Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон УкраЇни Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Закон УкраЇни Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Сторінка2/2
Дата конвертації12.05.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипЗакон
1   2
фінансові ресурси для виконання своїх завдань відповідно до цього Закону та інших Законів України.
Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Комісія самостійно розподіляє кошти, виділені Комісії на відповідний рік, та розпоряджається ними.

5. Члени Комісії та інші посадові особи Комісії повинні діяти незалежно від приватних інтересів. Вони не мають права бути власниками корпоративних прав будь-яких суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках і ринках комунальних послуг відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”.

Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).

Комісія приймає спеціальні правила поведінки, що застосовуються до членів Комісії та інших посадових осіб. Зокрема, зустрічі з представниками суб’єктів, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг проводяться за участю не менше ніж двох інших членів Комісії, або, у випадку зустрічі інших посадових осіб (персоналу) за участю не менше двох інших членів персоналу.

Зазначені вимоги не обмежують право Комісії на співпрацю з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Зазначена вимога не обмежує застосування статей 11 та 12 цього Закону.

Стаття 5. Правомочність стати членом Комісії

1. Головою або членом Комісії може бути громадянин України який має повну вищу технічну, юридичну або економічну освіту, бездоганну професійну кваліфікацію, досвід роботи на відповідних керівних посадах не менше п’яти років упродовж останніх десяти років, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я виконувати свої посадові обов’язки.

Економічна освіта - це ділянка науки про економіку, яка фокусується на двох основних темах: 1) поточний стан і зусилля по поліпшенню курсів навчання економіки, а також матеріалів і педагогічних методів використовуваних для навчання економіці на всіх рівнях освіти; та 2) дослідження ефективності альтернативних методичних прийомів в області викладання економіки, рівень економічної грамотності різних груп, і фактори, які впливають на рівень економічної грамотності. Економічна освіта відрізняється від економіки освіти, яка вивчає економіку освітніх установ. Численні організації у світі виділяють ресурси на економічну освіту.

2. Не може бути призначена на посаду члена Комісії особа, яка:

1) не відповідає вимогам, передбаченим Законом України “Про державну службу”;

2) протягом одного року до подання заявки на відкритий конкурс входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;

3) має представницький мандат або бере участь у діяльності політичних партій;

Мандат (лат. mandatum - доручення) - юридичне відношення представництва, а також документ, що засвідчує законність цього представництва. Мандат депутата (депутатський мандат) - це строкове уповноваження особи (мандатарія) на здійснення представницької влади в об'ємі, делегованому сувереном влади - народом (мандатором), підтверджений фактом обрання депутата на відповідну посаду.

4) володіє прямо або опосередковано корпоративними правами будь-якого суб’єкта господарювання, що провадить діяльність на енергетичних ринках або ринках комунальних послуг, зокрема у разі, коли власниками таких корпоративних прав є її близькі особи (згідно із Законом України “Про запобігання корупції”). 1. за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

 2. має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
  Адміністративне стягнення - це захід адміністративної відповідальності, що застосовується з метою виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у дусі додержання законів України, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так й іншими особами.
  Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.
  Корупція (від лат. corrumpere - псувати) - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів.


 3. відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;

 4. у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”;

 5. відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” не подала декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік або не пройшла спеціальну перевірку;

 6. є членом корпоративних прав суб’єктів природних монополій та/або суб’єктів господарювання на суміжних ринках.
  Монопо́лія (від грецьких слів «mono» - один, «poleo» - продаю) - виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі.


 7. має громадянство іншої держави.

Стаття 6. Особливості призначення, припинення повноважень та правового статусу Голови та Членів Комісії

 1. До складу Комісії входять сім членів, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України відповідно до цього Закону.
  Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.


 2. Призначення на посаду членів Комісії здійснюється за результатами відкритого конкурсу, який оголошується і проводиться комісією при Президентові України (далі – конкурсна комісія), що утворюється і діє відповідно до цього Закону.

3. До складу конкурсної комісії входять:

1) дві особи, яких визначає Президент України;

2) дві особи, яких визначає Верховна Рада України за поданням Голови Верховної Ради України;

Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Голова́ Верхо́вної Ра́ди Украї́ни - одна з найвищих державних посад України. Голова Верховної Ради України здійснює керівництво Верховною Радою України, він обирається народними депутатами, попередньо запропонованим на пленарному засіданні Верховної Ради депутатськими фракціями чи народними депутатами.

3) Міністр, який очолює міністерство, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері енергетики, який діє на підставі рішення Кабінету Міністрів України щодо голосування на засіданні конкурсної комісії.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

Членом конкурсної комісії може бути особа, яка не є працівником суб’єкта господарювання, що провадить діяльність на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг, має відповідну кваліфікацію та досвід роботи для здійснення своїх функцій.

Член конкурсної комісії не має права брати участь у відкритому конкурсі кандидатів на посаду членів Комісії.

Члени конкурсної комісії виконують свої функції на громадських засадах.

Конкурсна комісія обирає голову конкурсної комісії та затверджує регламент роботи.

Засідання конкурсної комісії проводяться у формі відкритих слухань. Протоколи засідань розміщуються на офіційному веб-сайті Президента України протягом трьох робочих днів з дня проведення засідання.

Роботу Конкурсної комісії забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.

Конкурсна комісія оголошує прийом заявок на відкритий конкурс:

у разі закінчення строку повноважень члена (членів) Комісії, визначеного цим Законом, — за три місяці до дати закінчення такого строку;

у разі дострокового припинення повноважень члена (членів) Комісії відповідно до цього Закону ― протягом п’яти робочих днів з дати такого припинення.

Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

Прийом заявок на відкритий конкурс здійснюється протягом 45 календарних днів з дня оголошення конкурсу. Порядок та умови проведення відкритого конкурсу затверджуються конкурсною комісією та розміщуються на офіційному веб-сайті Президента України і в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації.

Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.

Конкурсна комісія протягом 30 календарних днів з дня завершення прийому заявок на відкритий конкурс проводить необхідні процедури, передбачені порядком проведення відкритого конкурсу, складає рейтинг кандидатів на посаду члена (членів) Комісії та розміщує його на офіційному веб-сайті Президента України. За результатами голосування конкурсної комісії за кожну подану кандидатуру складається рейтинг кандидатів. Протягом зазначеного строку також проводиться спеціальна перевірка кандидатів, передбачена Законом України “Про запобігання корупції”, і перевірка, передбачена Законом України “Про очищення влади”.

Конкурсна комісія пропонує на розгляд Президентові України кандидатів із розрахунку дві особи на одну посаду члена Комісії, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену цим Законом перевірку.

