Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон україни «Про освіту»

Закон україни «Про освіту»
Сторінка7/7
Дата конвертації15.05.2017
Розмір1.01 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7

Стаття 66. Наукове і методичне забезпечення освіти

Наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, Національна академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, академічні, галузеві науково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади післядипломної освіти, інші науково-методичні і методичні установи у взаємодії з відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами, громадськими фаховими організаціями.

Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.

Нан (фр. Nans) - муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду. Населення - 90 осіб (2011).


Стаття 67. Інформаційні ресурси для освіти

 1. Інформаційні ресурси освіти включають:

бібліотеки

електронні бібліотеки, до яких можуть входити книги, журнали, лекції, методичні матеріали в оцифрованому форматі, придатному для автоматизованої обробки текстів, а також відео і аудіо матеріали

заклади культури всіх типів та форм власності

телевізійні і радіоканали та передачі освітнього та культурного призначення.

Власники інформаційних ресурсів для освіти несуть відповідальність за якість інформаційних матеріалів, дотримання законодавства України щодо авторського права, забезпечення доступу до ресурсів.

2. Інформаційні матеріали для освіти, виготовлені за кошти Державного чи місцевих бюджетів і розміщені в державних чи комунальних бібліотеках, в т.ч. електронних, перебувають у вільному доступі.
Стаття 68. Психологічна служба в системі освіти

У системі освіти діє державна психологічна служба. Психологічне забезпечення освітнього процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи. За своїм статусом практичні психологи належать до педагогічних працівників.


Стаття 69. Соціально-педагогічний патронат у системі освіти

Соціально-педагогічний патронат у системі освіти сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють.

Соціа́льне середо́вище (в сучасній соціальній теорії називається «соціальне мільйо», від фр. milieu, [miˈljøː] - середина) - оточуючий зовнішній соціальний світ (соціум) - норми, закони, правила, традиції, які впливають на людину або соціальну групу.

Педагогічний патронат здійснюється соціальними педагогами. За своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних працівників.


Стаття 70. Організація медичного обслуговування у системі освіти

Організація безкоштовного медичного обслуговування в системі освіти забезпечується відповідно до джерел фінансування навчальних закладів кожного рівня освіти, визначених законодавством, здійснюється закладами центрального органу виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, відомчими закладами охорони здоров'я відповідно до законодавства.


Розділ X. Фінансування освіти та економічна діяльність навчальних закладів

Стаття 71. Економіка освіти

1. Фінансування навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, державних підприємств і організацій, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

Еконо́міка осві́ти (або освітня економіка) - це галузь економічної науки яка вивчає економічні питання, пов'язані з освітою, в тому числі попит на освіту, фінансування та забезпечення освіти, та економіку освітніх установ.

Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

2. Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не меншому семи відсотків валового внутрішнього продукту.

3. Навчальні заклади відповідно до законодавства та Статуту можуть надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного виду статутної діяльності.

4. Держава забезпечує фінансування дошкільної, середньої освіти в обсязі не меншому за необхідний для виконання державного стандарту.

5. Фінансування дошкільної та позашкільної освіти здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.

6. Фінансування середньої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету шляхом надання освітньої субвенції місцевим бюджетам.

Порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами визначається формулою, в основі якої лежить кількість учнів із врахуванням таких факторів:

рівень освіти;

категорія території, на якій розташований навчальний заклад;

наявність учнів з особливими освітніми потребами;

особливості навчання учнів з національних меншин;

необхідність підвезення учнів до навчального закладу та з нього;

інших факторів.

7. Фінансування професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету шляхом надання субвенції на підготовку робітничих кадрів та за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Порядок розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів між місцевими бюджетами визначається формулою, в основі якої лежить кількість учнів із врахуванням рівня освіти, професійного профілю, наявності учнів з особливими освітніми потребами та інших факторів.

8. Фінансування вищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету через надання блочного фінансування та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

9. Фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів шляхом передачі цільового обсягу коштів навчальному закладу, який обрала особа з особливими освітніми потребами та її батьки чи особи, що їх замінюють. Порядок фінансування освіти осіб з особливими освітніми потребами на кожному рівні освіти визначається спеціальними законами, а обсяг необхідних коштів для їх підготовки на кожному рівні освіти визначається Кабінетом Міністрів України.

