Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗагальноосвітня школа I iii №2 м. Хоростків Опис досвіду роботи вчительки хімії та біології Шатровської Ольги Зіновіївни

Загальноосвітня школа I iii №2 м. Хоростків Опис досвіду роботи вчительки хімії та біології Шатровської Ольги Зіновіївни
Дата конвертації13.04.2017
Розмір69 Kb.

Загальноосвітня школа I - III №2

м.Хоростків

Опис досвіду роботи

вчительки хімії та біології

Шатровської Ольги Зіновіївни


2014р.

Вступ

Сучасні інформаційно-комунікативні технології входять в усі сфери життєдіяльності людини і в освіту зокрема. Сучасність вимагає нових підходів до навчального процесу, нових методів, форм подання навчальної інформації.

Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.
Шкільна освіта, як компонент соціальної системи, орієнтована на розвиток особистості учня в процесі активної пізнавальної діяльності, формування вмінь і навичок самостійного пошуку, аналізу і оцінки інформації. Комп'ютерна грамотність і комунікативна освіченість школярів є компетенціями, що формуються тільки в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій і забезпечують результат у широкому спектрі освітньої діяльності.
Соціа́льна систе́ма - центральне поняття соціологічної теорії систем. Сукупність соціальних явищ і процесів, що перебувають у відносинах і зв'язках між собою і створюють деякий цілісний соціальний об'єкт.
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Нові підходи потрібні і у викладанні хімії та природничих дисциплін в цілому. Одним із таких підходів є використання інформаційно-комунікативних технологій, що дозволяє інтенсифікувати освітній процес, прискорити передачу знань і досвіду, а також підвищити якість навчання і освіти.
Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.

Останнім часом помітно зросла кількість досліджень щодо використання ІКТ в навчальному процесі. Цій темі в Україні присвячені дослідження таких науковців, як: О.М.Бондаренко, Г.О.Козлакова, О.А.Міщенко та інші. Про дидактичні можливості певних технічних засобів в хімії зазначав, зокрема, В.Ф.Заболотний. І.А.Смольяннікова вважає, що “сучасний фахівець повинен володіти навичками використання ІКТ у професійному контексті”.

Запровадження інформаційних технологій має глибоке науково-філософське і психолого-педагогічне підгрунтя.

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Його можна знайти у філософських основах педагогічної системи Яна Амоса Коменського та психологічних дослідженнях процесів сприйняття та навчання відомих психологів З.Богуславської, П.Вигодського. Визначний педагог В.Сухомлинський говорив, що школа має бути не коморою знань, а середовищем думки. Тоді предмет, шо його викладає вчитель, стає не кінцевою метою, а засобом розвитку дитини. Академік НАПНУ В.Ю.Биков звертав увагу на те, що поєднання традиційних педагогічних і ІКТ-технологій дозволяє розвинути задатки і здібності людини.

Застосування ІКТ має важливе значення для учнів. Уроки стають цікавішими, легше сприймаються складні процеси. Інноваційна значущість використання ІКТ полягає в тому, що можна здійснити віртуальний експеримент, проникнути в мікросвіт будови речовин, зрозуміти механізм явищ завдяки анімації та відеоматеріалів, більш якісної і динамічної подачі матеріалу. Розвивається мотивація до навчання, особистісні і соціальні навички, творчість, впевненість в собі. Для мене переваги є в тому, що можна демонструвати готові фрагменти уроку, збільшити обсяг матеріалу, використовувати інформацію на CD та DVD, зручно і приємно працювати з класом.
Використання ІКТ на уроках хімії
У педагогічній практиці інформаційними технологіями навчання називають усі технології, які використовують спеціальні технічні інформаційні засоби. Комп'ютерні технології навчання — це процеси підготовки та передачі пізнавальної інформації, засобом здійснення яких є комп'ютер.
Першими моїми кроками до застосування ІКТ на уроках було особисте навчання. Щоб сучасні технічні засоби стали для мене потужним інструментом в навчальному процесі, мені потрібно було оволодівати цілою системою ІКТ-компетентностей:


  • Технологічна (усвідомлення комп'ютера як універсального засобу навчання);

  • Алгоритмічна (усвідомлення комп'ютера як універсального виконавця алгоритмів і засобу конструювання алгоритму);

  • Модельна (універсальний засіб інформаційного моделювання);

  • Дослідницька (комп'ютер як засіб автоматизації навчальних досліджень);

  • Методологічна (комп'ютер як основа створення методологічного середовища)

Важливим для вчителя є вміння поєднати засоби (апаратні, програмно-методичні та навчально-методичні) з методами і прийомами ІКТ для добору, опрацювання, зберігання, подання різноманітних даних і матеріалів.

