Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗагальноосвітня мета

Скачати 220.3 Kb.

Загальноосвітня мета
Скачати 220.3 Kb.
Сторінка 1/4
Дата конвертації 18.05.2017
Розмір 220.3 Kb.
Тип Урок
  1   2   3   4

Хімія. Розробки уроків. 9 клас
РОЗЧИНИ

цикл УРОКІВНадія ПЕТРИШАК, учитель хімії вищої категорії, учитель-методист

Загальноосвітня мета: розвивати уяву, спостереження й мислення, що дає змогу розв’язувати завдання таких інтелектуальних умінь і навичок, як порівняння й узагальнення, аналіз і синтез; формувати вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями й застосуванням речовин, що сприяє розвитку логічного мислення учнів, забезпечує реалізацію ідеї розвивального навчання;

Вчитель-методист - звання, що присвоюється педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», відповідають вимогам для присвоєння звань «старший учитель», а також запроваджують у навчально-виховний процес ефективні форми і методи роботи, узагальнюють передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у розробленні шкільного компонента змісту освіти, діяльності професійних педагогічних об'єднань, асоціацій, надають практичну допомогу педагогічним працівникам інших навчально-виховних закладів в освоєнні досвіду провідних педагогів і мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами відповідного рівня.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Інтелектуал - людина розумової праці[Джерело?]. «Інтелектуалом» також називають[Хто?] освічену, начитану людину з високо розвиненим інтелектом[Джерело?].

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

систематизувати здобуті знання; формувати пізнавальний інтерес до хімії і творчі здібності учнів.

УРОК 7


Тема. Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах.

Мета: сформувати уявлення про основи, солі й кислоти, виходячи з теорії електролітичної дисоціації;

Кисло́ти, у класичному визначенні - електроліти, які при розчиненні в йонізуючому розчиннику (наприклад, у воді), дисоціюють з утворенням йонів водню (або протону Н+), таким чином знижуючи кислотність розчину до величини менше ніж pH 7,0.

Електроліз - розклад речовин (наприклад, води, розчинів кислот, лугів, розчинених або розплавлених солей тощо) постійним електричним струмом.

Здібності - індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки - це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.

Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).

Електроліти́чна дисоціа́ція - явище розпаду нейтральних молекул на іони, що відбувається в електролітах. Наприклад, молекула кислоти НCl розпадається при розчиненні на іони Н+ та Cl-.

навчити складати рівняння реакції ди­соціації цих речовин;

Рівняння - аналітичний запис задачі знаходження аргументів, при яких дві задані функції рівні між собою.

закріпити поняття: «хімічна рівновага», «рівноважні системи»; формувати практичні навички (підчас виконання досліду 4).

Тип уроку: комбінований.

Форми проведення уроку: фронтальне опитування, дискусія, моделювання ситуації, виконання практичних вправ, задач, лабораторний дослід.

Обладнання: таблиця «Розчинність кислот, основ і солей у воді»; реактиви; хлоридна кислота, розчини натрій гідроксиду, індикаторів (лакмусу, фенолфталеїну, метилоранжу).

Проведення виробки, проходження виробки, проходка виробки (рос. проведение (проходка) выработки, англ. driving, нім. Grubenbauvor-richtung f, Vortrieb m, Abteufung f, Abteufen n, Auffahren n des Grubenbaus) - комплекс робіт, руйнування та видобування гірських порід у межах контура поперечного перерізу підготовчої виробки, встановленого відповідним паспортом.

Мети́лора́нж (англ. methyl-orange, нім. Methylorange n) - органічний барвник. Водний розчин М. застосовують як індикатор.

Фенолфталеїн (4,4'-діоксифталофенон або 3,3-біс-(4-гідроксифеніл)фталід) - трифенілметановий барвник, кислотно-основний індикатор, що змінює забарвлення від безбарвного (при pH

Гідрокси́ди - один із основних класів неорганічних сполук, до якого належать сполуки, що складаються з катіону металу і гідроксид-аніонів. Часто до них застосовують термін основи, який має дещо ширше значення.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.

Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.

Хлоридна кислота, також: соляна кислота, хлороводнева кислота - розчин хлороводню (HCl) у воді. Соляна кислота є типовою кислотою. За своєю хімічною активністю вона належить до найсильніших кислот. Подібно до інших сильних кислот вона активно розчиняє більшість металів з виділенням водню, взаємодіє з оксидами металів тощо.Очікувані результати навчальних досягнень: учень розпізнає, називає й дає визначення поняття «електролітична дисоціація»; характеризує властивості речовин із погляду теорії електролітичної дисоціації; пише рівняння дисоціації кислот, основ і солей.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

Фронтальне опитування

Хімічний диктант

 1. Електроліти — це речовини....