4. На членів Комісії та працівників її апарату поширюється правовий статус державних службовців.

Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.

Порядок та розмір оплати праці членів та працівників Комісії визначається кошторисом Комісії.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

5. Строк повноважень членів Комісії становить шість років. При цьому забезпечується періодична ротація складу Комісії. Одна і та сама особа не може бути членом Комісії більше двох строків.

Схемою ротації членів Комісії передбачається, що не більше двох нових членів призначаються (призначаються повторно) протягом кожного календарного року, крім випадків, коли більше двох членів Комісії звільняються достроково з посади протягом цього періоду. У випадку достроковго звільнення членів Комісії з посади нові призначення здійснюються на залишковий період перебування звільнених членів Комісії на посаді.

6. Повноваження члена Комісії припиняються достроково за рішенням Президента України лише в разі:

1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;

2) визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;

Безві́сна відсутність - встановлений у судовому порядку факт тривалої відсутності громадянина в місці його постійного проживання, коли місцезнаходження його невідоме.

3) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення або порушення, пов’язане з корупцією;

Корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

5) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

6) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, зокрема в разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, або про відставку;

7) невідповідності вимогам частини другої статті п’ятої цього Закону;

8) смерті.

Не може бути підставою для звільнення Члена Комісії набуття повноважень новообраним Президентом України.

7. Особа, повноваження якої на посаді члена Комісії припинені, зобов’язана подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” за рік, в якому припинилися повноваження члена Комісії, та наступні два роки.

Протягом двох років з дати припинення повноважень члена Комісії особа не має права мати трудові або інші договірні відносини із будь-яким суб’єктом господарювання, що провадить діяльність на енергетичних ринках або ринках комунальних послуг.

8. Член Комісії, термін перебування якого на посаді закінчився а також повноваження якого достроково припинені у разі подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням або відставки, має право на компенсацію заробітної плати протягом шести місяців з дня закінчення терміну його перебування на посаді (звільнення) у розмірі середньої заробітної плати за останні шість місяців, що передували місяцю закінченню терміну (звільнення).

Право на компенсацію втрачає чинність після закінчення шестимісячного періоду з дати закінчення терміну перебування такої особи на посаді Голови та/або члена Комісії.

Стаття 7. Голова Комісії 1. Голова Комісії обирається членами Комісії шляхом таємного голосування.
  Тає́мне голосу́вання - вид голосування, при якому учасники голосують анонімно. Часто застосовується на багатьох рівнях виборів. В Україні наймасштабнішим застосуванням таємного голосування є президентські вибори.


Голова Комісії переобирається кожні два роки після дати затвердження першого складу Комісії відповідно до цього Закону.

2. Голова Комісії:

1) очолює Комісію та головує на її засіданнях;

2) розподіляє обов’язки між членами Комісії відповідно до регламенту Комісії;

3) подає бюджетній раді Комісії розрахунок видатків Комісії на наступний рік (кошторис);

4) здійснює прийняття на роботу, переведення та звільнення працівників апарату Комісії, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Комісії відповідно до закону;

5) видає накази, затверджує положення, інструкції та інші акти, обов’язкові для працівників Комісії;

6) представляє Комісію у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами, об’єднаннями громадян тощо;

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

8) представляє на черговому засіданні Верховної Ради України річний звіт про діяльність Комісії;

9) затверджує структуру та штатний розпис Комісії в межах видатків, визначених кошторисом;

Шта́тний ро́зпис - організаційно-розпорядчий документ, що відображає структуру компанії, чисельність відділів, співробітників, а також розмір їхньої заробітної плати. Крім того, він може включати в себе також облік всіх можливих додаткових виплат співробітникам - премій, компенсацій і т. д.

10) здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Стаття 8. Обмеження, що застосовуються до посадових осіб

Комісії

1. Не може бути призначена посадовою особою Комісії особа, яка:1) не відповідає вимогам, передбаченим Законом України “Про державну службу”;

2) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

3) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або яка була притягнута до відповідальності за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом останнього року;

4) відповідно до вироку суду позбавлена права провадити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, або займати відповідні посади;

5) має громадянство іноземної держави;

6) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”;

7) не подала відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік або не пройшла спеціальну перевірку;

8) прямо чи опосередковано володіє корпоративними правами будь-якого суб’єкта господарювання, що є суб’єктом природної монополії на енергетичних ринках або ринках комунальних послуг чи суб’єктом господарювання на суміжному ринку, або коли її близькі особи, визначені Законом України “Про запобігання корупції”, є власниками таких корпоративних прав.

2. Посадові особи Комісії не мають права:

1) бути повіреними третіх осіб у справах Комісії;

2) використовувати Комісію, інших посадових осіб та майно Комісії у партійних чи особистих інтересах;

На посадових осіб Комісії поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”.

3. У разі виникнення у члена Комісії, працівника апарату Комісії конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень, вона повинна негайно повідомити про це своєму безпосередньому керівникові для вжиття усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів шляхом надання доручення виконати відповідне завдання іншій посадовій особі Комісії, особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Конфлікт інтересів - правове поняття; ситуація, за якої сторона, що укладає угоду, потенційно може одержати безпосередню вигоду, здійснюючи дії, які завдають збиток іншій стороні.

Стаття 9. Фінансування діяльності Комісії

1. Фінансування Комісії здійснюється за рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету внесків на регулювання.

Порядок сплати внесків на регулювання встановлюється цим законом.

2. Розмір бюджетних асигнувань Комісії затверджується на рівні достатньому для покриття витрат, необхідних для забезпечення діяльності Комісії та виконання Комісією, покладених на неї функцій, відповідно до цього Закону.

3. Комісія самостійно формує та затверджую свій кошторис на наступний бюджетний рік.

Проект кошторису Комісії оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Голова Комісії подає проект кошторису бюджетній раді Комісії.

До складу бюджетній ради Комісії входять:

дві особи, визначені Президентом України;

дві особи, визначені Верховною Радою України;

дві особи, визначені Кабінетом Міністрів України.

Бюджетна рада Комісії є тимчасово діючим органом, що проводить засідання в періодичності необхідній для виконання своїх функцій, зокрема, з метою розгляду проекту кошторису Комісії, а також погодження капітальних вкладень Комісії, що перевищують загальну суму, еквівалентну 100 000 євро.

Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.
Затверджений кошторис Комісії розміщується на офіційному веб-сайті Комісії.

Члени бюджетної ради Комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

4. При розроблені проекту державного бюджету на наступний бюджетний рік видатки на утримання Комісії плануються на рівні не нижче планових надходжень від внесків на регулювання.

