Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗаконів України «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів»

Скачати 269.79 Kb.

Законів України «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів»
Скачати 269.79 Kb.
Сторінка 1/3
Дата конвертації 25.03.2017
Розмір 269.79 Kb.
Тип Закон
  1   2   3

Правила

НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Правила надання та отримання послуги доступу до мережі Інтернет та послуги (далі – Правила) розроблені згідно Законів України «Про телекомунікації», «Про захист прав споживачів», «Про телебачення і радіомовлення», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

N 720 та інших нормативних актів.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Правила користування послугами, доступу до мережі Інтернет (далі - Правила) встановлюють права і обов'язки Сторін, порядок і умови укладення Договору про надання Послуг, порядок і умови підключення. Дані Правила складають невід'ємну частину укладеного між Виконавцем і Замовником Договору.


ТЕРМІНИ ТА IX ВИЗНАЧЕННЯ

Послуги – результат організаційної діяльності Виконавця, завдяки якій Замовник має можливість користуватися можливостями глобальних мереж передачі даних.

Реєстрація – отримання авторизаційних даних для користування мережею та перегляду балансу Особистого рахунка (статистика Послуг).

Замовник - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі, та який оплатив Послугу і отримав IP-адресу.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).

Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.

Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнаннямАбонентна плата - фіксований платіж, який може встановлювати оператор телекомунікацій для Замовника за доступ на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

Підприємство зв'язку - підприємство, що здійснює свою господарську діяльність для забезпечення функціонування засобів, споруд і мереж зв'язку з метою надання послуг зв'язку.Аванс- попередній грошовий внесок Замовника в рахунок Послуг, які будуть надані Виконавцем в майбутньому.

Авторизатор – програма, що допомогає не допустити можливість користування третім особам.

Відгалуження Замовника - ділянка кабельної мережі, яка з'єднує обладнання Замовника (комп'ютер) з точкою підключення до Телекомунікаційної мережі. Відгалуження від обладнання Замовника до слаботочного щитка на його поверсі є власністю Замовника. Все інше обладнання Виконавця.

Виконавець – провайдер телекомунікацій, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій

Байтодиниця виміру обсягу даних. При обчисленні Трафіку використовуються наступні величини: 1 КБайт = 1024 байт, 1 Мбайт = 1024 КБайт, 1 ГБайт = 1024 Мбайт, 1 ТБайт = 1024 ГБайт.

Біт – визначена ДСТУ 3651.0-97 найменша можлива одиниця виміру інформації (даних) в обчислювальній техніці.

Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.Білінг - програмно-апаратний комплекс, призначений для автоматизованого кількісного і вартісного обліку наданих Замовнику Послуг відповідно до Тарифів, чинних на момент їх надання.

Бездротова точка доступупристрій, для бездротової передачі даних між абонентським комп’ютерним обладнанням та Мережею.

Бездротова точка доступу (англ. Wireless Access Point) - центральний пристрій бездротової мережі, яку використовують для з'єднання між бездротовими клієнтами, а також для з'єднання дротового і бездротового сегментів (виконує функції моста між ними).Бездротовий доступ до телекомунікаційної мережі - радіозв'язок з використанням бездротових технологій, за допомогою якого Замовник отримує можливість користуватися послугами в межах місця надання послуг.

Внутрішня IP-адреса – IP-адреса, що присвоюється Виконавцем для повноцінної роботи Замовника в мережі Інтернет.

Зовнішня IP-адреса – маршрутизована IP-адреса, яка належить Виконавцю і надається Виконавцем в тимчасове користування до моменту припинення Договору та присвоюється Замовнику для повноцінної роботи в мережі Інтернет.

Ідентифікаційні даніінформація, призначена для ідентифікації електронно-обчислювальних пристроїв, що мають доступ до Мережі (МАС, IP-адреса).

