Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗаконом України «Про оподаткування прибутку підприємства»

Скачати 117.5 Kb.

Законом України «Про оподаткування прибутку підприємства»
Скачати 117.5 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір117.5 Kb.
ТипЗакон


ДОГОВІР № _____

про надання дилерських послуг


м. _______ _________
Даний Договір (тут і далі «Договір») укладений між _________________, (тут і далі "ОПЕРАТОР"), що є резидентом України і має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємства» в редакції Закону України від 22 травня 1997р.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
№ 283/97 ВР, в особі ________________, що діє на підставі ________________ та, ____________________________ (тут і далі «Дилер»), що є резидентом України і має статус платника ________________________, передбачених Законом України «Про оподаткування прибутку підприємства» в редакції Закону України від 22 травня 1997р. № 283/97 ВР, в особі _____________________, який діє на підставі ___________, разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона».

У Договорі використовуються такі терміни:

1.1. «Дилер» - юридична особа, яка в порядку та на умовах, визначених цим Договором, здійснює від імені, в інтересах та за дорученням Оператора певні дії, передбачені цим Договором.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.2. «Абонентський договір» - договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором та Абонентом.

1.3. «Особистий кабінет» - апаратно-програмний комплекс «Система самообслуговування користувачів» (http://stat.vegatele.com) користуючись яким Абонент може самостійно змінювати тарифні плани та параметри Послуги.

1.4 «Правила» - Правила надання послуги ШПД до мережі Інтернет телекомунікаційної групи Вега.

Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Послуга надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Оператором шляхом вчинення сторонами дій, що свідчать про згоду дотримуватися оприлюднених Правил. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися Правил, є підписання сторонами наряду на підключення при підключенні Послуги та згода з умовами цих Правил. Спосіб згоди з умовами цих Правил визначається додатковою угодою до цього договору.

1.5. «Абонент» - особа, з якою Оператор уклав або має намір укласти Абонентський договір при посередництві Дилера.

1.6. «Мережа Оператора» - сукупність майна і споруд Оператора, об'єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Оператором телекомунікаційних послуг Абонентам.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

1.7. «Послуги» - телекомунікаційні послуги, які надає Оператор Абоненту на підставі укладеного між ними Абонентського договору та відповідно до виданих Оператору ліцензій.

1.8. «Дилерські послуги» – послуги, що надаються Дилером Оператору за цим Договором.

1.9. «Дилерська винагорода» - кошти, які сплачує Оператор Дилеру за надані Дилерські послуги.

1.10. «Тарифи» - діючі тарифи на послуги, які надає Оператор Абоненту відповідно до Абонентського договору.

1.11. «Місяць підключення» - місяць, в якому розпочато надання Абоненту телекомунікаційних послуг за Абонентським договором.

1.12. «ISDN PRI» - підключення за інтерфейсом первинного доступу ISDN PRI та оптичної лінії чи витої мідної пари тридцяти В-каналів с сумарною пропускною здатністю 1920 Кб/с. Первинний доступ дає можливість одночасно проводити до тридцяти телефонних розмов чи сеансів передачі даних з швидкістю кожного сеансу 64 kbps.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Дилер зобов’язується надати Оператору послуги, вказані у п.2.2 та п.2.3. Договору, а Оператор зобов’язується їх оплачувати.

2.2. Дилер здійснює від імені та в інтересах Оператора наступні дії:

- укладання та оформлення Абонентських договорів з Абонентами в порядку, передбаченому Додатковою угодою до даного Договору;

- представлення інтересів Оператора перед існуючими та потенційними Абонентами з питань, які стосуються умов підключення останніх до Мережі Оператора та надання послуг Оператора;

- сприяння позитивному іміджу Оператора перед існуючими та потенційними Абонентами, реалізація маркетингової політики Оператора;

- ідентифікація для Оператора потенційних споживачів Послуг Оператора і проведення Дилером переговорів та консультацій з такими потенційними споживачами з метою продажу Послуг;

- інші дії, повноваження на здійснення яких, прямо надані Дилеру за даним Договором та/або додатками до нього чи додатковими угодами.