5. У випадку, якщо до початку бюджетного року кошторис Комісії не затверджений у встановленому цим законом порядку, фінансування Комісії здійснюється за кошторисом попереднього бюджетного року.

6. Комісія підлягає щорічному аудиту, який має бути проведений авторитетною та незалежною компанією. Вартість такого аудиту має включатися у річний кошторис Комісії. Звіт з аудиту повинен бути опублікований на веб-сайті Комісії та поданий до Бюджетної ради Комісії і Верховної Ради, разом з річним звітом.

7. Умови оплати праці (заробітна плата) членів Комісії, інших працівників Комісії визначаються згідно з кошторисом Комісії.

Стаття 10. Порядок сплати внесків на регулювання

1. Внески на регулювання є єдиним джерелом фінансування діяльності Комісії та є гарантією незалежного виконання Комісією своїх функції зі здійснення державного регулювання.

2. Платниками внесків на регулювання є суб’єкти, які є ліцензіатами Комісії.

3. Базою внеску на регулювання є дохід платників від ліцензованого виду діяльності за звітний квартал. Максимальна ставка внеску за регулювання становить 0,15 % від доходу платника від ліцензованого виду діяльності за звітний квартал.

4. Ставка внеску на регулювання визначається щорічно Комісією шляхом ділення планових потреб в фінансуванні Комісії на наступний календарний рік на загальний дохід платників від ліцензованих видів діяльності за попередній календарний рік.

Методологія визначення ставки внеску на регулювання затверджується Комісією з урахуванням рекомендацій Бюджетної ради Комісії.

5. Внески на регулювання сплачуються платниками до спеціального фонду державного бюджету України щоквартально протягом перших 5 робочих днів кварталу, наступного за звітним.

Держа́вний бюдже́т Украї́ни - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

6. У випадку не сплати внеску на регулювання або сплати його не в повному обсязі протягом кварталу, наступного за звітним, Комісія вправі прийняти рішення про накладення штрафу на платника внеску у розмірі 10 % від несплаченого внеску на регулювання.

7. У випадку не сплати внеску на регулювання або сплати його не в повному обсязі протягом двох кварталів, наступних за звітним, Комісія вправі прийняти рішення про призупинення дії ліцензії платника до виконання ним обов’язку зі сплати внеску на регулювання.

Стаття 11. Порядок організації роботи Комісії та прийняття рішень

1. Порядок організації роботи Комісії, зокрема проведення її засідань, визначається регламентом, який затверджується Комісією.

2. Засідання Комісії проводяться у формі відкритих і закритих слухань. Результати засідань оформлюються протоколом.

Розгляд питань, що мають важливе суспільне значення, здійснюється на засіданнях у формі відкритих слухань.

Розгляд питань, які містять інформацію з обмеженим доступом, порядок доступу до якої регулюється спеціальними законами, а також питань, які не підлягають розгляду на засіданнях у формі відкритих слухань, здійснюється на засіданнях у формі закритих слухань.

До прийняття рішень Комісії, документи з питання, що виноситься на її розгляд опубліковуються на офіційному веб-сайті Комісії для отримання позиції громадськості за сім календарних днів до дати слухань.

Громадські слухання проводяться у порядку, затвердженому Комісією.

3. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше чотирьох членів Комісії. Кожний член Комісії має один голос.

Рішення Комісії оформлюється постановою або розпорядженням. З окремих процедурних питань Комісія може приймати рішення, яке оформлюється протоколом, що є офіційним документом.

4. Рішення Комісії не підлягають державній реєстрації.

Комісія веде реєстр рішень в установленому нею порядку.

5. На рішення Комісії не поширюється дія Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Регулято́рна полі́тика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.

Проекти рішень Комісії, що є нормативно-правовими актами, а також рішення Комісії з питань формування, розрахунку та встановлення цін (тарифів) для населення (якщо відповідні повноваження щодо формування, розрахунку та встановлення цін (тарифів) надані Комісії спеціальними законами), підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше, ніж за 20 календарних днів до їх прийняття Комісією.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

6. Рішення Комісії набирає чинності з дня його прийняття, якщо цим рішенням не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Рішення Комісії, яке є нормативно-правовим актом, набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Рішення Комісії підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Комісії, крім тих частин рішення, що містять конфіденційну інформацію або інформацію з обмеженим доступом. Обсяг конфіденційної інформації, що не підлягає розкриттю, визначається Комісією на підставі клопотання заінтересованих осіб.

Рішення Комісії, що є нормативно-правовим актом, а також рішення Комісії з питань формування, розрахунку та встановлення цін (тарифів) для населення (якщо відповідні повноваження формування, розрахунку та встановлення цін (тарифів) надані Комісії спеціальними законами та цим Законом), офіційно публікуються також в офіційному друкованому виданні газеті “Урядовий кур’єр”.

Конфіденці́йна інформ́ація - інформація про фізичну особу (персональні дані) або юридичну особу, доступ та поширення якої можливі лише за згодою її власників (тобто тих, кого ця інформація безпосередньо стосується) та на тих умовах, які вони вкажуть.
Офіційне друковане видання - періодичне друковане видання, в якому здійснюється офіційне оприлюднення документів держави чи певної установи (законів, рішень, офіційних оголошень тощо). Може виходити у формі газети, журналу, бюлетеню, альманаху тощо.

8. Рішення Комісії є обов’язковими до виконання для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг.

Стаття 12. Функції та повноваження Комісії

1. Для ефективного виконання завдань державного регулювання на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг Комісія здійснює:


 1. прийняття рішень, які є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг;

2) внесення пропозицій до органів державної влади щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів у сферах енергетики та комунальних послуг;
Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.

3) розроблення, затвердження та контроль виконання нормативних актів з питань, що належать до компетенції Комісії, зокрема:

ліцензійні умови провадження господарської діяльності;

порядки контролю за дотриманням ліцензійних умов;

розрахунок та встановлення внесків на регулювання;

показники надійності та комерційної якості надання послуг суб’єктами природних монополій;

процедуру розгляду звернень споживачів на дії суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг та врегулювання спорів між ними;

акти з питань формування, розрахунку та встановлення мережевих тарифів для електроенергії та газу;

акти з питань формування, розрахунку та встановлення державних регульованих цін і тарифів (якщо відповідні повноваження щодо формування, розрахунку та встановлення цін (тарифів) надані Комісії спеціальними законами);

мережеві коди, підготовлені операторами газових та електричних мереж;

Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.

