Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗахист дисертації відбудеться «5» грудня 2011 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 006

Скачати 394.35 Kb.

Захист дисертації відбудеться «5» грудня 2011 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради д 26. 006
Скачати 394.35 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.04.2017
Розмір394.35 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

МИРОНОВА ЮЛІЯ ЮРІЇВНА
УДК 657.471.
Ки́ївський націона́льний економі́чний університе́т і́мені Вади́ма Гетьмáна (КНЕУ) - вищий навчальний заклад в Україні, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований в 1906 році як Вищі комерційні курси.
Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
76:621

Облік і аналіз витрат виробництва та

калькулювання собівартості продукції

на підприємствах машинобудування

Спеціальність 08.00.

Собівáртість продýкції - являє собою грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції. Це комплексний економічний показник, який об'єднує в собі витрати уречевленої праці (обладнання), та витрати на спожиті засоби виробництва, й витрати живої праці та витрати на заробітну плату працівників підприємства.
Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.
09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук
Київ 2011

Дисертацією є рукопис.


Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м.
Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Київ.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

Гнилицька Лариса Володимирівна,

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»,

доцент кафедри обліку підприємницької діяльності


Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Сопко Валерія Василівна

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»,

завідувач кафедри обліку, аналізу і аудиту
кандидат економічних наук, доцент

Калабухова Світлана Вікторівна

ДВНЗ «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»,

заступник завідувача кафедри обліку в кредитних і

бюджетних установах та економічного аналізу

Захист дисертації відбудеться «_5__» грудня 2011 року о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.

Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
06 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 49г, ауд. 601.
Автореферат розіслано «_3_» листопада 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук, професор В.М. ДобровськийЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Машинобудівний комплекс є основою важкої індустрії й відіграє вирішальну роль у створенні матеріально-технічної бази економіки України.
Важка́ промисло́вість - сукупність галузей промисловості, які виготовляють здебільшого засоби виробництва: знаряддя праці (машини, агрегати, механізми, верстати та інші види обладнання й устаткування), предмети праці (сировина, матеріали, паливо тощо).
Його розвиток вимагає від керівників підприємств пошуку нових методів управління з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках. У системі управління операційною діяльністю машинобудівного підприємства чільне місце посідає облік та аналіз, за допомогою яких здійснюється контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.

Модернізація підприємств машинобудівного комплексу, реформування бухгалтерського обліку підприємств та організацій в Україні призвели до постановки завдання щодо класифікації витрат, розподілу непрямих витрат, застосування методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, порядку відображення в обліку незавершеного виробництва, браку, напівфабрикатів власного виробництва тощо.

Незаве́ршене виробни́цтво (англ. Goods-in-Process) - товари, які перебувають на стадії виробництва і враховані в статтю товарно-матеріальних запасів на дату складання фінансової звітності. Товари, які перебувають у процесі виготовлення і при складанні балансу відносяться до матеріально-виробничих запасів.

Зазначені питання обліку та аналізу витрат виробництва неодноразово розглядалися в роботах таких науковців, як: А. Апчерч, О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, І.А. Бєлоусова, І.А. Басманов, Б.І. Валуєв, Н.Д. Врублевський, А.Н. Герасимович, С.Ф. Голов, К. Друрі, В.М. Добровський, Р. Ентоні, В.Б. Івашкевич, Т.П. Карпова, У. Кит, Є.В. Мних, Л.В. Нападовська, О.В. Олійник, В.Ф. Палій, Г.В. Савицька, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, М.І. Скрипник, А.М. Турило, Дж. Фостер, Ч.Т. Хорнгрен, М.Г. Чумаченко, А.В. Череп, А.Д. Шеремет, А. Яругова й інших.

Безпосередньо проблемам обліку витрат машинобудівних підприємств були присвячені роботи М.А. Вахрушиної, Т.Г. Дроздової, Т.П. Карпової, Г.О. Краюхіної, В.П. Кустарьова, О.В. Лишиленко, В.Г. Лебедєва, Ю.С. Погорєлова, Н.М. Ткаченко та інших вчених.

Однак у практиці господарювання машинобудівних підприємств процеси управління витратами виробництва залишаються недосконалими, оскільки недостатньою мірою враховані їх організаційно-технологічні особливості, що впливають на побудову обліку й аналізу витрат. Значна кількість машинобудівних підприємств користується інструктивними матеріалами з планування, обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, які вимагають їх доопрацювання з урахуванням специфіки виду виробництва. Цими обставинами і визначається актуальність даного дисертаційного дослідження в теоретичному та науково-практичному аспектах.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана вiдповiдно до тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою «Удосконалення обліку і контролю в галузях економіки», номер державної реєстрації 0103U004766.

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Особисто автором у межах наукової програми розроблені пропозиції з удосконалення обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції на підприємствах машинобудування.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних положень та розроблення практичних рекомендацій з удосконалення організаційних і методичних підходів до обліку та аналізу витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції машинобудівного підприємства.

