Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон УкраЇни Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності

Закон УкраЇни Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності
Сторінка1/2
Дата конвертації18.05.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипЗакон
  1   2

ПРОЕКТ

Вноситься


Кабінетом Міністрів України

Ю

“ ” 2015 р.Закон УкраЇни

Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності
_____________________________

Цей Закон визначає правові та економічні засади підтримки та розвитку інноваційної діяльності, національної інноваційної системи та пріоритетних напрямів інноваційної діяльності і їх реалізації.

Інноваці́йна інфраструкту́ра - весь необхідний спектр державних і приватних установ та організацій, які забезпечують розвиток і підтримку всіх стадій інноваційного циклу.
Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) венчурний фонд фінансування інноваційних проектів – венчурний інституту спільного інвестування, інвестиційною декларацією якого передбачено переважне фінансування за рахунок коштів спільного інвестування інноваційних проектів, включених до електронного реєстру інноваційних проектів, та діє у відповідності до вимог Закону УкраїниПро інститути спільного інвестування”;

Венчурний фонд (англ. Venture fund - ризикований фонд) - інвестиційний фонд, що орієнтований на роботу з інноваційними підприємствами та проектами (так званими «стартапами»). Венчурні фонди здійснюють інвестиції в цінні папери або частки підприємств з високим або відносно високим ступенем ризику в очікуванні надзвичайно високого прибутку.
Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

2) інновація – введені в господарську діяльність нові або значно вдосконалені продукція або технологія, нова послуга;

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

3) інноваційна діяльність — діяльність (зокрема наукова, технологічна, організаційна, фінансова та комерційна), направлена на перетворення нововведення в інновацію шляхом реалізації інноваційного проекту та/або проекту розвитку інноваційної інфраструктури;

4) інноваційна інфраструктура – сукупність осіб публічного і приватного права та договірних об’єднань, які надають послуги суб’єктам господарювання, що спрямовані на підтримку та забезпечення їх інноваційної діяльності;

5) інноваційний кластер – об’єднання технологічно взаємопов’язаних суб’єктів господарювання, які взаємодіють між собою на договірних засадах, ведуть діяльність у певному (або суміжних та забезпечуючих) секторі економіки та територій, і в рамках якого створюються умови для стимулювання інноваційної діяльності та здійснюється виробництво інноваційної продукції;

Привáтне пр́аво - це сукупність правових норм різних галузей права (підсистема), предметом регулювання яких є відносини у сфері приватних, індивідуальних інтересів юридично рівних суб'єктів за допомогою переважно диспозитивного методу регулювання.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

6) інноваційна продукція — нововведення, що реалізується суб’єктом інноваційної діяльності;

7) інноваційний проект — комплекс взаємопов’язаних заходів, які направлені на перетворення нововведення в інновацію з отриманням економічного ефекту та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних і достатніх для обґрунтування, організації, управління та реалізації проекту.

Інноваційним проектом також є проект технологічного парку відповідно до Закону України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” та проект наукового парку відповідно до Законів України “Про науковий парк “Київська політехніка” та “Про наукові парки”;

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

8) карта інноваційних проектів — комплекс взаємопов’язаних завдань, заходів та інноваційних проектів, що узгоджені у частині строків реалізації, складу виконавців, ресурсного забезпечення, переліку очікуваних результатів та джерел фінансування і виконання яких забезпечує реалізацію пріоритетного напряму інноваційної діяльності;

9) науково-технічна експертиза інноваційного проекту – перевірка, аналіз та оцінка науково-технічного рівня об'єкта експертизи, цілей та завдань проекту, а також їх відповідність пріоритетним напрямам інноваційної діяльності, очікуваним результатам від його реалізації, та прийняття рішення щодо кваліфікування проекту інноваційним;

10) національна інноваційна система – сукупність законодавчих, структурних і функціональних компонентів, які у своїй взаємодії забезпечують розвиток та підтримку інноваційної діяльності в Україні.

Національна інноваційна система України складається з таких компонентів як нормативно-правова база у сфері інноваційної діяльності, органи влади, що забезпечують підтримку та розвиток інноваційної діяльності в Україні, суб’єкти інноваційної діяльності, інноваційна інфраструктура та інші організації (фінансові установи, професійні спілки і т.п.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Професі́йна спі́лка (профспі́лка) - добровільна неприбуткова громадська організація, галузева спілка, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).
), що забезпечують інноваційну діяльність.

