Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Скачати 53.91 Kb.

Закон України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Скачати 53.91 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір53.91 Kb.
ТипЗакон

Нормативна база нарахування зарплати мобілізованим та сплати ЄСВ.

1. Закон України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ВИТЯГ

Стаття 7. База нарахування єдиного внеску

1. Єдиний внесок нараховується:

………………………………………………………………………………

7. Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок ( 1170-2010-п), затверджується Кабінетом Міністрів України.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Єдиний соціальний внесок (згідно з Законом: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) - обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Не нараховується єдиний внесок на виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Військо́ва слу́жба - державна служба особливого характеру, яка полягає в професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я та віком громадян країн, пов'язаній із захистом своєї Батьківщини. Порядок проходження військової служби, права та обов'язки військовослужбовців визначаються відповідними законами держав та певними положеннями про проходження військової служби, які затверджуються верховною владою країни та іншими нормативно-правовими актами.

{Частина сьома статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1275-VII ( 1275-18 ) від 20.05.2014}

2. Кодекс Законів про працю ВИТЯГ

Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків

…………………………………………………………………..

Працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу" і "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", надаються гарантії та пільги відповідно до цих законів.

За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Сере́дня заробі́тна пла́та - по підприємству, установі - економічний показник, який характеризує розмір нарахованої заробітної плати, яка припадає на одного працівника підприємства, організації; визначається поділом загальної суми нарахованої заробітної плати на середню чисельність працівників.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.

{Стаття 119 із змінами, внесеними згідно із Законам: ………., № 1275-VII від 20.05.2014}

3. Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» ВИТЯГСтаття 39. Призов на військову службу під час мобілізації. Демобілізація

………………………………………………………………………

2. За громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності.

{До статті 39 включено частину другу згідно із Законом N 1169-VII від 27.03.2014}Загальний висновок:

 1. З 17 березня (перший указ про мобілізацію) по 26 березня питання оплати праці мобілізованих мало вирішуватись відповідно до діючих в цей період норм Трудового кодексу, а саме: роботодавець мав право розірвати з мобілізованим трудові відносини (КЗпПУ, стаття 36, п.
  Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
  Трудові́ відно́сини - врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку суб'єктів трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, внаслідок якого між ними виникають правові зв'язки, а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємстві, навчання й перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян.
  Заробітна плата Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
  2) виплативши йому вихідну допомогу не менше одномісячного заробітку (КЗпПУ, стаття 44).


 2. З 27 березня (зміни до ЗУ про військову службу) по 19 травня закон гарантував збереження за мобілізованим робочого місця та заробітної плати, проте не було врегульовано питання джерел її виплати.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
  З діючих в цей період норм виплачувати зарплату мав би роботодавець за власний кошт. Водночас, паралельно продовжували існувати норми 36 та 44 статті КЗпПУ щодо права на звільнення та виплату вихідної допомоги.


 3. З 20 травня 2014 року (зміни до КЗпПУ та закону про ЄСВ) закон додатково (тепер вже в КЗпПУ) врегулював збереження робочого місця та зарплати, а також визначив що джерелом її компенсації є держбюджет. Проте порядок компенсації не прийнятий досі, а відтак у фіскалів є привід вважати виплачені мобілізованим суми середніх зарплат такими, що не підпадають під компенсацію згідно закону.

Як витікає із бесіди з роботодавцями частина підприємств здійснювала лише нарахування цих сум без виплати. Частина – нараховувала і сплачувала без сплати ЄСВ, а частина нараховувала (ат сплачувала) і зарплату і ЄСВ. Кількість тих хто належить до цих різних категорій не відома, як і обсяги сплати ЄСВ.

Роз'яснення фіскальної служби:

Офіційних листів не має. Роз'яснення взяті з http://zir.minrd.gov.ua/ - сайту інформаційно-довідкового департаменту Антикорупційного сервісу Державної фіскальної служби України.
Державна фіскальна служба України Державна фіска́льна служба (ДФС) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

1. Питання: Чи є базою нарахування ЄСВ сума середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, якщо працедавець не отримує компенсаційні виплати з бюджету?Відповідь

(Коротка)

Якщо працедавець не отримує компенсаційні виплати з бюджету, то сума середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, є базою нарахування єдиного внеску.

(Повна)


Відповідно до п. 1 частини 1 ст. 7 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464) базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) для підприємств, установ та організацій, які використовують працю ФО на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці» та сума винагороди ФО за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.
Трудови́й догові́р - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.

Платниками ЄВ є працівники – громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють, зокрема, на підприємствах, в установах та організаціях, в інших ЮО, зазначених, зокрема, в абз.

Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Громадя́нство - юридично визначений, стійкий, необмежений у просторі правовий зв'язок між особою і певною державою, що визначає їхні права та обов'язки . Громадянство передбачає певну сукупність взаємних політичних, соціальних та ін.
другому п. 1 частини 1 ст. 4 Закону № 2464 (п. 2 частини 1 ст. 4 Закону № 2464).

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску встановлено Iнструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.

Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.
2004 № 5 (далі – Інструкція № 5).

Згідно з частиною третьою ст. 119 Кодексу законів про працю України зі змінами та доповненнями за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Держа́вний бюдже́т Украї́ни - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Частиною 7 ст. 7 Закону № 2464 визначено, що не нараховується ЄСВ на виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період .

Враховуючи зазначене вище, якщо працедавець не отримує компенсаційні виплати з бюджету, то сума середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, є базою нарахування ЄВ.2. Питання: Чи є базою нарахування та утримання ЄВ виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період?

Відповідь. Коротка та повна відповіді ідентичні:

Відповідно до частини сьомої ст. 7 Закону України від 8 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями, виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не є базою нарахування та утримання єдиного внеску.


Скачати 53.91 Kb.

 • Кабінетом Міністрів України
 • 2. Кодекс Законів про працю ВИТЯГ Стаття 119.
 • Державного бюджету України
 • 3. Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» ВИТЯГ Стаття 39.
 • Розяснення фіскальної служби
 • Державної фіскальної служби України
 • Державного комітету статистики України