Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт"

Скачати 76.53 Kb.

Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про залізничний транспорт"
Скачати 76.53 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір76.53 Kb.
ТипЗакон

ПРОЕКТ

Вноситься


Кабінетом Міністрів України

ЮМ. АЗАРОВ

“ ” 2011 р.

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Закону України
“Про залізничний транспорт”
____________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України “Про залізничний транспорт” (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Голова Верховної Ради України Голова́ Верхо́вної Ра́ди Украї́ни - одна з найвищих державних посад України. Голова Верховної Ради України здійснює керівництво Верховною Радою України, він обирається народними депутатами, попередньо запропонованим на пленарному засіданні Верховної Ради депутатськими фракціями чи народними депутатами.
, № 40, ст. 183; 2002 р., № 16, ст. 114; 2003 р., № 37, ст. 300; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 22, ст. 184; 2009 р., № 24, ст. 299) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому слова “організацій і” та “загального використування“ виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

“залізниця — відокремлений підрозділ державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування (далі — АТ “Укрзалізниця”), утвореного відповідно до Закону України “Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”, який здійснює перевезення пасажирів та вантажів у визначеному регіоні залізничної мережі;

Відокремлений підрозділ, також Філія - це підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
Залізни́чна мере́жа - сукупність усіх залізниць, що експлуатуються - транспортна система для перевезення вантажів і пасажирів. Поняття залізниця є більш вузьким, обмежуючись описом транспортних засобів.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
”;

в абзаці п’ятому слова “залізницями разом з” замінити словами “залізничним та”;

доповнити статтю абзацом такого змісту:

“підприємства залізничного транспорту — суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сфері залізничного транспорту.”;

2) у частині другій статті 2 слово “Залізниці” замінити словами “Підприємства залізничного транспорту”;
3) у частині першій статті 3 слова “Закону України “Про транспорт” замінити словами “Законів України “Про транспорт”, “Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”;

4) у статті 4:

у частині першій слово “залізниць” замінити словами “залізничного транспорту”;

частини другу — п’яту виключити;

частину шосту викласти у такій редакції:

“Управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученнях проводиться централізовано і належить виключно до компетенції АТ “Укрзалізниця”.”;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Управління об’єктами державної власності, здійснення державного контролю, регулювання та нагляду за діяльністю залізничного транспорту загального користування здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про особливості утворення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”.

Держа́вний контро́ль - одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю - одна з важливих функцій державного управління.
Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.
”;

5) статтю 5 викласти у такій редакції:

“Стаття 5. Майно залізничного транспорту загального користування

Магістральні залізничні лінії загального користування та розміщені на них технологічні споруди, передавальні пристрої, що безпосередньо використовуються для забезпечення процесу перевезень, а саме залізничні станції та колії загального користування, тягові підстанції, контактна мережа та інші пристрої технологічного електропостачання, системи сигналізації, централізації, блокування та управління рухом поїздів, об’єкти і майно, призначені безпосередньо для виконання аварійно-відновлювальних робіт, є державною власністю, закріплюється за АТ “Укрзалізниця” на праві господарського відання та не підлягають приватизації.

Конта́ктна мере́жа - технічна споруда електрифікованих залізниць та інших видів транспорту (метро, трамваю, тролейбусу, фунікулера), що служить для передачі електроенергії з тягових підстанцій на рухомий склад.
Тя́гова підста́нція - у загальному випадку, електроустановка для перетворення та розподілу електричної енергії. Тягові підстанції призначені для зниження електричної напруги і подальшого перетворення струму (тільки для підстанцій постійного струму) для передачі його в контактну мережу для забезпечення електричною енергією електровозів, трамваїв і тролейбусів.
Залізнична станція Залізни́чна ста́нція - виробничо-технологічний підрозділ залізниці з організації перевезень пасажирів, вантажу, вантажобагажу і пошти

АТ “Укрзалізниця” не може відчужувати, передавати в користування, в оренду, лізинг, концесію, управління, заставу, вносити до статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання майно, що є державною власністю та передане АТ “Укрзалізниця” на праві господарського відання, а також вчиняти інші правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

Розпорядження майном, внесеним до статутного капіталу АТ “Укрзалізниця”, в тому числі списання, продаж, безоплатна передача, надання в користування, оренду, обмін, а також виведення з експлуатації рухомого складу, у тому числі контейнерів, здійснюється АТ “Укрзалізниця” відповідно до його Статуту та законодавтства.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.
”;

6) у статті 7:

у назві та частині першій слово “залізниць” замінити словами “підприємств залізничного транспорту”;

у частині третій:

у першому реченні слова “на залізницях” замінити словами “на залізничному транспорті”;

у другому реченні слова “із залізницями” замінити словами “з підприємствами залізничного транспорту”;

у частині четвертій слово “залізниць” замінити словами “АТ “Укрзалізниця”;

7) у частині другій статті 8 слово “залізниць” замінити словом “залізничного”;

8) у статті 9:

у частині другій:

у першому реченні слова “відповідними залізницями” замінити словами “АТ ”Укрзалізниця”;

у другому реченні слово “залізниць” виключити;

у другому реченні частини п’ятої слово “залізницям” виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:

“Тарифи на залізничні перевезення встановлюються з урахуванням інвестиційної складової.”;

9) у статті 10:

у частині першій слова “та організації” виключити;

частини другу і четверту викласти у такій редакції:

“Економічні взаємовідносини між АТ “Укрзалізниця”, його залежними господарськими товариствами, порядок взаємодії між ними, включаючи розподіл доходів (прибутку) від перевезень, розрахунки за послуги, інші розрахунки, пов’язані з централізованим постачанням товарно-матеріальних цінностей, незбереженням вантажу, пошкодженням об’єктів залізничного транспорту загального користування, ремонтом рухомого складу, виготовленням запасних частин, а також закріплення транспортних засобів та їх безоплатна передача між зазначеними суб’єктами без зміни форми власності проводяться з урахуванням єдиної технології роботи в порядку, що визначається АТ “Укрзалізниця”.

Запасна́ части́на - складова частина виробу, призначена для заміни такої самої частини, що перебувала в експлуатації, для підтримання або відновлення справності чи роботоздатності виробу.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
”;

“Плани діяльності і перспективні плани розвитку АТ “Укрзалізниця” затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури.

Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.
”;

частину п’яту після слів “капітальних вкладень” доповнити словами “, коштів АТ “Укрзалізниця”, залучених коштів”;

у частині шостій слово “залізниць” замінити словами “АТ “Укрзалізниця”;

частини восьму і одинадцяту виключити;

10) у статті 11:

у частині першій слова “Залізниці та підприємства” замінити словом “Підприємства”;

у частині п’ятій слово “здійснюють” замінити словом “здійснює”, а слова “, Укрзалізниця та їх органи на місцях” виключити;

11) у частині першій статті 12 слова “Залізниці та підприємства” замінити словом “Підприємства”;

12) у частині першій статті 13 слова “залізниць та підприємств” виключити;

13) у статті 15:

у першому реченні частини третьої слова “на підприємства пасажирського залізничного транспорту загального користування” виключити;

у частині четвертій слова “та організаціями” і “загального користування” виключити;

14) у статті 16:

у частині третій слова “підприємств, установ та організацій” виключити;

у частині четвертій слова “та організаціями” і “підприємств залізничного транспорту загального користування” виключити;

15) у статті 18:

у частині першій слова “Укрзалізниця, залізниці та інші підприємства, установи та організації” замінити словом “Підприємства”;

у частині другій слова “залізниці здійснюють” замінити словами “АТ “Укрзалізниця” здійснює”;

у частині четвертій слова “Залізниці“ та “мають” замінити відповідно словами “АТ “Укрзалізниця” та “має”;

16) у статті 19:

у назві статті слово “залізниць” замінити словами “залізничного транспорту”;

у частині першій слова “Залізниці повинні” замінити словами “АТ “Укрзалізниця” повинно”;

17) у статті 20 слово “Укрзалізницю” замінити словами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури”;

18) у статті 22:

у назві статті слова “залізниць,” і “, установ та організацій” виключити;

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

“Підприємства залізничного транспорту мають право:”;

у першому реченні частини другої слова “залізниць,”, “, установ та організацій” і “загального користування” виключити;

19) у тексті Закону слово “Укрзалізниця” в усіх відмінках замінити словами “АТ “Укрзалізниця”.2. Цей Закон набирає чинності з дня державної реєстрації АТ “Укрзалізниця”.
Державна реєстрація (лат. registratio - внесення до списку, переліку) - письмовий запис або фіксація іншим чином фактів, явищ, відомостей чи певних матеріальних об'єктів з метою їх державного обліку та контролю, засвідчення дійсності й надання їм законного (легітимного) статусу, а також вчинення інших реєстраційних дій.

Голова
Верховної Ради України


Скачати 76.53 Kb.

  • Голова Верховної Ради України