акти з питань приєднання до електричних, газових мереж, розрахунку плати за приєднання та фінансування послуг з приєднання;

4) забезпечує виконання операторами систем передачі і розподілу, іншими суб’єктами ринку електроенергії та газу, а у відповідних випадках — власниками систем, їхніх зобов’язань в рамках закону;

5) затвердження типових і примірних договорів відповідно до закону;

6) визначення умов та критеріїв, за яких дозволяється суб’єктам господарської діяльності провадити діяльність без ліцензій;

7) сертифікацію операторів системи передачі відповідно до встановленого нею порядку;

8) визначення і опублікування умов підключення і доступу суб’єктів ринків електроенергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами природних монополій, доступу до транскордонних інфраструктур, включаючи процедури розподілу пропускної спроможності та управління перевантаженням;

9) затвердження і опублікування умов надання послуг з балансування, які повинні надаватись на справедливій і недискримінаційній основі, ґрунтуватись на об’єктивних критеріях, з найбільшою економічною ефективністю і забезпечувати відповідні стимули для користувачів мережі для балансування свого споживання енергії з мережі та постачання енергії в мережу;

10) прийняття участі у регулюванні платіжно-розрахункових відносин на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг відповідно до законодавства;

11) контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності та вжиття заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов;

12) розгляд справ про порушення ліцензійних умов, а також справ про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду прийняття відповідних рішень у межах своєї компетенції та надання до відповідних державних органів матеріалів про виявлені факти порушення законодавства;

Адміністративне правопорушення (проступок) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.

13) встановлення мережевих тарифів на послуги природних монополій, на товари (послуги) суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках;

13-1) встановлення тарифів суб’єктам природних монополій, що провадять діяльність на інших ринках публічних послуг, якщо відповідні повноваження щодо формування, розрахунку та встановлення цін (тарифів) надані Комісії спеціальними законами;

14) заходи щодо скорочення перехресного субсидування між видами діяльності з передачі, розподілу та постачання електроенергії, а також з транспортування, розподілу, зберігання та постачання природного газу;

15) врегулювання спорів з питань доступу до електричних та газових мереж;

16) захист прав споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг, розгляд звернень таких споживачів та надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Комісії;

17) моніторинг енергетичних ринків;

18) організацію проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до її компетенції;

19) оприлюднення інформації про свою діяльність відповідно до закону, та інші заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики;

20) взаємодію з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що належать до її компетенції, та участь у підготовці проектів міжнародних договорів України;

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
Міжнаро́дні догово́ри Украї́ни - сукупність договорів, укладених у письмовій формі Україною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

21) заходи щодо адаптації законодавства України у сфері енергетики до законодавства Європейського Союзу з проведенням консультацій з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства;

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

22) розроблення і затвердження показників якості послуг з електропостачання та моніторинг за їх дотриманням;

23) інші функції, визначені законами.

2. Комісія має право:

1) приймати рішення з питань, що належать до її компетенції, які є обов’язковими до виконання;

2) вимагати від операторів системи передачі та розподілу, за необхідності, змінювати умови і положення, в тому числі тарифи або методики, з метою забезпечення їх пропорційності і застосовування на недискримінаційній основі;

3) отримувати безоплатно на свій запит, необхідні для виконання покладених функцій:

від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг ― документи, статистичну та іншу інформацію про їх діяльність;

від органів державної влади — документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених функцій;

4) встановлювати вимоги щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії та обмеження щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках;

5) вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність або на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг надання у визначені Комісією строки, але не менш як 10 робочих днів, завірених в установленому законодавством порядку копій документів, пояснень та іншої інформації, пов’язаної з провадженням такими суб’єктами ліцензованої діяльності, необхідні для виконання покладених функцій;

6) застосовувати відповідні санкції до суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складати протоколи про порушення посадовими особами суб’єктів природних монополій законодавства про природні монополії відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

8) передавати у порядку, встановленому законодавством, відповідним державним органам матеріали про виявлені факти порушення законодавства;

9) звертатися до суду з підстав, передбачених законодавством та здійснювати захист своїх прав та законних інтересів у суді.

Інтере́с (у праві) - прагнення особи повніше задовольняти свої потреби і бажання, що прямо не формалізовано в конкретному суб'єктивному праві, проте не суперечить праву як такому. Конституційний Суд України дав визначення поняттю «охоронюваний законом інтерес»: це - прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного права і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. У структурі законного інтересу виділяють два елемента: прагнення суб'єкта користуватися конкретним соціальним благом; звернення в деяких випадках за захистом до компетентних органів.

10) залучати вчених та спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розроблення проектів нормативно-правових актів, проведення консультацій та експертиз у сферах енергетики та комунальних послуг;

11) укладати угоди про співробітництво з питань своїх повноважень з іноземними і міжнародними органами та організаціями, у тому числі з регулюючими органами інших країн;

12) співпрацювати з іншими регулюючими органами інших країн і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, отримувати і надавати будь-яку інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань відповідно до цього Закону;

13) утворювати в разі потреби у межах своєї компетенції робочі групи, постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи;

14) інші права, визначені законами.

3. Методології тарифів та тарифи на транспортування і розподіл схвалені Комісією мають бути недискримінаційними і прозорими та повинні бути опубліковані. Після визначення методології Комісія повинна забезпечити щоб оператори систем транспортування і розподілу отримали належні стимули на короткий та довгостроковий період щодо підвищення ефективності, сприяння ринкової інтеграції та безпеки постачання.

У межах, передбачених законом, регулювання цін (тарифів) у сферах енергетики та комунальних послуг базується, зокрема, на таких принципах:

1) залежність рівня цін (тарифів) від рівня якості послуг та товари (послуги);

2) необхідність сприяння транскордонній торгівлі, в той же час уникаючи перехресного субсидування;

3) покриття обґрунтованих понесених витрат;

4) стимулювання підвищення ефективності та залучення інвестицій;

5) необхідності цілісності системи та її удосконалення;

6) забезпечення належного прибутку від інвестицій;

7) можливості встановлення тарифів на основі стимулюючого регулювання.

Стаття 13. Питання транскордонної торгівлі

1. Співпраця Комісії з іншими регулюючими органами інших країн і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, а також на регіональному рівні здійснюється з метою:

1) сприяння створенню оперативних заходів задля оптимального управління мережею;

2) сприяння проведенню спільних електроенергетичних бірж і розподілу транскордонної пропускної здатності, а також адекватного рівня пропускної спроможності міжсистемних з’єднань, в тому числі за рахунок з’єднання, в регіоні та між регіонами для забезпечення розвитку ефективної конкуренції та підвищення безпеки поставок без дискримінації між компаніями з постачання в різних країнах-членах Енергетичного Співтовариства;

3) координації розробки всіх мережевих кодексів для відповідних операторів системи передачі та інших суб’єктів ринку;

4) координації розробки правил, які регулюють управління перевантаженням.