10. Обсяг фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів за кожним рівнем освіти визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти за участю зацікавлених центральних органів виконавчої влади та роботодавців, організацій роботодавців, їх об’єднань, професійних спілок, громадських об’єднань на підставі відповідних стандартів освіти.

11. Основними видами фінансування освіти є:

блочне фінансування - надання комплексного державного фінансування вищому навчальному закладу відповідно до формули, котра включає показники роботи закладу, з урахуванням показників фінансування минулих років. Формула розрахунку затверджується Кабінетом Міністрів України. Підставою для отримання блочного фінансування є договір, що укладається між вищим навчальним закладом та центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад. Форма договору затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти. У договорі закріплюються показники, яких необхідно досягнути вищому навчальному закладу в своїй діяльності;

державне замовлення – фінансування освіти у навчальних закладах за кошти державного та/або місцевих бюджетів;

освітні субвенції – кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з державного місцевим бюджетам для забезпечення виконання делегованих повноважень у сфері фінансування освіти;

кредитне фінансування – передбачає право здобувачів освіти на одержання грошових коштів для оплати навчання на поворотній основі.

Делеговані повноваження - повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад.

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

У сфері освіти можуть надаватись пільгові та/або безвідсоткові кредити для оплати освітніх послуг, порядок надання та погашення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;

грантове фінансування – кошти на реалізацію освітніх проектів навчальними закладами, науково-педагогічними і педагогічними працівниками, здобувачами освіти, що надаються фізичними та/або юридичними особами (в тому числі іноземними), міжнародними організаціями на безоплатній і безповоротній основі, на умовах, передбачених грантодавцями;

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

інші види фінансування, не заборонені законодавством.

12. Особливості фінансування освіти різних рівнів визначаються спеціальними законами. Вибір доступних джерел фінансування і способу фінансування освіти здійснюється особами, що навчаються, їхніми батьками (особами, які їх замінюють), замовниками освітніх послуг .

13. Навчальні заклади будь-якої організаційно-правової форми і форми власності мають рівні права на отримання бюджетного фінансування освіти в порядку, визначеному спеціальними законами.

Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.

14. Державні і комунальні навчальні заклади в межах реалізації права на фінансову автономію мають право отримувати фінансування різних видів та з різних джерел, не заборонених законодавством. Державні і комунальні навчальні заклади мають право самостійно розпоряджаються надходженнями до спеціального фонду цих закладів, які вони мають право розміщувати на рахунках в установах державних банків для здійснення статутної діяльності.

15. Навчальні заклади і замовники освітніх послуг користуються податковими, митними та іншими пільгами згідно з законодавством.


Стаття 72. Державно-приватне партнерство у сфері освіти

1. Правовими засадами державно-приватного партнерства у сфері освіти є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України «Про державно-приватне партнерство», цей Закон, інші закони України, а також міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Державно-приватне партнерство в освіті здійснюється на основі договорів між органами влади та приватними партнерами, які укладаються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2. Державно-приватне партнерство у сфері освіти може передбачати:

спільне фінансування навчальних закладів, а також юридичних і фізичних осіб, що здійснюють освітню діяльність;

утворення та/або спільне фінансування і розвиток баз практичної підготовки;

утворення та/або спільне фінансування і експлуатація інноваційних підприємств (інноваційний центр, технопарк, технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) на базі існуючих навчальних закладів;

Практи́чна підгото́вка - обов’язковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь.

Інноваційний бізнес-інкубатор - спеціалізований бізнес-інкубатор, в якому створенні умови для розроблення і застосування суб’єктами малого та середнього підприємництва інноваційних технологій.

розробку і розвиток сучасних технологій освіти, навчання, професійно-практичної підготовки;

запровадження спільних програм фінансування підготовки фахівців тощо

заходи щодо соцільного захисту та поліпшення житлових умов працівників системи освіти.