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами

IP-адреса - унікальна мережева адреса електронно-обчислювального пристрою в телекомунікаційній мережі, побудованій за протоколом IP.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.Комутатор - пристрій, призначений для з'єднання декількох вузлів комп'ютерної мережі в межах одного сегменту.

Ліміт трафіку – граничний об’єм Трафіку, визначений Тарифним пакетом.

Логін – ім’я облікового запису, що є складовою процесу аутентифікації Замовника.

Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.Місце надання Послуг - конкретно визначена адреса приміщення, за якою Замовник бажає отримувати і отримує Послуги. Місце надання Послуг власноручно визначається у Договорі про надання послуг.

Маршрутизатор - пристрій, призначений для з'єднання декількох мереж між собою, та здійснює пересилання трафіку між різними сегментами мережі.

Мережева карта - окремий елемент комп'ютера, що дозволяє з'єднуватися декільком комп'ютерам між собою, за допомогою мережі стандарту Fast Ethernet.

Fast Ethernet (Швидкий Ethernet) - термін, що описує набір стандартів Ethernet для пакетної передачі даних з номінальною швидкістю 100 Мбіт/с, що в 10 разів швидше за початкову для Ethernet швидкість у 10 Мбіт/с.Мережа – локальна комп’ютерна мережа, що є власністю Виконавця.

Надлімітний трафік – обсяг переданої/отриманої інформації (даних) понад визначеного Тарифним пакетом обсягу Трафіку.

Облікова інформація (дані) – логін та пароль, призначені для аутентифікації Замовника та ведення обліку наданих послуг.

Особова сторінка –веб сторінка, за допомогою якої Замовник може контролювати умови надходження послуг та вести облік платежів.

Особистий рахунок – статистика Послуг, яка фіксує авансові платежі Замовника та суми коштів, утримані (списані) з даних сплат як оплата за Послуги. Для перегляду Особистого рахунку надається логін та пароль.

Об`єкт підключення – окремо виділене обладнання Замовника, так і квартира чи офіс Замовника, або ж група приміщень (будинок,споруда).

Пароль – секретний набір символів, не відомий для Виконавця, призначений для захисту процесу аутентифікації Замовника,

Послуга доступу до Інтернету - Телекомунікаційна послуга, змістом якої є надання Замовнику за Місцем надання послуги доступу (можливості використовувати) до інформаційних і комунікаційних ресурсів світової мережі Інтернет, включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти і інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.

Набі́р си́мволів, кодува́ння си́мволів, табли́ця си́мволів (англ. character set, character encoding) - певна таблиця кодування скінченної множини символів. Така таблиця зіставляє кожному символу послідовність довжиною в один або більше байт.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).Порти TCP/IP – системний ресурс, що виділяється програмному забезпеченню для зв’язку з іншим програмним забезпеченням, яке доступне через існуючі мережі.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.Регламент – це документ, який встановлює умови, порядок, здійснення підключення до мережі, надання Виконавцем та отримання Замовником послуг, умови та порядок припинення та/або призупинення надання послуг.

Розрахунковий період – проміжок часу з першого по останнє число місяця згідно обраного тарифного пакету.

Спам – масове розсилання попередньо незамовленої отримувачем будь-якої інформації за допомогою ресурсів доступних мереж.

Прейскурант - перелік з описанням і цінами послуг, що надаються Виконавцем.

Тариф — система оплати за послуги, які надаються населенню, компаніям, організаціям, фірмам і установам.

Тарифний пакет - набір технічних, кількісних і вартісних параметрів Послуги на основі яких проводиться визначення вартості послуг, що надаються Замовнику. Тарифні пакети встановлюються Виконавцем.

Тимчасовий пароль – дані, які надаються Замовнику на момент підключення для активації послуг, та підлягають зміні протягом доби. Такі зміни здійснюються Замовником особисто.

Тимчасове припинення надання послуги – тимчасове безкоштовне до 3 місяців обмеження (призупинення) надання Послуги за заявою Замовника.
  1   2   3


Скачати 269.79 Kb.

2021