Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакономірності навчання учнів рідної ( державної ) мови

Закономірності навчання учнів рідної ( державної ) мови
Сторінка1/17
Дата конвертації28.05.2017
Розмір3.72 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

МЕТОДИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА


Методика навчання української мови – наука про загальні закономірності навчання учнів рідної (державної) мови (засвоєння ними знань про мову, формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок); забезпечує технологію застосування принципів, методів, прийомів і засобів навчання залежно від дидактичної мети й завдань, характеру матеріалу, етапу навчання та інетелектуально-мовного розвитку учнів.

Методика навчання української мови


Головні завдання

Структура курсу

Основні поняття

 • Мова

 • Мовлення

 • Спілкування

 • Мовленнєва діяльність

 • Дидактичні основи навчання

 • Психологічні основи навчання

 • Зміст навчання

 • Методи і прийоми навчання

 • Засоби навчання

 • Урок (технологія уроку)

 • Інноваційні технології навчання

 • Індівідуалізація навчання

 • Диференціація навчання • Загальні засади методики навчання української мови

 • Особливості вивчення основ мовної системи

 • Робота з розвитку зв’язного мовлення

 • Основні напрями роботи з стилістики

 • Удосконалення знань, умінь і навичок з мови у старших класах

 • Позакласна робота з української мови

 • Методична робота вчителя-словесника

 • Кабінет української мови

 • Методичне, теоретичне і практичне оновлення змісту мовної освіти

 • Орієнтація на індиві-дуальний розвиток учнів

 • Формування комуніка-тивної компетенції

 • Методика засвоєння базових знань з мови

 • Ознайомлення учнів з історією і культурою народу – творця мови

 • Формування мовних, мовленнєвих і комуніка-тивних умінь і навичок

 • Розробка і обґрунтування нових технологій навчан-ня мови

 • Створення нових про-грам, підручників, посіб-ників для навчальних закладів різних типів
Визначає мету, об’єм, зміст і структуру, форми організації навчання мови, технологію уроку


Методика навчання української мови

як наука
Вивчає й описує застосування найбільш раціональних методів, прийомів і засобів навчання української мовиДосліджує умови і шляхи засвоєння учнями точно окресленого кола знань, оволодіння ними мовними і мовленнєвими уміннями й навичками

Забезпечує реалізацію принципів і методів навчання мови; розуміння суспільної ролі мови; засвоєння мінімуму мовних знань і понять, оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, культурою усного і писемного мовлення

Кого навчати?

Методика дає відповіді на запитання
Як навчати ?


(методи і прийоми)

Чого навчати?

(зміст навчання)

Як контролювати засвоєне?


Предмет методикиПроцес навчання рідної (української) мови,

що включає:Зміст навчання, мовний матеріал, що вивчається, мовні вміння, які повинні бути засвоєні

Діяльність учителя, його роль в організації навчання, доборі й подачі матеріалу, формуванні мовних і мовленнєвих умінь і навичок учнів


Діяльність учнів, спрямована на засвоєння знань, формування мовної, мовленнєвої і комунікативної компетенції, розвиток творчих здібностей

Найголовніші завдання методикиЗавдання Розуміння соціальної ролі мови, її функцій, мовленнєвої діяльності та її компонентів у житті окремої людини і суспільства в цілому Визначення цілей, специфіки, змісту й обсягу курсу української мови у різних типах навчальних закладів і на різних етапах мовної освітиРеалізація світоглядних функцій рідної (державної) мови, вплив на формування національно-мовної особистості Засвоєння мінімуму мовних і мовленнєвих понять, рівнів і закономірностей функціонування мовиВивчення й опис найбільш раціональних, оптимальних та ефективних методів, прийомів і засобів навчання залежно від змісту матеріалу, індивідуальних особливостей учнів, рівня їх мовної і мовленнєвої компетенціїЗабезпечення належної культури мовлення учнів, розвитку комунікативних умінь і навичок

Загальна - методика мови (лінгводидактика)
Розглядає теоретичні основи методики; загальні закономірності засвоєння мови
 1. Методика
Розглядає шляхи і способи реалізації змістових ліній шкільних програм з української мови; досліджує особливості вивчення її розділів; особливості навчання української мови як нерідної

Часткова (конкретна) – методика фонетики, граматики тощо

Функціональна частина методики, яка

досліджує закономірності засвоєння мови, розв’язує питання змісту курсу на основі лінгвістичних досліджень, вивчає труднощі засвоєння матеріалу з мови та їх причини, визначає

принципи і методи навчання, шляхи і засоби

формування комунікативної компетенції.

Мовозна́вство, також лінгві́стика - наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників. Це гуманітарна наука, яка є розділом культурології (нарівні з мистецтвознавством і літературознавством) і філології (нарівні з літературознавством), а також галуззю семіотики.


Лінгводидактика

 1. Методи дослідження лінгводидактикиОб’єкти дослідження

Методи дослідженняПедагогічне дослідження

Діяльність учителя й учнів;

умови, що визначають цю діяльність;

мовні і мовленнєві уміння й навички;

рівні комунікативної компетенції учнів

Способи, за допомогою яких вивчаються різноманітні аспекти, форми і засоби навчання мови і виховання мовної особистості: теоретичні та емпіричні

Свідомий, цілеспрямований пошук шляхів удосконалення навчання мови в різних освітніх закладах

Практична наука


Практичні рекомендації нав-чання конкретним мовним явищам; рівні мовної сис-теми; формування мовних і мовле-ннєвих умінь і навичок

Методика навчання української (рідної і нерідної) мовиЗміст, загальні підходи, закономірності, принцип, методи і прийоми, форми і засоби навчання

Теоретична наука
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17 • Головні завдання
 • Кого навчати
 • Методика
 • Методи дослідження лінгводидактики
 • Практична наука