Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон україни «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запобігання розмиванню бази оподаткування та перенесенню прибутку в офшорні зони»

Скачати 110.86 Kb.

Закон україни «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запобігання розмиванню бази оподаткування та перенесенню прибутку в офшорні зони»
Скачати 110.86 Kb.
Дата конвертації24.05.2017
Розмір110.86 Kb.
ТипЗакон
Проект вноситься

народними депутатами України


Долженковим О.В.
Воропаєвим Ю.М.
Королевською Н.Ю.
ЗАКОН УКРАЇНИ


«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запобігання розмиванню бази оподаткування та перенесенню прибутку в офшорні зони»

Верховна Рада України постановляє:


І.
Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.
Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) наступні зміни:

1) Доповнити статтю 13 пунктом 13.6 наступного змісту:

«13.6. Сума податку, обчислена з прибутку контрольованої іноземної компанії згідно цього Кодексу за відповідний звітний податковий період, зменшується на суму податку, який був сплачений контрольованою іноземною компанією із зазначеного прибутку за вказаний звітній податковий період, що документально підтверджується уповноваженим податковим органом згідно із законодавством країни місцезнаходження (реєстрації) зазначеної контрольованої іноземної компанії.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
»
2) В статті 79:
В пункті 79.1 перше речення викласти в наступній редакції:

«79.1. У випадку, якщо у платника податку відсутня можливість надати приміщення для проведення виїзної документальної перевірки, або у випадку необхідності перевірки керівником контролюючого органу приймається рішення про проведення невиїзної документальної перевірки.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
»


Викласти пункт 79.4 в наступній редакції:

«79.4. Під час проведення документальної невиїзної перевірки контролюючих осіб-платників податків щодо повноти сплати, декларування прибутку контрольованої ними іноземної компанії контролюючі органи можуть звертатись за необхідною інформацією до компетентних органів іноземних країн місцезнаходження (реєстрації) контрольованих іноземних компаній на підставі відповідних міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Верховна Рада України Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
»


Пункт 79.5 виключити;
3) Доповнити статтю 123 пунктом 123.3 наступного змісту:

«123.3. У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання контролюючій особі - платнику податків внаслідок не включення в базу/об’єкт оподаткування сум прибутку контрольованої іноземної компанії або заниження вказаних сум прибутку контрольованої іноземної компанії, розрахованого відповідно до Розділу ІІІ-І цього Кодексу, -

тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов'язання,
При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов'язання з цього податку, -

тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання. »


4) Доповнити Податковий кодекс України статтею 125 наступного змісту:

«Стаття 125. Ненадання або несвоєчасне надання контролюючою особою-платником податків довідки про контрольовані іноземні компанії, фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, а також надання завідомо недостовірних відомостей у зазначених документах.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.


125.1. Ненадання або несвоєчасне надання контролюючою особою-платником податків довідки про контрольовані іноземні компанії, фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, а також надання завідомо недостовірних відомостей у зазначених документах, -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 000 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання щодо кожної окремої контрольованої іноземної компанії. »


5) Доповнити пункт 140.5 статті 140 підпунктом 140.5.10 наступного змісту:

«140.5.10. на суму прибутку контролюючої особи - платника податку у вигляді прибутку контрольованої нею іноземної компанії, розрахованого відповідно до Розділу ІІІ-І цього Кодексу.»

6) Доповнити розділом ІІІ-І наступного змісту:

«Розділ ІІІ-І «Особливості оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії»


Стаття 143. Контрольовані іноземні компанії та контролюючі особи.

143.1. Для цілей цього Кодексу під контрольованою іноземною компанією розуміється юридична особа-нерезидент або іноземна структура без створення юридичної особи, зареєстрована в іноземній країні (території), що надає пільговий режим оподаткування (офшорні зони), контролюючою особою якої є резидент України.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

143.2. Для цілей цього Кодексу під контролюючою особою розуміються резиденти України - юридичні або фізичні особи, які безпосередньо та/або опосередковано володіють корпоративними правами контрольованої іноземної компанії у розмірі 50 і більше відсотків;

Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
або доля такої участі в контрольованій іноземній компанії перевищує 10 відсотків, якщо доля участі всіх резидентів України в даній контрольованій іноземній компанії складає 50 і більше відсотків.

При цьому при визначенні долі участі резидента - фізичної особи в контрольованій іноземній компанії для цілей цього Розділу враховується як безпосередня його участь, так і опосередкована участь через його подружжя та/або неповнолітніх дітей.

Повноліття - вік, по досягненню якого людина набуває повної відповідальності за свої дії та вчинки згідно з Конституцією та законодавством. При цьому людина набуває також додаткових прав та зобов'язань.


Стаття 144. Іноземні країни (території), що надають пільговий режим оподаткування (офшорні зони).

144.1. До іноземної країни, що надає пільговий режим оподаткування (офшорні зони), відносяться іноземні країни або їх території, які відповідають одній з умов:

держави (території), у яких загальна ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) менше 10 %;

держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією або угоди про уникнення подвійного оподаткування.

