Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон україни про розміщення малих архітектурних форм (мафів) для здійснення підприємницької діяльності розділ І загальні положення

Скачати 113.4 Kb.

Закон україни про розміщення малих архітектурних форм (мафів) для здійснення підприємницької діяльності розділ І загальні положення
Скачати 113.4 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір113.4 Kb.
ТипЗакон
Проект

вноситься народними депутатами УкраїниАнтонищак А.Ф. (посвідчення № 103)

Горват Р.І. (посвідчення № 272)

Гудзенко В.І. (посвідчення № 296)ЗАКОН УКРАЇНИ
Про розміщення малих архітектурних форм (МАФів) для

здійснення підприємницької діяльності

РОЗДІЛ І


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

Мала архітектурна форма (МАФ), мала архітектура - об'єкти обладнання та благоустрою території, які задовольняють утилітарні та естетичні потреби людини.

Даний Закон визначає порядок розміщення малих архітектурних форм (МАФів) для здійснення підприємницької діяльності, їх адаптації до містобудівної ситуації населеного пункту, передачу в сервітутне користування земельної ділянки для розміщення визначених вище об'єктів містобудування, порядок їх демонтажу та припинення їх діяльності.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).

Населений пункт Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

2. Основі терміни, що вживаються в Законі:  • Мала архітектурна форма (МАФ) для здійснення підприємницької діяльності – тимчасова, як правило, одноповерхова споруда, площею не менше 30 м2, що виготовляється з полегшених конструктивних матеріалів без влаштування фундаменту та стаціонарного підключення до інженерних мереж

  • функціональне призначення – для здійснення торговельної, побутової культурно-соціальної діяльності.

  • перспективна схема розміщення МАФів – визначена на паперовому та електронному носіях схема розташування малих архітектурних форм (МАФів) для здійснення торгової діяльності на території населеного пункту або його частині.

  • Паспорт встановлення МАФів – виконана на топогеодизичній основі (1:500) схема розміщення МАФів із прив’язкою до існуючої містобудівної ситуації.

3. Малі архітектурні форми (МАФи) для здійснення підприємницької діяльності є тимчасовими спорудами та не є об'єктами нерухомого майна.

4. Всі документи, що подаються до органів уповноважених приймати рішення про встановлення МАФів виготовляються спеціалізованими організаціями, що мають для цього правові підстави.

5. Розміщення МАФів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та інших нормативних актів, прийнятих в межах органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

2. Основні вимоги до малих архітектурних форм (МАФ) для здійснення підприємницької діяльності.

2.1. Встановлення МАФів здійснюється на підставі договору сервітутного користування земельної ділянки, відповідно до паспорту встановлення (МАФу) та перспективної схеми розміщення МАФів.

2.2. Перспективна схема розміщення МАФів виготовлена на замовлення структурного підрозділу органу виконавчої влади населеного пункту уповноваженого на регулювання питань, що здійснюють архітектурну діяльність.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

2.3. Перспективна схема розміщення МАФів виготовляється на підставі заяв фізичних осіб та клопотань юридичних осіб, представників виконавчої влади, матеріалів, пропозицій депутатів, інших пропозицій.

2.4. Перспективна схема розміщення МАФів підлягає затвердженню рішенням органу місцевого самоврядування населеного пункту, для якого вона розроблялась.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

2.5. Внесення змін до перспективної схеми здійснюється розміщення МаФів на підставі пропозицій, та за поданням органу архітектури, рішенням органу місцевого самоврядування.

2.6. Перспективна схема розміщення МАФів повинна відповідати містобудівній ситуації населеного пункту, що визначена генеральним планом, або частині населеного пункту, визначеної детальним планом території.

2.7. При розробці та затвердженні перспективної схеми розміщення МаФів, враховується вимоги щодо заборони їх розміщення безпосередньо біля фасадів будівель адміністративного, культурного призначення, державних установ та навчальних закладів, біля пам’ятників, скульптур, елементів оздоблення будинків, будівель, де розміщені структури МВД, СБУ, прокуратури, судів.

Генеральний план Генера́льний план - вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

2.8. При розробці перспективної схеми розміщення МаФів слід врахувати необхідність визначення типових проектів малих архітектурних форм, що будуть встановлені в населеному пункті або його частині.

2.9. При розміщенні МАФів не допускається знищення або пошкодження зелених насаджень, трав'яної рослинності, руйнування елементів благоустрою.

2.10. При підключені МАФів за тимчасовою схемою до інженерних мереж необхідно врахувати діючі вимоги та правила технічної експлуатації відповідних мереж, гарантувати безпеку їх експлуатації.

2.11. При розміщенні МАФів в межах «червоних ліній» місцевих доріг та вулиць необхідно враховувати вимоги безпеки здійснення руху транспортних засобів по зазначених магістралях.