Для досягнення поставленої мети визначені такі взаємопов’язані завдання:

- узагальнити вітчизняний і зарубіжний досвід щодо сутності та складу витрат виробництва, оцінити існуючі підходи до визнання критеріїв групування витрат і систематизувати напрями їх класифікації для застосування у практиці обліку та аналізу діяльності машинобудівних підприємств;

- розкрити вплив організаційно-технологічних особливостей машинобудівного виробництва на формування складу витрат і методику калькулювання собівартості виготовленої продукції;

- виокремити та дослідити особливості організації обліку за центрами відповідальності на підприємствах машинобудування й розробити робочий план рахунків управлінського обліку за центрами витрат як одного з видів центрів відповідальності;

- удосконалити підходи до формування внутрішньої звітності в розрізі окремих підрозділів машинобудівного виробництва з метою поліпшення управлінського обліку та контролю витрат;

- проаналізувати склад і порядок формування номенклатури непрямих витрат та вдосконалити перелік відповідних статей калькуляції з метою підвищення точності при обчисленні собівартості окремих видів продукції машинобудівного підприємства;

- дослідити існуючу практику обліку та розподілу витрат допоміжного виробництва й обґрунтувати пропозиції щодо найбільш ефективного методу розподілу цих витрат з урахуванням організаційно-технологічних особливостей машинобудівних підприємств;

- здійснити ретроспективний аналіз існуючих методик обліку витрат і калькулювання собівартості продукції вітчизняних підприємств машинобудування та обґрунтувати ефективність використання альтернативних підходів, на основі чого запропонувати методику обліку витрат і калькулювання собівартості продукції машинобудівного виробництва за видами діяльності;

Ретроспективний аналіз (від лат. Retro - «назад» і лат. specto - «дивлюся»), у шахах - метод побудови баз даних шахових закінчень, що з'ясовує об'єктивну оцінку позиції на основі оцінок всіх заключних позицій, які можуть бути отримані з даної.

- розкрити організаційні підходи до технології аналітичного процесу витрат виробництва й калькулювання собівартості продукції машинобудівних підприємств з метою формування етапів його проведення;

- дослідити сучасні світові підходи до аналізу та здійснити аналіз витрат виробництва продукції машинобудівних підприємств із використанням елементів емпіричних методів моделювання, методу «стандарт-кост» та маржинального аналізу.

Обєктом дослідження є процес формування витрат виробництва на машинобудівних підприємствах.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних аспектів обліку та аналізу витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції на підприємствах машинобудування.

Методи дослідження. У процесі написання дисертаційного дослідження були використані такі методичні прийоми та способи: метод класифікації (під час розгляду складу витрат виробництва, видів собівартості продукції, центрів відповідальності, видів калькуляції, методів калькулювання); метод економіко-статистичного аналізу, причинно-наслідкового зв’язку (під час дослідження організаційно-технологічних особливостей діяльності машинобудівних підприємств та визначення їх впливу на побудову обліку витрат); спостереження (для збору аналітичних даних про витрати виробництва продукції машинобудівних підприємств); табличний і графічний методи (для наочного зображення поданих даних); аналітичне групування (при дослідженні сутності методів калькулювання та встановлення їх переваг і недоліків); метод скоригованих величин (при порівнянні планових та фактичних даних).

Інформаційною основою дослідження були праці провідних вітчизняних і зарубіжних науковців із питань бухгалтерського обліку та економічного аналізу витрат виробництва, законодавчі, нормативно-правові й інструктивні документи Верховної Ради України, Міністерства фінансів України, дані періодичних видань із регулювання обліку витрат виробництва суб’єктів господарювання, статистична і фінансова звітність, інформація первинних документів, регістрів синтетичного й аналітичного обліку, показники оперативної та управлінської звітності машинобудівних підприємств України.

Економі́чний ана́ліз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів.
Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.
Аналітичний облік (грец. analitykos - відповідний) - система бухгалтерських записів, що дає детальні відомості про рух господарських засобів; призначається для оперативного керівництва господарством і складання звітності; будується по кожному синтетичному рахунку окремо.
Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що проведено комплексне дослідження обліку й аналізу витрат машинобудівного виробництва і розроблено теоретичні та науково-практичні основи його удосконалення.

За результатами досліджень одержано наступні результати:вперше:

- розроблено поетапний порядок формування внутрішньої звітності за ієрархічною системою центрів відповідальності машинобудівного підприємства в розрізі контрольованих витрат, що дозволить підвищити контрольні й аналітичні можливості обліку;удосконалено:

- класифікацію витрат на основі їх розмежування в залежності від мети та напрямів внутрішнього контролю й управління, зокрема виділено критерії класифікації: організаційно-управлінський, обліково-аналітичний, фінансово-економічний. Запропонована класифікація дасть змогу уточнити функціональну роль в управлінні діяльністю підприємства різних видів витрат із наданням можливості розглядати їх із позицій системного підходу;

- робочий план рахунків управлінського обліку за центрами витрат, який побудовано з урахуванням видів виробництв та особливостей технологічного процесу, на основі опрацювання підходів до визначення центрів відповідальності в цілому й центрів витрат, зокрема.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Його застосування забезпечить достовірність відображення в обліку понесених витрат за центрами основного та допоміжного виробництва;