144.2. Перелік іноземних країн (територій), що надають пільговий режим оподаткування (офшорні зони), затверджується постановою Кабінету Міністрів України та підлягає офіційному оприлюдненню.

Податкова ставка - законодавчо визначена величина податкових нарахувань на одиницю виміру бази оподаткування.
Подвійне оподаткування - оподаткування одного об'єкта податку окремого платника податків одним і тим же (аналогічним) податком за один і той же проміжок часу або оподаткування у різних осіб однієї і тієї ж податкової бази зіставними податками.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Стаття 145. Повідомлення про контрольовані іноземні компанії. Визнання платників податків контролюючими особами.

145.1. Платники податків зобов’язані щорічно, до 1 березня року, що настає за звітним податковим роком, надати відповідним контролюючим органам за своєю податковою адресою довідки в довільній письмовій формі про контрольовані іноземні компанії, в яких вони є контролюючими особами, відповідно до цього Кодексу.

145.2. В довідці зазначаються дані щодо найменування контрольованої іноземної компанії, її адреса, організаційно-правова форма, номери податкової реєстрації (у випадку наявності), номери державної реєстрації, розмір корпоративних прав (доля участі) платника податку в контрольованій іноземній компанії та у випадку необхідності інші обов’язкові реквізити відповідно до країни місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії для ідентифікації контрольованої іноземної компанії.

Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.
Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.

Окрім даних, зазначених в абзаці першому цього пункту, платник податків зобов’язаний надати наступну інформацію:

1) фінансову звітність контрольованої іноземної компанії за відповідний календарний рік;

2) розмір корпоративних прав (доля участі) платника податку в контрольованій іноземній компанії;

3) інформація щодо того, чи є платник податків - засновник (учасником) іноземної структури без створення юридичної особи контролюючою особою;

4) наявність підстав щодо звільнення прибутку контрольованої іноземної компанії від оподаткування відповідно до вимог цього Кодексу.

Інформація, передбачена підпунктами 1-3 цього пункту повинна бути надана у вигляді копій документів з додатковим перекладом на державну мову.

145.3. У випадку наявності інформації, зокрема отриманої з боку компетентних органів іноземної держави, про те, що платник податків, який не подавав згідно даної статті відповідної довідки про контрольовані іноземні компанії, є контролюючою особою, контролюючий орган направляє платнику податків відповідну вимогу щодо необхідності надання вказаної довідки. У випадку, якщо протягом 30 календарних днів з моменту направлення вказаної вимоги за податковою адресою платника податків до контролюючого органу не надійде довідки, останній має право прийняти рішення про визнання вказаного платника податків контролюючою особою та провести документальну невиїзну перевірку.

Зазначене рішення контролюючого органу може бути оскаржене в порядку адміністративного судочинства.

Адміністрати́вне судочи́нство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Змістом адміністративного судочинства є здійснення правосуддя в адміністративних справах шляхом розв'язання публічно-правових спорів.

Стаття 146. Звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії.

146.1. Прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений згідно з цим Розділом, звільняється від оподаткування у випадку наявності однієї з умов:

1) контрольована іноземна компанія зареєстрована в будь-якій країні, з якою укладена угода про уникнення подвійного оподаткування;

2) контрольована іноземна компанія є стороною в угоді про розподіл продукції, концесійної угоди, учасником державно-приватного партнерства.

3) є емітентом облігацій, що розміщуються на міжнародних фондових біржах, перелік яких затверджується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Фо́ндова бі́ржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами; акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, статуту і правил фондової біржі.

Стаття 147. Прибуток контрольованої іноземної компанії.

147.1. Прибуток контрольованої іноземної компанії, розрахований згідно з цим Кодексом, прирівнюється до прибутку платника податку на прибуток, що збільшує фінансовий результат до оподаткування у випадку, якщо згідно з положеннями цього Кодексу контролююча особа даної контрольованої іноземної компанії відповідає критеріям, передбаченим статтею 133 цього Кодексу.

147.2. Прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений цим Кодексом, прирівнюється до доходу фізичної особи-резидента з джерел походження за межами України та підлягає включенню до її загального річного оподатковуваного доходу, у випадку якщо згідно з положеннями цього Кодексу вказана фізична особа-резидент визнається контролюючою особою даної контрольованої іноземної компанії.

Резиде́нти (латин. Resident – сидячий, той, хто залишається на місці) - в широкому значенні це фізичні чи юридичні особи або дипломатичні представництва, що мають постійне місце проживання або перебування в Україні.

147.3. Прибуток контрольованої іноземної компанії, що враховується при визначенні бази/об’єкта оподаткування з відповідного податку контролюючої особи - платника податку, визначається пропорційно долі участі вказаної контролюючої особи у відповідній контрольованій іноземній компанії.