Зеле́ні наса́дження - це сукупність деревних, чагарникових і трав'янистих рослин на визначеній території. До них належать дерева, кущі, газони, квітники в парках, скверах, лісових масивах, вздовж вулиць і доріг, а також на земельних ділянках приватних будинків, підприємств, навчальних і лікувальних закладів, військових частин.

Транспорт Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

2.12. При розміщенні МАФів в межах історичного ареалу необхідно враховувати вимоги щодо збереження історичного середовища, які визначені законом, що регулює ці відносини.

2.13. При розміщенні МАФів в межах приватних землеволодінь, необхідно отримати згоду власників земельної ділянки, а при розміщенні на землях що передані в оренду юридичним та фізичним особам, згоду на використання частини земельної ділянки для встановлення МАФів.

2.14. При розміщенні МАФів необхідно враховувати вимоги щодо проведення благоустрою прилеглої території, озеленення, влаштування освітлення та дотримання належного санітарного стану.

2.15. У місці, яке доступне для огляду, повинна бути розміщена інформація про власника МАФу, вид підприємницької діяльності, що в ньому здійснюється, копії патентів та ліцензій (за наявності) інших дозвільних документів, що регламентують діяльність малої архітектурних форми.

2.16. У випадку, коли МАФ розміщується в межах охоронних зон інженерних мереж власники зобов’язані надати користувач цих інженерних мереж, гарантійного листа про безумовне перенесення МАФу в інші місця для проведення невідкладних аварійних або ремонтних робіт. У випадку проведення планових ремонтних робіт інженерних, мереж, користувач за 1 місяць до початку проведення робіт повідомляє письмово власника МАФу про необхідність проведення ремонтних робіт, з вимогою про можливе переміщення МАФу. У випадку, коли після завершення ремонтних робіт інженерних мереж неможливо встановити МАФ на попереднє місце, протягом 30-ти днів з його звернення в органи місцевого самоврядування чи орган виконавчої влади, йому зобов'язані визначити інше місце для встановлення МАФу.

2.17. У випадку, коли необхідно провести капітальний чи поточний ремонт вулиць, доріг, будинків і споруд, виконавчий орган місцевого самоврядування, відповідальний за виконання цих робіт.

Ремонт - процес зміни, відновлення, покращення будь-чого, доведення об'єкта до початкових характеристик (не слід плутати з реставрацією).

за 1 місяць до початку робіт письмово повідомляє власник МАФу про проведення таких робіт, після цього МАФ підлягає перенесенню у нове місце без припинення рішення про його розміщення. По завершенні робіт МАФ повертається на попереднє місце.

2.18. При зміні законодавства щодо порядку розташування МАФів, містобудівної ситуації населеного пункту, місцевих правил забудови, . державних будівельних норм, можливе перенесення МАФу на нове місце, визначене перспективною схемою розміщення МАФів.

Держа́вні будіве́льні но́рми (ДБН; рос. СНиП) - нормативно-правові акти, затверджені центральним органом виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.

2.19. Контроль за встановлення МАФів покладається на органи місцевого самоврядування населених пунктів, де вони розміщені.

3. Порядок отримання документів, необхідних для встановлення малих архітектурних форм (МАФів) для здійснення підприємницької діяльності.

3.1. Орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про затвердження перспективної схеми розміщення МАФів у 10-ти денний термін зобов'язаний проінформувати мешканців населеного пункту, в якому передбачено дію перспективної схеми про прийняття такого рішення, вказавши основні характеристики місць розташування МАФів, а саме адресу, площу ділянки, обмеження та обтяження щодо встановлення МАФу.

3.2. Рішення про затвердження перспективної схеми розміщення МАФів є підставою для звернень юридичних та фізичних осіб про надання їм в сервітутне (обмежене) користування земельних ділянок для встановлення МАФів

3.3.Підставою для прийняття рішення органом місцевого самоврядування про встановлення МАФу та надання в сервітутне (обмежене) користування земельної ділянки є заява та документи що подаються заявником, та які містять перелік відомостей щодо:

- архітектурної частини тимчасової малої архітектурної форми (МАФу)

- технічну документацію усунення із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на яку поширюється право сервітуту для встановлення МАФу, для здійснення підприємницької діяльності.

Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).

3.3.1. Архітектурна частина малої архітектурної форми (МАФу) включає в себе наступні документи:

- проект тимчасової малої архітектурної форми в паперовому вигляді, яку розробляє архітектор, що має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

- ескізи фасадів у кольорі, виконані в масштабі 1:50;

- схеми благоустрою прилеглої території

- завірену у встановленому порядку копію правовстановлюючих документів юридичної особи або копію паспорта та ідентифікаційного коду фізичної особи.

Правовстан́овлюючий докум́ент - документ, який підтверджує права́ суб'єкта пра́ва власності на майно та складений у порядку, передбаченому законодавством.

3.3.2. Проект малої архітектурної форми (МАФу) виготовляється в 2-х примірниках.

3.3.3. Проект малої архітектурної форми (МАФу) погоджується органом архітектури в 10-ти денний термін з часу його отримання.