- номенклатуру непрямих витрат із поділом їх на постійну та змінну складові з урахуванням технологічних особливостей, що сприятиме підвищенню точності обчислення собівартості продукції машинобудівного підприємства;

- підходи до аналізу матеріальних витрат виробництва на основі використання емпіричних методів моделювання, що забезпечить узгодження обсягів виробництва продукції та величини матеріальних витрат, яка залежить від них, позитивно вплине на випуск продукції й фінансові результати;

набуло подальшого розвитку:

- порядок визначення собівартості продукції машинобудівних підприємств через обґрунтування доцільності застосування методу калькулювання за видами діяльності (операціями) з метою надання керівництву вичерпної інформації для прийняття обґрунтованих управлінських рішень та посилення контролю за витратами;

- теоретичні положення управлінського обліку витрат та калькулювання собівартості продукції через уточнення понять «витрати виробництва» (як суми ресурсів, використаних в процесі виробництва з метою виготовлення продукції (робіт, послуг)); «собівартість виготовленої продукції» (як суми витрат у грошовій формі, що складається із прямих та розподілених накладних витрат, віднесених на виробництво продукції з урахуванням залишків незавершеного виробництва на початок і кінець звітного періоду);

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
«центр відповідальності» (як організаційної одиниці підприємства, керівник якої відповідає за надані у його відповідальність ресурси та досягнуті результати діяльності); «центр витрат» (як центра відповідальності, керівник якого контролює витрати виробництва з метою управління ними), це дозволило науково обґрунтувати підходи до виокремлення центрів витрат на машинобудівних підприємствах та обрати оптимальну методику визначення собівартості виготовленої продукції;

- організаційні положення технології аналітичного процесу через формування етапів проведення аналізу витрат та калькулювання собівартості продукції на підприємствах машинобудування, що забезпечить дієвий поточний контроль за дотриманням якісної аналітичної роботи і термінів її виконання;

- інтеграція інструментів маржинального аналізу та методу «стандарт-кост» при визначенні відхилень фактичних витрат від нормативних, попередньо скоригованих на обсяг реалізованої продукції, з метою прийняття ефективних управлінських рішень підприємствами машинобудівного виробництва на основі залежності фінансових результатів від різноманітних чинників.

Практичне значення одержаних результатів полягає у розвитку та поглибленні окремих положень методики обліку й аналізу витрат виробництва машинобудівних підприємств з урахуванням специфіки їх діяльності. Застосування на практиці розроблених автором підходів забезпечить ефективне управління витратами виробництва машинобудівних підприємств, підвищить достовірність, оперативність та аналітичність обліку витрат.

Запропоновані результати прийняті до реалізації в практичній діяльності ВАТ «Полтавський машинобудівний завод» (довідка № 60/475 від 14 червня 2011 року) та ВАТ «Полтавський автоагрегатний завод» (довідка № 3723/30 від 10 червня 2011 року). Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі кафедри обліку і аудиту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка при підготовці навчально-методичних документів із дисциплін «Бухгалтерський облік» та «Управлінський облік» (довідка № 76-11-1110 від 13 червня 2011 року).

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Аналітична частина роботи виконана на основі облікової інформації досліджуваних машинобудівних підприємств м. Полтави. Автором у дисертаційній роботі використано лише ті ідеї і розробки, які є результатом власного наукового внеску в публікаціях та роботах, виданих у співавторстві.
Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).


Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення дисертаційної роботи пройшли апробацію на наукових конференціях «Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти» (м.
Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Полтава, ПолтНТУ, 2006 р.), «Удосконалення обліку, аудиту й аналізу господарської діяльності» (м. Полтава, ПолтІЕП, 2006 р.), «Інноваційний розвиток середовища життєдіяльності людини» (м. Полтава, ПолтНТУ, 2008 р.), «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (м. Тернопіль, ТернНЕУ, 2008 р.), «Майбутнє-аудит» (м. Кривий Ріг, КривТУ, 2008 р.), «Наукові обрії» (м. Миколаїв, НУК, 2010 р.), «Майбутнє-аудит» (м. Кривий Ріг, КривТУ, 2010 р.).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у 14 роботах, загальним обсягом 3,26 друк. арк. Із них 7 статей – у наукових фахових виданнях та 7 публікацій – в інших виданнях.
В Україні наукове фахове видання - це періодичне або продовжуване видання (у тому числі - електронне), внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України (раніше це була компетенція ВАК України) переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

  1   2   3


Скачати 394.35 Kb.

 • Облік і аналіз витрат виробництва
 • Бухгалтерський облік
 • Київ 2011
 • Науковий керівник
 • Офіційні опоненти
 • Калабухова Світлана Вікторівна
 • ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми.
 • Зв ’ язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
 • Мета і завдання дослідження .
 • Наукова новизна одержаних результатів
 • Практичне значення одержаних результатів
 • Особистий внесок здобувача.
 • Апробація результатів дисертації.
 • Публікації.