Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗагальна характеристика роботи

Загальна характеристика роботи
Сторінка1/6
Дата конвертації21.05.2017
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. П’ятдесят років тому, в 1964 році, польський гідробіолог Лешек Бергер виявив, що їстівні жаби, Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758), класичний об’єкт експериментальної біології, відомий ще Карлу Ліннею, не є звичайним видом (Berger, 1964).
Гідробіоло́гія - комплексна біологічна наука, яка вивчає населення гідросфери, з'ясовує вплив факторів водного середовища на гідробіонтів, виявляє біологічні процеси, що відбуваються у водоймах внаслідок взаємодії біотичних і абіотичних компонентів.
Класика (з лат. classicus - зразковий) - явище перевірене часом, висока якість якого є загальновизнаною.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.
Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Ка́рл Лі́нней (швед. Carl Linné, лат. Carolus Linnaeus, після отримання дворянства у 1761 році - Carl von Linné; нар.23 травня 1707 - пом.10 січня 1778) - шведський природознавець: ботанік, зоолог та лікар - видатний учений XVIII століття, перший президент Шведської Академії Наук.
Це міжвидовий гібрид жаби ставкової, Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) і жаби озерної, Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771). Зусиллями групи європейських дослідників було доведено, що відтворення Pelophylax esculentus підтримується завдяки геміклональному спадкуванню (клональній передачі з покоління в покоління окремих геномів батьківських видів у відносно незмінному вигляді). На сьогодні встановлено, що геміклональне спадкування є наслідком зміни дії базових механізмів, які забезпечують відтворення переважної більшості еукаріотичних організмів.
Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Спадкува́ння - перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців) (ст.1216 ЦК України).
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Еукаріо́ти (інколи Евкаріо́ти, від грец. εύ- -повністю, добре й грец. κάρυον - ядро) або Я́дерні (лат. Eukaryota Whittaker & Margulis, 1978) - домен одно- та багатоклітинних організмів, що характеризуються переважно полігеномними клітинами, морфологічно сформованим ядром та наявністю мембранних субклітинних органел.
Незвичайність зелених жаб проявляється на всіх рівнях їхньої біології: від функціонування популяційних систем і способу еволюції до механізмів роботи клітин. Вивчення такого незвичайного феномена дозволяє розширити наше розуміння закономірностей, що належать до сфери популяційної та еволюційної екології, а також низки інших біологічних наук.

Десять років тому в лісостеповій частині басейну річки Сіверський Донець у Харківській області за участю дисертанта були описані незвичайні за своїм складом популяційні системи зелених жаб, Pelophylax esculentus complex (Mass…, 2004;

Еволю́ція - природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флор і фаун, генів і ознак у часі в ході історії Землі.
Популяція - сукупність організмів одного виду, що займають обмежений ареал (територія поширення якогось об'єкта або явища), мають спільне походження за фенотипом та географічно ізольовані від інших популяцій даного виду, можуть вільно схрещуватися і дають плодюче потомство.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.
Біоло́гія (дав.-гр. βίοσ - життя, дав.-гр. λόγος - слово; наука) - система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою.
Сі́верський Доне́ць[Прим. 1] (також Дінець) - річка півдня Східноєвропейської рівнини, що тече через Бєлгородську область Росії, Харківську, Донецьку й Луганську області України, і Ростовську область Росії; права й найбільша притока Дону.
Массовая..., 2005; Изучение…, 2006). У результаті їх вивчення стало зрозуміло, що вони належать до найскладніших із числа відомих науці. Необхідність вивчення популяційних систем гібридогенного комплексу зелених жаб у лісостеповій частині басейну Сіверського Дінця спонукала до створення на кафедрі зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В. Н.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Зооло́гія (грец. ζωο та λογος) - це розділ біології, що вивчає тварин та їхні взаємозв'язки з довкіллям.
Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна - університет у місті Харків, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований 17 листопада 1804 року з ініціативи видатного просвітника Василя Каразіна, а урочисто відкритий 29 січня (17) 1805 року.
 Каразіна робочої групи, науковим керівником якої є дисертант. Дисертаційна робота покликана інтегрувати результати, отримані робочою групою за участю дисертанта, а також створити теоретичні рамки, що мають організувати подальше вивчення природного феномена, відкритого в ході спільної роботи.

На початку виконання дисертаційного дослідження склад популяцій та популяційних систем представників Pelophylax esculentus complex Лівобережного лісостепу України був вивчений украй нерівномірно.

Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Інтеграл - центральне поняття інтегрального числення, узагальнення поняття суми для функції, визначеній на континуумі.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Лісосте́п - перехідна природна зона Північної півкулі між зонами мішаних лісів та степу, на якій чергуються ділянки лісу і степу.
Склад цих систем у частині Лівобережного лісостепу, розташованої в басейні Дніпра (Лівобережно-Дніпровській фізико-географічній провінції), був установлений у ряді робіт, виконаних співробітниками Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАНУ (Морозов-Леонов, 1998; Некрасова, Морозов-Леонов, 2001; Некрасова, 2002). Тому в нашій роботі достатньо було вивчити склад таких систем лише для східної частини цієї провінції. У зв’язку з недостатнім вивченням Середньоруської фізико-географічної провінції, розташованої в басейні Сіверського Дінця (притоку Дону), що також належить до Лісостепу України, необхідно було дослідити її максимально повно.
Фі́зико-географі́чна прові́нція - частина природної зони в складі певної фізико-географічної області; одиниця фізико-географічного районування. Виділяють за морфоструктурними особливостям рельєфу і клімату, в горах - за характером висотної поясності.
Інститу́т зооло́гії і́мені І. І. Шмальга́узена НАН Украї́ни - провідна наукова установа зоологічного профілю в Україні.
Украї́нський лісосте́п - ділянка європейської частини природної зони лісостепу в межах України. Широка смуга лісостепу простягається з південного заходу від кордону з Молдовою на північний схід до кордону з Росією через центральну частину країни (33 % території).
Крім того, популяційні системи Pelophylax esculentus complex подібні зареєстрованим у Лісостепу України, зустрічаються і в тій частині Степу, де поширені елементи лісостепових ландшафтів, тому частину досліджень необхідно було виконати в Донецько-Донській північностеповій фізико-географічній провінції.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до науково-дослідних тем кафедри зоології та екології тварин біологічного факультету ХНУ імені В. Н.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Ландша́фт (від нім. Landschaft - вигляд простору, краєвид, де Land - земля, територія, простір і schaft - суфікс, що означує взаємодію, взаємний зв'язок) - цілісна частина ландшафтної оболонки Землі, що утворилася в результаті складної й тривалої взаємодії основних геокомпонентів планети (гірських порід, води, повітря, біоти) в певних (щоразу специфічних) умовах середовища, і як наслідок - набула характерного вигляду в просторі. Відтак, якщо у загальному розумінні, ландшафт це будь-який простір з характерним виглядом, то у географічному - це простір з характерним виглядом у межах ландшафтної оболонки Землі. Ландшафти мають різні розміри: від невеликих локальних утворень (річкові заплави й тераси, ерозійні яри і балки, гляціальні долини і горби тощо), до геокомплексів регіонального (рівнинні й гірські простори, континенти й океани тощо) й глобального (ландшафтна оболонки Землі) рівня.
Факульте́т (нім. Fakultät, від лат. facultas - спроможність, здатність) - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії.
Екологія тварин - розділ зоології, що вивчає спосіб життя тварин у зв'язку з умовами їх існування та значення факторів довкілля для основних функцій живих організмів (живлення, розмноження, виживання, коливання чисельності тощо).
 Каразіна: «Неортодоксальне видоутворення (гібридизація, неменделевське спадкування, поліплоїдія і мережева еволюція): вивчення на прикладі амфібій» (№ держреєстрації 0109U007439; 2009-2010 рр.) та «Розробка технологій отримання клонального потомства хребетних тварин шляхом схрещування напівклональних міжвидових гібридів (на прикладі зелених жаб)» (№ держреєстрації 0112U001026;
Гібридиза́ція - процес отримання гібридів, в основі якого лежить об'єднання генетичного матеріалу різних клітин в одній клітині.
Пло́їдність - характеристика клітини або багатоклітинного організму відносно складу хромосом, що містяться в ядрі клітини (для еукаріотів). Звичайно термін використовується тільки для клітин еукаріотів, тому що бактерії та археї завжди гаплоїдні згідно з визначенням.
Видоутворення - еволюційний процес утворення нових біологічних видів. Вперше термін «видоутворення» або «кладогенез» був введений біологом Оратором Куком як антонім терміну «анагенез» або «філетична еволюція».
Хребе́тні (лат. Vertebrata) - підтип хордових тварин, що виділяється наявністю кісткового хребта. Разом з комахами, ця група тварин домінує на суші і у воді.
2012-2014 рр.).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи — з’ясувати закономірності функціонування та еволюції популяційних систем Pelophylax esculentus complex Лівобережного лісостепу України.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Для досягнення мети в роботі поставлені такі завдання:

— установити склад популяційних систем Pelophylax esculentus complex, характерних для Середньоруської фізико-географічної провінції, для східної частини Лівобережно-Дніпровської фізико-географічної провінції, а також для прилеглої до Лісостепу частини Донецько-Донської північностепової фізико-географічної провінції;

— виділити в регіоні дослідження окремі субрегіони, що відрізняються за складом поширених у них популяційних систем Pelophylax esculentus complex, виявити біогеоценотичні та географічні фактори, що зумовлюють їх розподіл територією популяційних систем Pelophylax esculentus complex;

Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.
Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.