3.3.4. Відмова у погодженні проекту малої архітектурної форми (МАФу) органом архітектури може бути лише у випадку подання заявником неповного пакету документів або невідповідності поданого проекту існуючій архітектурно-містобудівній ситуації, місцевості, де заплановано встановлення цього об'єкту містобудування.

3.3.5. Один екземпляр погодженого проекту залишається в органі архітектури, а інший видається на руки заявнику.

3.4. Технічна документація зі землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на яку поширюється право сервітутного користування включає в себе наступні документи:

- пояснювальну записку;

- технічне завдання на складання документації, що підтверджують право на земельну ділянку затверджену замовником;

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

Техні́чне завдання́ (ТЗ) (англ. scope statements та англ. statement of work; SOW) - документ, що встановлює основне призначення, показники якості, техніко- економічні та спеціальні вимоги до виробу, обсягу, стадії розроблення та складу конструкторської документації.

- копії заяви фізичної особи або клопотання юридичної особи на розробку технічної документації;

- кадастровий план земельної ділянки із зазначенням меж земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту де встановили малу архітектурну форму (МАФ);

- перелік обмежень прав на земельну ділянку;

- копію паспорта фізичної особи або правовстановлюючий документ юридичної особи;

3.6. На підставі заяви та поданого пакету документів орган місцевого самоврядування розглядається питання про надання в сервітутне користування земельної ділянки для встановлення малої архітектурної форми для ведення підприємницької діяльності.

3.7. Після прийняття позитивного рішення органу місцевого самоврядування про надання в сервітутне користування земельної ділянки укладається договір сервітутного користування земельної ділянки, що підлягає державній реєстрації.

3.8. Право земельного сервітуту виникає після земельної реєстрації в порядку, встановленому для державної реєстрації прав на земельну ділянку, відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

3.9. Термін дії такого договору сервітутного користування встановлюється органами місцевого самоврядування, проте він не може бути менший ніж 1 (один) рік та не більше 5 (п'яти) років.

3.10. Плата за користування земельної ділянки наданої для сервітутного користування встановлюється у відповідності до витягу з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту, але не більше 5 % від нормової грошової оцінки земель населеного пункту де передбачено спорудження малої архітектурної форми..

4. Порядок припинення права користування земельною ділянкою, наданої в сервітутне користування та демонтажу малої архітектурної форми для ведення підприємницької діяльності.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

4.1. Демонтажу підлягають малі архітектурні форми встановлені фізичними або юридичними особами, якщо закінчився термін сервітутного користування земельною ділянкою, або якщо цей термін не продовжено.

4.2. Самовільно встановлені малі архітектурні форми, яким не надавалось земельна рішення в сервітутне користування для їх встановлення.

4.3. Зовнішній вигляд яких не відповідає затвердженому проекту малої архітектурної форми.

4.4. При встановленні малої архітектурної форми, яка функціонує з порушенням вимог встановлених даним законом, органи місцевого самоврядування протягом 10 днів з моменту встановлення такого факту приймає рішення про демонтаж такої малої архітектурної форми та здійснює її фізичний демонтаж.

При цьому складається відвідний акт, другий екземпляр якого надається власнику малої архітектурної форми.

У випадку відмови в отриманні акту, власником малої архітектурної форми, що підлягає демонтажу, другий екземпляр його надсилається власнику рекомендованим поштовим повідомленням.
РОЗДІЛ II
ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону, усі інші мають бути приведені у відповідність до цього Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №36 ст.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

282):

Статтю 25 доповнити пунктом «к)», який викласти такій редакції:

«к) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на яку поширюється право земельного сервітуту для встановлення малих архітектурних форм для ведення підприємницької діяльності»;

Доповнити статтею 55-2, яку викласти у такій редакції:

«Стаття 55-2. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на яку поширюється право земельного сервітуту для встановлення малих архітектурних форм для ведення підприємницької діяльності;

Встановлення меж земельної ділянки на яку поширюється право земельного сервітуту для встановлення малих архітектурних форм для ведення підприємницької діяльності, приводиться відповідно до топографо-геодезичних і картографічних матеріалів що включає в себе:

а) пояснювальну записку;

б) технічне завдання на складання документації затверджене замовником;

в) копії заяви фізичної особи або клопотання юридичних осіб виготовлення документації.

г) кадастровий план земельної ділянки із зазначенням меж земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту для встановлення малих архітектурних форм для ведення підприємницької діяльності;

д) матеріали польових геодезичних робіт.

е) копія паспорта фізичної особи або копії правовстановлюючих документів юридичної особи;

є) перелік обмежень прав на земельну ділянку.»;
2) У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності»

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2011, №34 ст. 343)Статтю 28 — виключити.
Голова Верховної Ради

України


Скачати 113.4 Kb.

  • ЗАКОН У КРАЇНИ Про розміщення малих архітектурних форм
  • РОЗДІЛ II ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Голова Верховної Ради України