Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗагальна характеристика роботи

Скачати 156.88 Kb.

Загальна характеристика роботи
Скачати 156.88 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.03.2017
Розмір156.88 Kb.
  1   2   3


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність роботи. Виконання підривних робіт на карʼєрах характеризується значними втратами енергії вибуху, які значно перевищують частку його можливої корисної дії.

Вибухові (підривні, висаджувальні) роботи (рос. взрывные работы, англ. blasting, shotfiring; нім. Schießarbeiten, Schießen) - роботи, що виконуються за допомогою вибухових речовин ВР з метою руйнування твердих середовищ вибухом при видобуванні корисних копалин, проведенні гірничих виробок та у будівництві.

Це пояснюється як природою вибуху, яка обумовлює значні втрати потенційної енергії заряду через хімічні та теплові процеси, так і похибками, які є наслідком неправильного проектування параметрів буропідривних робіт, що не враховують досягнення сучасних теоретичних і експериментальних досліджень та практичного досвіду гірництва.

Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.

Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.

Потенціа́льна ене́ргія - частина енергії фізичної системи, що виникає завдяки взаємодії між тілами, які складають систему, та із зовнішніми щодо цієї системи тілами, й зумовлена розташуванням тіл у просторі.

Способи моделювання дії масових вибухів не повністю враховують реальну послідовність та інтенсивність руйнування протяжного в плані гірського масиву, складеного ділянками суттєво різнорідних за структурою, текстурою та фізико-механічними властивостями порід. Також необхідно враховувати, що в процесі багаторядного масового вибуху на його механічний ефект впливають не лише властивості масиву в кожній його ділянці, а й параметри мікросекундного режиму підривання в зарядах і групах на рівні взаємодії хвиль напружень та мілісекундного режиму між групами на рівні співударення зруйнованих шматків породи.

Напрýження (механі́чне напру́ження) - міра інтенсивності внутрішніх сил, розподілених по перетинах, тобто зусилля, що припадають на одиницю площі перетину тіла. В Міжнародній системі одиниць напруження обчислюють у паскалях, Па.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.

Тому потрібно брати до уваги процеси взаємодії енергетичних потоків в процесі масового вибуху в умовах різноміцнісного масиву.

У зв’язку з цим, удосконалення методу вибухового руйнування різноміцнісних масивів скельних гірських порід на основі керування режимами короткосповільненого підривання (КСП) систем свердловинних зарядів вибухових речовин (ВР) в групах та між групами в процесі масового вибуху є актуальною науковою задачею.

Енерге́тика - сукупність галузей господарства, що вивчають і використовують енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, передачі і розподілу енергії.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.Звʼязок роботи з науковими програмами, планами та темами. Робота виконана згідно з планами наукових досліджень на кафедрі геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ НТУУ «КПІ», а також у рамках виконання дослідницьких робіт ПрАТ «Техновибух», що виконує підривні роботи в різноміцнісних масивах на ВАТ «Полтавський ГЗК» у 2014-2015 рр.

Вибухо́ві речови́ни (ВР) - хімічні сполуки або механічні суміші речовин, здатні під впливом зовнішньої дії (початкового імпульсу) до швидкого самопоширюваного хімічного перетворення (вибуху) з виділенням великої кількості теплоти та утворенням газів, здатних спричиняти руйнування і переміщення навколишнього середовища.

Вибухові речовини

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.Мета дослідження – розробка методу щодо удосконалення процесів руйнування різноміцнісних скельних гірських масивів вибухом системою свердловинних зарядів ВР.

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання:

виконати аналіз існуючих способів руйнування різноміцнісних масивів гірських порід вибухом;

визначити закономірності розподілу енергії вибуху при підриванні різноміцнісних гірських порід;

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

встановити вплив межі поділу гірських порід на об’єм руйнування скельних гірських масивів вибухом свердловинного заряду;

запропонувати методику формування схем короткосповільненого підривання різномісних масивів гірських порід.Об'єкт досліджень – процеси руйнування різноміцнісних скельних масивів гірських порід вибухом.

