувача і конкурентоспроможна на сучасному ринку.

Проведено тестування програмного забезпечення формування розкладу для ВНЗ на основі теорії розкладів та проаналізовано результати тестування.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Метт Зандстра. PHP. Об'єкти, шаблони і методики програмування - С-Пб .: Політехніка, 2007. - 548 с

2. Розробка веб-додатків за допомогою PHP і MySQL, Люк Веллінг, Лаура Томсон, Испр. - М .: - Фізматліт, 2003. - 784 с.

3. William E. Green. Canny Edge Detection Tutorial / William E. Green // Information resources & Technology of Mechanical Engineering and Mechanics Department, Drexel University. - Philadelphia, 2002. - Vol.8.

 4. Робін Ніксон Створюємо динамічні веб-сайти за допомогою PHP, MySQL, JavaScript і CSS.

 5. Боресков А.В. Основи роботи з методом ООП/ А.В.Боресков, А.А.Харламов - Москва: ДМК-Пресс, 2010. - 232c.

6. Коффман. Теория расписаний и вычислительные машины - Издательство научной книги (URSS)- Воронеж, 2008. - № 1. - 154с.

7. Almeida L. B. 1987. Neural computaters. Proceedings of NATO ARW on Neural Computers, Dusseldorf. Heidelberg: Springer-Verlag.

Філаде́льфія (англ. Philadelphia) - місто на східному узбережжі США у штаті Пенсильванія, визначний політичний, господарський, культурний й історичний осередок; у Філадельфії проголошено в 1776 році незалежність американських колоній від Британської корони.
Springer Science+Business Media або Springer - це глобальна видавнича компанія, що видає книги, електронні книги, і рецензовані журнали на наукову, технологічну і медичну тематику. Springer також розміщає у себе велику кількість наукових баз даних, таких як SpringerLink, Springer Protocols і SpringerImages.

8. Burr D. J. 1987. Experiments with а connecnionlist text reader. In Proceedings of the IEEE First International Conferense on Neural Networks, eds. M. Caudill and C.Butler, vol. 4, pp. 717-24. San Diego, CA: SOS Printing.

9. Cottrell G. W., Munro Р., Zipser D. 1987. Image compression by backpropagation: An example of extensional programming. ICS Report 8702, University of California, San Diego.

Каліфо́рнія (англ. California) - штат, що охоплює південну половину західного узбережжя Сполучених Штатів. З населенням 39 мільйонів і площею 410 тис. квадратних кілометрів, Каліфорнія - найбільший американський штат за населенням і третій за площею.

10. Parker D. B. 1982. Learning logic. Invention Report S81-64, File 1, Office of Technology Licensing, Stanford University, Stanford, CA.

11. Parker D. B. 1987. Second order back propagation: Implementing an optimal  approximation to Newton's method as an artificial newral network. Manuscript submitted for publication.

12. Pineda F. J. 1988. Generalization of backpropagation to recurrent and higher order networks. In Newral information processing systems, ed. Dana Z. Anderson, pp. 602

13. Rumelhart D. E., Hinton G. E., Williams R. J. 1986. Learning internal reprentations by error propagation. In Parallel distributed processing, vol. 1, pp. 318-62. Cambridge, MA: MIT Press

14. Sejnowski T. J., Rosenberg C. R. 1987. Parallel networks that learn to pronounce English text. Complex Systems 1:145-68.

15. Stornetta W. S., Huberman B. A. 1987. An improwed three-layer, backpropagation algorithm. In Proceedings of the IEEE First International Conference on Newral Networks, eds. M. Caudill and C. Butler. San Diego, CA: SOS Printing.

16. Wasserman P. D. 1988a. Combined backpropagation/Cauchy machine. Proceedings of the International Newral Network Society. New York: Pergamon Press.

17. Wasserman P. D. 1988b. Experiments in translating Chinese characters using backpropagation. Proceedings of the Thirty-Third IEEE Computer Society International Conference. Washington, Computer Society Press of the IEEE.

18. Werbos P. J. 1974. Beyond regression: New tools for prediction and analysis in the behavioral sciences. Masters thesis, Harward University.

19. Brunno Ekel D. B. 1999. Second order back propagation: Implementing an optimal  approximation to Newton's method as an artificial newral network. Manuscript submitted for publication

20. Методичні вказівки до виконання студентами-магістрантами економічної частини магістерських кваліфікаційних робіт / Уклад. В. О. Козловський – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 22 с.

Каталог: portal -> static
static -> Пояснювальна записка до бакалаврської дипломної роботи на тему
static -> Розрахунок витрат на розробку модифікованого алгоритму 77
static -> 1Аналіз існуючих реалізацій та вибір алгоритму роботи системи 8
static -> Розрахунок втрат при передачі інформації по безпровідному каналу 48
static -> Методи І засоби сучасного відображення зорової інформації для покращення асоціативного сприйняття при вивченні іноземної мови
static -> Розробка веб-додатку з імітаційного моделювання обчислювальних систем
static -> 1 аналіз предметної області 4
1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Амортизацію обладнання
  • 4.3 П рогнозування комерційних ефектів від реалізації результатів розробки Зростання чистого прибутку
  • 4.4 Р озрахунок ефективності вкладених інвестицій
  • ВИСНОВКИ В магістерській кваліфікаційній роботі було виконано аналіз предметної області
  • ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