2. Співпраця Комісії з іншими регулюючими органами інших країн і Радою регуляторних органів Енергетичного Співтовариства, здійснюється, за необхідності, у тісній співпраці з іншими відповідними державними органами та без шкоди для їх конкретної сфери повноважень.

Розділ III


ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ФУНКЦІЙ
ТА ПОВНОВАЖЕНЬ КОМІСІЇ

Стаття 14. Особливості здійснення контролю га енергетичних ринках та ринках комунальних послуг

1. Комісія здійснює державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг шляхом проведення планових виїзних та позапланових виїзних та невиїзних перевірок відповідно до затверджених нею порядків контролю .

2. Перевірка здійснюється на підставі наказу Голови Комісії, або Члена Комісії, який виконує його обов’язки.

3. Для проведення перевірки створюється комісія з перевірки, яка складається не менш як з трьох представників Комісії.

4. Під час здійснення державного контролю Комісія має право:

вимагати від суб’єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю;

призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного контролю;

приймати обов’язкові для виконання суб’єктами господарювання, що провадить діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг рішення про усунення виявлених порушень;

накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені законом.

5. За результатами перевірки складається акт, який підписується членами комісії з перевірки, які проводили перевірку.

Про результати перевірки суб’єкт господарювання, що провадить діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг повідомляється письмово рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта або отримання повідомлення.

Суб’єкт господарювання, діяльність якого підлягала перевірці має право надати письмові пояснення та обґрунтування щодо виявлених правопорушень у строк до п’яти робочих днів з дня отримання акта (повідомлення) про результати перевірки.

Акт перевірки виноситься на розгляд Комісії, за результатами якого Комісія застосовує до суб’єкта господарювання, що провадить діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг санкції, передбачені цим Законом.

6. Планові перевірки здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються Комісією до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому, та оприлюднюються Комісією шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Комісії.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

План здійснення заходів державного контролю на відповідний плановий період оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше ніж за 5 днів до початку відповідного планового періоду.

Щорічно до 1 квітня Комісія готує звіт про виконання річного плану (квартальних планів) державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет.

7. Підставами для здійснення позапланових виїзних перевірок є:

подання суб’єктом господарювання, що провадить діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг письмової заяви про здійснення заходу державного контролю;

обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг її законних прав;

обґрунтоване звернення суб’єктів господарювання та споживачів про порушення суб’єктом природної монополії законодавства з питань доступу до електричних/газових мереж та/або ліцензійних умов;

перевірка виконання ліцензіатом рішень Комісії щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами планових або позапланових перевірок.

Строк здійснення позапланової виїзної перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва — трьох робочих днів.

У випадку великих обсягів перевірки, за необхідності та відповідно до наказу Голови Комісії, строк проведення позапланової виїзної перевірки може бути збільшений до двадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва — до п’яти робочих днів з внесенням відповідних змін до посвідчення на проведення перевірки.

8. Позапланова невиїзна перевірка проводиться виключно у приміщенні Комісії або її територіального органу.

Підставами для здійснення позапланової невиїзної перевірки суб’єкта господарювання, що провадить діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг є:

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації;

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних даних у звітності в установлений Комісією строк або в інших документах;

неподання копій документів, завірених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законні вимоги Комісії;

Позапланова невиїзна перевірка суб’єкта господарювання, що провадить діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг може здійснюватись без попередження заздалегідь..

Згода суб’єкта енергетичних ринків або комунальних послуг або його повідомлення про проведення позапланової невиїзної перевірки, та його присутність під час проведення такої перевірки не обов’язкова.

Про результати позапланової невиїзної перевірки (про факти виявлення правопорушень і їх перелік або відсутність правопорушень) суб’єкт господарювання, що провадить діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг повідомляється письмово рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів після підписання Акта про результати позапланової невиїзної перевірки.

9. До проведення перевірок Комісія має право залучати представників інших державних органів за згодою керівників цих органів.

10. Про виявлені під час проведення перевірок факти, що можуть свідчити про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у сфері енергетики, Комісія повідомляє Антимонопольний комітет України.

Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.
Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни (скорочено АМКУ) - державний орган зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Стаття 15. Моніторинг на енергетичних ринках та ринках

комунальних послуг

1. Комісія здійснює моніторинг функціонування енергетичних ринків та ринків комунальних послуг, який забезпечується шляхом проведення аналізу та оцінки, зокрема:

рівня прозорості та конкуренції на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг;

рівня та ефективності відкриття енергетичних ринків та ринків комунальних послуг, статистики зміни постачальника, рівня цін та якості робіт з технічного обслуговування, скарг споживачів, застосування положень договорів, що обмежують конкуренцію на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг, а також будь-яких інших практик, що призводять до порушення, спотворення або обмеження конкуренції на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг;

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

оптових та роздрібних цін на товари (послуги) на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг;

порушень та/або обмежень конкуренції на енергетичних ринках, проявів обмежувальної договірної практики на енергетичних ринках, включаючи індивідуальні умови договорів з великими не побутовими споживачами;

виконання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг, а також споживачами своїх обов’язків відповідно до законодавства;

відсутності проявів перехресного субсидіювання між різними видами діяльності, категоріями споживачів (замовників) на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг;

безпеки постачання енергоресурсів та безперебійної роботи інфраструктури;

здійснення програм та заходів з інвестиційного планування;

вимог щодо надійності та безперебійності енергопостачання та постачання комунальних послуг, стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів;

виконання операторами систем передачі та розподілу їх функцій та зобов’язань відповідно до законодавства;

вимог щодо надійності та безперебійності енергопостачання, стандартів якості послуг та енергопостачання, правил управління перевантаженнями, включаючи правил розподілу пропускної спроможності електричних (газових) міждержавних мереж;

механізмів співпраці суб’єктів природних монополій з суб’єктами природних монополій Енергетичного Співтовариства та інших сусідніх держав.

2. У разі призначення незалежного системного оператора Комісія також контролює:

виконання зобов’язань власником системи передачі та незалежним системним оператором;

відносини і зв’язки між незалежним системним оператором і власником системи передачі таким чином, щоб забезпечити дотримання незалежним системним оператором зобов’язань, і, зокрема, затверджувати контракти і виступати в якості органу із врегулювання суперечок між незалежним системним оператором і власником системи передачі у зв’язку із будь-якою скаргою, направленою будь-якою із сторін.

