Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗаконом України «Про телекомунікації»

Скачати 239.72 Kb.

Законом України «Про телекомунікації»
Скачати 239.72 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір239.72 Kb.
ТипЗакон
  1   2


ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ НА УМОВАХ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ


М.Чоп

ТОВ «ДИВО ПЛЮС» в особі директора Ямнич Володимира Юліановича що діє на підставі статуту (далі – Оператор), керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, та фізична особа (далі – Абонент), яка звернеться у встановленому порядку до Оператора, та яка має можливість отримання телекомунікаційних послуг в межах розгорнутої мережі, уклали даний договір про надання телекомунікаційних послуг на умовах публічної оферти (далі - Договір) про наступне:1.
Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


Публічна оферта – пропозиція Оператора, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання телекомунікаційних послуг, що містяться в публічній оферті.
Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.


Договір – правочин про надання та отримання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту – Договір).

Абонент - споживач телекомунікаційних послуг, який отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.
Кінцеве обладнання даних (англ. DTE, Data Terminal Equipment) - обладнання обробки, концентрації, збереження даних, а також перетворення повідомлень даних в цифрові сигнали даних і навпаки. Прикладом термінального обладнання може служити звичайний персональний комп'ютер.
Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням


Акцепт – повна й безумовна згода Абонентом на укладення Договору на умовах, визначених публічною офертою.

Абонентна плата - фіксований платіж, який встановлює Оператор для Абонентів за доступ на постійній основі до телекомунікаційної мережі незалежно від факту отримання послуг.

Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система) - програмно-апаратний комплекс, призначений для кількісного обліку наданих телекомунікаційних послуг, а також здійснення розрахунків їхньої вартості згідно з діючими на момент надання послуг Тарифами за кожним особовим рахунком Абонента.

Заявка Абонента - виклик Абонентом представника Оператора для надання необхідних послуг, пов'язаних з виконанням умов Договору.

Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


Кінцеве обладнання - обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп'ютер, модем, тощо), із вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.

Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

Особовий рахунок Абонента - форма обліку індивідуальних для кожного Абонента відомостей, що відображає надходження платежів Абонента і витрачання цих коштів на оплату телекомунікаційних послуг за цим Договором.

Веб-сайт Оператора: WWW-сервер, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання послуг. WEB-сайт Оператора розміщений та доступний в мережі Інтернет.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) кінцевого обладнання  до (від) телекомунікаційної мережі.

Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості роботи в Інтернет кінцевого обладнання.
IPTV - система кабельного телебачення яка базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Кабельне телебачення (англ. Cable TV, Community Antenna Television, CATV - букв. телебачення із загальною антеною) - модель телевізійного мовлення (а також іноді й FM-радіомовлення), в якій телесигнал розповсюджується за допомогою високочастотних сигналів, які передаються до споживача по кабелю.


Припинення надання послуг - припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв'язку з відключенням кінцевого обладнання, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов'язань за Договором.

Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) телекомунікаційної мережі та кінцевого обладнання.

Тарифи – документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, їх опис і вартість, а також їх порядок замовлення, надання, отримання та тарифікації.

Тарифний план (Пакет) – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємозв'язаних між собою, які визначають обсяг і вартість наданої Абоненту основної телекомунікаційної послуги.

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Розрахунковий період — проміжок часу з десятого по десяте число календарного місяця.

Місце надання Послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги. Місце надання Послуг особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.

МАС-адреса — унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Оператор надає Абоненту телекомунікаційні послуги за умов технічної можливості надання таких послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та вимог чинного законодавства України. 2.2.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.

2.3. Основними телекомунікаційними послугами є:

2.3.1. Послуги з постійного доступу до Інтернет та телебачення по технології IPTV.

2.4. Додатковими послугами є:

2.4.1. Постачання та налагодження адаптеру;

2.4.2. Доступ до внутрішньо-мережевих ресурсів;

2.4.3. Інші послуги, що може надавати Оператор в межах цього Договору.

2.5. Параметри послуг визначені умовами тарифного плану.

  1   2


Скачати 239.72 Kb.

 • Законом України
 • Публічна оферта
 • Абонент
 • Акцепт
 • Автоматизована система обліку спожитих послуг (білінгова система)
 • Заявка Абонента
 • Оператор
 • Особовий рахунок Абонента
 • Веб-сайт Оператора
 • Підключення (відключення) кінцевого обладнання
 • Послуга з доступу до Інтернет
 • Припинення надання послуг
 • Пункт закінчення телекомунікаційної мережі
 • Телекомунікаційна мережа
 • Розрахунковий період
 • МАС-адреса