Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗа редакцією В. С. Ніценка, О. В

За редакцією В. С. Ніценка, О. В
Сторінка13/13
Дата конвертації28.05.2017
Розмір2.54 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ДОДАТКИ
Додаток А 1
Еволюція теорій конкурентних переваг (І період – статичний)


з/п

Етап ста-новлення

Ознаки періоду

Назва доктри­ни

Критеріальна ознака

Характерологічні особливості формування конкурентних переваг

Видатні фундатори

Основні наукові праці

1.

ХІ–XII ст.

Доіндустріа-льна стадія, первинна спеціалізація зародження інститутів ринкової економіки

Науково неозначена

Переваги кон-тактної зони, договірна система

Сприятливі економічні умови, спеціалізація і ко-мерційна спрямованість діяльності, паритетність всіх учасників зовнішніх відносин

Я. Мудрий

«Руська правда»

(1019–1054 рр.)2.

ІХ–XVI ст.

Нагромадження матеріальних ресурсів

Підтримка локальних ремісників

К. Великий

«Капітулярій про вілли» (744–1150 рр.)

3.

XVI–
сер. XVIII ст.

Мануфактурне виробництво, початок індус­тріалізації, протекціонізм

Теорія мер-кантилізму (грошового балансу)

Акумуляція багатства (золота, про-дуктів харчу-вання тощо)

Первісне нагромадження капіталу, державне регу-лювання, зовнішня тор­гів­ля як основне джерело національного багатства

А. Монкре-тьєн, Т. Мен

«Трактат про політичну економію», (1615 р.)

4.

Друга пол. XVIII ст.

Активна зовнішня торгівля та індустріалі-зація економіки

Теорія фізіократів (панування природи)

«Природний порядок« у господарсь-кому житті суспільства

Протиставлення сільсько-го господарства (ґрунт, сили природи) торгівлі і обробної промисловості як єдиного продук­тив­но­го джерела надлишкового валового доходу над витратами виробництва

Ф. Кене, Д. Немур, Аб. Бодо,
М. Ривьер, А. Тюрго

«Фізіократ«, «Журнал зе-млеробство, торгівля і фінанси» (1767 р.)

5.

Кінець ХVІІІ ст.

Капіталісти-чна конкуре-нція, вільне підприємницт­во, суспільний поділ праці

Теорія абсолютних переваг

Абсолютні витрати виробництва

Ефективне виробництво одиниці товару (за рахунок затрат праці, природно-кліматичних умов)

А.Сміт,
Дж. Андерсон, Т. Мальтус,
Т.Тук, Р. Тор­ренс, Е. Уест, Дж. Марсет

«Дослідження про природу і причинах бага-тства народів» (1776 р.)

6.

Кінець ХVІІІ–початок ХІX ст.

Економічний лібералізм, заміщення традиційної аграрної еко-номіки еко-номікою, де домінувало машинно-механічне виробництво, промислова революція

Теорія відносних переваг

Відносні витрати виробництва

Концентрація найефек-тивніших виробництв і подальший експорт їх продукції (викорис-тання цінових переваг)

Д. Рікардо,

Дж. Р. Мак-Куллох,


Т. де Куинси

«Основи політичної економії та оподаткування» (1817 р.)

7.

Монопольне володіння пе-ревагами тех-нологічного походження

Надходження капіталу від експорту, на який існує ажіотажний попит на сві-тових ринках (навіть за умов відсутності порівня-льних переваг), підтримка держави стратегічних галузей промисловості

Дж. Мілль, У. Сеніор, Г. Мартіно

«Принципи політичної економії» (1848 р.), «Політична економія» (1850 р.)

8.

Середина ХІX ст.

