Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакон загальні положення

Скачати 26.73 Kb.

Закон загальні положення
Скачати 26.73 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір26.73 Kb.


ЛІЦЕНЗІЯ

на використання комп’ютерної програми БУХГАЛТЕР & ЗАКОН

1. Загальні положення

1.1. Цією ліцензією засвідчується право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми БУХГАЛТЕР & ЗАКОН, що являє собою спеціалізований програмний комплекс та інформаційну базу даних.

1.2. Комп’ютерна програма БУХГАЛТЕР & ЗАКОН, є неподільним продуктом, складові частини якого не можна розділяти для окремого використання, і який ліцензується як об'єкт авторського права, майнові авторські права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІГА ЗАКОН».

1.3. ЛІЦЕНЗІАР підтверджує, що система управління якістю стосовно проектування, впровадження і супроводу інформаційно-програмної продукції сертифікована на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001-2009 – сертифікат зареєстрований в Реєстрі Системи Сертифікації УкрСЕПРО 04.11.2013 р.
Управлі́ння я́кістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.
(№ UA 2.002.08122-13) та дійсний до 03.11.2018 р.

2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми БУХГАЛТЕР & ЗАКОН

2.1. Право ЛІЦЕНЗІАТА на використання комп’ютерної програми БУХГАЛТЕР & ЗАКОН, яке він отримує відповідно до умов цієї Ліцензії, має характер невиключного авторського майнового права на використання комп’ютерної програми тільки як довідкового ресурсу для інформаційного забезпечення власної діяльності, в тому числі для підготовки власних інформаційних та аналітичних матеріалів, що призначені для внутрішнього використання і не мають на меті комерційне розповсюдження.
Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.
Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.


2.2. Ліцензіату забороняється передавати комп’ютерну програму БУХГАЛТЕР & ЗАКОН у користування будь-яким третім особам, здійснювати будь-яке її комерційне використання (розповсюдження) чи текстів інформаційних та аналітичних матеріалів з неї, поміщати їх до будь-яких пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних видань і збірників, здійснювати будь-яке їх розміщення в мережі ІНТЕРНЕТ, використовувати у будь-яких друкованих засобах масової інформації чи інших друкованих джерелах.
Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.


2.3. Використання ЛІЦЕНЗІАТОМ комп’ютерної програми БУХГАЛТЕР & ЗАКОН може здійснюватися виключно після її активації за допомогою засобів авторизації (логін, пароль), посилання на які передається останньому за допомогою електронної пошти.
Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


2.4. У випадку порушення умов, передбачених у п. 2.2 цієї ліцензії настає відповідальність, передбачена чинним законодавством України.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Ліцензіат зобов’язується дотримуватись чинного законодавства в сфері інтелектуальної власності.

3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення

3.1. Строк (термін) дії Ліцензії на використання комп’ютерної програми БУХГАЛТЕР & ЗАКОН визначається з моменту її активації, та продовжується до закінчення оплаченого ЛІЦЕНЗІАТОМ строку (терміну).

3.2. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми БУХГАЛТЕР & ЗАКОН припиняється (ЛІЦЕНЗІАТ позбавляється права на її використання):

а) за рішенням ЛІЦЕНЗІАРА, у випадку неодноразового (два і більше разів) порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ зобов’язань, передбачених пунктом 2.2 цієї Ліцензії;б) автоматично, у випадку порушення ЛІЦЕНЗІАТОМ умов оплати ліцензії, якщо протягом строку, встановленого у Договорі про видачу ліцензій(ії) на використання комп'ютерних(ої) програм(ми), ЛІЦЕНЗІАТ не скористався правом на її відновлення.

3.3. Дія Ліцензії на використання комп’ютерної програми БУХГАЛТЕР & ЗАКОН автоматично продовжується у випадку своєчасного внесення плати за продовження дії ліцензії на використання комп‘ютерних програм.


Скачати 26.73 Kb.

  • 2. Обсяг прав на використання комп’ютерної програми БУХГАЛТЕР ЗАКОН 2.1.
  • 3. Чинність ліцензії та прикінцеві положення 3.1.