11) нововведення – результат інтелектуальної творчої діяльності, що має ознаки новизни порівняно з існуючими аналогами для певного сегмента ринку, практичної застосовності, здатний принести економічний ефект при створенні на його основі нової або значно вдосконаленої продукції або технології, нової послуги;

12) оцінка ефективності реалізації заходів державної підтримки інноваційної діяльності – оцінювання кількісних та якісних показників фактично існуючого рівня ефективності реалізації заходів державної підтримки інноваційної діяльності станом на певний момент часу, що здійснюється в порядку, визначеному законодавством, на основі порівняльного аналізу запланованих і фактично досягнутих показників ефективності реалізації державної підтримки інноваційної діяльності або діяльності окремих органів влади у зазначеній сфері за напрямами державної політики і видами державної підтримки інноваційної діяльності, визначеними цим Законом і Додатком 1 до цього Закону;

Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.

13) пріоритетні напрями інноваційної діяльності – науково і економічно обґрунтовані напрями провадження інноваційної діяльності, що спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, створення високотехнологічної конкурентоспроможної екологічно чистої продукції, надання високоякісних послуг та збільшення експортного потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних та світових науково-технічних досягнень;

Економічна безпека - це складна багатофакторна категорія, яка дозволяє зберігати стійкість до зовнішніх та внутрішніх загроз, характеризує здатність національної економіки до розширеного самовідтворення для задоволення потреб громадян, суспільства і держави на якомусь визначеному рівні.

14) проект розвитку інноваційної інфраструктури – комплекс взаємопов’язаних заходів, які направлені на створення та підтримку розвитку суб’єктів інноваційної інфраструктури та оформлені у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних і достатніх для обґрунтування, організації, управління та реалізації проекту;

15) ризик інноваційної діяльності – ймовірність не введення інновації, в тому числі недосягнення цілі, завдань інноваційного проекту;

16) суб’єкт інноваційної діяльності – фізичні особи-підприємці, юридичні особи, які сприяють провадженню і (або) провадять в Україні інноваційну діяльність, і (або) залучають матеріальні та нематеріальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти у впровадження інновацій шляхом реалізації в Україні інноваційних проектів та/або проектів розвитку інноваційної інфраструктури;

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
По́зика - передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час. Позичальник повертає позикодавцеві позику - таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;

17) стартап компанія – суб’єкт інноваційної діяльності впродовж двох календарних років з моменту його державної реєстрації як суб’єкта господарювання у порядку, встановленому законодавством;

18) спін-оф компанія – суб’єкт інноваційної діяльності впродовж двох календарних років з моменту його державної реєстрації як суб’єкта господарювання у порядку, встановленому законодавством, засновником (співзасновником) якого є наукова установа або вищий навчальний заклад, або який отримав ліцензію на використання технологій або об’єктів права інтелектуальної власності, розроблених науковою установою або вищим навчальним закладом;

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

19) технологічна платформа – комунікаційний інструмент публічно-приватного партнерства, спрямований на активізацію зусиль із створення нових перспективних технологій, інноваційної продукції або послуг, залучення додаткових ресурсів для проведення наукових досліджень і розробок за участі усіх заінтересованих сторін (бізнесу, науки, держави і громадянського суспільства), сприяння передачі технології та інформації про них через мережі трансферу технологій, а також на вдосконалення нормативно-правової бази у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Перспективні технології - технології, які, як очікується, мають змінити рівень технологічного та соціального розвитку людства. Перспективні технології базуються на досягненнях останніх років та окремих досягненнях минулого століття, які до цих пір залишалися спірними та не отримали розвитку свого потенціалу, такі як 3D-друк, передімплантаційна генетична діагностика і генотерапія, які датуються 1981, 1989 і 1990 роках відповідно.

Стаття 2. Законодавство у сфері інноваційної діяльності

1. Законодавство у сфері інноваційної діяльності базується на Конституції України і складається з цього Закону, Законів України “Про інвестиційну діяльність”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про наукову і науково-технічну експертизу”, “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”, “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій”, “Про наукові парки”, інших нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини у зазначеній сфері.

Конститу́ція Украї́ни - Основний закон держави України. Ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради України 2-го скликання. Конституція України набула чинності з дня її прийняття. На пам'ять про прийняття Конституції в Україні щорічно святкується державне свято - День Конституції України.

2. У разі коли міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України у сфері інноваційної діяльності, застосовуються правила міжнародних договорів.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.
Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 3. Об’єкти державної підтримки інноваційної діяльності

Об’єктами державної підтримки інноваційної діяльності є інноваційні проекти та проекти розвитку інноваційної інфраструктури, що відповідають пріоритетним напрямам інноваційної діяльності.

