Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон україни " Про охорону озонового шару"

Скачати 410.69 Kb.

Закон україни " Про охорону озонового шару"
Скачати 410.69 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації18.05.2017
Розмір410.69 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про охорону озонового шару”Розділ I

Загальні положення

Стаття 1. Визначення основних термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

1. Озоновий шар – шар атмосферного озону, що знаходиться у стратосфері і поглинає біологічно небезпечне ультрафіолетове сонячне випромінювання;

2. Охорона озонового шару – система заходів, що здійснюються органами виконавчої влади, та іншими органами держави з метою моніторингу стану озонового шару, запобігання руйнуванню, а також з метою відновлення озонового шару, охорони навколишнього середовища від несприятливих наслідків, викликаних руйнуванням озонового шару;

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Озо́новий екран або озоновий шар або озоносфера - шар атмосфери (стратосфери), в межах якого концентрація молекул озону (О3) в 10 разів вища, ніж біля поверхні Землі. Озоновий шар лежить в стратосфері на висоті від 15 до 35 км.
Сонячна енергія - енергія від Сонця в формі радіації та світла. Ця енергія значною мірою керує кліматом та погодою, та є основою життя. Технологія, що контролює сонячну енергію називається сонячною енергетикою.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

3. Озоноруйнівна речовина – будь-яка речовина, що існує самостійно або в суміші, у первинному, відновленому, переробленому або регенерованому стані, що визначається компетентним органом у відповідності з цим Законом;

4. Продукція та обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини – готові вироби та обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини, та/або які не можуть нормально функціонувати без цих речовин;

5. Використання – застосування озоноруйнівних речовин у виробництві, обслуговуванні або ремонті (включаючи заправку) продукції та обладнання або в інших процесах;

6. Споживання – загальна кількість вироблених в Україні та імпортованих з інших держав озоноруйнівних речовин, за винятком озоноруйнівних речовин, експортованих в інші держави;

7. Переміщення – ввезення, вивезення речовин, продукції або обладнання, що підпадають під дію цього Закону, на митну територію України або транзит через митну територію України;

Ми́тна терито́рія Украї́ни - територія України, зайнята сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також території вільних митних зон, штучні острови, установки і споруди, створені у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України.

8. Виробництво - обсяг вироблених озоноруйнівних речовин, включаючи обсяг озоноруйнівних речовин, вироблених цілеспрямовано або випадково як побічний продукт, якщо цей побічний продукт не знищується в результаті виробничого процесу або згідно з встановленою процедурою;

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

9. Рекуперація – відсортування та зберігання озоноруйнівних речовин з продукції, обладнання або тари протягом обслуговування або ремонту чи перед утилізацією;

10. Рециклінг – обробка озоноруйнівних речовин з метою їх повторного використання;

11. Регенерація - переробка відновлених озоноруйнівних речовин з метою відповідності еквівалентним характеристикам первинної речовини, беручи до уваги її заплановане використання;

12. Первинна речовина – речовина, яка раніше не була у використанні.

13. Озоноруйнівний потенціал (ОРП)показник, визначений для кожної озоноруйнівної речовини, який вказує потенційний руйнівний (негативний) вплив такої речовини на озоновий шар;

14. Компетентний орган – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.


Стаття 2. Законодавство у сфері охорони озонового шару

 1. Відносини, що виникають у сфері охорони озонового шару, регулюються цим Законом, іншими законами України, міжнародними договорами України, які ратифіковані Україною у порядку, передбаченому Законом України «Про міжнародні договори» та іншими актами законодавства.
  Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
  Міжнародні договори України Міжнаро́дні догово́ри Украї́ни - сукупність договорів, укладених у письмовій формі Україною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).


 2. Дія цього Закону поширюється на озоноруйнівні речовини та продукцію чи обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини.


Стаття 3. Основні завдання законодавства у сфері охорони озонового шару

Основними завданнями законодавства про охорону озонового шару є:

правове, економічне, організаційне і технічне забезпечення виконання Віденської конвенції про охорону озонового шару, Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар й інших міжнародних договорів України по охороні озонового шару;

Монреа́льський протоко́л про речови́ни, що висна́жують озо́новий шар - міжнародний договір, створений для захисту озонового шару через припинення або обмеження виробництва ряду речовин, що вважалися відповідальними за виснаження озону.

