Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЯке з перерахованих тверджень вірне?

Скачати 247.87 Kb.

Яке з перерахованих тверджень вірне?
Скачати 247.87 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.05.2017
Розмір247.87 Kb.
  1   2   3

 1. Яке з перерахованих тверджень вірне?

  1. Зоб це – збільшення щитоподібної залози з порушенням її функціонального стану

  2. Зоб це – збільшення щитоподібної залози з наявністю морфологічних змін

  3. Зоб це – збільшення щитоподібної залоз в регіонах з йодною недостатністю

  4. Зоб це – збільшення щитоподібної залоз з порушенням її функціонального стану та наявністю морфологічних змін

  5. Зоб це – будь-яке збільшення щитоподібної залоз

ANSWER.. E.
Щитоподібна залоза Щитоподібна залоза (лат. glandula thyroidea) - непарний орган ендокринної системи, що складається з двох долей, перешийка та рудиментарної пірамідальної долі. Розташований на передній поверхні шиї, попереду трахеї, і є периферійним гіпофіз-залежним органом ендокринної системи, який регулює основний обмін і забезпечує кальцієвий гомеостаз крові.


 1. Концентрація загального трийодтироніну (в нормі) в сироватці крові становить

  1. 1,2-2,8 нмоль/л.
   Трийодтиронін (Т3) - біологічно активна форма тиреоїдних гормонів щитоподібної залози.
   Сирова́тка кро́ві - плазма крові, з якої видалено згортувальні білки - фібриноген. Сироватки отримують або шляхом природного згортання плазми (нативні сироватки), або осадженням фібриногену іонами кальцію.


  2. 1,2-2,8 ммоль/л.

  3. 2,8-4,5 нмоль/л.

  4. 4,5-6,4 нмоль/л.

  5. 0,2-1,2 нмоль/л.

ANSWER.. A.

 1. За наявності компресії органів шиї багатовузловий зоб лікують

  1. Оперативно

  2. Консервативно

  3. Консервативно при відсутності ознак малігнізації і гіпертиреоїдизму

  4. При відсутності прогресування захворювання проводиться лише спостереження

  5. Променева терапія

ANSWER.. A.
Компре́сія (рос. компрессия, англ. compression, нім. Kompression f, Verdichtung f) - стиснення, наприклад, газу внаслідок силового впливу на нього, що приводить до зменшення об'єму газу, а також до підвищення його тиску і температури.
Малігнізация (лат. Malignus - шкідливий, згубний) - набуття клітинами нормальної або патологічно зміненої тканини організму (у тому числі доброякісної пухлини) властивостей злоякісної пухлини. В основі малігнізації лежать порушення процесів диференціювання і проліферації клітин.


 1. Спровокувати тиреотоксичний криз можуть:

  1. Травма (хірургічне втручання на щитоподібній залозі або інших органах)

  2. Груба пальпація щитоподібної залози

  3. Психічна травма

  4. Вагітність, пологи

  5. Все вище перераховане

ANSWER.. D.
Пальпація (від лат. palpatio «обмацування») - метод медичного обстеження хворого. Як спосіб вивчення властивостей пульсу, пальпація згадується ще в працях Гіппократа. Як метод дослідження внутрішніх органів пальпація набула поширення в Європі лише у другій половині XIX століття, після робіт Р.
Гіпертиреоїдизм ( гіпертиреоз ) - синдром, спричинений посиленням функції щитоподібної залози, що супроводжується підвищенням синтезу основних тиреоїдних гормонів тироксину та трийодтироніну. Найчастіше даний стан розвивається при різномантіних патологічних станах щитоподібної залози, зокрема хворобі Грейвса.


 1. Основні методи лікування ДТЗ:

  1. Симптоматичне, хірургічне, радіоактивним йодом

  2. Паліативне, хірургічне, променеве

  3. Медикаментозне, радикальне, радіоактивним йодом

  4. Медикаментозне, хірургічне, радіоактивним йодом

  5. Медикаментозне, хірургічне, неорганічним йодом

ANSWER.. D.
Радіоакти́вність (від лат. radio - «випромінюю» radius - «промінь» і activus - «дієвий») - явище мимовільного перетворення нестійкого ізотопа хімічного елементу в інший ізотоп (зазвичай іншого елемента) (радіоактивний розпад) шляхом випромінювання гамма-квантів, елементарних частинок або ядерних фрагментів.
Радикалізм (англ. radicalism) - духова настанова та спосіб мислення, наслідком якого є рішуча дія, що послідовно і прямолінійно прямує до наміченої мети, відкидаючи будь-який компроміс. Радикалізм проявляється в різних сферах: політиці, філософії, етиці, релігії, тощо, як напрям, який повністю не погоджується з панівними поглядами.
Терап́ія (синонім: лікування) - процес, бажаною (але не завжди досяжною) метою якого є полегшення, зняття чи усунення симптомів (компенсація, купірування) і проявів того чи іншого захворювання, патологічного стану чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров'я (санація).
Хірургі́я (грец. χειρουργική, від грец. χειρ - рука і грец. ουργική - робити) - галузь медицини, яка вивчає хвороби, що лікуються за допомогою оперативного (хірургічного) методу.


