Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЯ. В. Ортинський

Скачати 58.62 Kb.

Я. В. Ортинський
Скачати 58.62 Kb.
Дата конвертації03.06.2017
Розмір58.62 Kb.

УДК 681.3

Я.В. Ортинський

Національний університет “Львівська політехніка”,

кафедра електронних обчислювальних машин

ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ МУЛЬТИПЛАТФОРМЕНОЇ СИСТЕМИ ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ КЛІЄНТ-СЕРВЕР

© Ортинський Я.В., 2015Розглянуто мультиплатформенні системи обміну повідомленнями. Проаналізовано сферу застосувань мультиплатформенних систем обміну повідомленнями. Проведено порівняння існуючих систем.

Ключові слова: клієнт-сервер, мультиплатформеність, система обміну повідомленнями

RESEARCH AND DESIGN MULTIPLATFORM INSTANT MESSAGING SYSTEM OF CLIENT-SERVER TECHNOLOGY

© Ortynskyi Y.V., 2015Overviewed client-server messaging system. Analyzed the scope of applications multiplatform messaging systems. The comparison of existing systems.

Key words: client-server, multiplatform, instant messaging system
Вступ

Останнім часом обчислювальна техніка настільки міцно увійшла в наше життя , що повністю змінили способи обміну інформацією, які ми використовуємо для спілкування.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Хоча електронна пошта є одним з основних видів обміну інформацією в мережі Інтернет, все більше і більше користувачів віддають перевагу системам миттєвого обміну повідомленнями . Це пояснюється тим , що часто виникають ситуації , коли недоцільно або недоречно користуватися електронною поштою. Адже не варто ж заради короткого питання відправляти цілий лист.

Технологія миттєвого обміну повідомленнями - це обмін текстовими повідомленнями в режимі реального часу з використанням спеціального програмного забезпечення.

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Миттє́ві повідо́млення або повніше систе́ма о́бміну миттє́вими повідо́мленнями (англ. Instant messaging, скорочено IM) - телекомунікаційна служба для обміну текстовими повідомленнями між комп'ютерами або іншими пристроями користувачів через комп'ютерні мережі (як правило через інтернет).

Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.

Одна з перших таких служб обміну повідомленнями - всім відома ICQ випущена в 1996 році, яка завоювала велику аудиторію. ICQ є централізованою службою миттєвого обміну повідомленнями, що використовує протокол OSCAR. Користувач служби працює з програмою-клієнтом ,запущеною на пристрої, з'єднаному з мережею. Система підключається до сервера. Через сервер здійснюється пошук і зв'язок з іншими клієнтами. Як і в більшості потужних мережевих систем, що обслуговують величезну кількість клієнтських запитів, цей сервер не єдиний і деякі з них є кластерами серверів.

Протягом останніх десяти років фахівці з обчислювальної техніки працюють над удосконаленням додатків клієнт-сервер. У результаті були побудовані програми, що підтримують спільну роботу безліч користувачів з єдиним джерелом даних в мережі.  Архітектура клієнт-сервер стала загальнопоширеною при спілкуванні з комп'ютером або з системою на його основі. Будь-яка людина, що підключається до інформаційної системи за допомогою телефонного зв'язку, використовує архітектуру клієнт-сервер.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Користуючись касовим апаратом, зчитуючи штрихові коди або розплачуючись за них за допомогою кредитної картки, йде робота з комп'ютерною системою клієнт-сервер.

Креди́тна ка́ртка - іменний платіжно-розрахунковий документ, який видають банки або торговельні фірми своїм клієнтам для оплати необхідних для них товарів і послуг, придбаних у кредит. На відміну від дебетової картки кредитна картка може бути не пов'язана з реальним банківським рахунком.


Огляд літературних джерел

Архітектура клієнт-сервер є одним із архітектурних шаблонів ПЗ та є основною концепцією у створенні мережних додатків і передбачає взаємодію та обмін даними між ними [1]. Клієнт-серверна архітектура передбачає такі основні компоненти:

• набір серверів, які надають інформацію клієнтам, які звертаються до них;

• набір клієнтів, які використовують сервіси, що надають сервери;

• мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтом та сервером.

Сервери є незалежними один від одного. Клієнти також функціонують незалежно один від одного. Клієнти мають знати про доступні сервери, але можуть не мати жодного уявлення про існування проміжних вузлів, інших клієнтів чи технологію яка використовується.

Практично всі мультиплатформенні системи миттєвого обміну повідомленнями побудовані на базі архітектури клієнт-сервер, так як передбачають централізоване сховище даних.

Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.

