Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЯ, Пануєва Юлія Олександрівна, працюю в дптнз «Путивльський професійний ліцей» з 2016 року

Скачати 89.68 Kb.

Я, Пануєва Юлія Олександрівна, працюю в дптнз «Путивльський професійний ліцей» з 2016 року
Скачати 89.68 Kb.
Дата конвертації01.10.2019
Розмір89.68 Kb.

Я, Пануєва Юлія Олександрівна, працюю в ДПТНЗ «Путивльський професійний ліцей» з 2016 року. Професію педагога обрала за покликом серця. В 2010 році закінчила Ніжинський державний педагогічний університет за спеціальністю «вчитель математики та основ економіки». Маю досвід педагогічної роботи в загальноосвітній школі з 2006 року і як вчитель, і як класний керівник. В нашому навчальному закладі є класним керівником 3 рік.

На мою думку, діяльність класного керівника дуже цікава, багатогранна, трудомістка. Вона пов’язана з непередбаченими труднощами, невдачами, навіть розчаруваннями, але більше в нашій роботі позитивних емоцій, приводів для радощів, задоволення від того, що допоміг своєму учню, коли йому це було потрібно.

У практику виховної роботи з групою упроваджую модель виховної системи, основану на розвитку в учнів життєвих компетентностей на основі системи цінностей і якостей особистості, яка найповніше реалізує мету сучасної української освіти і надає можливість розкрити учню особистісний потенціал і досягти успіху.

У чому полягає моя методологічна позиція класного керівника? У роботі вважаю головним забезпечення розвитку особистості кожної дитини, її творчого потенціалу. Відносини з учнями будую на принципах співробітництва, співтворчості, довіри.

Розуміючи важливість виховної діяльності класного керівника, відповідально виконую свої обов’язки, намагаюся докладати усіх зусиль, щоб виховання підлітків відбувалось в атмосфері добра і творчості, взаємодопомоги і взаємоповаги, доброзичливості та толерантності. У своїй діяльності використовую різноманітні традиційні та інноваційні форми виховної діяльності, - головне, щоб вони давали бажаний результат.


Виховною проблемою: Формування в учнів ключових компетентностей як основи виховання конкурентоспроможного випускника
Отже, як класний керівник працюю над

Мета і завдання виховної роботи у групі

Мета: Виховання морально-духовної, життєво компетентної особистості, здатної до успішної самореалізації в соціумі.

Завдання виховної роботи:


 • Формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією.

 • Виховання поваги до Конституції, законів України, національної символіки, відповідальності за свої дії, свідомого ставлення до своїх обов'язків, прав і свобод людини і громадянина.

 • Виховання любові до професії, мобільності, бажання стати конкурентоспроможним професіоналом.

 • Розвиток учнівського колективу як частини училищної спільноти.

 • Виховання моральних якостей: доброти, милосердя, чесності, гідності, терпимості, поваги до старших, працелюбності тощо.

 • Всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання та самореалізації.

 • Формування нового українця, що діє на підставі національних та європейських цінностей.

(слайд 5).Ми живемо у динамічному світі, що дуже швидко змінюється. І саме від адаптаційного потенціалу особистості у значній мірі залежать її успіх та можливості самореалізації.

(Слайд 6)Враховуючи Державний стандарт загальної освіти в Україні, системи виховної роботи навчального закладу і власний досвід я користуюсь Моделлю виховної системи розвитку в учнів життєвих компетентностей на основі системи цінностей і якостей особистості.

(слайд 7) Компетентнісний підхід у вихованні акцентує увагу на формуванні морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

В основі моєї виховної діяльності - формування основних компетентностей особистості, необхідних сучасному випускнику.Ціннісно-смислова компетентність:

 • Усвідомлення своєї ролі та призначення. Вміння адекватно оцінювати свої здібності та можливості.

 • Вміння обирати цільові та смислові установки для своїх дій і вчинків: аналіз того, що важливо і потрібно в житті.

 • Вміння приймати рішення і відповідати за наслідки своїх вчинків.

 • Сформованість внутрішньої мотивації придбання знань для подальшої освіти, розуміння необхідності особистісного зростання для успішного самовизначення в майбутньому.