3. За результатами моніторингу Комісія звертається до Антимонопольного комітету України для проведення відповідних розслідувань на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг відповідно до законодавства.

Стаття 16. Розгляд скарг та врегулювання спорів

1. Комісія розглядає звернення суб’єктів господарювання, споживачів (замовників) електричної енергії, природного газу щодо порушення законодавства з питань доступу/приєднання до електричних та газових мереж та/або з питань дотримання суб’єктами природних монополій ліцензійних умов.

Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.

2. На підставі таких звернень Комісія має право вимагати від суб’єктів природних монополій копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.

3. До прийняття рішення по суті спірного питання Комісія може проводити попередні слухання із залученням зацікавлених осіб та, у разі необхідності, здійснювати позапланові перевірки.

Порядок проведення попередніх слухань визначається Комісією.

4. За результатами позапланової перевірки за зверненням суб’єктів господарювання, споживачів (замовників) Комісія може приймати рішення про:

припинення порушення суб’єктом природної монополії законодавства з питань доступу/приєднання до електричних, газових, теплових водопровідних мереж та/або ліцензійних умов;

накладення штрафу на суб’єкта природної монополії у встановленому порядку;

припинення розгляду звернення суб’єктів господарювання, споживачів (замовників) до суб’єкта природних монополій .

Рішення Комісії надається суб’єкту природної монополії для виконання шляхом надсилання або вручення під розписку.

Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг

1. Суб’єкти господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг несуть відповідальність за правопорушення у сфері енергетики.

Правопорушеннями у сферах енергетики та комунальних послуг є:

порушення вимог цього Закону та/або іншого законодавства, що регулює відносини у сферах енергетики та комунальних послуг;

порушення суб’єктами господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

невиконання або несвоєчасне виконання рішень Комісії, а також створення перешкод для виконання службових обов’язків працівниками Комісії;

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації;

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних даних у звітності в установлений Комісією строк або в інших документах;

неподання копій документів, завірених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законні вимоги Комісії;

систематичне надання недостовірної інформації у складі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва;

Техні́чні умо́ви (ТУ) - нормативний документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція, процес або послуга, та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.
Інженерне забезпечення- елемент бойового забезпечення військ, комплекс заходів, що організуються і здійснюються з метою створення своїм підрозділам необхідних умов для своєчасного і прихованого їх висування в район бойових дій, розгортання і маневру, підвищення захищеності особового складу, озброєння і військової техніки від усіх засобів ураження, а також для збільшення ефективності завдання противнику втрат в живій силі і техніці і утруднення його дій на місцевості.

відмова в наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва;

порушення строку надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва;

не укладення договору про забезпечення об’єкта будівництва на підставі технічних умов або не підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про забезпечення об’єкта будівництва;

порушення суб’єктами господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг прав споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) цими суб’єктами, передбачених законодавством.

2. За правопорушення у сфері енергетики та комунальних послуг до суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг Комісія може застосовувати санкції у вигляді:

застереження та/або попередження про необхідність усунення порушень;

накладення штрафу;

призупинення дії ліцензії;

анулювання ліцензії.

3. При застосуванні санкцій Комісією враховуються принципи пропорційності порушення і покарання та ефективності санкцій, які мають стримуючий вплив.

4. Комісія застосовує до суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках електричної енергії та на ринках комунальних послуг штрафні санкції відповідно до цього Закону, а на суб’єктів господарювання на ринку природного газу- відповідно до Закону України “Про ринок природного газу”.

Комісія має право накладати штрафні санкції:

на оператора системи передачі у розмірі до 10% від річного обороту оператора системи передачі, або на вертикально інтегроване підприємство - до 10% від річного обороту вертикально інтегрованого підприємства;

на інших суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на ринках електричної енергії або на ринках комунальних послуг за:

1) неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої ліцензійними умовами, неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних даних у звітності в установлений Комісією строк або в інших документах, неподання копій документів, завірених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законні вимоги Комісії — у розмірі від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян - грошова сума розміром у 17 гривень, встановлена пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, яка застосовується при посиланнях на неоподаткований мінімум доходів громадян в законах або інших нормативно-правових актах, за винятком норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) порушення вимог цього Закону та/або іншого законодавства, що регулює відносини у сферах електроенергетики та комунальних послуг, невиконання або несвоєчасне виконання рішень Комісії, створення перешкод для виконання службових обов’язків працівниками Комісії і порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності - у розмірі від однієї тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від десяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) систематичне надання недостовірної інформації у складі технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва або відмову в наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта будівництва, або порушення строку їх надання; не укладення договору про забезпечення об’єкта будівництва на підставі технічних умов або не підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про забезпечення об’єкта будівництва, - у розмірі від десяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

4) порушення суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у на ринках електричної енергії або на ринках комунальних послуг прав споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) цими суб’єктами, передбачених законодавством, — у розмірі від ста до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення прав одного споживача.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, — у розмірі від однієї тисячі до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за порушення прав одного споживача.

5. Суб’єкти ринків господарювання що провадять діяльність на ринку електричної енергії або на ринках комунальних послуг, на яких накладено штраф, сплачують його у тридцятиденний термін з дня одержання копії рішення про накладення штрафу.

За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі 1,5 відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням Комісії.

Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до Державного бюджету України.

Протягом п’яти робочих днів з дня сплати штрафу суб’єкт господарювання, що провадить діяльність на ринку електричної енергії або на ринках комунальних послуг зобов’язаний надіслати Комісії документи, що підтверджують сплату штрафу.

У разі відмови від сплати штрафу та пені, їх примусове стягнення здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Комісії.

6. Комісія за умови виявлення порушень, передбачених цією статтею, складає акт про порушення, на підставі якого приймає рішення про зобов’язання суб’єкта господарювання, що провадить діяльність на ринку електричної енергії або на ринках комунальних послуг усунути виявлені порушення та/або застосування санкцій, передбачених цим Законом.

7. У разі оголошення стану війни, загальної або часткової мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції, оголошення в разі потреби окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України відповідні суб’єкти господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках або на ринках комунальних послуг можуть бути звільнені від відповідальності за правопорушення у сфері енергетики, що виникли внаслідок настання таких обставин.