2.3. Повноваження, надані Дилеру за даним Договором, реалізуються ним безпосередньо та на визначеній Оператором території .
3. ГАРАНТІЇ СТОРІН

3.1. Сторони гарантують одна одній, що вони належним чином зареєстровані відповідно до законодавства України, мають усі права укладати такий Договір, і представники, що підписують цей Договір, є їх уповноваженими представниками.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.  1. Сторони гарантують один одному надання достовірної інформації відносно виконання даного Договору.

  2. Сторони гарантують один одному виконання умов конфіденційності щодо змісту цього Договору згідно вимог п.9 цього Договору.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  1. Дилер має право:

4.1.1. Дилер має право від імені Оператора проводити з потенційними Абонентами зустрічі, переговори, приймати від потенційних Абонентів заявки (пропозиції) на укладення Абонентського договору.

4.1.2. Дилер має право отримувати від Оператора інформацію, необхідну для оформлення заявок на надання Послуг Абоненту.

4.1.3. Надавати споживачу бланки Абонентських договорів та ознайомлювати з текстом Правил.

4.1.4. Дилер має право, за умови попереднього письмового погодження з Оператором, проводити рекламні та інформаційні акції, спрямовані на збільшення обсягів продажу Послуг.

4.1.5. Надавати Оператору письмове замовлення на рекламні матеріали з зазначенням їх типу та кількості.

Реклама Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.  1. Дилер зобов'язується:

   1. Здійснювати пошук потенційних Абонентів для ознайомлення їх з послугами Оператора та їх перевагами, в тому числі шляхом надання Абонентам інформаційних та інших матеріалів, отриманих від Оператора, пояснення Абонентам умов оплати і користування послугами Оператора.

   2. Приймати від імені Оператора заявки потенційних Абонентів на укладання договору з Оператором стосовно продажу Абоненту Послуг Оператора.

   3. Укладати Абонентські договори з Абонентами від імені Оператора.

   4. Розповсюджувати та підтримувати наявність інформаційних матеріалів Оператора на об’єктах, де присутнє покриття Оператора.

   5. Залучати відповідний торговий персонал для безпосереднього укладання Абонентських договорів на території продажів Дилера.

   6. Забезпечити Оператору можливість здійснити програму навчання та тестування зазначеного у п. 4.2.5. персоналу, відповідно до вимог з продажу Послуг Оператора.

   7. Надавати Абонентам та потенційним Абонентам достовірну інформацію про послуги, які надаються Оператором, встановлені останнім тарифи на ці послуги, правила користування Мережею Оператора.

   8. Надавати Оператору щомісячно Акти про надання дилерських послуг до 10 (десятого) числа місяця, наступного за звітним. Форма Акту про надання дилерських послуг наведена у Додатку №3 до цього Договору.

   9. Самостійно контактувати з потенційними Абонентами з метою укладання між Оператором та потенційними Абонентами Абонентських договорів.

   10. Щомісячно виконувати план укладення Абонентських договорів, встановлений Оператором згідно додатку №4 до даного договору.
  1. Оператор має право:

4.3.1. Змінювати, обмежувати та зупиняти Дилеру обсяг наданих йому повноважень, включаючи їхнє повне скасування у будь-який момент і з будь-яких причин після відповідного попереднього письмового повідомлення про це Дилера за 14 (чотирнадцять) календарних днів.

4.3.2. Оператор має право розміщувати рекламні матеріали на території продажів та роздрібних магазинів (у разі їх наявності) Дилера з метою інформування потенційних та існуючих Абонентів про умови надання Послуг Оператором.

4.3.3. Оператор має право самостійно, без узгодження з Дилером, змінювати (встановлювати) тарифи на послуги, про що повідомляє Дилера в порядку, встановленому законодавством України.

4.3.4. Оператор має право без узгодження з Дилером змінювати умови та форму Абонентського договору та Правил. Оператор повинен не менш ніж за 2 (два) календарні дні до дати введення таких змін письмово повідомити про це Дилера та надіслати йому нову форму Правил, Абонентського договору та/або додатків до нього.