 1. У склад легеневого сегмента входять комплекси:

  1. нерви та лімфатичні судини

  2. бронх та нерви

  3. бронх, артерія, вена, лімфатичні судини, нерв

  4. артерія, вени, лімфатичні судини

  5. артерія, вена

ANSWER.. D.
Лімфати́чна систе́ма - мережа судин, тканин і органів (анатомія), яка служить джерелом клітин, що забезпечують імунітет, фільтрувальним комплексом, переносником жирів і інших речовин, а також дренажною системою, що сприяє поверненню надлишку тканинної рідини в кров.


 1. За формою легеневий сегмент нагадує

  1. прямокутник

  2. куб

  3. конус неправильної форми

  4. зрізану піраміду

  5. кулю

ANSWER.. C.

 1. Торакоскопія, як ендоскопічний метод дослідження забезпечує

  1. Дослідження середостіння, його органів, медіастинальної поверхні плеври

  2. Дослідження трахеї кореня легені, стравоходу

  3. Дослідження поверхні медіастинальної плеври

  4. Дослідження плеври та органів грудної порожнини

  5. Правильної відповіді немає

ANSWER.. D.
Ендоскопі́я (від грец. εντόςn - всередині та грец. Σκοπός - глянути) - медичний метод спостереження змін всередині тіла та обстеження внутрішніх органів людини за допомогою медичного приладу - ендоскопа, без порушення цілісності шкірних покривів та слизових оболонок.
Середостіння (лат. mediastinum) - простір між лівим і правим плевральними мішками. Спереду воно обмежене грудиною (sternum), ззаду грудним відділом хребта (лат. pars thoracica columnae vertebralis ), знизу - діафрагмою (лат. diaphragma)
Ме́тод (від грец. μέθοδος - «шлях крізь») - систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певну задачу чи досягти певної мети; поняття тотожне алгоритму дій і технологічному процесу.


 1. У хворого двобічний піопневмоторакс. Тактика:

  1. одночасна пункція з обох сторін

  2. Послідовна пункція обох плевральних порожнин

  3. торакоскопію одночасну з двох сторін

  4. торакоскопію послідовно з двох сторін

  5. дренування плевральних порожнин

ANSWER.. E.

 1. Найбільш типові клінічні симптоми спонтанного пневмотораксу:

  1. Гострий біль у грудній клітці, задишка, ціаноз

  2. Біль у грудях, задишка, кашель

  3. Різка біль у грудях при фізичному навантаженні

  4. Біль в грудній порожнині без фізичного навантаження

  5. Біль у грудях, задишка, кашель, кровохаркання

ANSWER.. A.
Симпто́м (від грец. σύμπτομα - випадок, ознака) - будь-яка відчутна зміна в організмі або його функціях, яку виявили на підставі скарг хворого (суб'єктивний симптом) або при дослідженні лікарем (об'єктивний симптом).
Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.
Грудна́ порожни́на (лат. Cavum thoracis) - анатомічний простір, обмежений внутрішньою поверхнею грудної клітки і верхньою поверхнею діафрагми. Стінки грудної порожнини вистилає внутрішньогруднна фасція (лат. fascia endothoracica)
Грудна клітка Грудна клітка, груди (лат. Thorax) - утворюється грудиною, ребрами, грудним відділом хребта. Грудна клітка має форму конусу, широка частина якого знаходиться знизу, а вужча зверху.


 1. Фізикальні ознаки спонтанного пневмотораксу

  1. Тимпаніт, відсутність голосового бриніння, дихання послаблене чи не вислуховується

  2. Вкорочення перкуторного звуку, відсутність дихання і голосового тремтіння

  3. Дихання послаблене чи не вислуховується, тимпаніт

  4. Ослаблене дихання з бронхіальним відтінком, підсилення голосового тремтіння

  5. Дихання послаблене чи не вислуховується, вкорочення перкуторного звуку

ANSWER.. A.
Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Відтінок або тон кольору - відносна темність або світлість кольору, незалежно від його локального кольору.
Го́лос - звук, який відтворює людина, використовуючи голосові зв'язки. Людина використовує голос для розмови, співу, крику, сміху, плачу. Голосоутворення відбувається шляхом видихання повітря з легень через рот та ніс, при чому голосові зв'язки вібрують і створюють у повітрі звукові хвилі.