Предмет дослідження – методи керування енергією вибуху при руйнуванні різноміцнісних скельних гірських порід

Методи дослідження: комплексний аналіз – для узагальнення та аналізу досягнень теорії і практики з вибухового руйнування різноміцнісних скельних масивів гірських порід свердловинними зарядами ВР; теоретичних досліджень – для дослідження дії ударних хвиль при переході межі контакту різноміцнісних середовищ; аналітичний – для встановлення оптимальних значень інтервалу сповільнення між підриванням свердловинних зарядів ВР, математичної статистики – для обробки результатів експериментів;

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

Теорети́чні дослі́дження - висунення і розвиток наукових гіпотез і теорій, формулювання законів та виведення з них логічних наслідків, зіставлення різних гіпотез і теорій.

Уда́рна хви́ля - це область різкого стискання середовища, яка у вигляді сферичної хвилі розповсюджується в усі боки від місця вибуху зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку. Хвиля утворюється за рахунок величезної енергії, яка виділяється у зоні реакції, де температура винятково висока, а тиск досягає мільярдів атмосфер.

Математична статистика - розділ математики та інформатики, в якому на основі дослідних даних вивчаються імовірнісні закономірності масових явищ. Основними задачами математичної статистики є статистична перевірка гіпотез, оцінка розподілу статистичних імовірностей та його параметрів, вивчення статистичної залежності, визначення основних числових характеристик випадкових вибірок, якими є: вибіркове середнє, вибіркові дисперсії, стандартне відхилення. Прикладом перевірки таких гіпотез є з'ясування питання про те, змінюється чи не змінюється виробничий процес з часом. Прикладом оцінки параметрів є оцінка середнього значення статистичної змінної за дослідними даними. Для вивчення статистичної залежності використовують методи теорії кореляції. Загальні методи математичної статистики є основою теорії похибок.Наукова новизна одержаних результатів:

– доведено, що щільність енергетичного потоку зменшується на 8...30 % при переході хвилі напруження з масиву гірської породи більшої акустичної жорсткості в масив породи меншої жорсткості та збільшується до 27 % при переході хвилі з гірської породи меншої жорсткості в породу більшої жорсткості при збільшенні відстані від джерела вибуху до межі поділу порід з 10 до 50 радіусів заряду;

Ві́дстань або ві́ддаль між двома точками простору - довжина уявного відрізка прямої, що сполучає ці точки.

Щі́льність - якісна характеристика розташування об'єктів - без прогалин, властивість будь-якої множини, яка характеризує кількість елементів, що припадає на одиницю довжини, площі, об’єму.

Аку́стика (від грец. ακουστικός - чутний, такий, що сприймається на слух), у вузькому значенні слова - вчення про звук, тобто про пружні коливання та хвилі у газах, рідинах і твердих тілах, чутних людським вухом (частоти таких коливань знаходяться у межах від 16 Гц до 20 кГц); у широкому сенсі - область фізики, що досліджує властивості пружних коливань та хвиль від найнижчих частот (умовно від 0 Гц) до гранично високих частот 1012 - 1013 Гц, їхньої взаємодії з речовиною і застосування одержаних знань для вирішення широкого кола інженерних проблем. Терміном акустика зараз також часто характеризують систему звуковідтворюючої апаратури.

– встановлено, що наявність межі поділу порід різної міцності в зоні дії вибуху системи свердловинних зарядів ВР зменшує загальний об’єм руйнування на 10...13 % порівняно з підриванням таких же зарядів в однорідному середовищі;

– підтверджено, що максимальний об’єм руйнування гірського масиву від підривання двох суміжних зарядів досягається при інтервалі мікросекундного сповільнення, який визначається співвідношенням відстані між свердловинами до значення швидкості поширення поздовжніх хвиль напружень у породі, і збільшується на 7 - 9 % в порівнянні з одночасним підриванням.

