Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗагальні питання курсового проектування. Мета та задачі курсового проектування

Загальні питання курсового проектування. Мета та задачі курсового проектування
Сторінка1/5
Дата конвертації28.04.2017
Розмір0.9 Mb.
  1   2   3   4   5

Загальні питання курсового проектування.
1. Мета та задачі курсового проектування.

Задачею курсового проектування є зміцнення, поглиблення та розширення знань студентів з предмету “Гірнича справа і буропідривні роботи” та теоретичних знань з предметів гірничого циклу.

Зміцнення знань здійснюється шляхом їх використання під час розробки проекту системи відкритої розробки та при виконанні розрахунків усіх технологічних процесів по видобутку корисних копалин у кар’єрі.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Видобуток корисної копалини (рос. добыча (полезного ископаемого), англ. mining, recovery, output; нім. Abbau m, Gewinnung f - кількість корисної копалини, добута з надр за певний проміжок часу.

Мета курсового проектування полягає у тому, щоб на підставі заданих конкретних гірничо-геологічних умов вірно виконати: вибір систем розробки; схеми роботи та обладнання; елементів системи розробки та на підставі діючих правил техніки безпеки і технічних норм виробки розрахувати трудові та матеріальні витрати на виконання усіх технологічних процесів з видобутку корисних копалин.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Систе́ма розро́бки родо́вищ корисних копалин - визначений порядок виконання гірничо-підготовчих, нарізних, розкривних і видобувних робіт.
Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

При виконанні курсового проекту, усі рішення та розрахунки повинні проводитись на підставі нових досягнень науки та техніки, досвіду передових підприємств галузі. Особливу увагу повинно бути надано питанням: сучасної організації праці, правильного розташування та повного використання машин та механізмів.

Проектні рішення повинні забезпечувати: безпеку ведення гірничих робіт, найбільший ріст продуктивності праці, зниження собівартості продукції.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.
Організація праці - це один з напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями суспільно-корисної діяльності.
Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.
Проект повинен бути реальним та базуватись на передових методах розробки, технології і організації праці, що використовуються в умовах підприємств галузі.


2. Вимоги до курсового проекту.

Курсовий проект є самостійною роботою студента, що виконується у відповідності з індивідуальним завданням та програмою курсового проектування.

В проектних рішеннях повинні бути залучені діючі інструктивні документи на підприємствах галузі.

Особливу увагу у проекті слід приділяти використанню передових методів праці, організації виробництва, комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів, найбільшому наближенню рішень до фактичних умов на дільниці, що проектується.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Механіза́ція (рос. механизация, англ. mechanization, нім. Mechanisierung f) - один з основних напрямів науково-технічного прогресу, який полягає в широкому застосуванні механізмів.
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Необхідно враховувати, що основними показниками ефективності проектних рішень є: безпечні умови праці; збільшення продуктивності та зниження собівартості видобутку 1 тони руди (гранітів).


3. Оформлення курсового проекту.

Графічна частина проекту виконується олівцем або тушшю на аркуші формату А-1 (843 х 593) у відповідності до вимог ЕСКД та умов гірничо-маркшрейдерського креслення, у масштабі 1:200.

Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.

На кресленні повинно бути зображено:


 1. паспорт екскаваторного блоку (на наносах та руді);
  Екскава́тор (англ. excavator, excavating machine; нім. Bagger m, Exkavator m) - самохідна землерийна машина для виймання та переміщення м'якого ґрунту, гірської породи тощо.


 2. паспорт буропідривного блоку;

 3. схема розвитку відвалу (у двох проекціях);

 4. схема перевантажувального майданчика;

 5. розтин по зарядженій свердловині;