Посилення класової нерівності, революції

Теорія чітко не окреслена стосовно конкуренції, домінував порівняль-ний підхід

Цінові пе-реваги, засоби виробництва, розподіл виробленого продукту

Переміщення капіталу у прибутковіші галузі у наслідок міжгалузевої конкуренції

К. Маркс

«Економіко-філософські рукописи»
(1844 р.)Додаток А 2
Еволюція теорій конкурентних переваг (ІІ період – динамічний)з/п


Етап ста-новлення

Ознаки періоду

Назва доктри­ни

Критеріальна ознака

Характерологічні особливості формування конкурентних переваг

Видатні фундатори

Основні наукові праці

1.

Кінець ХІX ст.

Технологічна революція (або ІІ промислова)

Теорія рівноваги

Досконала конкуренція, людський капітал

Дія законів граничної корисності і продуктивності

А. Маршалл

«Принципи політичної економії» (1890 р.)

2.

Кінець ХІX–початок ХХ ст.

Поглиблення міжнародного поділу праці, розвиток НТП, загострення недосконалої конкуренції

Теорія спів-відношення факторів ви-робництва

Відмінність у наявності і результатив­ності факторів виробництва

Отримання порівняльних переваг країнами за рахунок галузей, де інтенсивно використовуються надлишкові фактори виробництва

Е. Хекшер, Б. Олін, П. Самуель-сон

«Міжрегіональна та міжнародна торгівля»

(1933 р.)3.

Теорія монопольної конкуренції

Монопольне становище на ринку і воло-діння мате-ріальними і нематеріальними ресурсами

Концентрація капіталу, особливості ціноутворення за умов монопольної та олігопольної конкуренції

Дж. Робін-сон

«Економічна теорія недосконалої конкуренції» (1933 р.)

4.

Е. Чемберлін

«Теорія моно-полістичної конкуренції і переорієнтація теорії вартості» (1933 р.)

5.

Кінець ХІX–початок ХХ ст.

Діяльність значної кількос­ті монополій, посилення конкурентної боротьби та її руйнівного характеру

Еволюційна теорія

(теорія ефективної конкуренції)Інновації та підприємництво

Провідна роль підприєм-ництва, ефективна взаємодія сил монополії і конкуренції, що базуються на інвестиціях в основний капітал, які служать втіленню інновацій

Й. Шумпетер

«Теорія еко-номічного розвитку» (1912 р.), «Капіталізм, соціалізм і демократія» (1942 р.)

6.

60-ті рр. ХХ ст.

Посилення процесів інтернаціоналі­зації

Теорія порівняльних переваг

Диференційовані товари внутрішньо-галузевої торгівлі

Врахування додаткових факторів виробництва – зміни структури і диференціація попиту, продуктова диференціація, ефект масштабу

Б. Балашша, М. Ліндер, М. Кемп

«Теорія економічної інтеграції»

(1961 р.)7.

80-ті рр. ХХ ст.

Теорія торговельно-промислового циклу

Результати НТП на інвестиційно-інноваційній основі

Еволюція виробничих структур під впливом технічного прогре­су, залучення інвестицій на основі інновацій

Дж. Хікс

«Вартість і капітал»

(1993 р.)8.

Зростання ролі трансна-ціональних корпорацій

Теорія міжнародної торгівлі

Монополістична конкуренція та економія на масштабах

Державний контроль над потоками спекулятивного капіталу

П. Кругман, М. Обстфельд

«Торговельна політика і структура ринку» (1989 р.)

9.

90-ті рр. ХХ ст.

Теорія міжнародної торгівлі

Ефективна урядова політика

Експорт капіталомісткої продукції

В. Леонтьєв

«Структура американської економіки»

(1994 р.)

Додаток А 3
Еволюція теорій конкурентних переваг (ІІІ період – комплементарний)з/п


Етап ста-новлення

Ознаки періоду

Назва доктрини

Критеріальна ознака

Характерологічні особливості формування конкурентних переваг

Видатні фундатори

Основні наукові праці

1.

Кінець ХX–початок ХХІ ст.