— визначити ті з субрегіонів дослідження, що становлять найбільший інтерес для дослідження і мають найбільшу цінність з погляду збереження їх біорізноманіття; установити характерні особливості представників Pelophylax esculentus complex, що розповсюджені в цих субрегіонах;

— з’ясувати специфіку біосистем, у яких відбувається геміклональне відтворення Pelophylax esculentus;

— розробити способи дослідження стійкості та закономірностей трансформацій популяційних систем Pelophylax esculentus complex з використанням імітаційного моделювання;

Іміта́ція (лат. imitatio - наслідування): Пародія на щось. Наслідування. Підробка. Ерзац. Сурогат. Повторення. Приклад: виріб, який є підробкою під що-небудь; Наслідування голосом, почерку тощо.
Імітаці́йне моделюва́ння - це метод, що дозволяє будувати моделі процесів, що описують, як ці процеси проходили б насправді.

— побудувати динамічну типологію популяційних систем, що включають диплоїдних представників Pelophylax esculentus complex;

— визначити рівні добору, що впливають на динаміку біосистем, в яких відбувається геміклональне відтворення Pelophylax esculentus; установити можливі механізми підтримки добором геміклонального відтворення гібридів у Pelophylax esculentus complex.

Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.Обєкт дослідження — популяційні системи Pelophylax esculentus complex Лівобережного Лісостепу України.

Предмет дослідження становлять закономірності функціонування та підтримки стійкості популяційних систем Pelophylax esculentus complex, їх різноманіття та еволюційне значення.

Методи дослідження:

– якісне визначення типу популяційних систем зелених жаб за складом форм, що до них входять;

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

формалізований опис місцеперебування популяцій і популяційних систем Pelophylax esculentus complex;

Формаліза́ція (англ. formalization) - метод у математичній логіці, процес подання інформації про об'єкт, процес, явище в формалізованому вигляді.

– оцінка чисельності та складу популяційних систем з використанням мічення та повторного вилову;

– первинне визначення видової приналежності особин за ознаками зовнішньої морфології;

– експрес-визначення плоїдності особин з використанням цитометрії;

– скелетохронологічне визначення віку особин і ретроспективна оцінка швидкості їх зростання на підставі аналізу розміру ліній склеювання на зрізах трубчастих кісток;

Протокова цитометрія - метод підрахунку, аналізу і сортування мікроскопічних частинок (найчастіше, клітин) завислих у потоці рідини. Метод дозволяє одночасний багатопараметричний аналіз фізичних або хімічних характеристики окремих частинок/клітин, за допомогою оптичних і електричних методів.
Склеювання - метод створення нероз'ємного з'єднання елементів конструкцій за допомогою клеїв. Процес склеювання ґрунтується на явищі адгезії - зчеплення в результаті фізичних і хімічних сил взаємодії клею з різними матеріалами за певних умов.
Кістки (кістка - лат. os) - органи в хребетних тварин, які входять до опорно-рухової системи і складаються з кісткової тканини. З кісток складається скелет. Характеризується високою твердістю, значним вмістом мінеральних речовин і своєрідною мікроструктурою.

– порівняльні екологічні, морфологічні, біохімічні та фізіологічні дослідження представників Pelophylax esculentus complex;

Біохі́мія (від грец. βίος - «життя» і єгип. kēme - «Земля», також біологічна або фізіологічна хімія) - наука про хімічний склад організмів та їхніх складових частин та про хімічні процеси, що протікають в організмах.
Фізіоло́гія (грец. φυσιολογία - природознавство)- це наука про життєві процеси, діяльність окремих органів та їх системи і в цілому всього організму. Основним у фізіології є експериментальний метод дослідження, який обґрунтував англійський учений Френсіс Бекон.

– генотипування особин з використанням проточної ДНК-цитометрії та електрофорезу білкових маркерів;

Електрофоре́з (англ. electrophoresis, нім. Elektrophorese f) - рух дисперсних твердих частинок, рідинних крапель або газових пухирців, йонів тощо завислих в рідинному або газоподібному середовищі в електричному полі постійного струму під дією електрокінетичних сил, що виникають завдяки утворенню подвійного електричного шару на границі розділу фаз.

– каріоаналіз розчавлених препаратів мацерованих тканин, розкраплених метафазних платівок і розкраплених клітин;

– визначення геномного складу гамет з використанням проточної ДНК-цитометрії, електрофорезу білкових маркерів, аналізу маркерів хромосом типу лампових щіток та аналізу результатів схрещування;

– імітаційне моделювання й експерименти з імітаційними моделями;

статистична обробка результатів моделювання (аналіз методом головних компонент);

– порівняння результатів моделювання з емпіричними даними, формалізація емпіричних і літературних даних.

Метафаза (від давньогрец. μετά (поруч) та φάσις (стадія)) - одна зі стадій мітотичного поділу клітини. Протягом метафази ядерна мембрана руйнується і утворюється веретено поділу, а хромосоми прикріпляються до його центру.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Емпірика - все те, що отримано шляхом експерименту, на практиці, засноване на досвіді, спостереженні.


  1   2   3   4   5   6  • Мета і завдання дослідження