Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗагальні положення

Скачати 86.08 Kb.

Загальні положення
Скачати 86.08 Kb.
Дата конвертації 28.05.2017
Розмір 86.08 Kb.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2014 р.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

ТИМЧАСОВІ ПРАВИЛА


доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів
житлового фонду з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету

Загальні положення

1.

Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Ці Тимчасові правила (далі – Правила) визначають порядок та умови доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду для розташування, модернізації та експлуатації будинкових розподільних мереж з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету.

Дія цих Правил поширюється на відносини фізичних та юридичних осіб незалежно від форми власності під час проведення робіт з розташування, модернізації та експлуатації будинкових розподільних мереж.

Тимчасо́ві пра́вила рос. «Временные правила» - низка указів російського уряду виданих 3 (15) травня 1882 року стосовно євреїв, незабаром після того, як єврейські погроми, що розпочалися в Єлисаветграді 15 квітня 1881 року, охопили сім губерній.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Житлови́й фонд - сукупність всіх житлових приміщень незалежно від форм власності, включаючи житлові будинки, спеціалізовані будинки (гуртожитки, готелі-притулки, будинки маневреного фонду, житлові приміщення з фондів житла для тимчасового поселення змушених переселенців та осіб, визнаних біженцями, житлові приміщення з фонду житла для тимчасового поселення громадян, які втратили житло в результаті звернення стягнення на житлове приміщення, яке придбане за рахунок кредиту банку або іншої кредитної організації яких засобів цільової позики, наданого юридичною особою на придбання житла, і закладено у забезпечення повернення кредиту або цільової позики, спеціальні будинки для самотніх людей похилого віку, будинки-інтернати для інвалідів, ветеранів та інші), квартири, службові житлові приміщення, інші житлові приміщення в інших будівлях, придатні для проживання.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

будинкова розподільна мережа — частина телекомунікаційної мережі доступу між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, що призначена для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях (квартирах) будинку, в тому числі доступу до Інтернету;

власник будинкової розподільної мережі — юридична або фізична особа, у власності, зокрема у спільній власності, якої перебуває будинкова розподільна мережа;

Розподі́льна мере́жа - мережа від ввідного пристрою, ввідно-розподільного пристрою, головного розподільного щита до розподільних пристроїв та щитків.
Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

власник об’єкта житлового фонду (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання об’єктом житлового фонду (приміщенням, квартирою, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд), зареєстроване у встановленому законом порядку;

Пра́во володі́ння (лат. ius possidendi) - забезпечена законом можливість мати у себе певну річ, утримувати її у своєму господарському підпорядкуванні (фактично тримати річ, зараховувати на баланс та ін.)

заявник — оператор, провайдер телекомунікацій (у тому числі власник будинкової розподільної мережі), що виконує роботи з розташування, модернізації та експлуатації будинкової розподільної мережі на об’єктах житлового фонду;

елементи будинкової розподільної мережі — технічні засоби телекомунікацій, розподільні кабелі, абонентська проводка, розгалужувальні пристрої, пристрої електроживлення, засоби кріплення тощо;

3. Для розташування, модернізації та експлуатації будинкової розподільної мережі на об’єктах житлового фонду заявник або уповноважена ним особа подає відповідно власникові або юридичній особі, яка за правочином з власником утримує на балансі відповідне майно та забезпечує управління цим майном згідно з законом, або особі, яка за правочином з однією з цих осіб здійснює управління об’єктом житлового фонду і забезпечує його належну експлуатацію відповідно до закону (далі – уповноважена особа) письмовий запит щодо видачі технічних умов.

Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

Запит складається у довільній формі. У запиті зазначаються адреса об’єктів житлового фонду, за якою планується розташувати або модернізувати будинкову розподільну мережу, та орієнтовний строк введення її в експлуатацію.

До запиту заявником додається копія повідомлення НКРЗІ про включення його до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

У разі прийняття позитивного рішення за результатами розгляду запиту уповноважена особа у строк, що не перевищує 30 днів з дати його надходження, видає заявникові технічні умови.

У разі прийняття рішення про відмову уповноважена особа у строк, що не перевищує 30 днів з дати надходження запиту, письмово повідомляє про це заявника з обґрунтуванням причини.