 6. схема комутації підривної мережі

Пояснювальна записка виконується на аркушах формату А-4 у обсязі 41...48 сторінок рукописного тексту, пастою або чорнилом чорного кольору, а матеріал повинен бути викладений літературною стислою мовою. Скорочення слів у тексті не дозволяється (за винятком загальноприйнятих скорочень). Пояснювальна записка повинна бути виконана у відповідності до вимог ЕСКД, у якій наводяться обґрунтування та розрахунки проектних рішень.
Комутація в економіці - процес заміни натурального оброку та панщини феодальною грошовою рентою, обумовлений розвитком товарно-грошових відносин.
Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.
Свердлови́на (англ. well, drilling hole, borehole; нім. Bohrloch) - гірнича виробка, глибокий, вузький круглого перерізу отвір у ґрунті, зроблений буровим інструментом.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Літерату́ра (від лат. litterae - буква, літера), іноді книжництво, письменство - сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи, людства. Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного періоду.
Руко́пис, або манускри́пт (лат. manuscriptum, від manus - рука і scribo - пишу) - писемний документ, написаний від руки, звідки й назва.
Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

У пояснювальній записці повинно бути виконано олівцем слідуючи схеми: 1. до визначення кінцевої глибини кар’єру аналітичним способом;

 2. водовідливу кар’єру;

 3. до визначення висоти уступу у пухких та скельних породах;
  Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.
  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
  Ске́льні поро́ди (рос. скальные породы, англ. rocks, нім. Felsgesteine n pl) – більша частина вивержених і метаморфічних гірських порід та деякі породи осадового походження, для яких характерні значні сили зчеплення між частинками. С. п.


 4. до визначення ширини вибою і заходки;

 5. до визначення ширини транспортного майданчика;

 6. до визначення ширини запобіжного майданчика;

 7. до визначення призми можливого обвалення;

 8. до розрахунку ширини робочого майданчика (на розкритті та видобутку);

 9. до визначення інтенсивності ведення гірничих робіт;

 10. до визначення кутів відкосів бортів кар’єру (робочого та неробочого).

Вище вказані схеми повинні бути пронумеровані та мати назву.

Першою сторінкою пояснювальної записки є головний аркуш, на другій сторінці затверджене індивідуальне завдання, на третій сторінці – “Відомість документів”, на четвертій сторінці – “Зміст”. Причому на аркушах “Відомість документів” та “Зміст” міститься та заповнюється великий кутовий надпис, а на усіх наступних аркушах – малі кутові надписи, які заповнюються у відповідності з вимогами ЕСКД.

Далі іде текст записки. Усі формули, що виконуються у розрахунках вперше, нумеруються, причому на початку нумерації формули вкладається номер розділу, а потім порядковий номер формули, наводиться пояснення буквених позначень та розмірності отриманих розмірів.

А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.

Усі сторінки пояснювальної записки повинні бути пронумеровані. Наприкінці пояснювальної записки наводиться список використаної літератури. Пояснювальна записка повинна бути охайно зшита або переплетена.Зміст курсового проекту.

№ розділівНайменування розділів та главОбсяг (сторінок)Кількість годин наДжерелоконсультаціїсамостійну роботу123456ВСТУП1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА1.1Загальні відомості про район та гірничо-геологічна характеристика родовища.2-4Річний звіт підприємства1.2Сучасний стан гірничих робіт у кар’єрі1-4-//-1.3Визначення границь відкритих гірничих робіт242МВ1.4Виробнича потужність кар’єру12-МВ1.5Розкриття родовища1..23-МВ1.6Водовідлив у кар’єрі12-МВ1.7 Енергозабезпечення кар’єру1-4Річний звіт підприємства1.8Освітлення кар’єру12-МВ2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА2.1Вибір та обґрунтуван-ня доцільної системи розробки12-МВ2.2Вибір технології ведення гірничих робіт та обладнання12-МВ2.3Розрахунок елементів та параметрів системи розробки6..7104МВ2.4Організація виробництва12-МВ2.5Підготовка гірських порід до виймання2.5.