Надзвича́йний стан - виняткова ситуація, коли під загрозою перебуває «життя нації». Надзвичайний стан повинен бути офіційно проголошений державою. Небезпеку «життя нації» можуть надавати іноземна військова окупація, соціальні заворушення, такі як бунти або інші види внутрішніх розбіжностей, що серйозно загрожують правопорядку в країні.
Національна безпека держави - це захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та оборони, міграційної політики, охорони здоров'я, освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення, забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення, житлово-комунального господарства, ринку фінансових послуг, захисту прав власності, фондових ринків і обігу цінних паперів, податково-бюджетної та митної політики, торгівлі та підприємницької діяльності, ринку банківських послуг, інвестиційної політики, ревізійної діяльності, монетарної та валютної політики, захисту інформації, ліцензування, промисловості та сільського господарства, транспорту та зв'язку, інформаційних технологій, енергетики та енергозбереження, функціонування природних монополій, використання надр, земельних та водних ресурсів, корисних копалин, захисту екології і навколишнього природного середовища та інших сферах державного управління при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам.
Війна́ - складне суспільно-політичне явище, пов'язане з розв'язанням суперечностей між державами, народами, національними й соціальними групами з переходом до вжитку засобів збройної боротьби, що відбувається у формі бойових дій між їхніми збройними силами.

8. Посадові особи суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на енергетичних ринках та ринках комунальних послуг несуть адміністративну відповідальність за несвоєчасне надання інформації, необхідної для виконання покладених на Комісію завдань, ненадання інформації або надання завідомо недостовірних даних, невиконання або несвоєчасне виконання суб’єктами господарювання на енергетичних ринків або на ринках комунальних послуг рішень Комісії, порушення ліцензійних умов в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Адміністративна відповідальність - вид юридичної відповідальності. Підставою для А. в. є адміністративне правопорушення. Питання порядку застосування А. в. регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення (КпАП).

9. Посадові особи Комісії за невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність у порядку, визначеному законом.

Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Розділ IV


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ
У ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

Стаття 18. Громадські обговорення

1. Розгляду питань щодо проектів інвестиційних програм суб’єктів природних монополій на засіданнях Комісії передує їх розгляд на громадських слуханнях.

2. Обов’язок щодо організації та проведення громадських слухань покладається на відповідних суб’єктів природних монополій.

Строк проведення громадських слухань складає не менше двох місяців.

3. Суб’єкти природних монополій зобов’язані забезпечити:

1) оприлюднення на місцевому рівні та повідомлення про оприлюднення з дати початку громадських слухань проектів інвестиційних програм а також доступ до цієї інформації громадськості;

2) надання органам місцевого самоврядування за їх запитом проектів інвестиційних програм для вивчення та доведення до громадськості;

3) оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості та органів місцевого самоврядування до проектів інвестиційних програм;

4. Порядок проведення громадських слухань затверджує Комісія.

Стаття 19. Відкритість діяльності Комісії

1. Комісія забезпечує відкритість своєї діяльності шляхом:

прийняття рішень на засіданнях, які проводяться у формі відкритих слухань, крім випадків, передбачених законодавством;

інформування громадськості про плани та результати своєї роботи;

забезпечення доступу до інформації і надання інформації за запитами відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”;

оприлюднення інформації про свою діяльність та прийняті рішення на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дня їх прийняття;

оприлюднення порядку денного засідання Комісії на офіційному веб-сайті Комісії не пізніше ніж за три робочі дні до дня проведення засідання;

Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.

опублікування на офіційному веб-сайті Комісії річного звіту про свою роботу не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.

Голова Комісії представляє річний звіт про роботу Комісії, на черговому засіданні Верховної Ради України.

2. Споживачі та будь-які заінтересовані особи мають право звертатися до Комісії з питань, що належать до її компетенції. Комісія розглядає такі звернення та надає відповідь заявникам у встановленому порядку.

3. Комісія інформує громадськість про результати своєї роботи, оприлюднює і надає інформацію за запитами відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2015 року.

2. До Голови та члени Комісії, які перебувають на посаді станом на дату набуття чинності цим Законом, Президентом України застосовується ротація, згідно з якою кожний рік з 2017 по 2019 підлягають звільненню два члена Комісії, а у 2020 році — один член Комісії. Звільнення здійснюється в період з 1 травня до 1 жовтня відповідного року.

3. До 1 квітня 2017 року Комісія має право надавати пропозиції Кабінету Міністрів України з питань підвищення ціни на природний газ, регулювання якої здійснюється згідно із спеціальними обов’язками для забезпечення загальносуспільних інтересів відповідно до Закону України “Про ринок природного газу”.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
, додаток до № 51, ст. 1122):

статті 18821 та 24415 виключити;

у статті 18836:

у назві та тексті статті слова “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” в усіх відмінках замінити словами “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” у відповідному відмінку;

у тексті статті слова “у сфері теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів” замінити словами “у сферах енергетики та комунальних послуг”;

у статті 24418:

у назві та частині першій статті слова “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” замінити словами “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

у частині другій слова “національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” замінити словами “національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

у пункті 18 частини другої статті 255 слова “національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” замінити словами “національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

2) частину першу статті 191 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144; 2013 р., № 19—20, ст. 190; № 32, ст. 409) після слів “органами виконавчої влади” доповнити словами “, державними колегіальними органами”;
3) друге речення частини третьої статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р.

Адміністрати́вне судочи́нство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Змістом адміністративного судочинства є здійснення правосуддя в адміністративних справах шляхом розв'язання публічно-правових спорів.
Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.
Кодекс адміністрати́вного судочи́нства України (КАС України, КАСУ) - кодифікований акт у сфері публічно-правових відносин, який визначає юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства.
, № 35—37, ст. 446 із наступними змінами) після слів “публічної служби” доповнити словами “, а також у справах щодо оскарження рішень органів, які здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій”;

4) частину третю статті 8 Закону України “Про оплату праці” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 1997 р., № 11, ст. 89; 2010 р., № 41—45, ст. 529; 2011 р., № 43, ст. 443) після слова “суддів” доповнити словами “та працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

5) у підпункті 2 пункту “а” частини першої статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53; 2013 р., № 40, ст. 537) слова “національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” замінити словами “національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

6) у Законі України “Про електроенергетику” (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1 із наступними змінами):

частину третю статті 13 викласти в такій редакції:

“Ліцензія видається окремо на кожний вид діяльності відповідно до закону.”;

частину сімнадцяту статті 24 виключити;

у статті 27:

частину другу доповнити новим абзацом такого змісту:

“інші правопорушення, передбачені Законом України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

у частині третій:

в абзаці другому слова “ в ліцензіях на виробництво, передачу, розподіл або постачання електричної енергії, здійснення функцій системного оператора, здійснення функцій оператора ринку, здійснення функцій гарантованого покупця та” виключити;

Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.

