Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаВведення до комп'ютерної графіки

Скачати 12.41 Mb.

Введення до комп'ютерної графіки
Скачати 12.41 Mb.
Сторінка1/4
Дата конвертації13.03.2017
Розмір12.41 Mb.
  1   2   3   4

Введення до комп'ютерної графіки.

Ті можливості, якими кілька років тому володіли лише самі великі студії комп'ютерної графіки, сьогодні доступні рядовому власнику комп'ютера. Треба лише знати засоби, що забезпечують ці можливості, і вміти грамотно ними користуватися.


17. Комп'ютерна графіка

Робота з комп'ютерною графікою — один із самих популярних напрямків використання персонального комп'ютера, причому займаються цією роботою не тільки професійні художники і дизайнери.

Популярність (від лат. populares, від populus - народ) - висока ступінь популярності чогось або когось у певній галузі. На виникнення популярності в деяких випадках впливає мода, і навпаки. Так само, як і мода, популярність прив'язана до певного і, як правило, невеликого відрізку часу.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Дизайн - це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтований на досягнення найповнішої відповідності створюваних об'єктів і середовища загалом потребам людини, як утилітарних, так і естетичних.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
На будь-якому підприємстві час від часу виникає необхідність у подачі рекламних оголошень у газети чи журнали, у випуску реклами чи листівки буклету.
Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Великі фірми замовляють таку роботу спеціальним дизайнерським бюро чи рекламним агентствам.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Малі підприємства, що мають обмежений бюджет, часто задовольняються власними силами і доступними програмними засобами.

Без комп'ютерної графіки не обходиться жодна сучасна мультімедійна програма. Робота над графікою займає до 90% робочого часу програмістських колективів, що випускають програми масового застосування.

Основні трудові затрати у роботі редакцій та видавництв теж складають художні й оформлювальні роботи з графічними програмами.


Комп'ютерна графіка в Інтернеті.

Необхідність широкого використання графічних програмних засобів стала особливо відчутної в зв'язку з розвитком Інтернету і, у першу чергу, завдяки службі World Wide Web, що зв'язала в єдину «павутину» мільйони окремих «домашніх сторінок».

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Мільйон - число, назва величини 10 6 = 1000000 =1000000} .
Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
Видавни́цтво - спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції (Закон від 05.06.1997 р. № 318/97-ВР «Про видавничу справу»).
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Навіть швидкої подорожі по цих сторінках досить, щоб зрозуміти, що сторінка, оформлена без комп'ютерної графіки, не має шансів виділитися на тлі найширшого кола конкурентів і залучити до себе масову увагу.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.

Потреба в розробці привабливих Web-сторінок у багато разів перевищує можливості художників і дизайнерів, яким можна було б доручити цю роботу. У зв'язку з цим сучасні графічні засоби розробляються з таким розрахунком, щоб не тільки дати зручні інструменти професійним художникам і дизайнерам, але і надати можливість для продуктивної роботи і тим, хто не має необхідних професійних навичок і природжених здібностей до художньої творчості.
Види комп'ютерної графіки.

Незважаючи на те що для роботи з комп'ютерною графікою існує безліч класів програмного забезпечення, розрізняють всього три види комп'ютерної графіки. Це растрова графіка, векторна графіка і фрактальна графіка.

Фракта́л (лат. fractus - подрібнений, дробовий) - нерегулярна, самоподібна структура. В широкому розумінні фрактал означає фігуру, малі частини якої в довільному збільшенні є подібними до неї самої. Термін фрактал увів 1975 року Бенуа Мандельброт.
Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.
Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.
Вони відрізняються принципами формування зображення при відображенні на екрані монітора чи при друку на папері.

Растрову графіку застосовують при розробці електронних (мультімедійних) і поліграфічних видань. Ілюстрації, виконані засобами растрової графіки, рідко створюють вручну за допомогою комп'ютерних програм.

Полігра́фія (від полі - багато; графо - пишу) - галузь техніки, сукупність технічних засобів для множинного репродукування текстового матеріалу й графічних зображень.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Частіше для цієї мети використовують скановані ілюстрації, підготовлені художником на папері, чи фотографії.
Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Останнім часом для введення растрових зображень у комп'ютер знайшли широке застосування цифрові фото- і відеокамери. Відповідно, більшість графічних редакторів, призначених для роботи з растровими ілюстраціями, орієнтовані не стільки на створення зображень, скільки на їхню обробку. В Інтернеті поки застосовуються тільки растрові ілюстрації,

Програмні засоби для роботи з векторною графікою навпаки призначені, у першу чергу, для створення ілюстрацій і у меншому ступені для їхньої обробки. Такі засоби широко використовують у рекламних агентствах, дизайнерських бюро, редакціях і видавництвах.

