Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЯкі правові режими застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України

Скачати 76.25 Kb.

Які правові режими застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України
Скачати 76.25 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації22.04.2017
Розмір76.25 Kb.
  1   2

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

ЗЕД

Які правові режими застосовуються до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за законодавством України?

Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономі́чна дія́льність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1)
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

усі перелічені

Який правовий режим застосовується до підприємства з іноземними інвестиціями в Україні?

національний режим

3. З якого моменту виникає право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності за чинним законодавством України?

усі перелічені умови

Як здійснюється облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за чинним законодавством України?

шляхом реєстрації у міністерстві економіки та з питань Європейської інтеграції, а також в уповноважених ним органах

Які правові наслідки невиконання вимог щодо обліку (реєстрації) окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів)?

Європейська інтеграція Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.

усі перелічені наслідки

Який із перелічених засобів правового захисту може використати покупець у разі невиконання продавцем його зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом)?

усі перелічені засоби

Як законодавство України визначає операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах?

усі перелічені ознаки

У які терміни товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України?

Дава́льницька сировина́ - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни. Готова продукція може бути реалізована в Україні, якщо Д. с., з використанням якої вироблено цю продукцію, ввезена іноземним замовником на митну територію України чи закуплена іноземним замовником за іноземну валюту в Україні. Право власності на імпортовану Д. с. та вироблену з неї готову продукцію належить іноземному замовнику.
Ми́тна терито́рія Украї́ни - територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також території вільних митних зон, штучні острови, установки і споруди, створені у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України.

усі перелічені терміни

Спеціальні санкції у сфері зовнішньоекономічної діяльності - це:

тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

Які органи розглядають спори між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України і іноземними суб’єктами господарської діяльності?

усі перелічені органи

“Пропозиція про укладання зовнішньоекономічного договору (контракту) адресована одному або кільком конкретним особам, достатньо визначена і виражає чітко обґрунтовані наміри”. Про який документ йдеться?

оферта

Яке з нижченаведених визначень найточніше розкриває зміст терміна зовнішньоекономічного договору (контракту)?матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічної діяльності

До тарифних методів регулювання зовнішньоекономічної діяльності належать:

мита та тарифні квоти

До кількісних методів обмеження зовнішньоекономічної діяльності належать:

квотування, ліцензування, добровільні обмеження

За способом стягнення мита бувають:

специфічні, адвалeрні, комбіновані

За об’єктом обкладання мита бувають:

сезонні, антидемпінгові, компенсаційні

Види ліцензій:

генеральні, глобальні, разові

Компенсаційне мито - це:

податок, введений проти напливу субсидування закордонного експорту

Мито - це:

плата за товар, який перетинає митний кордон

Резиденти - це:

усі інституційні одиниці, які постійно знаходяться на території певної країни, незалежно від громадянства або належності капіталу

Хто більше за всіх виграє від вільної зовнішньої торгівлі?

Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.

споживачі

Валюта національна - це:

законний платіжний засіб на території країни, що її випускає

Валюта тверда - це:

валюта, що характеризується стабільним валютним курсом, зміни якого відбуваються переважно внаслідок фундаментальних макроекономічних закономірностей

Система управління зовнішньоекономічної діяльності України представлена:

державним, регіональним і міні рівнями управління зовнішньоекономічної діяльності

Термін відрядження за кордон не повинен перевищувати:

60 календарних днів

Види іноземних інвестицій:

будь-яке рухоме і нерухоме майно та пов’язані з ним майнові права; права інтелектуальної власності;

Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.
права на здійснення господарської діяльності; конвертована іноземна валюта; валюта України; цінні папери та корпоративні права;
Валюта України - грошові знаки, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу.
Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.
Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).
Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
грошові вимоги та права на них

Державні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності в регіоні:

обласні управління зовнішньоекономічних зв’язків, торгівлі і побутового обслуговування;

Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами.
регіональні митниці, регіональні відділення НБУ тощо

Принципи зовнішньоекономічної діяльності в Україні:

усі відповіді вірні

Які суб’єкти господарської діяльності мають право займатись в Україні зовнішньоекономічною діяльністю?

юридичні особи з моменту набуття ними правоздатності незалежно від форм і видів власності та фізичні особи при умові набуття ними цивільної дієздатності

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - це:

управління виробничо-господарською і комерційною діяльністю підприємства, по'язане з його виходом в зовнішнє середовище з метою більш повного використання зовнішніх факторів економічного росту;

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Принципи менеджменту зовнішньоекономічної діяльності - це:

принцип науковості, системності, взаємовигідності;

Імпортна операція - це:

комерційна діяльність, пов'язана з закупівлею та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській діяльності;

Експортна операція - це:

комерційна діяльність,пов'язана з продажем та вивезенням за кордон товарів, робіт, послуг для передачі їх у власність іноземному контрагенту з метою одержання прибутку;

Операції з зустрічної торгівлі - це:

зовнішньоторговельна операція, при здійсненні якої в єдиному зовнішньоекономічному контракті фіксуються обов'язки партнерів зробити повний або частково збалансований обмін товарами;

Компенсаційна операція - це:

форма зустрічної торгівлі, відповідно до якої зарубіжний партнер поставляє машини, обладнання та технології, комплектні заводи в обмін на зустрічні поставки сировини та напівфабрикатів, що виготовлені на поставленому обладнанні;

Назвіть типи компенсаційних угод:

розрахунок за поставлене обладнання здійснюється поставками узгоджених фізичних обсягів сировини і напівфабрикатів; валютно-фінансові розрахунки здійснюються окремо за обладнання та зустрічні поставки сировини;

Бартерні (товарообмінні) операції в галузі зовнішньоекономічної діяльності - це:

один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених єдиним зовнішньоекономічним контрактом між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами, не опосередкований рухом

  1   2


Скачати 76.25 Kb.