Суперечливим є те, що сучасність вимагає введення ІКТ в освітній процес, а методика їх впровадження ще не достатньо розроблена.

Сьогодні для мене найбільш можливим є фрагментарне використання комп'ютерів на уроках та у виховній роботі в рамках традиційної моделі навчання для розв'язання окремих дидактичних завдань. ІКТ добре поєднується з різноманітними традиційними технологіями, методами (дослідницький, пошуковий, пояснювально-ілюстративний) і формами навчання ( індивідуальними, груповими, масовими). Наприклад, моделювання хімічних процесів і явищ (рух електронів в атомі, перегонка нафти), які практично неможливо показати в шкільній лабораторії, демонстрації високотемпературних процесів (кольорова і чорна металургія, реакції з отруйними речовинами).

Хімі́чна реа́кція - це перетворення речовин, при якому молекули одних речовин руйнуються і на їхньому місці утворюються молекули інших речовин з іншим атомним складом. Усі хімічні реакції зображують хімічними рівняннями.
Отру́ти - речовини, здатні при дії на живий організм викликати різке порушення нормальної його життєдіяльності: отруєння або смерть. Віднесення тих або інших речовин до отрут є умовним, оскільки токсичність багатьох з них визначається обставинами або способом введення в організм.
Залежно від типу уроку, його місця в програмі, ІКТ можуть слугувати, як засоби наочності, носії навчальної інформації виконують обчислювальні операції контролюючу функцію. Способи використання ІКТ різноманітні:
робота з класом, парами, групами учнів, індивідуально.

Комп'ютер можна використовувати на різних етапах уроку:


1. Етап перевірки домашнього завдання: а) тестування учнів з теми;

б) створення кросвордів, лабіринтів, їх розв'язування; в) презентація матеріалу (по темі “Метали”)

2. Етап вивчення нового матеріалу: а) перегляд нового матеріалу на електронному носії (презентація вчителя, відеоматеріали); б) перегляд електронної наочності; в) перегляд учнівських презентацій

3. Етап закріплення знань: а) створення тестових завдань та їх виконання; б) первинне тестування з теми на електронному носії; в) презентація результатів діяльності індивідуальної чи групової.

Найчастіше я та учні використовуємо комп'ютер для створення презентацій як інформаційної підтримки уроків і позакласних заходів, демонстрації результатів творчих проектів. Для цього слугує програма Power Point.

Microsoft PowerPoint (повна назва - Microsoft Office PowerPoint) - це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для операційних систем Microsoft Windows і Mac OS.
Наприклад, створені мною презентації до уроків з теми “Металічні елементи та їхні сполуки”, “Сульфатна кислота” дають мені можливість ілюструвати навчальний матеріал без перевантаження зорового простору учнів, фіксувати їх увагу, розвивати пізнавальний інтерес та творчі здібності. Водночас презентації створюють і учні. Це можуть бути індивідуальні творчі завдання або колективні. Прикладами таких є презентації по питаннях “Значення металів”, “Мило та його мильна дія. Синтетичні мийні засоби”, “Охорона навколишнього середовища від забруднення в процесі переробки вуглеводневої сировини”, презентації як супровід до реферату, як кінцевий продукт проектної діяльності “Роль хімії в житті суспільства”, засіб візуалізації на семінарських заняттях (“Вплив алкоголю”). Також були використані ІКТ і створена презентація до позакласного заходу “Твій біль, Україно, дзвони Чорнобиля”.

Крім особисто створених презентацій ІКТ дають можливість використовувати електронний навчальний матеріал, відеофрагменти за всіма темами досліджуваного курсу.