Фотокамера - прилад для фіксації зображень матеріальних об'єктів за допомогою світла на спеціальному носії (зазвичай фотоплівці або у формі комп'ютерного файлу на електронній карті пам'яті).
Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Редакція - окремий варіант книги у книгодрукуванні, що характеризується певними ознаками, як наклад, тип обложки, тип паперу, та інше. Так видання може бути випущеним обмеженим тиражем, без можливості подальшого допечатування, чи навпаки «відкрите видання» тираж якого обмежується лише попитом на книгу.
Оформлювальні роботи, засновані на застосуванні шрифтів і найпростіших геометричних елементів, виконуються засобами векторної графіки набагато простіше.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.
існують приклади високомистецьких творів, створених засобами векторної графіки, але вони скоріше виключення, ніж правило, оскільки художня підготовка ілюстрацій засобами векторної графіки надзвичайно складна.

Програмні засоби для роботи з фрактальною графікою призначені для автоматичної генерації зображень шляхом математичних розрахунків. Створення фрактальної художньої композиції складається не в малюванні та оформленні, а в програмуванні. Фрактальну графіку рідко застосовують для створення друкованих чи електронних документів, але її часто використовують у розважальних програмах.

Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)
Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).
Генерація - покоління, що представлене більш чи менш одноманітними особинами, які змінюються наступним поколінням, яке при диференціації життєвого циклу може істотно відрізнятися від попереднього. Наприклад: при чергуванні поколінь (гетерогонії, метагенезі) у тлі (Aphidoidea), галиць (Cecidomyiidae) та деяких інших комах.
Електро́нний докуме́нт - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Растрова графина.

Основним елементом растрового зображення є крапка. Якщо зображення екранне, то ця крапка називається пікселем. У залежності від того, на яку роздільну здатність екрана настроєна операційна система комп'ютера, на екрані можуть розміщатися зображення, що мають 640х480, 800х600, 1024х768 і більш пікселів.

Розді́льна зда́тність або роздільність (англ. Resolution) - спроможність розрізняти дрібні деталі.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

З розміром зображення безпосередньо зв'язана його роздільна здатність. Цей параметр виміряється в крапках на дюйм (dots per inch — dpi). У монітора з діагоналлю 15 дюймів розмір зображення на екрані складає приблизно 28х21 см. Знаючи, що в одному дюймі 25,4 мм, можна розрахувати, що при роботі монітора в режимі 800х600 пікселів роздільна здатність екранного зображення дорівнює 72 dpi.

При друці дозвіл повинний бути набагато вище. Поліграфічний друк повнокольорового зображення вимагає дозволу 200—300 dpi. Стандартний фотознімок розміром 10х15 см повинний містити приблизно 1000х1500 пікселів.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Неважко також встановити, що всього таке зображення буде мати 1,5 млн крапок, а якщо зображення кольорове і на кодування кожної крапки використані три байти, то звичайній кольоровій фотографії відповідає масив даних розміром понад 4 Мбайт.

Код (франц. code, від лат. codex) (англ. code, нім. Schlüssel m, Kennzahl f, Kode m) - зведення законів, система умовних знаків (символів, позначень) для передачі, обробки та зберігання (запам'ятовування) різноманітної інформації.

1. Великі обсяги даних — це основна проблема при використанні растрових зображень. Для активних робіт з ілюстраціями великого розміру, наприклад, журнальної смуги, вимагаються комп'ютери з винятково великими розмірами оперативної пам'яті (128 Мбайт і більш). Зрозуміло, такі комп'ютери повинні мати і високопродуктивні процесори.

2. Другий недолік растрових зображень зв'язаний з неможливістю їхнього збільшення для розгляду деталей. Оскільки зображення складається з крапок, то збільшення зображення приводить тільки до того, що ці крапки стають крупніше. Ніяких додаткових деталей при збільшенні растрового зображення розглянути не вдається. Більш того, збільшення крапок растра візуально спотворює ілюстрацію і робить її грубішою. Цей ефект називається пікселезацією.

Векторна графіка.

Як у растровій графіці основним елементом зображення є крапка, так у векторній графіці основним елементом зображення є лінія (при цьому не важливо, пряма це лінія чи крива).

