Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон України «Про рекламу». Завдання на самостійне опрацювання І підготовку до практичних занять: Опрацювати законодавчі норми використання реклами у змі

Скачати 78.63 Kb.

Закон України «Про рекламу». Завдання на самостійне опрацювання І підготовку до практичних занять: Опрацювати законодавчі норми використання реклами у змі
Скачати 78.63 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір78.63 Kb.
ТипЗакон
Проф. М.Г.Житарюк «Реклама і звʼязки з громадськістю» ТЕМАТИКА І ЗМІСТ ЗАНЯТЬ Змістовий модуль № 1 Реклама у ЗМІ Тема 1 Вступ до курсу. Поняття, сутність, завдання, види і засоби реклами. законодавча база Огляд літератури до курсу. Поняття реклами. Сутність і значення реклами. Різновиди реклами Завдання реклами. Засоби реклами. Закон України «Про рекламу».
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Завдання на самостійне опрацювання і підготовку до практичних занять: Опрацювати законодавчі норми використання реклами у ЗМІ (Закон України «Про рекламу»). Вивчити дефініції і поняття, подані в матеріалах до теми 1. Ознайомитись із додатковими джерелами і матеріалами до теми 1 (книги, інтернет-видання). Питання на самоконтроль: Які види відповідальності і шкоди є наслідком використання і споживання неналежної, прихованої та неетичної реклами Які особливості видів і засобів реклами Тема 2 Рекламодавець, рекламне агентство, рекламна кампанія. Етапи ефективності рекламних комунікацій Рекламодавець і продукт. Брендинг. Бриф. Рекламне агентство та його функції. Рекламні кампанії. Етапи ефективності рекламних комунікацій Завдання на самостійне опрацювання і підготовку до практичних занять: Визначте учасників рекламного процесу з огляду на сучасні особливості і перспективи розвитку українського рекламного ринку; Назвіть, чим відрізняється реклама за формами і видами; Підберіть приклади реалізації відомих моделей проведення рекламних кампаній; Наведіть приклади розрахунку відсотка споживачів, які принесуть вигоду компанії (коефіцієнти контактування споживачів із рекламою: а) 0,95; б) 0,67; в) 0,28), і визначте ступінь ефективності. Питання на самоконтроль: Яка різниця між брифом і брендингом Як можна проілюструвати переваги і вади власної рекламної служби Яка реалізація рекламної кампанії на прикладі соціальної реклами (боротьба зі шкідливими звичками, профілактика СНІД, туберкульозу тощо) Тема 3 Рекламний маркетинг, медіапланування, Ефекти комунікації і рекламні стратегії Форми і послідовність маркетингу.
Соціа́льна рекла́ма - інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання матеріального прибутку.
Шкідливі звички - ряд звичок, що є шкідливими для організму людини. Вони перешкоджають людині розвиватися як розумово, так і фізично. Серед цих звичок виділяють декілька найбільш шкідливих - це наркоманія, алкоголізм, токсикоманія та тютюнопаління.
Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
Моделі рекламного впливу. Медіапланування. Матриця Россітера-Персі. Ефекти комунікації. Рекламні стратегії. Завдання на самостійне опрацювання і підготовку до практичних занять: Осмислити особливості проведення рекламного маркетингу. Вивчити моделі рекламного впливу: комунікаційні та інформаційні. Значення медіапланування в досягненні рекламного впливу. Вибір цільової аудиторії у ході рекламної кампанії.
Цільова́ аудито́рія - група людей, на яких розраховано певний товар, продукт, художній твір, послугу тощо. Цільова аудиторія може визначатися як до пропозиції товару чи ідеї, так постфактум за вивченням поточної ситуації.
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.