 • Вибір пріоритетними нематеріальних цінностей: здоров’я, сім’ї та цікавої роботи.


Професійно-трудова компетентність:

 • Шанування чесної праці.

 • Розуміння значущості різних видів професійної та громадської діяльності.

 • Усвідомлення підприємницької та трудової діяльності як основи матеріального і духовного добробуту людини та суспільства, розуміння духовно-ціннісного компонента трудової й підприємницької діяльності.

 • Ставлення до грошей і багатства як до засобу, а не мети людської життєдіяльності.

 • Вміння визначити найбільш ефективну лінію поведінки в період професійного навчання, пошуку роботи, закріплення на робочому місці.

 • Володіння певним досвідом практичної професійно-трудової діяльності.


Соціально-комунікативна компетентність:

 • Знаходження адекватного стилю й тону спілкування, вміння будувати стосунки з урахуванням особливостей інших людей.

 • Здібність емоційно відгукуватися на переживання інших людей, враховуючи особливості особистості та психологічного стану співрозмовника.

 • Уміння жити і працювати в колективі, володіння поняттями про соціальні ролі (лідер-організатор, лідер - генератор ідей, виконавець, глядач).

 • Володіння навичками роботи в команді та взаємодії з оточуючими.

 • Сформованість уявлень про способи виходу з конфліктних ситуацій.


Загальнокультурна компетентність:

 • Виявлення особистісних якостей: громадянських, моральних, інтелектуальних, загальнокультурних.

 • Сформованість уявлень про необхідність дотримання у світі людей загальнолюдських моральних законів і норм.

 • Прагнення жити в гармонії з навколишнім світом.


Здоров’язберігаюча компетентність:

 • Цілісні індивідуальні психологічні характеристики і властивості особистості, спрямовані на збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров'я свого та оточення.

 • Сформованість в учнів ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини і природи.

 • Уміння екологічно виважено взаємодіяти з довкіллям.


Інформаційна компетентність:

 • Уміння самостійно шукати і обробляти необхідну інформацію.

 • Уміння аналізувати наявні факти, вибирати потрібне, систематизувати отримані відомості.

 • Використання отриманих відомостей на практиці.
 • Формуванню ціннісно-смислової компетентності учнів у моїй групі сприяють заходи національно-патріотичного виховання: година єдності «Що у серці жила Батьківщина!», уроки мужності «Всі ми браття козацького роду», «Сила нескорених», урок – набат «Пам’яті Небесної сотні», година спілкування «Пекучий біль мого народу» (до дня пам’яті жертв голодомору), години спілкування «Україно моя, ти одна, як життя», «Бо кличуть сурми й солов’ї для внуків воля – краща доля»,

 • Загальнокультурна компетентність особистості учня моєї групи формується через заходи морально-духовного, правового та естетичного напрямів: виховну годину «Толерантність – ознака свідомої особистості», диспут: «Моральний ідеал і його місце у житті», бесіди за круглим столом: «На порозі дорослого життя», години спілкування: «Бути самим собою», «У чому секрет щастя людини», «Все починається з любові», виховну годину «Самовиховання – творення себе», години спілкування «Права і обовʼязки громадянина», «Конституція України в моєму житті», «Культура спілкування» тощо (додаток).
 • Професійно-трудова компетентність передбачає виховання працелюбності, любові до професії, відповідального ставлення до отримання професійних знань і вмінь, повага до свої праці і праці інших людей, виховання готовності до підвищення рівня освіти, професійного вдосконалення.

У зв’язку з тим, що мої учні отримують в ліцеї, в першу чергу, професію, повинна відбутися професіоналізація всіх пізнавальних процесів: професійне сприйняття та професійна спостережливість, професійна пам’ять, професійна уява, професійне мислення; формування професійної настанови на всі пізнавальні процеси. Тому значна увага у виховній роботі приділяється професійному спрямуванню. Яскравими заходами цього напрямку є виховна година «Якщо бажаєш стати заможним – у праці будь непереможним!» години спілкування з теми: «Моя професія в суспільстві», година знань «Що означає добре вчитися», твір-роздум «Моя мета у житті» • Здоров’язберігаюча компетентність формується через заняття фізичною культурою і спортом. Учнів моєї групи відвідують спортивні секції. Група брала участь в Олімпійському тижні, «Козацьких розвагах», «Днях здоров’я», пробігах та велопробігах. Сприяють дотриманню здорового способу життя виховні години «Дорога в прірву», «Здоровий спосіб життя», урок – застереження «Снід: подумай про майбутнє – обери життя», «Здоровим бути модно!»