Технічними умовами передбачаються виключно ті роботи і в тих обсягах, що необхідні для розташування будинкової розподільної мережі відповідно до технічних вимог у галузі зв’язку.

Технічні умови є чинними до моменту введення в експлуатацію будинкової розподільної мережі.

4. Відповідно до технічних умов заявником розробляється робочий проект на розташування або модернізацію будинкових розподільних мереж (далі — робочий проект), який повинен відповідати вимогам нормативних та нормативно-правових актів у галузі будівництва та зв’язку.

Робо́ча констру́кторська документа́ція або робо́чий прое́кт (англ. detailed design) - конструкторська документація, розроблена на основі технічного завдання чи проектної конструкторської документації, згідно з якою виготовляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтують виріб.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Після розроблення робочого проекту заявник звертається до уповноваженої особи з пропозицією щодо укладення договору про розташування, модернізацію та експлуатацію будинкової розподільної мережі (далі — договір), до якої додаються засвідчені підписом керівника та скріплені печаткою копія робочого проекту і проект договору.

У разі згоди із зазначеною пропозицією уповноважена особа укладає із заявником договір у двох примірниках, один з яких видається заявникові.

За наявності у сторін розбіжностей щодо окремих положень договору такі розбіжності врегульовуються відповідно до законодавства.Орієнтовні умови договору

5. Орієнтовними умовами договору є:

сторони та предмет договору;

порядок внесення одноразової плати за розташування на об’єктах житлового фонду будинкової розподільної мережі;

місця розташування будинкової розподільної мережі із зазначенням площі;

календарний план проведення відповідних робіт;

порядок допуску технічного персоналу заявника до будинкової розподільної мережі для проведення необхідних експлуатаційних та аварійно-відновлювальних робіт;

умови, на яких здійснюється електропостачання обладнання заявника, що входить до складу будинкової розподільної мережі;

порядок введення в експлуатацію будинкової розподільної мережі після завершення робіт з її розташування;

зобов’язання сторін щодо збереження майна, захисту персональних та інших даних;

порядок розгляду претензій та розв’язання спорів, що виникають між сторонами під час виконання умов договору;

відповідальність сторін;

обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини);

порядок внесення змін до договору;

строк дії договору та порядок його продовження.

Зміни, що вносяться до договору після реалізації робочого проекту (зокрема, щодо призначення обладнання), оформляються як додаткові договори до нього.

Листування сторін з питань розташування будинкової розподільної мережі здійснюється в порядку передбаченому законодавством.

Сторони зобов’язані попередити одна одну про розірвання договору не менше ніж за три місяці до закінчення строку його дії. Якщо сторони не повідомили одна одну про розірвання договору, він вважається продовженим на строк, зазначений у договорі.

Розв’язання спорів між сторонами, що виникають на етапах підготовки та виконання договору, здійснюється шляхом проведення двосторонніх консультацій та переговорів, які проводяться уповноваженими представниками сторін після попереднього повідомлення однієї із сторін про ініціювання проведення переговорів.

Якщо за результатами переговорів з’ясовано, що сторони не можуть дійти згоди та укласти договір, розбіжності сторін оформляються протоколом. Заінтересована сторона може надіслати НКРЗІ протокол розбіжностей разом із зверненням про надання консультацій щодо можливості врегулювання спірних питань. За результатами розгляду звернення НКРЗІ надає сторонам рекомендації щодо можливості розв’язання спору.

Кожна із сторін може ініціювати розв’язання спору в судовому порядку.

Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.

Допуск заявника (представників заявника) до об’єктів житлового фонду для проведення робіт з розташування, модернізації, експлуатації та/або демонтажу будинкової розподільної мережі здійснюється у порядку, встановленому у договорі.

Порядок проведення робіт з розташування, модернізації та/або демонтажу будинкової розподільної мережі визначається відповідно до технічних вимог до телекомунікаційних мереж.

Ремонт частини об’єкту житлового фонду, необхідність проведення якого зумовлена пошкодженням, пов’язаним з розташуванням або демонтажем будинкової розподільної мережі, здійснюється за рахунок власника будинкової розподільної мережі.

