Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Закон україни «Про освіту»

Закон україни «Про освіту»




Сторінка2/7
Дата конвертації15.05.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

Стаття 4. Право на рівність умов доступу до освіти

1. В Україні створюються рівні умови доступу до освіти. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття освіти.

2. Не вважається порушенням права на рівність умов доступу до освіти встановлення відповідно до закону особливих критеріїв доступу до освіти, зумовлених специфікою освітніх програм; створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами; позитивні дії, спрямовані на забезпечення рівності доступу до освіти осіб із соціально незахищених верств населення.
Стаття 5. Право на безоплатне здобуття освіти

Право на безоплатне здобуття освіти забезпечується:

для дошкільної та повної загальної середньої освіти – за рахунок формування та фінансового забезпечення мережі закладів в обсязі, достатньому для забезпечення потреб в освіті усіх громадян України, іноземних громадяни та осіб без громадянства, які мешкають на території Украни;

Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.

для позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти – за рахунок фінансування з державного чи місцевих бюджетів заклададів освіти незалежно від форми власності у порядку, встановленому законодавством.

Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.


Стаття 6. Забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами

Діяльність держави щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами спрямовується на створення умов для забезпечення їхніх прав і потреб в отриманні освіти з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів, а також на виявлення та усунення факторів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню їхніх потреб у сфері освіти.


Стаття 7. Державна політика у сфері освіти

1. Держава Україна визнає освіту одними з головних державних пріоритетів соціально-економічного і культурного розвитку суспільства.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

Фінансове та інституційне забезпечення державою освіти є інвестицією у сталий розвиток суспільства.

2. Державна політика у сфері освіти визначається Верховною Радою України відповідно до Конституції України і здійснюється органами виконавчої влади. Розробка та реалізація державної політики у сфері освіти здійснюється на основі наукових досліджень, прогнозів та статистичних даних з урахуванням індикаторів розвитку освіти світового співтовариства та країн Європейського Союзу.

3. Документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти є прогноз розвитку освіти України, стратегія розвитку освіти України, стратегія розвитку культури України, державні цільові програми у сфері освіти, регіональні та місцеві цільові програми у сфері освіти, плани діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти, навчальних закладів державної і комунальної форм власності.

Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.

Українська культура - сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених українським народом протягом його історії.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Органи влади та навчальні заклади забезпечують відкритий доступ до цих документів шляхом їх оприлюднення на своїх офіційних веб-сайтах.

Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів.


Стаття 8. Засади освітньої діяльності

Засадами освітньої діяльності є:

забезпечення якості освіти;

забезпечення рівного доступу до освіти відповідно до законів України, включаючи позитивні дії його забезпечення;

науковий характер освіти;

єдність і наступність системи освіти;

прозорість і публічність прийняття та реалізації управлінських рішень;

відповідальність та підзвітність органів управління освітою та навчальних закладів перед громадянами;

інституційне відокремлення здійснення функцій контролю (нагляду) та функцій забезпечення діяльності навчальних закладів;

інтеграція з ринком праці;

інтеграція з культурним розвитком;

свобода у виборі форм здобуття і видів освіти;

академічна доброчесність;

академічна свобода;

фінансова, академічна та адміністративна автономія навчальних закладів у межах, визначених законодавством;

гуманізм;

єдність навчання, виховання та розвитку;

невтручання політичних партій та релігійних організацій в освітній процес;

Ринок праці - це система суспільних відносин, пов'язаних з купівлею і продажем трудових послуг працівників (послуг праці).

Педагогі́чний проце́с - динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.

Політи́чна па́ртія - особлива громадська організація (об'єднання), яка прагне досягти мети, загальної для її членів шляхом придбання і здійснення політичної влади. Інструментом партії є оволодіння політичною владою в державі або взяти в ній участь через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Релігійна організація - релігієзнавче та юридичне поняття. В християнстві (відповідно німецьких соціологів М. Вебера і Е. Трельча) це церква, деномінація, секта (включно з демонічними сектами кримінального, деструктивного та тоталітарного характеру); загально - діляться релігійні організації на

державно-громадське партнерство;

сприяння навчанню впродовж життя;

інтеграція у міжнародне освітнє та наукове середовище.
Стаття 9. Мова освіти

1. Мовою навчання в закладах освіти України є державна мова.

2. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах. Це право реалізується через мережу навчальних закладів, класів (груп), що створюються відповідно до законодавства.

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, у першу чергу - англійської мови, у державних і комунальних закладах освіти шляхом:

визначення у державних стандартах освіти обсягу та вимог до рівня володіння мовою міжнародного спілкування як складової переліку нормативних компетентностей на кожному рівні освіти;

Націонáльні менш́ини - групи громадян певної держави, які не є представниками титульного етносу, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

забезпечення за кошти державного і місцевих бюджетів оволодіння та підвищення рівня володіння мовою міжнародного спілкування для педагогічних і науково-педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

використання мови міжнародного спілкування в освітньому процесі.

4. Навчальні заклади відповідно до освітньої програми можуть здійснювати навчальний процес кількома мовами (державною мовою, мовами національних меншин, іншими мовами), викладати одну чи кілька дисциплін англійською та/або іншими мовами, забезпечивши при цьому знання громадянами України, що навчаються, відповідних дисциплін державною мовою.

Менши́на (в соціології) - соціальна група, яка не утворює політичної більшості відносно загальної кількості членів даного суспільства. Соціологічна меншість не обов'язково є чисельною меншістю - до неї може належати будь-яка група, що зазнає утисків у порівнянні з домінуючою групою в сенсі соціального статусу, освіти, роботи, статку та політичної сили.

5. Особливості застосування мов навчання на кожному рівні освіти визначаються спеціальними законами.
Розділ IІ. Структура освіти

Стаття 10. Складові структури освіти

Складовими структури освіти є:

дошкільна освіта;

середня освіта;

позашкільна освіта;

професійна (професійно-технічна) освіта;

вища освіта;

післядипломна освіта;

самоосвіта;

освіта дорослих.


Стаття 11. Види та форми здобуття освіти

1. Особа реалізує своє право на освіту впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. Держава підтримує, визнає та заохочує всі ці види освіти. Навчальні заклади можуть пропонувати різні форми здобуття освіти чи їх поєднання: очну, заочну, змішану, вечірню, дуальну, дистанційну, мережеву, індивідуальну, екстернатну, педагогічний патронат відповідно до їхніх організаційних можливостей та побажань здобувачів освіти. Якщо здобувачі освіти є неповнолітніми дітьми, вибір форми здобуття освіти здійснюється їхніми батьками чи особами, які їх замінюють. Положення про форми здобуття освіти затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.

Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.

2. Формальна освіта здійснюється за освітніми програмами відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань і спеціальностей. Формальна освіта здобувається в навчальних закладах, що мають ліцензію на здійснення освітньої діяльності.

Формальна освіта передбачає досягнення визначених державними стандартами результатів навчання певного рівня освіти та здобуття за освітніми програмами визнаних державою кваліфікацій, що дають право доступу до наступного рівня освіти.

Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.

Здобуті результати навчання та кваліфікації підтверджуються відповідним документом про освіту.

3. Неформальна освіта – організована освіта з метою здобуття нових знань, умінь та інших компетентностей, що не передбачає здобуття визнаних державою кваліфікацій за рівнями освіти та отримання документа про освіту, встановленого законодавством України.

4. Інформальна освіта (самоосвіта) – це самоорганізована освіта, що відбувається під час позанавчальної щоденної діяльності, пов’язаної з роботою, родиною тощо та не передбачає інституціоналізованих форм.

5. Кваліфікації, здобуті шляхом неформальної та інформальної освіти, можуть бути підтверджені та визнані у системі формальної освіти у випадках і порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.
Стаття 12. Дошкільна освіта

1. Метою дошкільної освіти є забезпечення цілісного розвитку дитини шляхом її виховання, навчання, розвитку її розумових та творчих здібностей, сприяння гармонійній соціалізації та піклування про її здоров'я, безпеку. Дошкільна освіта здобувається у навчальному закладі, в сім’ї або за участю педагогічних працівників чи фізичних осіб, які здійснюють освітню діяльність, та у інші визначені спеціальним законом способи. Дошкільна освіта передбачає підготовку до наступного рівня освіти – середньої освіти.

2. Провідна роль у дошкільній освіті належить батькам та особам, які їх замінюють, або іншим особам, які займаються доглядом, вихованням і навчанням дитини.

