Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗабезпечення розвитку авіатранспортної діяльності україни іноземними інвестиціями мединець н. Г

Забезпечення розвитку авіатранспортної діяльності україни іноземними інвестиціями мединець н. Г
Дата конвертації10.06.2017
Розмір43 Kb.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ АВІАТРАНСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

МЕДИНЕЦЬ Н. Г.аспірант кафедри фінансів обліку і аудиту Національний авіаційний університет

м.
Національний авіаційний університет Національний авіаційний університет - авіаційний вищий навчальний заклад в Києві. Від 2010 р. самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. В НАУ навчається понад 50 тисяч студентів із 49 країн світу.
Київ, Україна

Розвиток будь-якої держави пов’язаний з динамікою інвестиційних процесів, структурним та якісним оновленням виробництва і створення ринкової інфраструктури.

Ри́нкова інфраструкту́ра - це різні установи, підприємства, організації, що обслуговують різноманітні види ринків, створюють сприятливі умови для їхнього ефективного функціонування. Це - біржі, банки, фінансово-кредитні посередники, комерційні фонди, страхові агенції, служби зайнятості, торговельні та інші організації, кожна з яких діє у своїй сфері.
Чим інтенсивніше здійснюється інвестування тим швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення [6].

У сучасному світі якість управління інвестиційно-інноваційними процесами стає визначальним фактором конкурентоспроможності національних економік.

Економіка України, як і будь-якої країни, перебуває під впливом зовнішнього середовища. Розвиток процесів міжнародної економічної інтеграції, що супроводжується глобалізацією економічних зв’язків, вимагає прогресивних структурних зрушень в економіці України, поліпшення якісних показників на мікро- та макрорівнях, одним з важливіших засобів забезпечення яких є інвестиції.

Економі́чна інтегра́ція - об'єктивний процес розвитку глибоких, стійких взаємозв'язків та поділу праці між національними господарствами, створення міжнародних господарських комплексів у межах держави. Економічна інтеграція - форма інтернаціоналізації господарської діяльності (виробництва), зближення та поглиблення взаємодії національних економік.

Вагомий внесок у дослідження питань інвестиційної розвитку зробили такі українські вчені: Ю. М. Бажал, Л. М. Борщ, І. П. Мойсеєнко, В. Г. та інші. Серед зарубіжних авторів варто назвати такі прізвища: І. Ансоф, Р. Бранденбург, С. Бір, П. Самуельсон,, І. Форестер та ін.Україна на сучасному етапі розвитку її економіки повинна створити сприятливе інвестиційне середовище для залучення колосальних фінансових ресурсів. Адже інвестиції є джерелом коштів, необхідних для модернізації та розвитку української економіки. Вони сприяють залученню нових виробничих технологій, а також технологій ринкової поведінки. Важливим є саме те, звідки вони надходять та куди спрямовуються. Особливо важливим є залучення інвестицій з високо розвинутих країн світу, що характеризується належним рівнем ринкової культури.

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
Країна Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
Одним з напрямків виходу України з економічної кризи, забезпечення взаємозв’язку та взаємозалежності таких складових економічної політики держави, як інноваційної, бюджетної та інших, для визначення нових пріоритетів в економічній, промисловій та науково- технічній політиці є залучення й ефективне використання іноземних інвестицій, які, з одного боку, сприяють формуванню національних інвестиційних та інших ринкових чинників, з іншого - є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому.
Антициклічна політика - це політика спрямована на підтримку певних стабільних темпів економічного зростання, на недопущення падіння, виникнення криз.
Економі́чна кри́за (грец. krisis - поворотний пункт) - різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті - в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.
Від сучасного стану залучення іноземних інвестицій в економіку України залежить не тільки сталий розвиток національного виробництва, науково-технічний і соціальний прогрес, а й належне місце держави в світовому господарстві.
Соціальний прогрес - це ідея, яку суспільство може зробити або поліпшити в плані їх соціальних, політичних та економічних структур. Це може статися внаслідок безпосередньої дії людини, як у соціального підприємства або через соціальну активність, або як природний аспект соціокультурної еволюції.
Світове́ господа́рство- глобальна система господарств держав та недержавних утворень, що пов'язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою у різних формах.
Сталий розвиток Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Основним завданням для нашої держави на сучасному етапі розвитку є створення сприятливого інвестиційного клімату для вітчизняних та іноземних інвесторів, а це неможливо без державного втручання. Беручи до уваги ситуацію, що склалася, треба відмітити, що приватний іноземний капітал не буде вкладатися в країну з низькою внутрішньою інвестиційною активністю. Іноземних інвесторів не цікавлять регіони з нерозвинутою транспортною інфраструктурою, дефіцитом електроенергії та тепла. Тому активізація інвестиційної активності держави неможлива без створення нового механізму організації бюджетного фінансування капітальних вкладень, який би забезпечував високу ефективність вкладених коштів і контроль за їх використанням [5, с. 3-4].

Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.

Авіаційний ринок України має чималі можливості для розширення обсягів пасажирських і вантажних авіаперевезень. Розроблена Транспортна стратегія в авіаційній галузі визначає пріоритетні напрямки розвитку авіатранспортної галузі у контексті державної підтримки створення і подальшого розвитку умов інтеграції авіатранспортної галузі в систему транс’європейських повітряних мереж.

Україна на сучасному етапі розвитку її економіки повинна створити сприятливе інвестиційне середовище для залучення колосальних фінансових ресурсів в авіатранспортну галузь. Адже інвестиції є джерелом коштів, необхідних для модернізації та розвитку української авації. Вони сприяють залученню нових виробничих технологій, а також технологій ринкової поведінки авіатранспортної діяльності.

Використання несистемної та необгрунтованої структурної політики залучення іноземних інвестицій в Україну, може супроводжуватися не лише зниженням ефективності іноземного інвестування та технологічним відставанням, але й призведе до структурних деформацій на територіально-галузевому рівні, неефективного використання економічного потенціалу країни, як наслідок - до зниження рівня її конкурентоспроможності. Тому структурна політика залучення прямих іноземних інвестицій має передбачати механізми впливу зі створення сприятливих умов для бажаних структурних змін шляхом удосконалення наявних і розвитку нових взаємовідносин, зниження барєрів входу для нових субєктів на ринок, створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення інноваційних технологій та збільшення частки стратегічних секторів економіки в авіатранспортній галузі.

Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору.
Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Економічний потенціал - це сукупність наявних та придатних до мобілізації основних джерел, засобів країни, елементів потенціалу цілісної економічної системи, що використовуються і можуть бути використані для економічного зростання й соціально-економічного прогресу.
Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.

Підводячи підсумок, можна сказати, що Україна має певні шанси щодо залучення іноземних інвесторів в авіатранспортну галузь у найближчій перспективі. Однак часу на адаптацію до нових правил гри у неї обмаль. У випадку втрати цього шансу Україна ще довго буде займати останні позиції в рейтингах щодо залучення іноземних інвестицій у свою економіку.Отже, наша країна може стати рівноправним партнером в міжнародному співробітництві тільки шляхом інтеграції національної інвестиційної моделі у світову, поглиблення відповідно до міжнародних критеріїв лібералізації усіх сфер економічної діяльності.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Такий підхід має стати основою інвестиційної привабливості української економіки

Література:

 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність « від 18.09.1991р. — № 1560-12 зі змінами і доповненнями.
  Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
  Інвестиційна привабливість країни - це сукупність політичних, соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.


 2. Закон України « Про іноземні інвестиції» від 13.03 1992р. -№ 2198а-12.

 3. Закон України «Про Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні» від 17 грудня 1993 р.

 4. Закон України « Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. - № 93/96-ВР зі змінами і доповненнями.

 5. Інвестиційний клімат України: проблеми формування та заходи поліпшення [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.niss.gov.ua

 6. Мойсеєнко І. П. Інвестування. Навчальний посібник. - К.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  : Знання, 2006. - 490 с.
 • Національний авіаційний університет