Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон України «Про охорону праці»

Скачати 435.24 Kb.

Закон України «Про охорону праці»
Скачати 435.24 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.06.2017
Розмір435.24 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ПІ 1.1.70-388-2005
ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для прохідникаВступ

1. Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Конституці́йне пра́во - галузь права, що являє собою сукупність юридичних норм, які закріплюють основи норм права, основні права, свободи, обов'язки, форму правління і форму державного устрою, організацію, спосіб і процедуру формування, концепцію і порядок діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування та інституту виборів.

2. Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

- признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

- встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3. Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Трудови́й догові́р - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.

4. Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5. Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

- безплатне лікувально-профілактичне харчування;

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

- скорочення тривалості робочого часу;

- додаткову оплачувану відпустку;

- пільгову пенсію;

- оплату праці у підвищеному розмірі.

6. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

Спеціальний одяг - спеціально розроблений одяг (костюм, комбінезон, халат, спідня білизна, фартухи, рукавиці тощо), покликаний захищати робітника від шкідливих впливів зовнішнього середовища і забезпечувати необхідні для роботи характеристики, такі як наприклад для лікарів - зручність, гігієнічність, антистатичність, легкість в дезінфекції.
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.
Засоби індивідуального захисту Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) - засоби, використовувані працівником для відвертання або зменшення дії шкідливих і небезпечних виробничих чинників, а також для захисту від забруднення. Застосовуються в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією устаткування, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями і засобами колективного захисту.

7. Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профзахворювання, які спричинили втрату працездатності".

8. В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами і механізмами;

Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створим загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

- при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- робітник зобов'язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку оточуючих людей у пропесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

1. Загальні вимоги

1.1 Ця примірна інструкція з охорони праці (далі Інструкція) розроблена на основі "Єдиних Правил безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ корисних копалин підземним способом", визначає загальні права і обов'язки прохідника, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпеки виконання робіт.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Родовище Родо́вище корисних копалин (англ. mineral deposit, occurrence, field; нім. Lagerstätte f nutzbarer Mineralien n pl) - це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам промисловості при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах.

1.2 При розробці інструкції враховані вимоги Закону України «Про охорону праці», ЄПБ при вибухових роботах, Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві, Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12.

Вибухові (підривні, висаджувальні) роботи (рос. взрывные работы, англ. blasting, shotfiring; нім. Schießarbeiten, Schießen) - роботи, що виконуються за допомогою вибухових речовин ВР з метою руйнування твердих середовищ вибухом при видобуванні корисних копалин, проведенні гірничих виробок та у будівництві.
99) і інших нормативних документів.

1.3 Дія даної інструкції розповсюджується на діючі дільниці шахт, ШСУ, виконуючих роботи по розкриттю і підготовці рудних родовищ підземним способом.

1.4 Інструкція встановлює вимоги з охорони праці при проходці гірничих виробок.

Рудні родовища (рос. рудные месторождения, англ. ore deposits, metalliferous deposits; нім. Erzlagerstätten f pl, Erzvorkommen n pl) - ділянки земної кори, в надрах або на поверхні яких є рудні поклади, за своїми розмірами, якістю і умовами залягання придатні для промислової розробки.
Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.

1.5 Проходку гірничих виробок прохідник виконує шляхом буріння шпурів і прибирання гірничої маси скреперними лебідками або вантажними машинами.

Робочим місцем прохідника є гірнича виробка, вказана в книзі нарядів.

1.6 В обов'язки прохідника входить виконання таких процесів роботи:

1.6.1 Вибирання стін, крівлі виробок і вибою від заколів.

1.6.2 Буріння шпурів.

1.6.3 Встановлення тимчасового кріплення, а при комплексній організації праці - прибирання породи, проходка і кріплення водовідливної канавки, встановлення постійного кріплення.

Організація праці - це один з напрямів управління виробництвом, що здійснюється через систему взаємопов'язаних між собою методів залучення до праці, форм розподілу та кооперації, згідно з якою групи працівників закріплюються за певними галузями суспільно-корисної діяльності.

1.6.4 Укладання тимчасових і постійних рейкових шляхів; бетонування і армування стволів.

1.7 При виконанні робочого процесу прохідник повинен знати:

1.7.1 Основні властивості гірничих порід і характер їх залягання.

1.7.2 Способи і схеми проведення горизонтальних і вертикальних виробок, а також схеми поглиблень стволів шахт.

1.7.3 Паспорти буропідривних робіт і схеми раціонального розташування шпурів в забої, залежно від міцності і структури порід.

1.7.4 Способи виявлення і ліквідації зарядів, що відмовили.

1.7.5 Конструкцію, технічну характеристику, принцип дії і правила експлуатації основного прохідницького устаткування.

1.7.6 Види постійних і тимчасових кріплень, способи їх дії, паспорта кріплення.

1.7.7 Способи розбивки і укладання рейкових шляхів, навішування кабелів, трубопроводів, контактного дроту і вентиляційних труб.