Якщо власника самочинно розташованої будинкової розподільної мережі встановити неможливо, права власності на неї набуваються у порядку, встановленому Цивільним кодексом України для набуття права власності на безхазяйну річ.

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Ко́декс (лат. codex - книга) - зведення правил у певній сфері, що може мати офіційно закріплений характер, проте позбавлене безпосередньої юридичної сили.

Демонтаж самочинно розташованої будинкової розподільної мережі або розташованої з істотними відхиленнями від робочого проекту та порушеннями цих Правил здійснюється відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

6. Виконання робіт та прийняття в експлуатацію будинкової розподільної мережі, під час розташування якої проводилися роботи, пов’язані з будівництвом та/або реконструкцією елементів приміщень об’єктів житлового фонду, здійснюється відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Прийняття в експлуатацію будинкової розподільної мережі, під час розташування якої не проводилися роботи, пов’язані з будівництвом та/або реконструкцією елементів приміщень об’єктів житлового фонду, здійснюється власником будинкової розподільної мережі відповідно до законодавства.

Експлуатація будинкових розподільних мереж не прийнятих в експлуатацію забороняється.

Підключення прийнятих в експлуатацію будинкових розподільних мереж до електромережі здійснюється протягом 10 днів з дати звернення заявника до її власника згідно з Правилами користування електричною енергією, затвердженими НКРЕ.

Набуття права власності на будинкову розподільну мережу здійснюється відповідно до законодавства.

7. Заявник має право на:

вільний доступ до будинкової розподільної мережі, розташованої відповідно до цих Правил;

безперешкодний доступ до об’єкта житлового фонду для розташування, модернізації та експлуатації будинкової розподільної мережі за наявності в ньому хоча б одного споживача телекомунікаційних послуг на умовах договору;

отримання від уповноваженої особи інформації про наявність технічних можливостей для розташування та експлуатації будинкової розподільної мережі в об’єктах житлового фонду;

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання чи неналежного виконання уповноваженою особою умов договору.

8. Заявник зобов’язаний:

здійснювати розташування, модернізацію будинкової розподільної мережі згідно з робочим проектом та умовами договору;

здійснювати експлуатацію будинкової розподільної мережі згідно з умовами договору;

розміщувати на елементах будинкової розподільної мережі інформацію про її уповноважену особу, зокрема: найменування, електронну адресу, номери телефонів тощо.

9. Уповноважена особа має право на:

отримання одноразової плати за розташування на об’єктах житлового фонду будинкової розподільної мережі згідно з договором;

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок невиконання чи неналежного виконання заявником зобов’язань, що передбачені договором;

оскарження неправомірних дій заявника шляхом звернення до суду;

інші права, передбачені законодавством, Правилами та договором.

10. Уповноважена особа зобов’язана:

забезпечити заявникові доступ до об’єктів житлового фонду для розташування, модернізації та експлуатації будинкової розподільної мережі відповідно до цих Правил;

забезпечити заявникові (його представникам) безперешкодний доступ до будинкової розподільної мережі, розташованої відповідно до цих Правил, для її експлуатації;

вживати заходів до недопущення несанкціонованого доступу до будинкової розподільної мережі;

Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.

забезпечувати утримання об'єктів розміщення будинкових розподільних мереж та прибудинкових територій відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

забезпечувати на об’єктах розміщення будинкових розподільних мереж дотримання правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;

дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції місць розміщення будинкових розподільних мереж;

в межах власних повноважень забезпечувати безперебійне функціонування системи електроживлення місць розміщення будинкових розподільних мереж;

вести облік укладених договорів.

11. За розташування будинкової розподільної мережі на об’єктах житлового фонду встановлюється одноразова плата, яку вносить заявник у порядку, визначеному договором.

Установлення додаткових платежів за розташування, модернізацію та/або експлуатацію будинкової розподільної мережі після введення її в експлуатацію забороняється.

Розмір одноразової плати за розташування будинкової розподільної мережі на об’єктах житлового фонду розраховується власниками житлового фонду відповідно до методики розрахунку, яка розробляється та затверджується Мінрегіоном.

12. За розташування будинкової розподільної мережі, що використовується для надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг, одноразова плата не справляється.

Скачати 86.08 Kb.

2021