 • Формування інформаційної компетентності відбувається наскрізно, через всі заходи виховної роботи. Уміння аналізувати наявні факти, відбирати потрібне, систематизувати отримані відомості, самостійно шукати, обробляти, безпечно працювати в Інтернеті, а головне використовувати потрібну інформацію необхідні вміння компетентісного випускника. Підвищенню інформаційної культури вихованців сприяли «День безпечного Інтернету», виховна година«Як запобігти кібербулінгу», «Портфель освітніх досягнень «Історія мого успіху»

 • Формуванню соціально-комунікативної компетентності сприяє залучення учнів до учнівського самоврядування. Спираючись на ініціативу учнів, за допомогою виборів формуємо актив групи і кожен з учнів має свої обов’язки, які намагається виконувати.

Група є активним учасником загальноучилищних заходів і змагань підготовку до яких здійснюємо разом. Втілення ідей вихованців, відсутність примусу з боку класного керівника дає гарні результати – маємо багато перемог, приводів відчувати себе успішними.


Робота з батьками - це вивчення сімей учнів; залучення батьків до життєдіяльності учнівського колективу; вирішення спільних питань; здійснення педагогічного керівництва діяльністю батьківської ради; індивідуальна робота з батьками; педагогічна просвіта батьків; інформування батьків про хід і результати навчання, виховання і розвитку учнів.

Намагаюся використовувати різні форми роботи з батьками: тематичні зібрання, «круглі столи», зустрічі за чашкою чаю, дні відкритих дверей, сімейні свята.


Немає легких учнів, усі вони вимагають від учителя, класного керівника багато сил і енергії.

В педагогіці і психології термін «діти з девіантною поведінкою» застосовують стосовно осіб, які порушують норми в певному суспільстві. Зазвичай, ми відносимо до такої групи тих учнів, які не тільки погано вчаться, але і при цьому також грубо порушують вимоги дисципліни у навчальному закладі, правила поведінки на вулиці та в громадських місцях. Щоб вести роботу з такими учнями, треба знати причини, що призводять до відхилення в навчанні та поведінці. Такими причинами можуть бути неблагополуччя, негаразди в родині; педагогічна некомпетентність батьків, власне факт приналежності до неблагополучної родини, недостатня впевненість у собі; самотність, нерозуміння іншими, особливості акцентуацій характеру, дефекти правової та моральної свідомості. До роботи з такими учнями долучаю психолога і соціального педагога.З свого боку також приділяю особливу увагу цим учням, залучаючи їх до участі у виховних і позаурочних заходах, відвідую їх сім’ї та проводжу індивідуальні бесіди і з ними, і їх батьками. Опікуючись зайнятістю учнів з адитивною поведінкою в позаурочний час, залучаю їх до відвідування спортивних секцій і гуртків.

я маю надію, що мої вихованці, почерпнувши життєвий досвід при спілкуванні зі мною, обов’язково перевершать мене, своїх батьків, та наблизяться до своїх заповітних мрій. І закінчити свій звіт хочу

Рецептом вчительського щастя:


Скачати 89.68 Kb.

 • Виховною проблемою: Формування в учнів ключових компетентностей як основи виховання конкурентоспроможного випускника
 • Мета і завдання виховної роботи у групі Мета
 • Завдання виховної роботи
 • Моделлю виховної системи розвитку в учнів життєвих компетентностей на основі системи цінностей і якостей особистості
 • Ціннісно-смислова компетентність
 • Професійно-трудова компетентність
 • Соціально-комунікативна компетентність
 • Загальнокультурна компетентність
 • Здоров’язберігаюча компетентність
 • Інформаційна компетентність
 • Професійно-трудова компетентність передбачає
 • Формування інформаційної компетентності
 • Формуванню соціально-комунікативної компетентності
 • Рецептом вчительського щастя