Конта́ктна мере́жа - технічна споруда електрифікованих залізниць та інших видів транспорту (метро, трамваю, тролейбусу, фунікулера), що служить для передачі електроенергії з тягових підстанцій на рухомий склад.
Вентиляційні труби (гірництво) (рос. вентиляционные трубы, англ. air pipelines, ventubes, нім. Lüftrohre) - труби для транспортування свіжого повітря до вибою та забрудненого від вибою. Вентиляційні труби виготовляються з дерева, металу, тканини та різних штучних матеріалів.

1.7.8 Способи контролю складу рудникової атмосфери.

1.8 Прохідник під час вступу на роботу повинен бути проінформований під розписку про умови праці на підприємстві, де він працюватиме, про небезпечні і шкідливі виробничі фактори, які ще не усунені, можливі наслідки їх впливу на здоров'я і його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Фа́ктори виробни́цтва (англ. factors of production) - ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є робоча сила (всі розумові та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (наявні, вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал).

1.9 Прохідник повинен вивчити, знати і виконувати в повному обсязі вимоги «Інструкції з охорони праці для прохідника».

1.10 Робітники під розписку повинні одержати інструкцію з охорони праці по їх професії. Ця інструкція також повинна бути на робочих або спеціально виділених місцях.

1.11 Прохідник повинен знати і виконувати загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства і обов'язки робітника з «Положення про СУОП», правила пересування до місця роботи, інструкцію з охорони праці для прохідника, заводську інструкцію з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту устаткування, вимоги нарядної системи, діючі на підприємстві (зокрема положення про наряд-допуск);

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
правила технічної експлуатації і правила безпеки при експлуатації електроустановок споживачів в обсязі, необхідному для прохідника; правила пожежної безпеки; порядок надання пеошої меличної попомоги

1.12 Експлуатація і технічне обслуговування устаткування повинні виконуватися відповідно до вимог інструкцій, розроблених згідно з експлуатаційною документацією розробника з урахуванням місцевих виробничих умов.

1.13 До роботи прохідника допускаються особи чоловічої статі не молодше 18 років, що пройшли:

1.13.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Експлуатаці́йна документа́ція - вид конструкторських документів, які окремо або у сукупності з іншими документами визначають правила експлуатації виробу і (або) відображають відомості котрі, засвідчують гарантовані виробником значення основних параметрів і характеристик (властивостей) виробу, гарантії і дані по його експлуатації протягом встановленого терміну служби.
Чоловіча стать(♂) - стать організмів або частин організмів, яка продукує малі рухливі гамети, що називаються сперматозоїдами. Кожен зі сперматозоїдів може злитися з жіночою гаметою, яйцеклітиною, запліднюючи її.
1 Попередній медичний огляд і придатні за станом здоров'я до цієї роботи.

1.13.2 Спеціальне навчання і перевірку знань за професією одержали відповідне посвідчення.

1.13.3 Попереднє навчання і перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки на групу не нижче другої.

1.13.4 Навчання і перевірку знань правилам користування саморятівниками.

1.13.5 Ознайомлення з головними і запасними виходами з шахти на поверхню, шляхом безпосереднього проходу від місця роботи по виробках у супроводі осіб нагляду.

1.13.6 Повторне ознайомлення із запасними виходами проводиться особою нагляду через кожні 6 місяців, при зміні запасних виходів - негайно.

1.13.7 Ознайомитися з ПЛА і правилами особистого поводження під час аварій.

1.14 Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводиться безпосереднім керівником у формі бесіди з показом прийомів безпечного виконання робіт. Після проведення первинного інструктажу, знов прийнятий на роботу прохідник закріплюється розпорядженням начальника цеху за кваліфікованим прохідником для профілактичного навчання.

Працівник, переведений з іншої дільниці, який не має кваліфікації (посвідчення) прохідника, повинен бути навчений згідно затвердженому на підприємстві тематичному плану, а працівник, .який має кваліфікацію по даній професії при перерві в роботі більше 1 року, проходить стажування від 2-х до 15 змін.

1.15 Прохідник згідно «Переліку робіт з підвищеною небезпекою», для проведення яких потрібне попереднє спеціальне навчання працівників і щорічна перевірка їх знань з питань охорони праці і «Списку професій робітників, що виконують роботи з підвищеною небезпекою...», проходить спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці не рідше одного разу на рік, за затвердженою програмою.

1.16 Повторні інструктажі з перевіркою знань проводяться безпосередньо керівником робіт:

1.16.1 3 питань охорони праці за програмою первинного інструктажу один раз в три місяці.

1.16.2 3 питань пожежної безпеки за програмою первинного інструктажу один раз в рік.

1.16.3 За правилами користування саморятівником один раз в 6 місяців.

1.16.4 По ознайомленню із запасними виходами і Планом ліквідації аварій один раз в 6 місяців і правилами особистої поведінки під час аварії.