Границя - одне з основних понять функціонального аналізу (а також математичного аналізу, який є скінченновимірним випадком функціонального), яке означає, що деякий об'єкт, змінюючись, нескінченно наближається до певного сталого значення.
Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.
1Первинні буро- підривні роботи7..8104МВ2.5.2Повторні буро- підривні роботи12-МВ2.6Виймально-навантажувальні роботи1..22-МВ2.7Транспорт на експлуатації2..384МВ2.8Відвалоутворення2..3104МВ2.9Технологічні показники проекту1-2МВ3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА3.1Техніка безпеки2..3-2103.2Промислова санітарія1-2103.3Протипожежна техніка1-2103.4Охорона навколишнього середовища від виробничих викидів гірничорудних підприємств1-2103.5Раціональне природокористування. Рекультивація земель.
Рекультива́ція (рос. рекультивация; англ. land reclamation, англ. recultivation, restoration, нім. Bodenrekultivierung f, Bodenwiederurbarmachung f) - штучне відновлення родючості ґрунтів і рослинного покриву після техногенного порушення природи.
1-210Література1-МВРазом41..486054Графічна частина проектуАркуш формату А-1-10Проект відробки кар’єруЗміст пояснювальної записки.
Вступ

Курсовий проект на тему: “Вибір і розрахунок раціональної системи розробки”, складається з графічної частини та пояснювальної записки.

Графічна частина проекту виконана на аркуші формату А-1, на якому у масштабі 1:200 зображені: паспорта екскаваторних вибоїв; паспорт вибухового блоку; схема розвитку відвалу; схема перевантажного майданчика; схема комутації вибухової мережі;

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Вибухова мережа (рос. взрывная сеть, англ. blasting circuit, нім. Zündleitung, Zündkreis) - сукупність засобів висадження і спеціальних з'єднуючих елементів (електродротів, детонуючого шнура тощо), які зв'язують засоби висадження між собою і з зовнішнім джерелом енергії.
розтин по зарядженій свердловині.

Пояснювальна записка складена з трьох розділів: 1. У розділі 1 “Загальна частина” розглянуті питання: ведення гірничих робіт у кар’єрі, розкриття родовища. Визначення межі та виробнича потужність кар’єру.
  Виробни́ча поту́жність (рос. производственная мощность, англ. production capacity, productive capacity; нім. Betriebskapazität f) - розрахунковий, максимально можливий річний (добовий) випуск продукції або обсяг переробки сировини в номенклатурі і асортименті, що передбачається на плановий період при повному використанні виробничого обладнання і площ з урахуванням застосування передової технології, організації виробництва і праці.
  Виконаний розрахунок водовідливу та освітлення кар’єру.
  Водовідлив (рос. водоотлив, англ. water pumping, water drainage; нім. Wasserhaltung) - видалення шахтних (рудникових, кар'єрних) вод з підземних та відкритих гірничих виробок на поверхню. В систему водовідливу входять пристрої, що перешкоджають доступу поверхневих і підземних вод до виробок; що регулюють стік шахтних вод та збір їх в центральні водозбірники, звідки вода подається на поверхню за допомогою насосів.


 2. У розділі 2 “Розрахункова частина” виконаний вибір доцільної системи розробки та потрібного гірничого обладнання. Намічені режими роботи кар’єру та його дільниць. Виконані розрахунки: елементів та параметрів системи розробки, підготовки гірських порід до виймання, виймально-навантажувальних робіт, транспорту та відвалоутворення. Виведені основні технологічні показники проекту.

 3. У розділі 3 “Охорона праці та навколишнього середовища” розглянуті питання: техніки безпеки, промислової санітарії, протипожежної техніки, охорони навколишнього середовища та виробничих викидів гірничорудних підприємств, раціонального природокористування, рекультивації земель.
  Відвалоутво́рення (відвальні роботи; рос. отвалообразование, англ. waste disposal, stone disposal; нім. Verkippung f, Absetzen n) - роботи, пов'язані з переміщенням і укладанням у відвал (насип) покривних (пустих) порід при відкритій розробці родовищ корисних копалин.
  Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
  Санітар́ія - сукупність практичних заходів, спрямованих на оздоровлення оточення людини. Санітар́ія впроваджує у життя вимоги та норми, що їх обґрунтовує гігієна. Відповідно до галузі діяльності, санітар́ію поділяють на промислову, сільську, житлову, комунальну, харчову, військову та шкільну.
  Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
  Раціона́льне природокори́стування - використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізацію взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологобезпечного природокористування.
  Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
  Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.


Наданий список використаної літератури.
  1   2   3   4   5 • 2. Вимоги до курсового проекту.
 • 3. Оформлення курсового проекту.
 • Зміст курсового проекту.
 • Зміст пояснювальної записки. Вступ