147.4. Прибуток контрольованої іноземної компанії враховується при визначенні бази/об’єкта оподаткування з відповідного податку контролюючої особи - платника податку за звітній податковий рік, що настає за календарним роком прийняття рішення контролюючою іноземною компанією про розподіл прибутку її учасникам (засновникам), за який складається фінансова звітність, а у випадку, якщо таке рішення не прийнято, - за звітний податковий рік, що настає за календарним роком отримання прибутку контрольованою іноземною компанією (в тому числі нерозподіленого прибутку) відповідно до фінансової звітності за відповідний фінансовий рік.

147.5. Прибуток контрольованої іноземної компанії враховується при визначенні бази/об’єкта оподаткування з податку на прибуток/податку з доходів фізичних осіб контролюючої особи - платника податку за відповідний звітний податковий рік у випадку, якщо його розмір, визначений відповідно до цього Розділу, складає більше 5 млн. грн.


147.6. Якщо за наслідками звітного періоду, за який складається фінансова звітність контрольованої іноземної компанії відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (реєстрації), відсутня можливість розподілення прибутку між її учасниками (засновниками) через необхідність згідно вказаного законодавства збільшення статутного капіталу, такий прибуток контрольованої іноземної компанії не підлягає включенню в базу/об’єкт оподаткування контролюючої особи-платника податку за відповідний звітний податковий період.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

Стаття 148. Розрахунок прибутку контрольованої іноземної компанії.

148.1. Прибуток контрольованої іноземної компанії повинен бути підтверджений відповідною фінансової звітності, яка складена згідно із законодавством країни місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії за відповідний фінансовий рік.

148.2. У випадку, якщо згідно із законодавством місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії не передбачено обов’язку складання фінансової звітності контролююча особа повинна забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

148.3. Прибуток контрольованої іноземної компанії, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з відповідного податку для контролюючої особи, зменшується на суму дивідендів, сплачених на користь контролюючої особи в календарному році, за який складається фінансова звітність відповідно до законодавства країни місцезнаходження (реєстрації) контрольованої іноземної компанії.

148.4. Прибуток кожної контрольованої іноземної компанії визначається окремо від прибутку інших контрольованих відповідною контролюючою особою іноземних компаній.

148.5. Сума податкового зобов’язання, обчислена відповідно до цього Розділу з прибутку контрольованої іноземної компанії за відповідний звітний податковий період, зменшується пропорційно долі участі (розміру корпоративних прав) контролюючої особи - платника податку в даній контрольованій іноземній компанії на розмір податку, який був сплачений відповідною контрольованою іноземною компанією із зазначеного прибутку, що документально підтверджується уповноваженим податковим органом згідно із законодавством країни місцезнаходження (реєстрації) зазначеної контрольованої іноземної компанії.

148.6. Прибуток контрольованої іноземної компанії за даними її фінансової звітності, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривню за середньозваженим офіційним курсом гривні до іноземної валюти, визначеним Національним банком України за період, за який складалась фінансова звітність контрольованої іноземної компанії.

Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.
»
7) доповнити Розділ ХХ «Перехідні положення» підрозділу 10 «Інші перехідні положення» пунктом 38 наступного змісту:

«38. Резиденти України, які є контролюючими особами відповідно до цього Кодексу, звільняються від фінансової відповідальності за діяння, пов’язані з несплатою або заниженням відповідних сум податкових зобов’язань з податку на прибуток та/або податку з доходів фізичних осіб внаслідок не включення до бази/об’єкта оподаткування за період до 31 грудня 2016 року прибутку контрольованих іноземних компаній за умови надання ними контролюючим органам відповідної інформації про контрольовані іноземні компанії відповідно до умов та у строки, визначені Розділом ІІІ-І цього Кодексу.»


ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2017 року.

2. Резиденти України, які є контролюючими особами відповідно до цього Закону, звільняються від фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за діяння, пов’язані з несплатою або заниженням відповідних сум податкових зобов’язань з податку на прибуток та/або податку з доходів фізичних осіб внаслідок не включення до бази/об’єкта оподаткування за період до 31 грудня 2016 року за умови надання контролюючим органам відповідної інформації про контрольовані іноземні компанії відповідно до умов та у строки, визначені Податковим кодексом України.

Криміна́льна відповіда́льність - різновид юридичної відповідальності, обов'язок особи, яка вчинила злочин, зазнати державного осуду в формі кримінального покарання. Передбачені Кримінальним кодексом обмеження прав і свобод особи, що вчинила злочин, що індивідуалізуються в обвинувальному вироку суду і здійснюються спеціальними органами виконавчої влади держави.


3. Кабінетові Міністрів України в тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

4. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Голова Верховної Ради

України

Каталог: upload -> draft acts -> act 262
upload -> Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
upload -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
upload -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
upload -> Інформація для пасажирів Costa Cruises Зміст бронювання огляд круїзної компанії
act 262 -> Обґрунтування необхідності прийняття акту


Скачати 110.86 Kb.

  • ЗАКОН УКРАЇНИ « Про внесення змін до Податкового кодексу України
  • Кабінетові Міністрів України
  • Голова Верховної Ради України