1.17 У разі введення в дію нових або перероблених нормативних актів з охорони праці, а також при внесенні в них змін і доповнень, при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування;

Технологія Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
при порушенні працівником нормативного акту з охорони праці, на вимогу органів державного нагляду з охорони праці, господарської вищестоячої організації, якщо виявлено незнання працівником безпечних методів, прийомів праці, при перерві в роботі виконавця робіт більш, ніж ЗО календарних днів, проводиться позаплановий інструктаж.

1.18 При виконанні разових робіт, не пов'язаних з обов'язками за фахом, ліквідації аварій, стихійного лиха, при проведенні робіт, для яких оформлюється наряд-допуск, дозвіл і інші документи, проводиться цільовий інструктаж.

1.19 По території підприємства робітник повинен йти до місця роботи за маршрутами, які вказані на схемі безпечного пересування, з урахуванням знаків безпеки. Під час прямування на роботу він повинен дотримуватись правил дорожнього руху як на території підприємства, так і за його межами.

Пра́вила доро́жнього ру́ху (скорочено: ПДР) - перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху.
Залізничні колії і автомобільні дороги необхідно перетинати тільки у встановлених знаками безпеки місцях або по спеціальних переходах.
Автомобі́льна доро́га, також шосе - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, з'єднує населені пункти та окремі об'єкти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).
Залізнична колія (англ. railway track; нім. Gleis n) - комплекс інженерних споруд та пристроїв, що утворюють дорогу із рейковою колією, призначених пропускати залізничний рухомий склад із установленою швидкістю.

1.20 Прохідник зобов'язаний:

1.20.1 Знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці, правила поводження з устаткуванням, користуватися засобами колективного і індивідуального захисту, інструментом для допоміжних робіт при проведенні підземних гірничих виробок.

1.20.2 Дотримуватись вимог з охорони праці, правил внутрішнього трудового розпорядку передбачених колективним договором.

1.20.3 Співробітничати з керівниками і фахівцями в справі організації безпечних умов праці, особисто вживати посильні заходи по усуненню будь-якої виробничої ситуації, що створює загрозу для життя і здоров'я працівника або навколишньому природному середовищу.

1.20.4 Виконувати тільки ту роботу, яка доручена йому керівником робіт з дотриманням всіх вимог інструкції з охорони праці.

1.21 Про кожен нещасний випадок прохідник повинен повідомити керівника робіт (бригадира, майстра або начальника дільниці, шахти) і вжити заходів з надання долікарняної допомоги. Зберегти до прибуття комісії обстановку на робочому місці і устаткування в такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не приведе до важких наслідків).

1.22 Прохідник повинен вміти користуватися засобами пожежогасіння (вогнегасники, пісок і ін.).

При виникненні пожежі необхідно повідомити майстра або іншого посадовця, викликати гірничорятувальників, а до їх прибуття вжити заходи щодо гасіння пожежі своїми силами.

1.23 В процесі роботи прохідник піддається дії виробничих факторів, в т.ч.:

1.23.1 Небезпечних, дія яких приводить до нещасного випадку на виробництві - це падаючі куски породи, обвали, падіння у вертикальні виробки, дія рухомих машин і устаткування, електричний струм.

1.23.2 Шкідливі фактори, дія яких приводить до професійних захворювань - це наявність пилу, підвищена вологість, шум, вібрація.

Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.
Професі́йні хворо́би - захворювання, у розвитку яких переважну роль відіграють несприятливі умови праці - професійні шкідливості. Характер професійних хвороб визначається особливостями механізму дії шкідливих виробничих факторів та їх поєднань на організм людини, а також сила і тривалість дії.

1.24 На роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних в несприятливих температурних умовах прохіднику видасться безкоштовно спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивідуального захисту.

1.25 Прохідник повинен працювати тільки у встановленому за нормою і згідно з колективним договором, діючим на підприємстві, спецодязі:

1.26.1 На сухих роботах


№ п/п

Найменування

ГОСТ, ТУ, ОСТ

1

Куртка брезентова

ГОСТ 12.4.110-82

2

Брюки брезентові

ГОСТ 12.4.110-82

3

Білизна натільна бавовняна

ОСТ 17-177-84

4

Чоботи гумові

ТУ 38.106483-85

5

Онучата суконні

ТУ 17РРФСР 06-7739-83

6

Рукавиці кислотозахисні КР

ТУ 38-105546-73

7

Каска

ГОСТ 12.4.091-80

8

Респіратор

ГОСТ 12.4.028-76

9

Саморятівник

ШСМ-30

10

Окуляри захисні

ГОСТ 12.4.013-85

11

Вкладиші противошумні або навушники

ТУ 6-16-2402-80 ТУ 400-28-126-76

  1   2   3


Скачати 435.24 Kb.

  • Залізничні колії і автомобільні дороги