4.3.5. Оператор має право проводити первинні (перед допуском до продажу послуг Оператора) та періодичні кваліфікаційні тестування торгового персоналу, залученого Дилером до виконання своїх обов’язків згідно цього Договору, про що сторони попередньо домовляються. Після тестування Оператор має право надавати Дилеру рекомендації щодо залучення чи усунення того чи іншого представника до процесу продажу Послуг.

4.3.6 При зміні Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджені Рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку (надалі – «Граничні тарифи»), Оператор здійснює перерахунок вартості Послуг, що надаються Абоненту, з дня запровадження нових тарифів без погодження цих змін з Абонентом.

Загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги - мінімальний набір послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України.
  1. Оператор зобов'язується:

   1. Залучити відповідний персонал Оператора для здійснення підключення Абонента до Мережі Оператора з метою надання Послуг Абонентам відповідно до Абонентського договору, укладеного на території, що обслуговується Дилером.

   2. Дотримуватися строків, встановлених Договором для підключення потенційних Абонентів.

   3. Надавати рекламну продукцію для належного інформування потенційних Абонентів про продукти та Послуги Оператора на території продажу та в мережі роздрібних магазинів (у разі їх наявності) Дилера.

   4. Здійснювати облік Абонентських договорів за заявками, наданими Дилером.

   5. Надавати Дилеру чітку та достовірну інформацію стосовно кількості укладених Дилером Абонентських договорів, в періоді, за який здійснюється розрахунок Дилерської винагороди.

   6. Своєчасно та у повному обсязі виплачувати Дилерську винагороду відповідно до умов цього Договору.

   7. Інформувати Дилера у письмовій формі про всі зміни (доповнення) в тарифах на послуги, які встановлюються Оператором самостійно в порядку, встановленому законодавством України.


5. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВОК ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОГО АБОНЕНТА

  1. Для здійснення Дилером своїх повноважень по цьому Договору стосовно укладання Абонентських договорів, Дилер формує заявку на перевірку технічної можливості надання Послуг потенційному абоненту. Заявка може бути сформована шляхом дзвінка на виділені номери телефону Оператора або засобами електронної пошти.
   Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
   Номери телефонів та електронні адреси вказані в Додатку №1 цього договору.

  2. Протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки Оператор, за зверненням Дилера, надає Дилеру інформацію стосовно результатів попередньої оцінки технічної можливості надання Послуг вказаному потенційному Абоненту. У випадку наявності технічної можливості, Дилер повідомляє про це потенційного Абонента та організовує укладання Абонентського договору.

  3. Абонент має можливість підключитися до Телекомунікаційної мережі Оператора погодившись з умовами Абонентського договору та сплативши початкові платежі згідно з умовами Абонентського договору.
   Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням


  4. У разі укладання письмового Договору з Абонентом, усі підписані договори Дилер передає Оператору щоденно за адресами вказаними в Додатку №1 до цього договору для виконання Оператором робіт по підключенню Абонента до Мережі Оператора, відповідно до умов Абонентського договору.

  5. Щоденно Дилер формує Реєстр укладених договорів та направляє його на електронні адреси Оператора, вказані в Додатку №1 до цього договору. Форма Реєстрів визначається Додатковою угодою до цього Договору.

  6. Після отримання реєстру укладених Абонентських договорів та початкових платежів, Оператор розпочинає виконання робіт по підключенню Абонента до мережі Оператора відповідно до умов Абонентського договору

  7. Після початку процесу підключення Абонента до Мережі Оператора відповідно до умов укладеного Абонентського договору, Дилер може отримувати інформацію від Оператора про етапи процесу підключення шляхом дзвінка на виділені номери телефону Оператора, які вказані в Додатку №1 цього договору. 1. ДИЛЕРСЬКА ВИНАГОРОДА

  1. Дилерська винагорода виплачується Дилеру у наступному місяці після
   місяця, в якому відбувся перший платіж у визначеному Оператором розмірі Абонента Оператору.

  2. Дилерська винагорода складається з разової винагороди за кожне підключення Абонента (з урахуванням вимог п.6.3.).

  3. Розмір дилерської винагороди визначається Додатковою угодою до цього договору.

  4. Сума дилерської винагороди розраховується як: добуток розміру винагороди за окреме підключення та кількості підключень, що здійснені в місяці, за який виплачується винагорода.

