Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія

Скачати 64.51 Kb.

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія
Скачати 64.51 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір64.51 Kb.
ТипЗаконІнформація, що розміщується на сайті Товариства з метою виконання

вимог ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

Шановні клієнти!

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

На виконання статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» інформує Вас про:
1) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг;

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

Відповідно до Закону України «Про страхування» страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Страхова премія - грошова сума, що її сплачує особа, яка укладає угоду страхування і яка являє собою своєрідну плату за ризик, який бере на себе страхова компанія. Зазвичай страхова премія встановлюється як відсоток від суми угоди страхування, тобто тієї суми, яку страхова компанія сплатить особі у разі настання страхового випадку.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування , на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Ціна страхової послуги залежить від предмету страхування, страхової суми, строку страхування та інших конкретних чинників. Детальні умови договору страхування, включаючи ціну страхової послуги, визначені проектом договору страхування, який Вам надається до його укладання.
2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість;

Надання додаткових фінансових послуг умовами договорів страхування не передбачається.3) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги;

Відповідно до підпункту 165.1.27 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та розпорядження Держфінпослуг від 24.12.2010 р.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

№ 997 до загального місячного або річного оподатковуваного доходу не включається сума страхової виплати, страхового відшкодування, отримана платником податку (фізичною особою) за договором страхування від страховика-резидента, у разі виконання таких умов:


1.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Страхове́ відшкодува́ння - грошова сума, що виплачується страховиком за умовами майнового страхування і страхування відповідальності з настанням страхового випадку. Необхідним є встановлення ліміту відповідальності страховика С. в.

При страхуванні життя або здоров'я платника податку.

У разі страхового випадку - факт заподіяння шкоди застрахованій особі підтверджено належним чином. Якщо застрахована особа помирає, сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирівнюється до спадкоємця).

Для належного підтвердження факту нанесення шкоди застрахованій особі залежно від характеру страхового випадку Страховику надаються такі документи:
- копія листка непрацездатності або відповідна довідка, завірена в установленому законодавством порядку;

- копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;


- рахунки підприємств, установ, організацій або інших суб'єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг і надавали медичні послуги у зв'язку з виникненням страхового випадку;
- розрахункові документи (квитанції, фіскальні чеки, прибуткові касові ордери) щодо оплати платником податку товарів, робіт, послуг, які передбачені умовами договору страхування та/або необхідність придбання (отримання) яких згідно з умовами договору страхування підтверджена відповідними документами (направленнями, рецептами, випискою з призначеннями лікаря з історії хвороби або амбулаторної картки) підприємств, установ, організацій або інших суб'єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку мають право на надання медичних послуг.

При страхуванні життя або здоров'я платника податку факт нанесення шкоди застрахованій особі в результаті нещасного випадку підтверджується також копією акта про нещасний випадок, який складається у встановленому порядку, а в разі його відсутності - документами лікувально-профілактичного закладу з підтвердженням факту отримання травми.

Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.

У разі якщо факт нанесення шкоди застрахованій особі документально не підтверджений згідно з вищезазначеними положеннями, податковий агент утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок із суми страхової виплати за ставкою, визначеною у пункті 167.

Податковий агент- юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам, а також нести відповідальність за порушення норм Податкового кодексу.

1 статті 167 розділу IV АКУ.

2. При страхуванні майна платника податку.

Під час страхування майна cума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

При цьому звичайна ціна застрахованого майна визначається в порядку, встановленому законом.

У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення договору страхування, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV ПКУ.
3. При страхуванні цивільної відповідальності платника податку.
При страхуванні цивільної відповідальності платника податку cума страхового відшкодування, яка не включається до загального місячного або річного оподаткованого доходу платника податку, не може перевищувати розмір шкоди, фактично завданої вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати.

У разі якщо сума страхового відшкодування перевищує зазначений розмір шкоди, податковий агент від суми такого перевищення утримує та сплачує (перераховує) до бюджету податок за ставкою, визначеною у пункті 167.1 статті 167 розділу IV ПКУ.
4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

Дострокове припинення договорів страхування регулюється ст. 28 Закону України «Про страхування» та договором страхування.

Дію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення його дії, якщо інше не зазначено у договорі страхування.

У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Для визначення розміру страхового тарифу страхові компанії використовують такий інструмент як таблиця смертності.

Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за договором страхування.

Розмір витрат на ведення справи по добровільних видах страхування залежить від виду страхування, визначається при розрахунку страхових тарифів для Правил страхування, що зазначається у договорі страхування.

Розмір витрат на ведення справи по обов’язкових видах страхування визначається постановою Кабінету міністрів України від 04.06.

Правила страхування - умови страхування, на підставі яких укладається договір страхування.

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

1994 № 358 «Про удосконалення механізму державного регулювання страхових тарифів у сфері страхування» та становить:
-    обов'язкового особистого страхування - 15 відсотків;

-    обов'язкового страхування  майна та відповідальності - 20 відсотків.


Остаточний розрахунок між Сторонами договору, у разі дострокового припинення його дії, здійснюється після врегулювання всіх заявлених Страхувальником страхових випадків (здійснення страхових виплат або прийняття рішень про відмову у виплаті).

5) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;
    Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання вимог законодавства, що регулює страхову діяльність та законодавства про захист прав споживачів.

За́хист прав споживачі́в - гарантований законом контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.


    Спори по договорах страхування між Страхувальником і Страховиком вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України в судових інстанціях.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері регулювання фінансових послуг
Адреса: 01001, м.Київ-1, вул. Б. Грінченка 3,

факс: (044) 235-77-51

Веб-адреса: www.dfp.gow.ua

e-mail: info@dfp.gov.ua


Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

Адреса: 03680  м. Київ-150, вул. Горького, 174

Телефони: (044) 528-94-38

(044) 528-92-05 телефон «гарячої лінії»

(fax) 528-56-00

Веб-адреса: www.dsiu.gov.ua

 E-mail: dssu@dssu.gov.ua
7) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами


Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» , якщо укладає договір страхування як страховий агент, то при укладенні такого договору розмір винагороди повідомляється Вам особою, яка оформлює Вам договір страхування.
Каталог: img -> content -> zvit
img -> Інформація про документ Назва Інформація Найменування проекту Впровадження системи моніторингу на базі ms scom для «Галнафтогаз» Назва документу: Технічне завдання
img -> Система базового введення виведення bios
img -> Основи роботи в локальних мережах Windows. Мережеві ресурси мета: Вивчення способів доступу до мережевих ресурсів
img -> Лабораторна робота №11 Архітектура серверних характеристик Microsoft Windows Мета роботи
img -> Лабораторна робота «Політика безпеки архітектури комп'ютерних систем»
img -> Лабораторна робота №3 Архітектура серверних характеристик Microsoft Windows Мета роботи
zvit -> Титульний аркуш
zvit -> Т в. о. Президента


Скачати 64.51 Kb.

  • Закону України
  • Правил страхування