введення обмежень і заборон на поводження із озоноруйнівними речовинами та продукцією чи обладнанням, що їх містять або можуть містити;

здійснення моніторингу стану озонового шару;

введення системи розподілу обсягу розрахункового рівня озоноруйнівних речовин та надання дозволів суб’єктам господарювання, які займаються переміщенням через митну територію Украхни озоноруйнівних речовин та продукції чи обладнання, що їх містять або листів про відсутність озоноруйнівних речовин у разі відсутності озоноруйнівних речовин у продукції чи товарах;

введення системи контролю за діяльністю в галузі поводження з озоноруйнівними речовинами та продукцією чи обладнанням, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини;

забезпечення міжнародного співробітництва з метою обміну інформацією, розробки і реалізації заходів, спрямованих на охорону озонового шару;

забезпечення доступу до інформації у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами.
Розділ II

Державне регулювання діяльності у сфері охорони озонового шару
Стаття 4. Суб’єкти державного регулювання у сфері охорони озонового шару

Державне регулювання діяльності щодо охорони озонового шару здійснюють:

Кабінет Міністрів України;

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.
Стаття 5. Компетенція Кабінету Міністрів у сфері охорони озонового шару

Кабінет Міністрів України у межах своєї компетенції:

забезпечує розроблення державних цільових програм з моніторингу та охорони озонового шару;

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Державна цільова програма - комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.

затверджує за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:

перелік озоноруйнівних речовин, обмежених і заборонених для використання в Україні, їх кількість і терміни скорочення (припинення) споживання відповідно до міжнародних договорів України;

перелік продукції та обладнання, що можуть містити озоноруйнівні речовини;

перелік озоноруйнівних речовин, виробництво яких заборонено відповідно до міжнародних договорів України;

порядок повернення для знищення, рециклінгу, рекуперації озоноруйнівних речовин протягом ремонту та експлуатації обладнання чи демонтування та усунення обладнання;

порядок переміщення через митну територію України озоноруйнівних речовин або продукції чи обладнання, що їх містять або можуть містити;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


Стаття 6. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища у межах своєї компетенції:

забезпечує здійснення комплексного управління у сфері охорони озонового шару, проведення єдиної науково-технічної політики з питань охорони озонового шару;

розробляє і забезпечує виконання державних цільових програм з охорони озонового шару;

встановлює наявність або відсутність озоноруйнівних речовин у продукції або обладнанні, що плануються до переміщення через митну територію України;

розподіляє обсяг розрахункового рівня озоноруйнівних речовин на переміщення через митну територію України озоноруйнівних речовин та продукції чи обладнання, що їх містить;

видає дозвіл на переміщення через митну територію України озоноруйнiвних речовин та продукції чи обладнання, що їх містять, або лист про відсутність таких речовин у разі, якщо вони відсутні у продукції чи обладнанні, що плануються до переміщення;

встановлює порядок ведення суб’єктами звітності, що здійснюють переміщення через митну територію України, використання та знищення озоноруйнівних речовин;

веде облік залишкової кількості озоноруйнівних речовин в Україні до остаточного виведення їх із споживання;

забезпечує інформування громадськості у сфері поводження з озоноруйнівними речовинами;

забезпечує міжнародне співробітництво у сфері охорони озонового шару;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.


Стаття 7. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів у межах своєї компетенції:

здійснює державний нагляд (контроль) за обігом озоноруйнівних речовин або продукції чи обладнання, що їх містить або може містити (відповідно до переліків озоноруйнівних речовин та продукції або обладнання, що їх містить або може містити, затверджених Кабінетом Міністрів України);

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

здійснює оцінку вмісту озоноруйнівних речовин в атмосферному повітрі;

Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.

видає суб’єктам господарювання обов’язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених під час планових чи позапланових заходів державного нагляду (контролю) порушень законодавства України про охорону озонового шару;

приймає рішення про обмеження (тимчасове зупинення) діяльності суб’єктів господарювання, припинення експлуатації окремих виробництв, цехів і інших об’єктів, якщо така діяльність може заподіяти безпосередню шкоду життю та здоров’ю громадян у зв’язку з порушеннями законодавства України про охорону озонового шару;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

  1   2   3


Скачати 410.69 Kb.

 • Продукція та обладнання, що містять або можуть містити озоноруйнівні речовини
 • Використання
 • Переміщення
 • Рекуперація
 • Первинна речовина
 • Компетентний орган
 • Стаття 2. Законодавство у сфері охорони озонового шару Відносини, що виникають у сфері охорони озонового шару, регулюються цим Законом, іншими законами України
 • Стаття 3. Основні завдання законодавства у сфері охорони озонового шару
 • Монреальського протоколу
 • Розділ II Державне регулювання діяльності у сфері охорони озонового шару Стаття 4. Суб’єкти державного регулювання
 • Стаття 5. Компетенція Кабінету Міністрів у сфері охорони озонового шару
 • Стаття 6. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища
 • Кабінетом Міністрів України