в абзаці третьому слова “національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,” і “та порушення умов ліцензій” виключити;

доповнити новим абзацом такого змісту:

“За правопорушення в електроенергетиці до суб’єктів електроенергетики національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, застосовує санкції, передбачені Законом України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

у частині четвертій слова “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, центральний орган виконавчої влади” замінити словами “Центральний орган виконавчої влади”;

у тексті Закону слова “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” в усіх відмінках замінити словами “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” у відповідному відмінку;

7) у Законі України “Про природні монополії” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238 із наступними змінами):

доповнити статтю 2 частиною 3 “Дія статей розділу III цього закону не поширюється на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

частину першу статті 3 після слів “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг” доповнити словами “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”, “Про ринок природного газу”;

частину першу статті 4 доповнити словами “з особливостями, визначеними законодавством України про природні монополії”;

доповнити частину першу статті 17 новим абзацом такого змісту:

“На суб’єктів природних монополій, що провадять діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг накладаються штрафи у розмірах, що передбачені Законом України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

8) у тексті Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2005 р., № 4, ст. 95; 2007 р., № 33, ст. 440; 2010 р., № 49, ст. 571; 2011 р., № 23, ст. 160) слова “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” в усіх відмінках замінити словами “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” у відповідних відмінках;

9) у Законі України “Про житлово-комунальні послуги” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514; 2010 р., № 40, ст. 524, № 49, ст. 571):

у частині четвертій статті 5:

в абзаці першому слова “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” замінити словами “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

в абзаці другому слова “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, є державним колегіальним органом виконавчої влади” замінити словами “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є державним колегіальним органом”;

у пункті 1 частини першої статті 14, в абзаці другому частини третьої статті 31 слова “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” у всіх відмінках замінити словами “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” у відповідних відмінках;

10) частину другу статті 3 Закону України Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79; 2012 р., № 37, ст. 445, Голос України, 2014 р., № 129) доповнити новим абзацом такого змісту:

“актів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.”;

11) у Законі України “Про теплопостачання” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373 із наступними змінами):

абзаци третій і четвертий частини третьої статті 15 замінити абзацом такого змісту:

“Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом четвертим;

в абзацах першому, четвертому, п’ятому статті 16, у частині третій статті 20 слово “крім” замінити словами “а також”;

статтю 17 виключити;

у статті 31:

у пункті 2 частини першої слова “або національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” виключити;

частину третю доповнити новим реченням такого змісту:

“Штрафи, що накладаються на суб’єктів господарювання національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, накладаються у розмірах, що передбачені Законом України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

у тексті Закону слова “національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” у всіх відмінках замінити словами “національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” у відповідних відмінках;

12) у тексті Закону України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 20, ст. 278; 2011 р., № 10, ст. 63) слова “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” в усіх відмінках замінити словами “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” у відповідних відмінках;

13) у тексті Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 33, ст. 430) слова “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” в усіх відмінках замінити словами “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” у відповідних відмінках;

14) в абзаці другому частини другої статті 11 1 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; із змінами, внесеними Законом України від 23 грудня 2010 року № 2856-VI) слова “національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” замінити словами “національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

15) частину другу статті 2 Закону України Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” Відомості Верховної Ради України, 2007 р.

Відомості Верховної Ради України Відомості Верховної Ради України - офіційне друковане видання (нормативний бюлетень) Верховної Ради України, в якому здійснюється офіційне опублікування законів України, постанов Верховної Ради України, інших офіційних актів парламенту, а також змін в адміністративно-територіальному поділі України.
, № 29, ст. 389; 2014 р., № 36, ст. 1186) доповнити словами: “, державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами енергетичних ринків та ринків комунальних послуг законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг”;

16) у тексті Закону України “Про газ (метан) вугільних родовищ”” (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 40, ст. 578) слова “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” в усіх відмінках замінити словами “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” у відповідних відмінках;

17) у Законі України “Про державне регулювання у сфері комунальних послуг” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 49, ст. 571 із наступними змінами):

у частині другій статті 2 слова “Законом України “Про природні монополії” замінити словами “Законом України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;
у статті 6:

у заголовку слова “національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” замінити словами “національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

у частині першій:

в абзаці шостому пункту 2 слово “ліцензування” замінити словом “регулювання”;

пункт 23 виключити.

частину другу доповнити новим пунктом такого змісту:

“3) інше, визначене законом.”;

у статті 11:

частину першу після слів “ліцензійних умов” доповнити словами “відповідно до порядку контролю за дотриманням ліцензійних умов”;

у частині другій:

у пункті 1 слова “за умови виконання вимог порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого законом” виключити;

доповнити пунктом 5 такого змісту:

“5) накладати на суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках штрафні санкції у розмірах, визначених Законом України “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

статтю 14 виключити;

у тексті Закону слова “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг” в усіх відмінках замінити словами “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” у відповідних відмінках;

18) частину шосту статті 30 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343 із наступними змінами) після слів “центральними органами виконавчої влади” доповнити словами “або державними колегіальними органами”;

19) пункт 24 частини першої статті 5 Закону України “Про судовий збір” (Відомості Верховної ради України, 2012 р., № 14, ст. 87 із наступними змінами) після слів “територіальні органи” доповнити словами “ та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

20) частину другу статті 2 Закону України “Про адміністративні послуги” (Офіційний вісник України 2012 р., № 32 ст. 409) доповнити новим підпунктом такого змісту:

“14) внесків на регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”;

21) у тексті Закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України” (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 22, ст. 781, № 24, ст. 883) слова “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики” в усіх відмінках замінити словами “національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг” у відповідному відмінку;

22) у Законі України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 25, ст. 722):

у пункті 4 статті 1 слова “Кабінету Міністрів України” виключити;

пункт 2 частини другої статті 6 після слів “Кабінету Міністрів України” доповнити словами “якщо інше не встановлене законом”;

у частині першій статті 7:

у пункті 5 слова “крім діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (постачання незалежним електропостачальником)” виключити;

пункт 27 викласти в такій редакції:

“27) діяльність на ринку природного газу, яка ліцензується з урахуванням особливостей, визначених Законом України “Про ринок природного газу;”.

5. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими державними органами своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.Голова
Верховної Ради України
1   2 • Верховна Рада України
 • Кабінету Міністрів України
 • Господарського кодексу України
 • Кодексу адміністративного судочинства
 • Відомості Верховної Ради України
 • Голова Верховної Ради України