Ще більші можливості для вивчення хімії забезпечують мультимедійні засоби та технології. Мультимедійні засоби навчання (за С.У.Гончаренко) — це комплекс апаратних і програмних засобів, що дозволяють користувачеві спілкуватися з комп'ютером, використовуючи різноманітні природні для себе середовища: графіку, гіпертексти, звук, анімацію, відео.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Технології, які дозволяють з допомогою комп'ютера інтегрувати, обробляти і водночас відтворювати різноманітні типи сигналів, різні середовища, засоби і способи обміну інформацією, називаються мультимедійними. Мультимедійні засоби дозволяють задіяти майже всі органи чуття учня, поєднуючи друкований текст, графічне зображення, рухоме відео, статичні фотографії та аудіозапис, створюють “віртуальну реальність” справжнього спілкування.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Сенсорна система, або Органи чуття - спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ і сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Показники органів чуття є джерелом наших уявлень про оточуючий світ.
Час навчання при цьому скорочується, майже, втричі, а рівень інформації зростає на 30-40%.

Мультимедійні технології використовую в комп'ютерному класі. Вони передбачають використання мультимедійних компакт-дисків, а також комплексу апаратно-програмних засобів, серед яких — відеопроектор, інтерактивна дошка.

Інтеракти́вна до́шка (від англ. Interactive WhiteBoard - «інтерактивна біла дошка») - пристрій, що поєднує в собі можливості звичайної маркерної дошки з можливостями комп'ютера.

На інтерактивній дошці можна креслити, малювати кольоровими маркерами, відтворювати 3D-моделі молекул в об'ємі та русі, реалізувати їх обертання у просторі, розв'язувати тести та інші вправи з електронних педагогічних програмних засобів. Важливою є програмна підтримка курсу. Педагогічні програмні засоби (ППЗ) — це сучасний електронний мультимедійний підручник, це цілісна програма, тут є і теоретичні та практичні питання, віртуальні лабораторії, журнал успішності, конструктор уроків, комп'ютерні анімації фізико-хімічних процесів, тестові, інтерактивні завдання та інше. Використовуючи посібник “Хімія в школі. Мінеральні речовини”, учнів зацікавило розв'язування завдань, які тут же оцінюються, вони бачать результати (уроки з теми “Природні джерела вуглеводнів”, 11 клас). Перевіривши тестові завдання я маю можливість вчасно відкорегувати навчальний матеріал, приділити увагу більш складному. Використовували при цьому електронні уроки і тести “Хімія в школі. Мінеральні речовини”. Користуюсь на своїх уроках ще кількома методичними комп'ютерними посібниками “Електронний конструктор уроку. Хімія. 9 клас”, “Освітня колекція. Загальна і неорганічна хімія. Органічна”.

Великі можливості у підвищенні ефективності процесу викладання хімії є використання мережі Інтернет.

Неоргані́чна хі́мія - галузь науки про хімічні елементи, їх прості та складні сполуки (крім органічних), а також закономірності перетворення цих речовин. Неорганічна хімія вивчає хімічні елементи і утворені ними прості і складні речовини (крім органічних сполук вуглецю).
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Учні використовують його при підготовці рефератів, доповідей, творчих завдань, шкільних проектів для участі у дистанційних олімпіадах. Зазвичай, я користуюся Інтернетом з метою самоосвіти, підготовки до тематичних семінарів, шкільних і методичних об'єднань, створення конспектів уроків, дидактичних матеріалів, доповідей, рефератів.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
Моделюючи уроки спираюся на досвід вчителів-новаторів (О.Д.Демченко, Г.К.Селенко), матеріали Інтернету. Труднощі, які виникають в роботі, пов’язані з недостатнім досвідом роботи з ІКТ і недостатнім матеріальним забезпеченнямВисновок

Нові засоби навчання і нові інформаційні технології вимагають високого ступеня підготовленості, навченості і готовності вчителів застосовувати різні досягнення інформаційних технологій у процесі навчання. Сучасний вчитель повинен бути генератором ідей, організатором, режисером, що визначає ролі і процес навчання.  • Використання ІКТ на уроках хімії