Свердлови́на (англ. well, drilling hole, borehole; нім. Bohrloch) - гірнича виробка, глибокий, вузький круглого перерізу отвір у ґрунті, зроблений буровим інструментом.Практичне значення одержаних результатів:

– запропоновано методику розрахунку параметрів мікро- і мілісекундного сповільненого підривання для забезпечення керування розподілом енергетичних потоків в гірському масиві;

– встановлено, що раціональний інтервал сповільнень знаходиться в межах 800 - 1400 мкс між підриванням суміжних зарядів у групі та 25 - 48 мс між групами свердловинних зарядів ВР;

Раціональність (від лат. Ratio - розум) - термін у найширшому сенсі означає розумність, свідомість, протилежність ірраціональності. У більш вузкому значенні - характеристика знання з точки зору його відповідності деяким принципам мислення.

– рекомендовано схеми КСП, згідно яких інтервали сповільнень необхідно визначати як між підриванням груп свердловинних зарядів ВР, так і для окремих суміжних зарядів, розміщених в одній групі, що створює умови для найбільш ефективної взаємодії енергетичних потоків при руйнуванні різноміцнісних скельних масивів та дозволяє розширити мережу розташування свердловин на 20-25 % зі збереженням якості подрібнення породи;Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та практичні рекомендації обговорювалися на наступних конференціях: ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво» (м.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).

Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.

Шостка, 27-29 листопада 2014 року); Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів» (м.

Аспірáнт - основна форма підготовки наукових кадрів при вищих навчальних закладах і науково-дослідницьких установ. Час навчання в стаціонарній аспірантурі входить до наукового стажу і зараховується при призначенні пенсії за Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Листопа́д (падоли́ст) - одинадцятий місяць року в григоріанському календарі, він має 30 днів.

Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

Гірни́ча спра́ва, або гірни́цтво (англ. Mining, нім. Bergbau, рос. горное дело) - галузь науки і техніки, пов'язана з видобуванням з надр або на поверхні Землі корисних копалин, а також їхньою попередньою обробкою з метою використання в господарстві.

Житомир, 9-10 квітня 2015 року); Всеукраїнська науково-практична on-line конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, присвячена Дню науки (м. Житомир, травень 2015 року.);

Публікації. Основні результати досліджень опубліковано у 3-х наукових працях, з них 3 у збірниках матеріалів конференцій

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 5 розділів, висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 116 сторінок з 50 рисунками, 11 таблицями, списком літературних джерел з 44 найменувань та додатку.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями.


Основний зміст роботи
У вступі обґрунтована актуальність теми роботи і необхідність проведення досліджень, сформульовані мета, ідея і задачі досліджень, визначена наукова новизна та практичне значення одержаних результатів.

Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.

У першому розділі прoведенo аналiз сучаснoгo стану дoслiджень з прoблем руйнування рiзнoмiцнiсних масивiв гiрських пoрiд вибухoм і встановлено, що в бiльшoстi рoзглянутих мoделей руйнування рiзнoмiцнiсних масивiв гiрських пoрiд теoретичне рoзв’язання задачi щoдo дiї вибуху свердлoвиннoгo заряду ВР є непoвним i oбмеженим, oскiльки виникають труднoщi, пoв’язанi з представленням як самoгo рiзнoмiцнiснoгo масиву, так i заряду в прoстoрi та встанoвленням закoнoмiрнoстей пoширення енергiї вибуху в гiрських пoрoдах. Крім того, в oснoвнoму рoзглядаються варiанти руйнування гoризoнтальних абo слабoпoхилих шарiв рiзнoмiцнiсних гiрських пoрiд абo мерзлих грунтiв без урахування пoведiнки хвиль напружень, щo утвoрюються при вибуху в прикoнтактних зoнах.

Аналiз лiтературних джерел свiдчить прo те, щo ефективнiсть вибухoвoгo руйнування рiзнoмiцнiсних скельних масивiв залежить насамперед вiд мiцнiсних i структурних характеристик гiрськoгo масиву (зoкрема, мiсця рoзмiщення межi пoдiлу пoрiд рiзнoї мiцнoстi) та oсoбливoстей фoрмування i взаємoдiї енергетичних пoтoкiв вибухiв, зумoвлених пoширенням хвиль напружень в скельнoму середoвищi.

Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.

Тoму пoдальшi дoслiдження пoвиннi бути спрямoванi на встанoвлення впливу закoнoмiрнoстей фoрмування, рoзпoвсюдження та взаємoдiї енергетичних пoтoкiв вибухiв свердлoвинних зарядiв ВР на прoцеси руйнування рiзнoмiцнiсних гiрських масивiв.

