Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗагальна інформація про діяльність банку Відкрите акціонерне товариство „бта банк”

Загальна інформація про діяльність банку Відкрите акціонерне товариство „бта банк”
Сторінка1/4
Дата конвертації28.03.2017
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4

Загальна інформація про діяльність банку
Відкрите акціонерне товариство „БТА Банк” (далі по тексту – Банк) було створено у 1992 році та зареєстровано в Україні за адресою: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, буд. 35.

Банк є універсальною кредитно-фінансовою установою, що здійснює комплексне обслуговування юридичних та фізичних осіб відповідно до чинного законодавства України. Організаційно-правова форма Банку - відкрите акціонерне товариство.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Ват (Вт, W, англ. watt) - одиниця вимірювання потужності у СІ.
За станом на 31 грудня 2007 року Банк не має материнської компанії та не перебуває у віданні іншого органу управління.

Банк має ліцензію Національного банку України №25 від 08 листопада 2006 року на право здійснювати банківські операції, Дозвіл №25-4 від 22.05.

Банківська операція - це технологічно проста транзакція, яка є складовою банківського продукту.
2007 року та Додаток до дозволу №25-4 від 22.05.2007 року.

Подій, пов’язаних з злиттям, поділом, приєднанням, виділенням чи перетворенням Банк у 2007 році не мав.


Місцезнаходження Банку: м. Київ, вул. Щербакова, буд.35

Організаційно-правова форма: відкрите акціонерне товариство.


Фінансову звітність за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року складено Банком відповідно до облікової політики, яку було розроблено згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативних актів Національного банку України.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Бухгалтерський облік Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Відкрите акціоне́рне товари́ство (ВАТ) - організаційно-правова форма товариства, акції якого можуть вільно розповсюджуватись шляхом підписки або купівлі-продажу на біржі. ВАТ мають право випускати будь-які акції: іменні та на пред'явника, прості та привілейовані.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)
Принципи оцінки та методи обліку окремих статей звітності згідно облікової політики Банку відображені в Примітці 1 «Облікова політика».

У примітках до річної фінансової звітності Банком застосовані правила бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, які враховують правила бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності, відповідно, відмінності між обліковою політикою банку та Міжнародними стандартами фінансової звітності визначаються тими відмінностями, які існують між Національними стандартами (положеннями) бухгалтерського обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

З метою визначення фінансового результату звітного періоду Банком застосовується принцип нарахування та відповідності, тобто усі доходи і витрати, що відносяться до звітного періоду, відображаються у цьому ж періоді незалежно від того, коли отримані кошти та порівняння доходів звітного періоду з витратами, що були здійсненні для отримання цих доходів.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Цей принцип застосовується за умов, якщо:  • фінансовий результат операції, пов`язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути досить точно оцінений;

  • доходи та витрати відповідають визнанню реальної заборгованості за активами та зобов’язаннями Банку.

Для забезпечення складання та подання користувачам реальної фінансової звітності за 2007 рік, Банком були здійснені річні коригуючі проводки, які стосувалися подій, що відбулася після дати балансу, за операціями відстроченого податку на прибуток. Річне коригування відобразило уточнену оцінку активів та зобов’язань Банку.

Фінансову звітність за рік, що закінчився 31.12.2007 року, Банк склав та надає у грошовій одиниці України (у тисячах гривень).

Грошова́ одини́ця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.

Місія та стратегічна мета банкуМісією Банку є побудова одного з провідних недержавних мережевих універсальних фінансових центрів України, що надає повний спектр фінансових послуг з високим рівнем якості та надійності проведення операцій.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Фінансовий центр - це глобальне місто, в якому багато банків міжнародного значення, великих фірм, та є фондова біржа.

Метою діяльності Банку є одержання прибутку для власного розвитку і задоволення потреб його акціонерів. Банк є універсальним банком .

Основним напрямком діяльності Банку є залучення коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на договірних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення рахунків фізичних та юридичних осіб.

Стратегічним партнером Банку є Акціонерне товариство „Банк ТуранАлем” (Казахстан), який має 9,95 % в статутному капіталі Банку.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
АТ „Банк ТуранАлем” є центром фінансової групи, що присутня на всіх сегментах ринку. АТ „Банк ТуранАлем” – провідний банк Казахстану, лідер по створенню банківської мережі у країнах СНД.
  1   2   3   4  • Міжнародних стандартів
  • Місія та стратегічна мета банку Місією Банку є побудова одного з провідних недержавних мережевих універсальних фінансових центрів