3. Держава створює умови для здобуття дошкільної освіти через формування і розвиток мережі навчальних закладів, заснування і утримання яких покладено на органи місцевого самоврядування, а також шляхом розробки та реалізації програм розвитку дошкільної освіти, підготовки педагогічних працівників та запровадження освітніх програм для батьків.

4. Батьки та особи, які їх замінюють, самостійно обирають способи, якими реалізують право на дошкільну освіту. Вони мають забезпечувати догляд дитини, її розвиток, виховання і навчання.

5. Держава здійснює контроль за доглядом, розвитком, вихованням і навчанням дітей дошкільного віку.

6. Дошкільна освіта у навчальний рік, що передує початку отримання дитиною початкової освіти, є обов’язковою.

Початкова освіта - це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави.

7. Держава гарантує право на отримання дошкільної освіти дітьми віком від 3 років.

8. Держава створює умови для розвитку мережі закладів піклування та освітнього розвитку дітей до досягнення ними віку 3 років.
Стаття 13. Повна загальна середня освіта

1. Повна загальна середня освіта передбачає завершення трьох рівнів освіти:

початкової освіти тривалістю 4 роки;

базової середньої освіти тривалістю 5 років;

повної середньої освіти тривалістю 3 роки.

Держава гарантує усім громадянам право на отримання повної загальної середньої освіти й оплачує її здобуття. Повна загальна середня освіта в Україні є обов’язковою.

2. Повна загальна середня освіта здобувається у навчальних закладах, а також у будь-яких формах, визначених законодавством

3. Результати навчання випускників по завершенню базової та повної загальної середньої освіти повинні обов’язково підтверджуватися державною підсумковою атестацією у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Зо́внішнє незале́жне оці́нювання (ЗНО, раніше також Зовнішнє тестування, ЗТ) - іспити для вступу до ВНЗ в Україні.

4. Повна загальна середня освіта розпочинається у віці 6-7 років. Діти, яким виповнилося 7 років на початок навчального року, мають розпочинати здобуття повної загальної середньої освіти цього навчального року.

5. Метою початкової освіти є різнобічний розвиток і соціалізація дитини відповідно до її вікових особливостей, розвиток її критичного, творчого мислення, навчальних навичок, духовне і моральне виховання особистості.

Початкова освіта передбачає підготовку до наступного рівня освіти – базової середньої освіти.

5. Метою базової середньої освіти є всебічний розвиток та соціалізація дитини. Базова середня освіта передбачає здобуття базових знань, формування ключових і предметних компетентностей з основ наук і культури, розвиток критичного і творчого мислення, навичок осмисленого читання, сприйняття та самостійної інтерпретації текстів, засвоєння етичних норм та громадянських компетентностей, фізичний та естетичний розвиток, особистісне і соціальне самовизначення.

Базова середня освіта передбачає підготовку до наступного рівня освіти –повної середньої освіти.

6. Повна середня освіта передбачає засвоєння особою визначеного суспільними потребами обсягу знань, вдосконалення навичок критичного і системного мислення, підготовку до свідомого життєвого вибору та самореалізації, професійної діяльності та громадянської активності, забезпечення готовності до продовження навчання на наступному рівні освіти.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.

Повна середня освіта передбачає два напрями профілізації: загальноосвітній та професійний.

Загальноосвітній напрям передбачає профільну середню освіту на основі поєднання визначеного Державним стандартом змісту повної загальної середньої освіти та поглибленого предметного навчання з урахуванням здібностей та освітніх потреб учнів та орієнтацію на продовження навчання на наступному рівні освіти.

Професійний напрям передбачає профільну середню освіту на основі поєднання визначеного Державним стандартом змісту повної загальної середньої освіти та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей та потреб учнів й орієнтацію на ринок праці.

7. Здобуття повної загальної середньої освіти можливе шляхом навчання:

за загальноосвітнім напрямом профілізації середньої освіти – в загальноосвітніх навчальних закладах, які спроможні поєднати здобуття повної середньої освіти, зміст якої визначеної державним стандартом, та поглибленої загальноосвітньої підготовки; профільна освіта наукового, мистецького, спортивного спрямування забезпечується також мережею шкіл-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, в яких навчання і перебування є безкоштовним. Заклади позашкільної освіти та міжшкільні навчально-виробничі комбінати можуть залучатися до забезпечення профільної підготовки;

за професійним напрямом профілізації середньої освіти – в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (професійних ліцеях і коледжах, центрах професійної підготовки, технікумах, професійних училищах), які спроможні поєднати здобуття повної середньої освіти, зміст якої визначеної державним стандартом, та професійної підготовки.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.


