Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон україни про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту

Скачати 252.61 Kb.

Закон україни про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту
Скачати 252.61 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 22.04.2017
Розмір 252.61 Kb.
Тип Закон
  1   2

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту

Цей Закон визначає засади державної підтримки експортної діяльності шляхом страхування, перестрахування, гарантування, часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами з метою створення умов для здійснення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження на зовнішні ринки та забезпечення захисту українських експортерів від ризиків неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності українських виробників на світових ринках.

Відсоткова ставка або ж но́рма проце́нта - кількісне вираження відсотків як економічної категорії. Розраховується як відношення річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми наданого кредиту, помноженого на 100 відсотків.Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) експортний кредит - кредит, що надається банком-кредитором:

іноземному покупцю для придбання товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з українським експортером;

банку іноземного покупця для фінансування поставок українського експортера в рамках виконання зовнішньоекономічного договору (контракту);

українському експортеру для забезпечення поставки товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або для забезпечення виробництва таких товарів (робіт, послуг) за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

2) іноземний покупець - суб’єкт господарювання - нерезидент, що здійснює придбання товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з українським експортером;

3) комерційний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов’язань іноземним покупцем або банком іноземного покупця перед українським експортером за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банком, який кредитує за експортним кредитом (далі - банк-кредитор) або українським експортером перед банком-кредитором внаслідок:

довільного розірвання зовнішньоекономічного договору (контракту) без права на таку дію;

неплатоспроможності іноземного покупця, банку іноземного покупця або українського експортера;

банкрутства іноземного покупця, банку іноземного покупця або українського експортера;

4) некомерційний ризик - ризик повного або часткового невиконання зобов’язань іноземним покупцем або банком іноземного покупця перед українським експортером за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банком-кредитором або українським експортером перед банком-кредитором, пов’язаний із:

землетрусом, повінню, ураганом чи іншим стихійним лихом природного характеру;

Стихíйне ли́хо - це надзвичайне природне явище, що діє з великою руйнівною силою, завдає значної шкоди району, в якому відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, знищує матеріальні цінності.

промисловими аваріями внаслідок пожежі, вибуху, аварії на теплових, водопровідних та опалювальних системах, та на інших об’єктах, які призвели до надзвичайної ситуації;

Надзвичайна ситуація (НС) - порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або територіях, спричинене аварією, катастрофою,епідемією, стихійним лихом , епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат.

запровадженням мораторію на здійснення платежів у країні іноземного покупця, банку іноземного покупця або в країні, що бере участь у здійсненні платежів;

внесенням змін до законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності країни іноземного покупця, банку іноземного покупця, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), які роблять виконання такого договору (контракту) неможливим;

Відповідно до Закону України від 16 квітня 1991 року «Про зовнішньоекономічну діяльність», зовнішньоекономі́чна дія́льність - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами (п.8 ст. 1)

застосуванням ембарго на торгівлю;

невиконанням іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або затримкою їх виконання більше ніж на 180 днів, якщо таким покупцем є держава або державний орган, іноземний суб’єкт господарювання, виконання зобов’язань якого було гарантовано державою;

виникненням збройного конфлікту, веденням воєнних дій, повстанням, революцією, масовими заворушеннями, страйками у країні іноземного покупця, банку іноземного покупця, які роблять виконання такого зовнішньоекономічного договору (контракту) неможливим;

Ма́сові завору́шення - організація або активна участь у заворушеннях, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що використовувалися як зброя.

вжиттям компетентними органами країни іноземного покупця, банку іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), заходів до примусового вилучення майна (націоналізації, конфіскації майна, експропріації тощо);

рішенням суду щодо заборони або обмеження операцій, які унеможливлюють виконання зовнішньоекономічного договору (контракту);

інших обставин, визначених Кабінетом Міністрів України;

Конфіскація (майна або окремих предметів) - додаткове кримінальне покарання (у деяких країнах - «інший захід кримінально-правового характеру»), яке полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке належить засудженому на праві власності.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

5) сек‘юритизаційна гарантія – спосіб забезпечення виконання зобов‘язань банка-кредитора за кредитами, отриманими в якості рефінансування застрахованих експортних кредитів;