Розділ II


ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 4. Мета, завдання, засади та принципи державної підтримки інноваційної діяльності

1. Метою державної підтримки інноваційної діяльності є модернізація та підвищення конкурентоздатності національної економіки на основі використання вітчизняного технологічного потенціалу шляхом стимулювання та підтримки пріоритетних напрямів розвитку економіки.

Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.

2. Основними завданнями державної підтримки інноваційної діяльності є:

формування та комплексний розвиток національної інноваційної системи, забезпечення її інтеграції до світової інноваційної системи;

створення сприятливих умов для підвищення продуктивності та конкурентоспроможності суб’єктів господарювання;

збільшення частки інноваційної продукції в обсязі валового внутрішнього продукту;

підвищення інвестиційної привабливості та експортного потенціалу суб’єктів інноваційної діяльності;

Інвестиційна привабливість країни - це сукупність політичних, соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.

розвиток дослідно-експериментальної бази за пріоритетними напрямами розвитку інноваційної діяльності та її інтеграція з виробництвом;

сприяння суб’єктам інноваційної діяльності в комерціалізації технологій;

розвиток венчурного фінансування.

3. Державна підтримка інноваційної діяльності базується на принципах:

системного підходу до інноваційної діяльності, що забезпечує ефективну взаємодію компонентів національної інноваційної системи;

забезпечення суб’єктам інноваційної діяльності рівного доступу до отримання державної підтримки на всіх етапах інноваційної діяльності;

публічності надання державної підтримки інноваційної діяльності шляхом розміщення інформації про заходи з реалізації державної підтримки інноваційної діяльності;

оптимального поєднання форм і видів державної політики з використанням ринкових механізмів розвитку та підтримки інноваційної діяльності;

економічної ефективності та результативності реалізації заходів державної підтримки інноваційної діяльності.

4. Основними засадами державної підтримки інноваційної діяльності є:

забезпечення інноваційного розвитку економіки;

забезпечення взаємодії органів державної влади, освіти, науки, виробництва та фінансової сфери у розвитку національної інноваційної системи;

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

пріоритетність використання ринкових механізмів, зокрема механізмів публічно-приватного партнерства для сприяння інноваційній діяльності;

підтримка малого та середнього підприємництва у науково-виробничій сфері, створення стартап та спін-оф компаній;

сприяння розвитку інноваційної інфраструктури, мереж трансферу технологій;

захист приватних інтересів та заохочення приватних ініціатив.

Стаття 5. Механізми реалізації державної підтримки інноваційної діяльності

1. Державна підтримка інноваційної діяльності реалізується шляхом:

розробки та виконання стратегії інноваційного розвитку держави на строк до 10 років;

визначення і підтримка реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

розроблення, затвердження та виконання державних цільових програм розвитку інноваційної діяльності;

Державна цільова програма - комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.

удосконалення нормативно-правової бази та економічних механізмів для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності, в тому числі механізмів залучення до інноваційної діяльності альтернативних фінансових джерел;

надання державної підтримки для реалізації інноваційних проектів;

формування та забезпечення реалізації сприятливої державної кредитної, цінової, податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;

Митна політика - система принципів та напрямів діяльності держави у сфері забезпечення своїх економічних інтересів та безпеки за допомогою митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання зовнішньої торгівлі.

державного замовлення на інноваційну продукцію;

державної підтримки та сприяння розвитку публічно-приватного партнерства;

надання державної підтримки для розвитку і функціонування національної інноваційної системи.

Розділ IIІ
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДТРИМКУ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Стаття 6. Органи влади, що забезпечують підтримку та розвиток інноваційної діяльності в Україні

1. Підтримку та розвиток інноваційної діяльності забезпечують у межах своїх повноважень Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Стаття 7. Повноваження Верховної Ради України з підтримки та розвитку інноваційної діяльності

1. Верховна Рада України:

1) визначає державну політику з підтримки та розвитку інноваційної діяльності та показники ефективності реалізації заходів державної підтримки інноваційної діяльності органами державної влади та місцевого самоврядування;

2) затверджує стратегію інноваційного розвитку держави на строк до 10 років, в рамках якої визначає загальнодержавні пріоритетні напрями інноваційної діяльності та механізми їх реалізації;

3) здійснює контроль за реалізацією державної підтримки інноваційної діяльності, дотриманням і забезпеченням органами державної влади та місцевого самоврядування державної підтримки інноваційної діяльності;

Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України з підтримки та розвитку інноваційної діяльності в Україні

1.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Кабінет Міністрів України:

здійснює

  1   2  • Закону України
  • Кабінету Міністрів України