Стаття 14. Позашкільна освіта

1. Позашкільна освіта забезпечує навчання, виховання, розвиток та соціалізацію дітей і молоді закладами позашкільної освіти, спрямовується на розвиток здібностей і талантів дітей та молоді, здобуття первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для подальшої самореалізації та професійної діяльності. Метою позашкільної освіти є розвиток здібностей і талантів дітей та молоді в сфері освіти, науки, культури, спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для подальшої самореалізації та/або професійної діяльності.

2. Позашкільна освіта є наскрізною, доповнювальною на рівнях дошкільної, повної загальної середньої освіти. Компетентності, набуті за програмами позашкільної освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні освіти.

3. Позашкільна освіта надається позашкільними навчальними закладами різних типів, форм власності та підпорядкування або в інших закладах освіти, організаціях, установах на всіх рівнях освіти. Позашкільна освіта здійснюються загальноосвітніми навчальними закладами, музичними, мистецькими і спортивними школами, сім'єю, громадськими організаціями, клубами, об’єднаннями, іншими юридичними і фізичними особами.

4. Державні (національні) позашкільні навчальні заклади створюються центральними органами виконавчої влади та фінансуються за кошти державного бюджету, інші заклади позашкільної освіти створюються органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних та інших кадрів кадрів.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

5. Державні (національні) позашкільні навчальні заклади крім освітньої діяльності, забезпечують проведення всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми за різними напрямами позашкільної освіти.

6. Для здійснення освітньої діяльності органи влади, місцевого самоврядування та засновники можуть надавати у користування закладам позашкільної освіти спортивні, культурні, оздоровчі та інші об’єкти безкоштовно або на пільгових умовах.

7. Фінансування позашкільної освіти здійснюється за кошти державного і місцевого бюджетів, батьків та осіб, які їх замінюють, або їх законних представників, з інших джерел, не заборонених законодавством.


Стаття 15. Професійна (професійно-технічна) освіта

1. Професійна (професійно-технічна) освіта спрямована на формування і розвиток професійних та загальних знань, умінь і навичок, інших компетентностей, необхідних для трудової діяльності за певною професією (групою професій) чи спеціальністю, що завершується здобуттям певної освітньої та/або професійної кваліфікації.

2. Професійна (професійно-технічна) освіта здобувається на основі повної загальної середньої освіти або базової середньої освіти. Здобуття професійної (професійно-технічної) освіти на основі базової середньої освіти відбувається з одночасним здобуттям повної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту.

3. Професійні (професійно-технічні) навчальні заклади здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців за кошти державного та місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними особами. Навчання особи у професійному (професійно-технічному) навчальному закладі може оплачувати підприємство, установа, організація на підставі тристоронньої угоди про навчання та подальше працевлаштування. Якщо таке навчання відбувається на основі базової середньої освіти, держава фінансує частину витрат, потрібну для здобуття особою повної середньої освіти.

4. Професійна (професійно-технічна) освіта включає:

первинну професійну освіту;

базову професійну освіту;

спеціалізовану професійну освіту.

5. Особа, яка отримала певну кваліфікацію професійної (професійно-технічної) освіти, може продовжити навчання на наступних рівнях освіти, у тому числі за скороченою програмою підготовки, у випадках та в порядку, визначених спеціальними законами.

1   2   3   4   5   6   7



 • Стаття 5. Право на безоплатне здобуття освіти
 • Стаття 6. Забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими освітніми потребами
 • Стаття 7. Державна політика у сфері освіти 1. Держава Україна
 • Стаття 8. Засади освітньої діяльності
 • Стаття 9. Мова освіти
 • Розділ IІ. Структура освіти Стаття 10. Складові структури освіти
 • Стаття 11. Види та форми здобуття освіти
 • Стаття 12. Дошкільна освіта
 • Стаття 13. Повна загальна середня освіта
 • Стаття 14. Позашкільна освіта
 • Стаття 15. Професійна (професійно-технічна) освіта