  5. Виплата винагороди Оператором, здійснюється на підставі рахунків, наданих Дилером Операторові. Рахунки надаються на підставі та разом з Актом про надання дилерських послуг до 10 числа місяця, наступного за звітним.


7. САНКЦІЇ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором відповідно до діючого законодавства України.

7.2. Сторони не несуть відповідальність за затримки у виконанні, невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо зазначені затримки, невиконання або неналежне виконання відбулися унаслідок форс-мажорних обставин. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини поза контролем Сторін, включаючи наступне: війна (включаючи громадянську війну); заколоти, ембарго, пожежі, повені або інше стихійне лихо, вибухи, дії і/або бездіяльності органів Державної влади. Негайно після одержання інформації про настання форс-мажорних обставин, що затримують виконання або іншим способом негативно позначаються на виконанні даного Договору, Сторони письмово повідомляють одна одну про те, що трапилося.

7.3. За порушення процедури оформлення Абонентського договору, описаної в п. 5 Договору, а також за порушення форми його укладення, Дилер сплачує Оператору штраф у розмірі 20-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен факт порушення.

Стихíйне ли́хо - це надзвичайне природне явище, що діє з великою руйнівною силою, завдає значної шкоди району, в якому відбувається, порушує нормальну життєдіяльність населення, знищує матеріальні цінності.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян - грошова сума розміром у 17 гривень, встановлена пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України, яка застосовується при посиланнях на неоподаткований мінімум доходів громадян в законах або інших нормативно-правових актах, за винятком норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.

7.4. За порушення п.п. 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.6., 4.2.7.,4.2.8. Договору Оператор має право розірвати цей договір в односторонньому порядку з попереднім письмовим повідомленням про це Дилера за 5 (п`ять) днів.

7.5. У разі відключення Абонента від Мережі Оператора протягом шести місяців після підключення, Дилер сплачує оператору штраф у розмірі разової винагороди за укладений з цим Абонентом Абонентський договір. Сплата Дилером штрафу проводиться шляхом зменшення суми дилерської винагороди місяця, в якому відбулося відключення Абонента.

7.6. Факт порушення Дилером своїх обов’язків по Договору підтверджує звіт уповноваженої особи Оператора (співробітника Оператора або представника організації, з якою Оператором укладена відповідна угода) про перевірку продажів Дилера; будь-які інші фактичні дані, які свідчать про наявність порушень з боку Дилера, які встановлені Оператором і документально зафіксовані.

7.7. За порушення строків виплати Дилерської винагороди Оператор сплачує на користь Дилера пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення, від суми невчасно перерахованої Дилеру Дилерської винагороди, розрахованої та зафіксованої в акті приймання-передачі наданих послуг, підписаного сторонами.8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набирає силу з моменту його підписання Сторонами і діє протягом __________ місяців, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх обов’язків по Договору. Договір вважається продовженим додатково на 1 рік, якщо жодна із сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі про бажання припинити дію Договору не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення його строку дії.

8.2 Оператор має право розірвати цей договір в односторонньому порядку без попереднього повідомлення про це Дилера у разі, якщо останній не виконує обумовленого сторонами плану продажу послуг протягом 3 (трьох) календарних місяців.


  1. Оператор не пізніше останнього робочого дня місяця надсилає письмово та у вигляді електронного листа Дилеру план продажу послуг на наступний місяць. Форма доведення плану продажів наведена у Додатку №2 до цього договору.

8.4. Дія даного Договору може бути припинена за взаємною письмовою згодою Сторін.

8.5. Усі зміни і доповнення в даний Договір вносяться Сторонами в письмовій формі, підписуються їх уповноваженими представниками.


9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони дійшли згоди, що текст цього Договору, а також будь-яка інша інформація, що стосується цього Договору, є конфіденційними.

9.2. Кожна зі Сторін зобов'язується забезпечити конфіденційність інформації при виконанні Дилерського договору та вжити відповідних заходів щодо її нерозголошення. Передавати зазначену інформацію юридичним і фізичним особам, які не причетні до цього договору, опубліковувати чи розголошувати її іншими способами можна тільки у разі письмової згоди Сторін, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Відповідальність Сторін за порушення положень цього пункту визначається відповідно до чинного законодавства України.