Транснаціо-налізація економіки, посилення глобаліза-ційних процесів у всіх сферах

Теорія кон-курентних переваг

Виробнича продуктивність, капіталізація основних засобів

Базові конкурентні умови і внутрішня (кластерна) конкуренція, створення економічних кластерів

М. Портер

«Конкурентна перевага: як до­сягти високого результату і за­безпечити його стійкість» (1985 р.)

2.

Теорія кооперації
і співробіт­ництва

Адекватність природного і підприємниць-кого середовища

Прагнення до кооперації, спів­робітництва із постачальниками і споживачами, обмін досвідом із виробниками, що займають близькі ринкові ніші

Дж. Мур

«Кінець конкуренції» (1996 р.)

3.

Глобалізація світових ринків, інфор-матизація, інтелектуалі-зація і вірту-алізація бізнесу

Конкурент­ні стратегії на основі мате-матичної теорії ігор

Ключова концепція – «необов’язко­вість програшу« (гра з ненульо­вою сумою)

Гармонійне і періодичне поєднання конкуренції та співробітництва

А. Бранде-нбургер, Б. Нейлбафф

«Співконкурен­ція», «Страте­гічне мислення в бізнесі, політиці і особистому житті» (2007 р.)

4.

Теорія гло-бального ви-передження конкурентів

Ключові компетенції, інтелектуальне лідерство

Глобальні стратегії, навички і технології

Г. Хамел, К. Прахалад

«Конкуруючи за майбутнє. Створення ринків завтрашнього дня» (2004 р.)

5.

Кінець ХX–початок ХХІ ст.

Глобалізація світових ринків, інфор-матизація, інтелектуалі-зація і вірту-алізація бізнесу

Теорія еко-логічного лідерства

Карти істори-чного розвитку й наступної підго­товки до зміни організаційної культури

Екологічний підхід до вивчення лідерства організації

П. Сенге, А. Клейнер, Ш. Робертс, Р. Росс, Дж. Рот, Б. Сміт

«Танець змін: нові проблеми організацій, що самонавчаються»

(2003 р.)6.

Теорія міграції капіталу

Конкуренто-спроможні ділові моделі

Залучення інвестицій можливе завдяки досконалішим діловим моделям

А. Сливоць-кий

«Зона прибутку» (1998 р.), «Прорив»

(2010 р.)7.

Теорія гіпертранс-формації

Почуттєвий «товар«

Освоєння і формування ринку духовної близькості, дружби, любові; турботи; усвідомлення особистісної функції; щиросердечного спокою та переконань

Р. Йонсен

«Суспільство мрії. Як при-йдешнє зру-шення від ін-формації до уяви перетворить ваш бізнес» (2002 р.)

8.

Холістична парадигма

Нова холістична економіка

Сприйняття світу і всіх його структурних елементів цілісно і неподільно. Конкурентні переваги створюються за рахунок холістичного маркетингу (практика інтра­маркетингу та його моделей)

Е. Бейнхокер

«Походження добробуту: Еволюція, теорія складних систем і радикальний перегляд еко-номіки» (2006 р.)


НАУКОВЕ ВИДАННЯ

За редакцією

В.С. Ніценка, О.В. Захарченка, М.А. Зайця
Теоретико-методологічні основи конкурентоспроможності


Монографія

Комп’ютерна верстка і дизайн обкладинки

Підписано до друку .2014 р. Папір офсетний. Формат 60x90/16.

Гарнітура «Times New Roman». Обл.-вид арк. Ум.-друк. арк.

Тираж 300 прим. Зам. №.


Видавництво

Свідоцтво № від р.

Одеська обл., м. , вул.

Тел. факс (048)е-mаіl:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13  • Додаток А 2 Еволюція теорій конкурентних переваг (ІІ період – динамічний)
  • Додаток А 3 Еволюція теорій конкурентних переваг (ІІІ період – комплементарний)
  • НАУКОВЕ ВИДАННЯ За редакцією В.С. Ніценка, О.В. Захарченка, М.А. Зайця