Питання на самоконтроль: Чому одні рекламні повідомлення досягають мети, а інші – ні Зверніть увагу на новину. Чому для рекламодавця вкрай важливі комунікативні стратегії Яке значення матриці Россітера-Персі з погляду реалізації комунікативних ефектів Тема 4 медіа як рекламоносії Особливості медіазасобів-рекламоносіїв. Технічні характеристики медіазасобів і способи вимірювання аудиторії ЗМІ. Ефективність розміщення реклами. Позиціонування в рекламі. Явище зносу й оцінка ефективності реклами. Завдання на самостійне опрацювання і підготовку до практичних занять: Підготуйте зразки рекламних повідомлень до різних видів реклами. Виокремте структурно-морфологічні особливості реклами у пресі, на радіо, телебаченні та в інтернеті. Складіть план проведення рекламної кампанії без обмеження засобів і носіїв реклами. Складіть план проведення рекламної кампанії, виходячи з можливостей друкованих або електронних ЗМІ (на вибір). Опрацювати додаток до теми 4. Законспектувати основні положення додатку до теми 4. Після поділу на міні-групи (по 4-5 осіб) і розподілу ролей (за видами медіазасобів-рекламоносіїв) підібрати приклади для практичної оцінки ефективності реклами (рекламної кампанії) на практичному занятті з подальшим письмовим оформленням. Питання на самоконтроль: Які переваги і вади основних медіазасобів Чи доцільно ототожнювати технічні характеристики медіазасобів у рекламній справі і журналістиці Чому для рекламістів важливі моделі Россітера і Персі Навіщо здійснюють оцінку ефективності реклами Як можна доповнити або спростити запропоновані в додатку до теми 4 етапи оцінки ефективності реклами Тема 5 творча ідея, композиція, дизайн реклами. підготовка рекламного тексту. Маркетингові комунікації. стимулювання збуту Пошук творчої ідеї. Принципи і прийоми побудови композиції реклами. Дизайн реклами. Кольористика, уявний комунікатор, фірмовий стиль. Написання рекламного тексту. Маркетингові комунікації. Стимулювання збуту.
Стимулювання збуту - різні види маркетингової діяльності, що на визначений час збільшують вихідну цінність товару чи послуги та прямо стимулюють купівельну активність споживачів, роботу дистриб'юторів і торгового персоналу.
Завдання на самостійне опрацювання і підготовку до практичних занять: Підберіть приклади вдалого і невдалого дизайну у медіарекламі, в т.ч. і на матеріалі інтернету. Наведіть приклади невдалого кольоророзподілу в рекламі. Наведіть приклади маніпуляції образом уявного комунікатора. Назвіть елементи фірмового стилю і зробіть аналіз фірмових стилів на основі самостійно підібраних взірців. Підготуйтесь до написання успішного рекламного повідомлення. Застосуйте принципи і прийоми побудови рекламної композиції, знання з дизайну, кольористики, особливостей уявного комунікатора, психологічних типів особистостей. Питання на самоконтроль: Яке значення креативу в пошуку творчої ідеї в рекламі Чому рекламісти надають великого значення дизайну реклами Чи є потреба приділяти велику увагу кольоростиці. обґрунтуйте відповідь. Які аргументи на користь спеціальної підготовки уявного комунікатора Яка законодавча основа використання сугестивних технологій в рекламній діяльності Чому важливо враховувати психологічні типи особистостей під час написання рекламного тексту Як можна поєднати і розділити рекламу, пабліситі та зв’язки з громадськістю Змістовий модуль № 2 Зв’язки з громадськістю Тема 6 Поняття, сутність, завдання паблік рілейшнз і законодавча база Терміни й визначення паблік рілейшнз. Генеза PR. Світ PR. Правила ефективності спілкування. Різниця PR та реклами, PR і пропаганди. Етичні кодекси міжнародної асоціації фахівців PR.. Завдання на самостійне опрацювання і підготовку до практичних занять: Вивчити визначення ПР. Вивчити напрями діяльності ПР. Ознайомитись з етичними кодексами PR, поданими в Додатку до теми 5. Питання на самоконтроль: Що спільне і відмінне у PR, реклами і пропаганди Яке призначення етичних кодексів міжнародної асоціації фахівців PR Чим корисна галузь діяльності «зв’язки з громадськістю» Тема 7 Різновиди і форми зв’язків з громадськістю. Правові аспекти зв’язків з громадськістю у взаєминах із засобами масової інформації Організація діяльності PR. Форми діяльності PR. Зовнішні PR. Консультаційні агентства. Обов’язки працівників PR. Внутрішні PR. Зв’язки з громадськістю у кризових ситуаціях. Консультанти в галузі PR. Відділ зв’язків з громадськістю. Прес-центри. Завдання на самостійне опрацювання і підготовку до практичних занять: Зробіть невеликий перелік (до десяти позицій) внутрішніх PR. Зробіть невеликий перелік (до десяти позицій) зовнішніх PR. Складіть план PR в екстремальних ситуаціях, виходячи з обраної ролі (стихійне лихо, техногенна катастрофа, аварія на транспорті).