 1. ІНШІ УМОВИ

  1. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.
   Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
   Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.


  2. Зміни та доповнення до Договору, оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами, а також додаткові угоди, є невід'ємними частинами Договору.

  3. Оператор повідомляє Дилера про те, що він залучатиме й інших дилерів для надання ними послуг щодо сприяння Оператору в укладенні з Абонентами Абонентських договорів.

  4. Жодна із сторін не може передавати свої права й обов'язки за даним Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони .

  5. Назва і логотип Оператора складають фірмове найменування і знак для товарів і послуг Оператора й охороняються законом. Дилер не використовує фірмове найменування і знак для товарів і послуг Оператора без попередньої письмової згоди Оператора.

  6. Усі повідомлення, що стосуються даного Договору, повинні бути викладені в письмовій формі і відправлені рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передані особисто в руки (включаючи доставку кур'єром).

  7. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту такої зміни.

  8. Даний Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу. 1. АДРЕСА, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ДИЛЕР:


__________ в особі ______________________________________

Юридична адреса :Україна, індекс_____м. ________вул_________б.___

Поштова. адреса: Україна, індекс_____м. ________вул_________б.___

МФО: _________,

Код ЄДРПОУ- _____________

Р/р _____________ в ________ , м._______

Директор___________________П.І.Б.


ТОВ «Одеська телефонна компанія»

Юридична адреса: м. Одеса

вул. Велика Арнаутська, 72/74, к.61

Поштова адреса: м. Одеса, вул.Бугаевська, 21

р/р 26001019183001 в філії АКБ «Імексбанк» в м. Одеса

МФО 388584

Код ЄДРПОУ 32901944

ІПН 32901415538,

Свідоцтво № 23207062
Директор

ТОВ «ОТК»


___________________ О.П. Крайній


ОПЕРАТОР:
__________в особі ______________________________________

Юридична адреса :Україна, індекс_____м. ________вул_________б.___

Поштова. адреса: Україна, індекс_____м. ________вул_________б.___

МФО: _________,

Код ЄДРПОУ- _____________

Р/р _____________ в ________ , м._______


Директор___________________П.І.Б.Додаток № 1 до Дилерського договору №__________ від ___ _______ 20__ року

Адреси, контактні номери, електронні адреси Оператора


Місто

Адреса

Номер для перевірки технічної можливості

Електронна адреса

для перевірки технічної можливості
Додаток № 2 до Дилерського договору №__________від __ ______ 20__ рокуФорма доведення плану продажів


План продажів на ______ 20__ р.


Послуга

Кіл-ть
Видав


Начальник відділу продажів дата

Прийняв


підпис дата


ДИЛЕР:

Підпис ___________________________
ОПЕРАТОР:

Підпис_________________________Додаток № 3 до Дилерського договору №__________ від __ _________ 20__ року


ДИЛЕР:ОПЕРАТОР:

_______________________________________________

Юридична адреса: _________Юридична адреса: _________

Адреса для листування:____Адреса для листування:____

Код ЄДРПОУ - _____________Код ЄДРПОУ - _____________

Р/р _______________________Р/р _______________________

Назва банку: ______________Назва банку: ______________

МФО: _________МФО: _________

ІПН _____________________ІПН _____________________

Номер свідоцтва платника ПДВ

___________________________

Номер свідоцтва платника ПДВ

___________________________


Акт
про надання дилерських послуг
за

_________ 20___

м. _____________________.__.20__

Ми, що підписалися нижче, представник Оператора, в особі ________________ що діє на підставі _____________-, та представник Дилера _________, в особі _____________ , що діє на підставі _______________ склали цей акт про виконання Дилером робіт згідно з Договором №_______ від ___ ________ 20__ р.:


Тип послуги Оператора

Кількість інстальованих послуг

Сума, грн.

Кількість відключень абонентів

Сума , грн.

Сума до сплати Дилеру, грн.Разом:
ПДВ:
Всього:

ДИЛЕРОПЕРАТОР

  


Дилер ______________ Оператор______________

Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації


Скачати 117.5 Kb.