 1. Рентгенологічні ознаки спонтанного пневмотораксу

  1. Відсутність легеневого рисунка, наявність контуру віджатої газом легені, зміщення органів середостіння в протилежний бік

  2. Відсутність легеневого рисунку, горизонтальний рівень у нижніх відділах грудної клітки, наявність колапсу легені

  3. Відсутність легеневого рисунку, рівень рідини горизонтальний, наявність колапсу легені

  4. Тотальне затемнення, зміщення середостіння в хвору сторону

  5. Тотальне затемнення, без зміщення органів середостіння

ANSWER.. A.
Пневмоторакс - скупчення повітря або газу в плевральній порожнині і підвищення тиску в ній. Повітря може потрапити в порожнину плеври при пораненнях, що проникають у грудну клітку, при розриванні емфізематозних альвеол на поверхні легені, розпаді легеневої тканини (туберкульоз, пухлина, абсцес).


 1. У хворого діагностовано козну килу стравохідного отвору діафрагми. що буде складати її вміст?

  1. Кардіальний відділ шлунка

  2. Тонкий кишечник

  3. Товстий кишечник

  4. великий сальник

  5. Малий сальник

ANSWER.. A.

 1. Ускладнення ковзних гриж стравохідного отвору діафрагми?

  1. Кровотеча

  2. Защемлення

  3. Перфорація

  4. Езофагоспазм

  5. Медіастиніт

ANSWER.. A.

 1. Рентгенологічні ознаки ковзної грижі стравохідного отвору діафрагми?

  1. Симптом «дзвона»

  2. Високе стояння лівого купола діафрагми

  3. Дефект наповнення

  4. Симптом «полум'я перевернутої стінки»

  5. Зміщення середостіння

ANSWER.. A.

 1. Для якого захвоювання буде характерним симптом «мокрої подушки»

  1. Ахалазії стравоходу

  2. Перфорації стравоходу

  3. Защемленої параезофагальної грижі

  4. Стравохідно-трахеальної нориці

  5. Рефлюкс-езофагіту

ANSWER.. A.

 1. Операція Ніссена виконується при

  1. Ковзній грижі стравохідного отвору діафрагми

  2. Релаксації діафрагми

  3. Раку нижньо-грудного відділу стравоходу

  4. Раку верхньо-грудного відділу стравоходу

  5. Дивертикулі Ценкера

ANSWER.. A.

 1. Рентгенологічні підтвердження релаксації діафрагми є

  1. рентгеноскопія, рентгенографія органів грудної стінки

  2. Томографія

  3. Ультразвукове дослідження

  4. Контрастна езофагографія

  5. Пневмомедіастинографія

ANSWER.. A.
Рентгенографія (англ. projection radiography, plain film radiography, X-ray imaging, roentgenography, X-ray study, X-ray filming) - дослідження внутрішньої структури об'єктів, які відображаються за допомогою рентгенівських променів.


 1. Вкажіть яким може бути ценкерівський дивертикул:

  1. Шийний

  2. Біфуркацій ний

  3. фракційний

  4. тонкокишковий

  5. жоден

ANSWER.. A.

 1. Рефлюус-езофагіт є ведучим симптомом при

  1. Ковзній грижі стравохідного отвору діафрагми

  2. Ахалазії кардії

  3. Защемленій параезофагальній грижі

  4. Дивертикулі стравоходу

  5. Релаксації діафрагми

ANSWER.. A.

 1. Судини, які вражаються облітеруючим атеросклерозом?
  Атеросклеро́з (грец. αθηρα - кашка та σκληρωσις - затвердіння, хвороба Маршана-Анічкова) - хронічне захворювання, що уражає переважно великі артеріальні судини; здебільшого спостерігається у людей похилого віку.


  1. Аорта і магістральні артерії

  2. Дрібні артерії

  3. Мікроциркуляторне русло

  4. Поверхневі вени

  5. Глибокі вени

ANSWER.. A.

 1. Морфологічна основа облітеруючого атеросклерозу?

  1. Накопичення ліпідів в інтимі

  2. Тромбоз

  3. Запальний процес

  4. Емболія

  5. Аневризм

ANSWER.. A.

 1. Основна причина облітеруючого атеросклерозу?

  1. Гіперхолестеринемія, дисліпопротеїнемія

  2. Інфекція

  3. Травма

  4. Ревматизм, ендокардит

  5. Інфаркт міокарда

ANSWER.. A.

 1. Найтиповіша ознака четвертої стадії облітеруючого атеросклерозу?

  1. Гангрена

  2. Біль в спокою

  3. Лихоманка

  4. Похолодання нижніх кінцівок

  5. Переміжна кульгавість

ANSWER.. A.

 1. Переміжна кульгавість характеризується?

  1. Біль в м'язах ніг при ходьбі, який зникає після відпочинку

  2. Ішалгія, люмбаго

  3. Постійний біль в суглобах

  4. Біль уздовж поверхневих вен

  5. Набряк нижніх кінцівок

ANSWER.. A.

 1. Що таке синдром Леріша:

  1. Оклюзія біфуркації черевної аорти

  2. Стеноз брахіоцефального стовбура

  3. Стеноз ниркових артерій

  4. Стеноз черевного стовбура

  5. Стеноз легеневої артерії

ANSWER.. A.

 1. Основна ознака облітеруючого
  1   2   3


Скачати 247.87 Kb.