 2. До електролітів належать представники таких класів неорганічних сполук....

  Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

  Неоргані́чні сполу́ки - хімічні сполуки, які не містять атомів Карбону, ковалентно пов'язаних із атомами Гідрогену. Прості карбоновмісні сполуки типу CO, CO2, HCN та ціаніди, карбіди розглядаються саме неорганічною хімією. 3. Електролітична дисоціація — це процес....

 4. Під час електролітичної дисоціації утворюються заряджені частинки, які називаються....

 5. Позитивно заряджені частинки називаються....

 6. Негативно заряджені частинки називаються....

 7. До неелектролітів належать речовини, у молекулах яких утворюється....

 8. Серед запропонованих речовин і сумішей позначте ті, які проводять електричний струм:

А зріджений хлороводень;

Хло́рово́день - неорганічна сполука ряду галогеноводнів складу HCl. За звичайних умов є безбарвним задушливим газом із різким запахом, димить на повітрі. Легко розчиняється у воді (500 об'ємів газу у 1 об'ємі води) з утворенням хлоридної кислоти (її іноді помилково називають хлороводнем).

Моле́кула (новолат. molecula, зменшувально від лат. moles - маса) - здатна до самостійного існування, електрично нейтральна частинка речовини, що має її основні хімічні властивості, які визначаються її складом та будовою.

Життєдіяльність - сукупність процесів, які відбуваються у живому організмі, слугують підтримці в ньому життя та є проявами життя. Для життєдіяльності характерний обмін речовин.

Заряджена частинка - частинка, яка має електричний заряд. Зарядженими можуть бути як елементарні частинки, так і атоми, молекули і багатоатомні комплекси (кластери, пилинки, краплі). Заряд завжди кратний елементарному заряду.

Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.Б водний розчин хлороводню;

Водний розчин - розчин, який складається з води, розчиненої речовини та продуктів їхньої взаємодії - гідратованих (сполучених з молекулами води) йонів.В розплав натрій гідроксиду;

Г водний розчин калій броміду.

 1. Позначте, яка вода має електричну провідність:

А водопровідна чи колодязна;

Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.Б дистильована;

В дощова.

(Робота учнів оцінюється вибірково.)

  1. Актуалізація опорних знань

Запитання:

   1. Які речовини називаються електролітами?

   2. Чому електроліти проводять електричний струм?

   3. Представники яких класів речовин належать до електролітів?

  1. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні на уроці ми розглянемо властивості основ, кислот і солей у водних розчинах із погляду теорії електролітичної дисоціації. Для цього нам необхідно відповісти на такі запитання:

   1. Як відбувається дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах?

    Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.   2. Які заряджені частинки визначають властивості речовин названих класів?

   3. Як записуються рівняння реакцій електролітичної дисоціації»?

IV. Вивчення нового матеріалу

Електролітична дисоціація кислот

Лабораторний дослід 4. Виявлення йонів Гідрогену в розчині.

Досліди виконуються за інструкцією з підручника.

Розчи́нення (рос. растворение, англ. dissolution; нім. Lösen n) - процес взаємодії речовин з переходом їх у йонну або колоїдну форми та утворенням гомогенних систем, нових сполук. Розчинення супроводжується руйнуванням взаємодій між молекулами індивідуальних речовин і утворенням міжмолекулярних зв'язків між компонентами розчину.

Реакція (рос. реакция, англ. reaction, нім. Reaktion f) - дія, стан, процес, дія на доторк.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Вóдень або гідроге́н (хімічний символ - H, лат. Hydrogenium) - хімічний елемент з атомним номером 1, який належить до 1-ої групи (за старою класифікацією - головної підгрупи 1-ої групи), 1-го періоду періодичної системи хімічних елементів, та є першим і найпростішим представником усіх хімічних елементів взагалі.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.(Учитель звертає увагу учнів на правила безпечного поводження з кислотами й лугами.

Безпе́ка - це такі умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх факторитетів і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними по відношенню до даної складної системи у відповідності до наявних, на даному етапі, потреб, знань та уявлень.

)

Запитання:

1. Яка зміна кольору відбувається при дії індикаторів на розчини кислот? 1. Чому індикатори змінюють свій колір у розчині кислоти?

 2. Яка заряджена частинка визначає зміну кольору індикатора?

Запишіть у зошит формули нітратної, хлоридної, сульфатної кислот.