3. Фінансування державно-приватного партнерства у сфері освіти може здійснюватися за рахунок:

фінансових ресурсів приватного партнера;

фінансових ресурсів, запозичених в установленому порядку;

коштів державного та місцевих бюджетів;

інших джерел, не заборонених законодавством.
Стаття 73. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти

1. Навчальні заклади державної та комунальної форми власності є неприбутковими установами. Навчальні заклади приватної форми власності можуть набувати статусу неприбуткової установи в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. Кошти закладів і установ освіти, які повністю або частково фінансуються з бюджету, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої їхніми статутними документами, не вважаються прибутком.

3. Додатковими джерелами фінансування навчальних закладів є:

кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;

плата за надання додаткових освітніх послуг;

кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані навчальним закладом на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;

доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

дотації з місцевих бюджетів;

дивіденди від цінних паперів;

добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

іншими джерелами, не забороненими законодавством.

4. Розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється навчальним закладом у грошовій одиниці України - гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Грошова́ одини́ця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.

5. Розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг встановлюється у договорі, що укладається між навчальним закладом та особою, яка навчатиметься, або юридичною особою, що оплачуватиме навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх послуг, і не може змінюватися протягом усього строку навчання. Зміна розміру плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг у закладах вищої освіти регулюється Законом України “Про вищу освіту”.

6. Розмір плати за весь строк навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг публікується на офіційному веб-сайті навчального закладу або його засновника.

7. Бюджетні асигнування на освіту, позабюджетні кошти та кошти, отримані навчальним закладом як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні навчального закладу за умови, якщо вони спрямовуються на статутну діяльність навчального закладу.

8. Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь строк навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх послуг повністю одноразово або частками - помісячно, посеместрово, щорічно.

9. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, закладам і установам освіти та науки, метою діяльності яких не є одержання прибутку, для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком.

Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).

10. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні та галузеві асигнування навчальних закладів та установ, організацій системи освіти не зменшуються.
Стаття 74. Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти

1. Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші активи. Майно навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти належить їм на правах, визначених законодавством.

2. Порядок, умови та форми набуття навчальними закладами прав на землю визначається Земельним кодексом України.

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

Земельний кодекс України (ЗКУ) - основний нормативно-правовий акт земельного законодавства України, ухвалений Верховною Радою України 25 жовтня 2001 року (№ 2768-III).

3.Навчальні заклади самостійно розпоряджаються надходженнями від господарської та іншої передбаченої їхніми статутами діяльності.

4. Основні фонди, оборотні кошти та інше майно державних навчальних закладів, установ, організацій та підприємств системи освіти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених законодавством.

Обіговий капіта́л (current capital) - частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі після кожного кругообігу капіталу.

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

5. Навчальні заклади, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, а також підрозділи, технологічно пов'язані з освітнім процесом, не підлягають приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням, крім випадків, встановлених законом.

6. Майно навчальних закладів державної та комунальної форм власності, яке не використовується в освітньому процесі, може бути вкладом у спільну діяльність або використане відповідно до статті 72 цього Закону.
Розділ XI. Міжнародне співробітництво

Стаття 75. Міжнародне співробітництво у системі освіти

1. Навчальні заклади, наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державного управління освітою мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із навчальними закладами, науковими установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства України.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

2. Навчальні заклади та наукові, науково-виробничі установи системи освіти, органи державної влади та місцевого самоврядування мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, створювати спільні підприємства.

Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономі́чна дія́льність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1)

Спільні підприємства - підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.

3. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти проводить роботу, пов'язану зі встановленням еквівалентності атестатів і дипломів, міжнародним визнанням навчальних курсів, кваліфікацій, вчених звань і наукових ступенів крім випадків, передбачених спеціальними законами.

4. Держава сприяє міжнародному співробітництву навчальних закладів та органів управління освітою, виділяє їм відповідні валютні асигнування, звільняє від оподаткування, сплати мита і митного збору за навчальне, наукове та виробниче обладнання та приладдя, що надходять для них з-за кордону для навчальних і наукових цілей.

5. Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються державними навчальними закладами, науковими, науково-виробничими установами системи освіти для забезпечення їх власної статутної діяльності згідно з законодавством.


Стаття 76. Участь у міжнародних обстеженнях якості освіти

Держава з метою незалежного оцінювання якості освіти забезпечує участь у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти (TIMSS, PISA, TALIS та інших).


