Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон УкраЇни Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Закон УкраЇни Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Сторінка1/2
Дата конвертації12.05.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипЗакон
  1   2

ПРОЕКТ

Вноситься


Кабінетом Міністрів України

ЮВ. КИРИЛЕНКО

“ ” 2015 р.

Закон УкраЇни

Про Національну комісію, що здійснює державне


регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
_________________________________________________

Цей Закон визначає правові засади діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі — Комісія).

Комуна́льні по́слуги - включають житлово-комунальні послуги, благоустрій населених пунктів, побутове обслуговування населення та інше.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Комісії

1. Комісія є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, який здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль на енергетичних ринках (природного газу, електричної енергії та теплової енергії) та ринках комунальних послуг (теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів).

2. Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).
Ге́рб (держа́вний) - офіційна емблема держави, що зображується на грошових знаках, печатках, офіційних документах, вивісках державних установ і навчальних закладів.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Колегіальність - принцип управління, при якому керівництво здійснюється не однією особою, а колегією, групою осіб, що володіють рівними правами при вирішенні питань. У широкому сенсі - форма прийняття рішень, в якій враховується колективна думка, використовується метод громадського обговорення.
Герб України Держа́вний Герб Украї́ни - герб держави Україна, один із чотирьох її офіційних символів поряд з прапором, гі́мном і Конституцією. 19 лютого 1992 року затверджено Малий Державний герб України. Конституцією також передбачений і Великий Державний герб, однак досі його не прийнято.
Державна казначейська служба України Державна казначейська служба України (до 28.03.2011 р. - Державне казначейство України) - центральний орган виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

3. Роботу Комісії забезпечує її центральний апарат і територіальні органи.

4. Територіальні органи утворюються за необхідності за рішенням Комісії як структурні підрозділи Комісії, які не мають статусу юридичної особи.

Стаття 2. Мета, види діяльності Комісії та її основні завдання

1. Метою діяльності Комісії є досягнення балансу інтересів споживачів, суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або ринках комунальних послуг, і держави, та забезпечення енергетичної безпеки.

2. Видами діяльності Комісії є:

1) нормативно-правове регулювання у випадках, коли відповідні повноваження надані Комісії законом;

2) ліцензування діяльності на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг;

3) формування та реалізація цінової і тарифної політики на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг;

4) здійснення державного контролю та застосування заходів впливу;

Держа́вний контро́ль - одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю - одна з важливих функцій державного управління.

5) інші види діяльності, передбачені законом.

3. Основними завданнями Комісії є:

1) забезпечення ефективного функціонування та розвитку енергетичних ринків та ринків комунальних послуг;

2) сприяння ефективному відкриттю ринку для всіх споживачів і постачальників і забезпечення недискримінаційного доступу до мережі для всіх користувачів;

3) сприяння інтеграції енергетичних ринків України з енергетичними ринками інших держав, зокрема в рамках Енергетичного Співтовариства, шляхом співпраці з Радою регуляторів Енергетичного Співтовариства, Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та національними регуляторами енергетики інших держав;

4) забезпечення захисту прав споживачів товарів (послуг) на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг;

За́хист прав споживачі́в - гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.

5) усунення перешкод та обмежень у транскордонній торгівлі електричною енергією та природним газом, зокрема забезпечення належного рівня розвитку необхідної інфраструктури;

6) створення економічних стимулів для досягнення короткострокових і довгострокових цілей розвитку суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або ринках комунальних послуг, збільшення часки відновлюваних джерел енергії, скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та здійснення заходів з енергоефективності, захисту навколишнього природного середовища, а також залучення інвестицій для розвитку енергетичних ринків та ринків комунальних послуг.

Приро́дний газ (англ. gas; нім. Gas n, Erdgas n) - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементовій та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.
Відно́влювана енерге́тика (англ. renewable energetics) - енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні та використанні енергії з відновлюваних джерел енергії.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Стаття 3. Основні принципи діяльності Комісії

1. Основними принципами діяльності Комісії є:

1) законність;

2) незалежність;

3) компетентність;

4) ефективність;

5) справедливість;

6) неупередженість, об’єктивність і прогнозованість під час прийняття рішень;

7) відкритість і прозорість всіх процедур;

8) недопущення дискримінації.

Розділ II
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

Стаття 4. Гарантії незалежності Комісії

1. Під час виконання своїх функцій та повноважень відповідно до закону Комісія діє самостійно та незалежно від будь-якого іншого органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, а також політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів.

Професі́йна спі́лка (профспі́лка) - добровільна неприбуткова громадська організація, галузева спілка, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
Політи́чна па́ртія - особлива громадська організація (об'єднання), яка прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом придбання і здійснення політичної влади. Інструментом партії є оволодіння політичною владою в державі або взяти в ній участь через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

2. Члени Комісії, інші посадові особи Комісії діють незалежно. Будь-які вказівки, розпорядження, доручення органу державної влади, іншого державного органа, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, а також політичних партій, професійних спілок, громадських об’єднань, чи їх органів , що стосуються виконання Комісією своїх функцій і повноважень відповідно до закону є неправомірними та не підлягають виконанню.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, суб’єктам господарювання, політичним партіям та іншим об’єднанням громадян та їх органам забороняється втручатися в діяльність Комісії.

Будь-які письмові чи усні вказівки, розпорядження, доручення для Комісії, її членів та інших посадових осіб, що стосуються виконання Комісією своїх функцій і повноважень відповідно до закону, не підлягають виконанню.

Голова і члени Комісії не мають права проводити зустрічі наодинці з представниками суб’єктів, що провадять діяльність на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг, пов’язані із здійсненням такими суб’єктами діяльності, регулювання якої здійснює Комісії. Такі зустрічі повинні проходити за участю не менше ніж двох членів Комісії або керівників структурних підрозділів.

Зазначені вимоги не обмежують право Комісії на співпрацю з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Рішення Комісії не підлягають погодженню органами державної влади.

Рішення Комісії можуть бути оскаржені тільки в судовому порядку.

4. Комісія має власні достатні людські та

  1   2  • Державного Герба