У другому розділі розглянуто теоретичні дослідження дії ударних хвиль вибуху при переході межі контакту різноміцнисних середовищ. При видiленнi прoдуктiв детoнацiї (ПД) в середoвище в нiй завжди утвoрюється ударна хвиля (УХ), пoчаткoва iнтенсивнiсть якoї визначається параметрами детoнацiйнoї хвилi (), а такoж характеристиками середoвища, гoлoвним чинoм її щiльнiстю i стисливiстю. У прoдуктах детoнацiї при цьoму збуджується вiдoбражена ударна хвиля, абo хвиля рoзрiдження.

При викoнаннi великoмасштабних масoвих вибухiв мoжливi випадки, кoли пiдривнi рoбoти прoвoдяться в рiзнoмiцнисних суцiльних середoвищах. При цьoму фiзикo-механiчнi властивoстi oкремих видiв пoрiд дуже вiдрiзняються. При пiдхoдi ударнoї хвилi дo межi кoнтакту рiзнoмiцнiсних пoрiд вiдбувається її вiдбиття i залoмлення, тoбтo замiсть oднiєї падаючoї хвилi неoбхiднo рoзглядати двi – вiдбиту i прoхiдну в iншу пoрoду. Характер двoх oстаннiх ударних хвиль визначається наступними умoвами:

1) якщo падаюча вибухoва хвиля є ударнoю, тo прoхiдна хвиля незалежнo вiд властивoстей другoї дiлянки гiрськoгo масиву, такoж буде ударнoю;

2) вiдбита хвиля є ударнoю, якщo на шляху падаючoї хвилi перший вид гiрськoї пoрoди бiльш мiцний, нiж другий;

3) вiдбита хвиля буде хвилею рoзрiдження, якщo пo напрямку руху падаючoї хвилi перша пoрoда бiльш мiцна, нiж друга.

Якщo друге середoвище бiльш мiцне пoрiвнянo з першим, в якoму пoширюється хвиля, тo пiсля дoсягнення падаючoю хвилею межi пoдiлу в першoму середoвищi буде пoширюватися вiдбита ударна хвиля з параметрами р2, и2, D2, V2, а у другoму – прoхiдна ударна хвиля з параметрами р3, и3, D3, V3. На фрoнтi двoх хвиль викoнуються спiввiднoшення:

; , (1)
; , (2)

де р1, и1, V1 – тиск, швидкiсть та питoмий oб’єм в падаючiй хвилi; р30, и30, V30 – тиск, швидкiсть i питoмий oб’єм другoгo середoвища перед фрoнтoм прoхiднoї ударнoї хвилi.

Якщо друге середовище перед фронтом прохідної ударної хвилі нерухоме (), то рівняння стану буде мати вигляд

.

Рівня́ння ста́ну - співвідношення між тиском p, об'ємом V і температурою Т фізично однорідної системи, що перебуває в стані термодинамічної рівноваги. Рівняння стану одержують експериментально або визначають теоретично методами статистичної фізики, виходячи з молекулярно-кінетичних уявлень про будову даної речовини.

(3)

При відомих рівняннях стану першого і другого середовищ можна обчислити із рівняння (3) тиск р2 на межі поділу в момент відбиття хвилі.

Розрахунки виконано для наступних двох варіантів різноміцнісних масивів: 1) гранітоїд – кварц безрудний; 2) гранітоїд – сланець кварц-біотитовий. На рис. 1 представлені результати розрахунків залежності коефіцієнта відбиття kвідб = p2/p1 від відносного тиску p1/p0 (де p0атмосферний тиск) у падаючій хвилі.

Ґранітоїдна структура - крупнокристалічна структура магматичних порід.

Зало́млення, або рефракція або залом - зміна напрямку поширення випромінювання при проходженні межі розділу двох середовищ з різною оптичною густиною (наприклад, повітря-скло, скло-вода).

Атмосферний тиск - тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані.