Стаття 77. Міжнародна академічна мобільність

Держава створює умови для реалізації права міжнародної двосторонньої академічної мобільності; створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами освіти, науковими установами, організаціями; залучення іноземців на навчання та викладання в навчальних закладах України.

Держава сприяє участі у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну учнів, студентів, аспірантів, докторантів, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників.
Стаття 78. Участь навчальних навчальних закладів у міжнародних програмах

Навчальні заклади здійснюють міжнародне співробітництво, укладають договори про співробітництво, встановлюють прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

Навчальні заклади, педагоги, науковці, учні та студенти беруть участь у різних проектах і програмах міжнародних організацій.
Прикінцеві та перехідні положення


 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

 2. Навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної середньої освіти починається з 1 вересня 2017 року.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, № 34, ст. 451).

4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

5. Рекомендувати засновникам навчальних закладів протягом п’яти років привести тип і статути навчальних закладів у відповідність із цим Законом.

6. Існуючі школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перетворюються або на інтернат для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, або на загальноосвітній навчальний заклад за рішенням Обласних рад, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських рад міст Києва та Севастополя до 31 грудня 2016 р.

7. З 1 січня 2017 р. інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, стають закладами соціального захисту і фінансуються з відповідних статей місцевих та державного бюджетів.

8. До 31 грудня 2016 року заклади професійної (професійно-технічної) освіти, що здійснюють навчання за освітніми програмами, які надають кваліфікації молодшого спеціаліста, продовжують фінансуватися в порядку, що діє на момент прийняття цього Закону.

Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².

9. Заклади дошкільної освіти у населених пунктах, в яких немає власного бюджету і де сільські та селищні ради не мають можливості забезпечувати їхню діяльність, фінансуються з районного бюджету до кінця процесу об’єднання територіальних громад.

10. Частина 6 статті 12 набирає чинності з 1 вересня 2016 року.11. Частини 1, 6 та 7 статті 13 набирає чинності 1 вересня 2018 року.

12. Частина 3 статті 13 набирає чинності 1 вересня 2017 року.13. Стаття 50 цього Закону набуває чинності з 1 січня 2021 р. До цього часу сертифікація педагогічних працівників з подальшим присвоєнням їм кваліфікаційних категорій є добровільною. Доплати, згадані у частині 3 статті 53 цього закону, встановлюються тільки тим педагогічним працівникам, які пройшли сертифікацію. Діяльність педагогічних працівників, до 1 січня 2021 року не бажають проходити сертифікацію, відбувається через чинну процедуру атестаці згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 930 від 06 жовтня 2010 року.

14. Частина 7 статті 71 набирає чинності з 1 січня 2017 року.

15. Внести зміни до Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014, № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами) вилучивши підпункт 9 пункту 5 розділу ХV Прикінцеві та перехідні положення.

16. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - 22, ст. 144 із наступними змінами) частину сьому статті 141 доповнити словами «крім випадків, встановлених законом».

17. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами) абзац перший частини дев’ятої статті 11 доповнити словами «крім випадків, встановлених законом».

Президент України П. ПОРОШЕНКО

1   2   3   4   5   6   7 • Стаття 67. Інформаційні ресурси для освіти
 • Стаття 68. Психологічна служба в системі освіти
 • Стаття 69. Соціально-педагогічний патронат у системі освіти
 • Стаття 70. Організація медичного обслуговування у системі освіти
 • Розділ X . Фінансування освіти та економічна діяльність навчальних закладів Стаття 71. Економіка освіти
 • Стаття 72. Державно-приватне партнерство у сфері освіти
 • Господарський кодекс України
 • Стаття 73. Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти
 • Стаття 74. Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти
 • Земельним кодексом України
 • Основні фонди , оборотні кошти
 • Розділ XI. Міжнародне співробітництво Стаття 7 5 . Міжнародне співробітництво у системі освіти
 • Стаття 76. Участь у міжнародних обстеженнях якості освіти
 • Стаття 77. Міжнародна академічна мобільність
 • Стаття 78. Участь навчальних навчальних закладів у міжнародних програмах
 • Прикінцеві та перехідні положення
 • Президент України П. ПОРОШЕНКО