Зрозуміло, у растровій графіці теж існують лінії, але там вони розглядаються як комбінації крапок. Для кожної крапки лінії в растровій графіці приділяється одна чи кілька чарунок пам'яті (чим більше кольорів можуть мати крапки, тим більше чарунок пам’яті їм виділяється). Відповідно, чим довша растрова лінія, тим більше пам'яті вона займає. У векторній графіці обсяг пам'яті, займаний лінією, не залежить від розмірів лінії, оскільки лінія представляється у виді формули, а точніше кажучи, у виді декількох параметрів. Що б ми не робили з цією лінією, змінюються тільки ці параметри, що зберігаються в осередках пам'яті. Кількість же чарунок залишається незмінним для будь-якої лінії.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Лінія — це елементарний об'єкт векторної графіки. Усе, що є у векторній ілюстрації, складається з ліній. Найпростіші об'єкти поєднуються в більш складні, наприклад об'єкт чотирикутник можна розглядати як чотири зв'язані лінії, а об'єкт куб, більш складний, його можна розглядати як дванадцять зв'язаних ліній, або як шість зв'язаних чотирикутників, Через такий підхід векторну графіку часто називають об'єктно-орієнтованою графікою.

Чотирикутник - це частина площини, обмежена простою замкненою ламаною, яка містить чотири (4) ланки. Вона складається з чотирьох (4) вершин (точок) і чотирьох сторін (відрізків), що послідовно їх сполучають.

Об'єкти векторної графіки зберігаються в пам'яті у виді набору параметрів, але не треба забувати, що на екран усі зображення все рівно виводяться у виді крапок (тому, що екран так влаштований). Перед виведенням на екран кожного об'єкта, програма робить обчислення координат екранних крапок у зображенні об'єкта, тому векторну графіку іноді називають графікою, що обчислюється. Аналогічні обчислення проводяться і при виведенні об'єктів на принтер.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.

Як і всі об'єкти, лінії мають властивості. До цих властивостей відносяться: форма лінії, її товщина, колір, характер лінії (суцільна, пунктирна і т.п.). Замкнуті лінії мають властивість: заповнення. Внутрішня область замкнутого контуру може бути заповнена кольором, текстурою, картою. Найпростіша лінія, якщо вона не замкнута, має дві вершини, що називаються вузлами. Вузли теж мають властивості, від яких залежить, як виглядає вершина лінії і як дві лінії сполучаються між собою.

Прямокутник можна розглядати як один об'єкт [замкнутий контур], якщо об'єднати об'єкти-лінії, що входять у нього. Зображення куба можна розглядати як один складний об'єкт, що і утворять 6 замкнутих контурів. Куб можна зобразити і за допомогою

12 прямих ліній

Ці лінії створені у векторному редакторі. По зовнішньому вигляді вони зовсім несхожі, але це однакові об'єкти, що розрізняються лише властивостями [параметрами]. Для збереження цих параметрів досить лише декілька байтів пам'яті.

Замкнуті контури можуть мати заповнення, що виконують інструментом Заливання. Як заповнювач може бути обрана кольорова фарба чи регулярна текстура. Іноді як заповнювач використовують заготовлене растрове зображення, яке називається картою.

Математичні основи векторної графіки.

У основі векторної графіки лежать математичні представлення про властивості геометричних фігур.

Геоме́трія (від дав.-гр. γη - Земля і μετρέω - вимірюю; землеміряння) - розділ математики, наука про просторові форми, відносини і їхні узагальнення.
Як зазначалося вище, найпростішим об'єктом векторної графіки є лінія. Тому в основі векторної графіки лежить насамперед математичне представлення лінії. Давайте розглянемо кілька видів ліній, але почнемо з крапки.

Крапка .

Крапка на площині задається двома числами (х, у), які визначають її росташування відносно


Каталог: files -> doc
doc -> Договір № про надання послуг з отримання інформації з Державного реєстру іпотек „ ” 2008р. Державне підприємство „Інформаційний центр”
doc -> Agrofeed Ltd одна из наиболее динамично развивающихся компаний Венгрии, занимающаяся оптимизацией рецептов для кормов; консультациями по кормлению
doc -> Програма комплексних фахових випробувань для зарахування на навчання
doc -> Положення про веб-сайт бюджетної установи «Дніпропетровський обласний контактний центр» у мережі Інтернет Загальні положення
  1   2   3   4


Скачати 12.41 Mb.