Техногенна катастрофа (англ. Industrial disaster) - катастрофа з тяжкими наслідками для навколишнього середовища і людини, викликана частковим або повним виходом з ладу або руйнуванням технічних засобів.
Змоделюйте структуру відділу PR в уявній або реальній організації. Питання на самоконтроль: Чому у практиці PR не можна обійтися тільки зовнішнішніми або тільки внутрішніми центрами зв’язків із громадськістю Які особливості планування екстремальних PR Які завдання відділу PR в уявній або реальній організації (на вибір) мають пріоритетне, а які – другорядне значення Чому саме Тема 8 традиційні форми інформаційної роботи ПаБЛІК рілейшнз Надання новин та інформації. Прес-релізи. Правила підготовки прес-релізів. Робота з журналістами. Прес-конференції. Брифінги. Прийоми. Організація відвідування об’єктів. Присутність журналістів на заходах. Оцінка діяльності мас-медіа Завдання на самостійне опрацювання і підготовку до практичних занять: Розробіть технологію підготовки та проведення прес-конференції для журналістів; Підготуйтесь до написання подієвого прес-релізу; Підготуйтесь до написання анонсного прес-релізу; Складіть план прийому або організації відвідування об’єкту. Здійсніть моніторинг ЗМІ з приводу організованого прийому або відвідування об’єкту; Підготуватись до практичного заняття «прес-конференція». Питання на самоконтроль: Як правильно визначити ефективність роботи відділу ПР Що важливо врахувати для успішного проведення рольових ігор «брифінг», «прес-конференція» Тема 9 Технічні засоби і канали реалізації потреб паблік рілейшнз Технічні можливості PR. Радіо. Телебачення. Преса. Друковане слово. Друкована продукція. Основи видавничої справи і книгодрукування. Внутрішні видання: багатотиражні газети або корпоративні видання. Робота з друкарнею. Затвердження кошторису. Відеоконференції. Можливості електронних засобів та інтернету. Фотографія в PR. Зйомки під час заходів. Фоторепортаж. Фотоілюстрація. Організація виставки. Інтернет-можливості (створення веб-сторінки, електронні розсилки, соціальні мережі).
Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.
Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.
Завдання на самостійне опрацювання і підготовку до практичних занять: Назвати традиційні і новаторські технічні можливості PR. Розробити технологію підготовки та проведення виставки. Скласти макет експозиції. Скласти короткі кошториси на газету і книжку або брошуру – з готових плівок і без верстки. Скласти план реалізації потреб організації (установи). Створити веб-сторінку організації. Питання на самоконтроль: Чому фахівці у зв’язках з громадськістю намагаються якнайчастіше використовувати електронні ЗМІ Наскільки ефективно використовують центри PR можливості інтернету й цифрові технології центри PR Обґрунтуйте протилежні відповіді з допомогою прикладів. Чи варто відмовлятись від традиційних каналів реалізації потреб PR – друку, фото, виставок


Скачати 78.63 Kb.

  • Закон України
  • Стимулювання збуту