Користуючись таблицею «Розчинність кислот, основ і солей у воді», з
апишіть частинки, на які дисоціює кожна з цих кислот.

С
ульфатна кислота дисоціаціює ступінчасто:


 1. Що є спільного у записаних рівняннях дисоціації? (У лівій частині рівняння присутні йони Гідрогену.)

 2. Як можна записати загальне рівняння дисоціації всіх кислот?

6. Яке визначення поняття «кислоти» можна зробити, виходячи з теорії електролітичної дисоціації. (Кислоти — це сполуки, під час дисоціації яких утворюються катіони Гідрогену й аніони кислотного залишку.)Висновок 1. Властивості кислот визначаються наявністю йонів Гідрогену, які створюють кислотне середовище.

Електролітична дисоціація основ

Лабораторний дослід 4 (продовження). Виявлення гідроксид-йонів у розчині.

Запитання:

  1. Як відбувається зміна кольору індикаторів у розчині натрій гідроксиду?

  2. Яка заряджена частинка впливає на зміну кольору індикаторів?

З
апишіть у зошит формули натрій гідроксиду, калій гідроксиду. Користуючись таблицею «Розчинність кислот, основ і солей у воді», запишіть рівняння дисоціації цих сполук.

Барій гідроксид дисоціаціює ступінчасто: 1. Що є спільного в дисоціації всіх основ? (При дисоціації утворюються гідроксид-йони.)

 2. Я
  к можна записати загальне рівняння дисоціації всіх основ?

 3. Які основи будуть дисоціювати за такою схемою? (Розчинні основи (луги).)

 4. Яке визначення поняття «основи» можна зробити, виходячи з теорії електролітичної дисоціації? (Основи — це сполуки, які під час дисоціації утворюють катіони металічного елемента й аніони ОН .)

Висновок 2. Властивості основ визначаються наявністю у розчині гідроксид-йонів, які зумовлюють лужне середовище.

Дисоціація солей

1. Яким загальним рівнянням можна записати дисоціацію солей?2. Яке визначення поняття «солі» можна дати з погляду теорії електролітичної дисоціації? (Солі — це електроліти, під час дисоціації яких утворюються катіони металічного елемента й аніони кислотного залишку.)

Користуючись таблицею «Розчинність кислот, основ і солей у воді», запишіть дисоціацію: калій хлориду, натрій фосфату, ферум(ІІІ) сульфату.V. Узагальнення й систематизація знань

Запис опорного конспекту на дошці й у зошиті:Класи неорганічних речовин із погляду теорії електролітичної дисоціації

Зміну кольору індикаторів зумовлюють: • для кислот → катіони Гідрогену Н ;

  Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.

  Неоргані́чна речовина́ - 1) у хімії є сукупним поняттям для термінів «неорганічна сполука» та проста речовина. В межах ряду інших дисциплін (геології, екології (environmental science)) має інше значення - 2) хімічні речовини не рослинного і не тваринного походження, а також речовини до складу яких входить одна або декілька неорганічних сполук. • для основ → аніони гідроксид-йонів ОН .

Дайте відповіді па запитання:

 1. Дайте визначення основам, кислотам і солям як електролітам.

 2. Запишіть рівняння дисоціації таких сполук: кальцій гідроксиду, ортофосфатної кислоти, ферум(ІІ) нітрату.

Задачі:

  1. Натрій фосфат кількістю речовини 1 моль розчинили у воді.

   О́ртофосфа́тна кислота́, фосфа́тна кислота - неорганічна сполука, кислота складу Н3PO4, яка утворює ряд солей ортофосфатів (фосфатів). За кімнатної температури є білою кристалічною речовиною, а при нагріванні до 42,35 °C перетворюється на безбарвну в'язку рідину.

   Кі́лькість речови́ни - фізична величина, що характеризує кількість специфічних однотипних структурних одиниць-елементів (частинок), з котрих складається речовина. Під структурними одиницями розуміються будь-які частинки, з яких складається речовина (атоми, молекули, іони, електрони, протони, нейтрони або будь-які інші частинки).

   Яка кількість речовини йонів Na утворилася внаслідок повної дисоціації цієї солі?

  2. Яка сумарна кількість речовини йонів Феруму і Хлору міститься в роз­чині ферум(ІІІ) хлориду кількістю речовини 0,1 моль?

  3. Обчисліть кількість речовини йонів Fe3 і SO42 –, які містяться в розчині масою 200 г із масовою часткою фурум(ІІІ) сульфату 20 %.
  1   2   3   4


Скачати 220.3 Kb.

2021