Серед таких систем можна виділити наступні: OMessenger, Network Assistant, Office Popup, Winpopup messenger. Всі ці системи орієнтовані на використання в локальних та корпоративних, в компаніях та закладах, де є необхідність в швидкій і ефективній комунікації між співробітниками.
Завдання дослідження

Дослідити та порівняти мультиплатформенні системи миттєвого обміну повідомленнями на базі технології клієнт-сервер.


Основні результати досліджень

Системи які реалізуються на базі клієнт-сервера, мають ряд переваг:

- масштабованість (ефективне використання нарощеного апаратного забезпечення)

- стійкість в роботі

- високий рівень захисту (за рахунок того, що всі дані зберігаються централізовано)

- так як всі обчислення виконуються на сервері, то апаратні вимоги до клієнта знижуються.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

Виходячи з вище сказаного можна зробити висновок, що для мультиплатформеної системи обміну повідомленнями більше всього підходить архітектура клієнт-сервер, так як вона незалежна від платформи. Всі задачі по взаємодії між вузлами на різних платформах лягає на плечі сервера, тобто клієнтам не потрібно знати як взаємодіяти один з одним. І в системі повинно бути централізоване сховище даних.

Такі системи дозволяють вирішити проблеми комунікації між працівниками, середніх та великих компаній. Так як в основному в великих компаніях, є своя внутрішня мережа яка об’єднує цілі кампуси.

Серед існуючих подібних систем можна виділити декілька основних:


  • OMessenger – система обміну повідомленнями, розрахована на використання в великих компаніях, де є велика кількість філій, які об’єднані мережею.

  • OfficePopup – дана система позиціонується, як система з висок рівнем безпеки, дозволяє обмінюватись повідомленнями по зашифрованому каналі.

  • Winpopup messenger – дана система миттєвого обміну повідомленнями, орієнтована на малі та середні мережі в межах компанії.

Таблиця 1

Таблиця порівняння систем обміну повідомленнями


OMessenger

OfficePopup

Winpopup messenger

Вартість

$11.2

$34.95

$6.95

Мультиплатформеність

Windows, iOS, Android

Windows, iOS

Windows, Linux

Протокол

TCP

TCP

TCP

Функціонал

Інструменти для адміністрування, нотатки, передача файлів.

протокол шифрування, підтримка старіших версій ОС до версії Win9x

Emoticons, групові сеанси, авто-відповідач

Пропонована система передбачає ряд переваг перед вище вказаними, серед яких: дешевизна – система буде повністю безплатною, підтримка цілого набору актуальних платформ типу Android, iOS,Windows і тд. Функціонал – можливість реєструватись в системі, створювати «власний кабінет» акаунт, можливість масових сповіщень і тд.

Діаграми використання компонентів системи зображено на рис.1 та рис.2.

На сервер припадає основне навантаження, він повинен виконувати ряд задач серед яких: реєстрація, автентифікація, прийом\передача повідомлення відповідним клієнтам і тд.

Рис.1 Діаграми використання сервера

Клієнту ж нічого не потрібно знати ні про структуру мережі, ні про інших клієнтів і те як вони влаштовані, достатньо знати адресу сервера і UID користувача.

Рис.2 Діаграма використання клієнта

У Випадку коли система розросте до великих розмірів, і один сервер буде не в змозі обслуговувати систему, можна застосувати проміжний сервер, який час від часу опитує наявні головні сервера і по мірі їх навантаженості виконує з’єднання з відповідним сервером.
Висновки

В даній роботі проведено аналіз існуючих мультиплатформенних системи обміну повідомленнями. Показано доцільність використання таких систем для організації комунікації між працівниками компаній. Обґрунтовано доцільність використання клієнт-серверної архітектури для даної системи.


1. Client-Server [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Client–server_model 2.Instant Messeging Systems [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Instant_messaging 3. Тамре Л. Введение в тестирование программного обеспечения. – М.: Вильямс, 2003. – С. 368. 4. Татарчук М. І. “Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник”. – К., 2005. – С. 245. 5. Дуглас Камер, Дэвид Л. Стивенс Сети TCP/IP, том 6. Разработка приложений типа клиент/сервер для Linux/POSIX Синтег, . – М.: Вильямс 2002. – 592 с. 7. Гурвиц Г. Разработка реального приложения в среде клиент-сервер. – М.: Вильямс, 2005. – 452 с.


Скачати 58.62 Kb.

  • Розглянуто мультиплатформенні системи обміну повідомленнями. Проаналізовано сферу застосувань мультиплатформенних систем обміну повідомленнями. Проведено порівняння існуючих систем.
  • Ключові слова
  • Overviewed client-server messaging system. Analyzed the scope of applications multiplatform messaging systems. The comparison of existing systems. Key words
  • Огляд літературних джерел
  • Завдання дослідження