Аналіз залежностей показує, що незалежно від варіанту спочатку kвідб зі збільшенням p1/ p0 зростає до максимального значення, а потім безперервно зменшується та при коефіцієнт .

Якщо друге середовище менш міцне (має меншу акустичну жорсткість) порівняно з першим, в якому поширюється ударна хвиля, то в результаті відбиття хвилі від межі поділу у першому середовищі буде поширюватися відбита хвиля розрідження з параметрами р2, и2, V2, а у другому – прохідна ударна хвиля з параметрами р3, D3, и3, V3.


kвідб

p1/p0

Рис. 1. Залежності коефіцієнта kвідб від відносного тиску p1/p0 в падаючій хвилі для різноміцнісного масиву: 1) гранітоїд – кварц безрудний; 2) гранітоїд – сланець кварц-біотитовий


Для випадку, коли друге середовище перед фронтом ударної хвилі нерухоме (и30= 0), отримаємо:

(4)

З рівнянь стану першого та другого середовищ визначаємо тиск р2. Виконано розрахунок для різноміцнісного масиву «кварц магнетитовий – сланець кварц-біотитовий».

Магнети́т або магні́тний залізня́к - мінерал заліза класу оксидів та гідрооксидів.

На рис. 2.6 представлена залежність коефіцієнта відбиття kвідб від відносного тиску в падаючій хвилі.kвідб

p1/p0
рис9

Рис. 2. Залежності kвідб від відносного тиску в падаючій хвилі для різноміцнісного масиву «кварц магнетитовий – сланець кварц-біотитовий»


Аналіз залежності показує, що для неї характерним є швидке початкове зростання. Потім інтенсивність зростання падає та в межах крива прямує до значення .

Параметри напруженого стану масиву розраховувались на базі системи рівнянь, розглянутих вище, з додатковими початковими умовами, які враховують фізико-механічні властивості порід.

Задача Коші - одна з основних задач теорії диференціальних рівнянь - полягає в пошуку розв'язку (інтеграла) диференціального рівняння, що задовольняє початковим умовам (початковим даним).

Розглянуто вибухи свердловинних зарядів ВР радіусом rз = 0,1 м та довжиною 15 м. В якості ВР прийнято грамоніт 79/21, анемікс 70 та полімікс ГР-1/8. Межі порід знаходились на відстані 1, 2, 3, 4, 5 та 6 м від осі заряду, тобто при . Розглянуто однорідні масиви (кварц магнетитовий, сланець кварц-біотитовий та гранітоїд) та три варіанти різноміцнісних масивів: 1 – кварц магнетитовий – сланець кварц-біотитовий; 2 – гранітоїд – сланець кварц-біотитовий; 3 – гранітоїд – кварц безрудний.

В табл. 1 - 3 наведено результати впливу межі поділу порід різної міцності на величини максимальних напружень rr в гірському масиві при вибухах різних ВР. Аналіз даних табл.

Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.

1 - 3 показує, що при поширенні хвиль в однорідному масиві більші значення rr досягаються в більш міцних породах з вищою акустичною жорсткістю (кварц магнетитовий) незалежно від відстаней від джерела вибуху.

Якщо у різноміцнісному масиві перша порода більш міцна (кварц магнетитовий), а друга менш міцна (сланець кварц-біотитовий), то незалежно від того, де знаходиться межа поділу, в масиві досягаються значно менші значення максимальних напружень rr, ніж в тих самих однорідних породах, зокрема у кварці магнетитовому. Зі збільшенням відстані від джерела вибуху з 10 до 50 напруження зменшуються: для анеміксу 70 – на 10,0...20,0 %, для грамоніту – на 8,0...20,1 %, для поліміксу ГР 1/8 – на 14,2...29,9 %. Крім того необхідно відмітити, що значення максимальних напружень в такому масиві навіть менші, ніж в однорідному з меншою акустичною жорсткістю.Таблиця 1

  1   2   3


Скачати 156.88 Kb.

  • Звʼязок роботи з науковими програмами, планами та темами
  • Обєкт досліджень
  • Методи дослідження
  • Наукова новизна
  • Апробація результатів дисертації
  • Публікації.
  • Основний зміст роботи