6) страхування договірних банківських гарантій – страхування майнових інтересів банку українського експортера, пов‘язаних з повним або частковим невиконанням українським експортером умов отримання або виконання зовнішньоекономічного договору (контракту);

7) страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) - страхування майнових інтересів українського експортера, пов’язаних з повним або частковим невиконанням зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

8) страхування експортних кредитів — страхування відповідальності позичальника (українського експортера, іноземного покупця або банку іноземного покупця) перед банком-кредитором, пов’язаної з невиконанням умов кредитного договору;

9) страхування підтверджених акредитивів – страхування майнових інтересів банку українського експортера, пов‘язаних з повним або частковим невиконанням зобов‘язань банку іноземного покупця за виставленим акредитивом;

10) страхування прямих інвестицій з України - страхування майнових інтересів інвестора, пов‘язаних із втратою інвестицій або їх частини;

11) товари українського походження — товари, що повністю вироблені або піддані достатній переробці в Україні відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України;

Креди́тний до́гові́р - цивільно-правовий документ, який визначає взаємні юридичні права і зобов'язання та економічну відповідальність між фінансовою установою (комерційним банком, кредитні спілки тощо) і клієнта (позичальника) з приводу проведення кредитної операції.

Митний кодекс України - кодекс, що визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України.

12) роботи, послуги українського походження — роботи, послуги, що виконуються та надаються суб’єктами господарювання  резидентами України;

13) український експортер — суб’єкт господарювання — резидент, який здійснює експорт товарів (робіт, послуг) українського походження;

2. Терміни "страхувальник", "страховий ризик", "страховий випадок", "страхова сума", "страхова виплата", "страховий тариф", "страхова премія", "страхові резерви" в цьому Законі вживаються у значенні, визначеному Законом України "Про страхування".

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

3. Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, застосовуються у значеннях, наведених у законодавстві та міжнародних договорах України.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).Стаття 2. Експортно-кредитне агентство

1. Для стимулювання експорту товарів (робіт, послуг) українського походження Кабінет Міністрів України створює Експортно-кредитне агентство (далі – ЕКА), що на добровільних засадах здійснює страхування, перестрахування, надає гарантії за договорами, які забезпечують розвиток експорту, а також бере участь у реалізації програми часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами.

2. ЕКА утворюється та провадить свою діяльність відповідно до закону України "Про акціонерні товариства", цього Закону, інших законодавчих актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

Міжнародні договори України Міжнаро́дні догово́ри Украї́ни - сукупність договорів, укладених у письмовій формі Україною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

У разі якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, визначено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

3. ЕКА утворюється у формі публічного акціонерного товариства. Засновником та акціонером ЕКА, якому належить не менше 50 відсотків статутного капіталу плюс одна акція, є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабінет Міністрів України через уповноважений ним орган управління.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.

Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).

Стосовно корпоративних прав держави у розмірі 50 відсотків статутного капіталу ЕКА плюс одна акція не можуть вчинятися дії, наслідком яких може бути відчуження цих корпоративних прав з державної власності. Відчуження корпоративних прав держави у розмірі, що перевищує 50 відсотків статутного капіталу ЕКА плюс одна акція здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

4. Статут ЕКА затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі появи в ЕКА інших акціонерів, крім держави, зміни і доповнення до статуту ЕКА вносяться загальними зборами акціонерів ЕКА у порядку, визначеному законодавством України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Початковий статутний капітал ЕКА становить не менше 200 мільйонів гривень і формується за рахунок коштів державного бюджету.

5. Розподіл чистого прибутку ЕКА, одержаного у результаті його фінансово-господарської діяльності, здійснюється загальними зборами акціонерів.

Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

Чистий прибуток, що належить державі відповідно до державної частки у статутному капіталі ЕКА, спрямовується на його поповнення.

Збитки від господарської діяльності ЕКА відшкодовуються у порядку, встановленому статутом ЕКА.

ЕКА має право в установленому порядку утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, виступати засновником та/або учасником юридичних осіб як на території України, так і за її межами.

6. Органам державної влади і органам місцевого самоврядування забороняється будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників ЕКА у ході виконання ними службових обов’язків або втручатись у його діяльність, за винятком випадків, передбачених законом.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Шкода, заподіяна ЕКА внаслідок такого втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному законом.


  1   2


Скачати 252.61 Kb.

2021