Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка


Закону України «Про інститути спільного інвестування

Скачати 0.51 Mb.

Закону України «Про інститути спільного інвестування
Скачати 0.51 Mb.
Сторінка 1/3
Дата конвертації 25.03.2017
Розмір 0.51 Mb.
  1   2   3

Судова практика у податкових спорах у сегменті

ринку цінних паперів
Особливою конструкцією у сфері спільного інвестування згідно з українським законодавством є пайові інвестиційні фонди (далі – ПІФ). Згідно ст. 41 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (далі – ЗУ «Про ІСІ»), пайовий інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Пайови́й інвестиці́йний фо́нд (ПІФ) - це інвестиційний фонд, активи якого належать інвесторам на правах спільної часткової власності, та перебувають в управлінні компанії з управління активами (КУА) і враховуються окремо від результатів її господарської діяльності.

 

Отже, ПІФ – це незвична у цивільному праві конструкція, яка передбачає відокремлену власність без чітко зафіксованого власника.

Циві́льне пра́во (лат. Ius civile; англ. Civil law, нім. Zivilrecht, фр. Droit civil) - галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб'єктами права - фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими суб'єктами публічного права.

Абстрактне формулювання «належать інвесторам на праві спільної часткової власності» дозволять різноманітним контролюючим органам взагалі ігнорувати такого власника і, коли їм вигідно, свавільно приписувати ці активи безпосередньо компанії з управління активами (далі – КУА).

Податківці мають звичку так робити, щоб маніпулятивно вивести обороти, які насправді належать ПІФ, з-під дії пільг. Так, згідно пп. 136.1.9. ст. 136 Податкового Кодексу, не є доходами, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування суми коштів спільного інвестування, а саме коштів, залучених від інвесторів інститутів спільного інвестування, доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами зазначених інститутів, а також кошти, залучені від власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, доходи від проведення операцій з активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до закону.

Інвестиці́йний фонд (англ. Investment Fund, англ. Collective Investment Scheme) - один з учасників фондового ринку. Інвестиційний фонд акумулює кошти інвесторів та передає їх в управління інвестиційному управляючому.

Але кошти, які належать самій КУА, не підпадають під дію пільг. Отже, достатньо податківцям приписати обороти ПІФ безпосередньо КУА, як тут же «з'являється» об'єкт оподаткування у вигляді КУА. За таких умов, якими є критерії відмежування активів (майна) ПІФ від активів (майна) КУА?

Згідно п. 10 ст. 1 ЗУ «Про ІСІ», інститут спільного інвестування - корпоративний інвестиційний або пайовий інвестиційний фонд. Справедливе і зворотне твердження: пайовий інвестиційний фонд – це інститут спільного інвестування. З цього можливо зробити такий правомірний висновок – всі активи, що потрапляють у пайовий інвестиційний фонд, є активами інституту спільного інвестування, і на них поширюються відповідні пільги.

Згідно п. 1 ст. 41 ЗУ «Про ІСІ», пайовий інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

Пунктом 2 ст. 64 ЗУ «Про ІСІ» встановлено, що КУА під час провадження діяльності з управління активами інституту спільного інвестування не має права здійснювати за власні кошти операції з активами інституту спільного інвестування, якими вона управляє.

Отже, власне майно КУА і майно (активи) пайових фондів належать різним власникам і не можуть перестрибувати з фондів до компанії за бажанням податківців.

Окремо слід зазначити, що чинне законодавство, а саме п. 1 ст. 43 ЗУ «Про ІСІ» встановлює вимоги до бухгалтерського обліку операцій в КУА та у ПІФ.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський та податковий облік операцій і результатів діяльності із спільного інвестування, які проводяться компанією з управління активами через пайовий фонд, здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій і результатів діяльності інших інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в її управлінні.

Таким чином, дані бух обліку майна фондів не мають жодного відношення до формування показників бух обліку в КУА. А податковий облік ґрунтується на даних бух обліку.

Як відмежувати доходи фонду та доходи КУА:  1. Відповідно до п.2 ст. 43 ЗУ «Про ІСІ», укладаючи договори за рахунок активів пайового фонду, компанія з управління активами діє від свого імені в інтересах пайового фонду з обов'язковим зазначенням у таких договорах реквізитів фонду.

  2. Бухгалтерський та податковий облік операцій і результатів діяльності із спільного інвестування, які проводяться компанією з управління активами через пайовий фонд, здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку операцій та результатів її господарської діяльності та обліку операцій і результатів діяльності інших інститутів спільного інвестування, активи яких перебувають в її управлінні.

  3. Документально: договори, акти приймання-передачі ЦП, декларації тощо.

Все викладене знаходить підтвердження у судовій практиці.

Судова практика - масив судових рішень, що створюється в процесі діяльності судових органів, перш за все судів вищих інстанцій. Залежно від правової системи, цей термін може позначати вторинне джерело права, пов'язане винятково з інтерпретаційно-правовою та правозастосовною судовою діяльністю (континентальна європейська традиція), або первинне джерело, що має характер судового прецеденту (англійська традиція).

Так, в ухвалі Вищого адміністративного суду України від 15 січня 2014 р. по справі № К /800/52944/13.

Обставини справи:

ДПІ провела перевірку ТОВ КУА за період з 01 квітня 2009 року по 31 березня 2012 року, валютного та іншого законодавства за період з 01 квітня 2009 року по 31 березня 2012 року, за результатами якої був складений Акт та донараховано суму податку на прибуток.

За висновками акта перевірки позивачем були порушені, зокрема, вимоги підпункту 4.1.6 пункту 4.1 статті 4, (валовий дохід включає суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді), підпункту Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», в результаті чого занижено податок на прибуток за 4 квартал 2009 року на загальну суму 983237,00 грн.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Зокрема, в акті перевірки було вказано, що позивачем у 4 кварталі 2009 року неправомірно не було включено до складу валового доходу вартість придбаних облігацій ТОВ «--» у розмірі 3932948,00 грн., які на дату продажу не були оплачені за рахунок коштів спільного інвестування, і на рахунках не було грошових коштів.

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

А отже, раз вони не оплачені, то ця операція у зазначеній сумі не є активами інституту спільного інвестування (пайового інвестиційного фонду), сформованими за рахунок коштів спільного інвестування.

І, як наслідок цієї дивної логіки, ДПІ робить донарахування ТОВ КУА, вмотивовуючи це тим, що придбані облігації є такими, що безоплатно передані ТОВ КУА, а отже підлягали включенню до валового доходу.

Податкові повідомлення рішення були скасовані, за такої аргументації:  1. Відповідно до положень частини 3 статті 5 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.

    О́біг ці́нних папе́рів - укладення та виконання правочинів щодо цінних паперів, яке не пов'язано з їх випуском.  2. Відповідно до частини 1 статті 22 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (в редакції на момент виникнення спірних правовідносин) ПІФ - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності. (Облігації звичайно ж обліковувались окремо ПІФ, окремо КУА).

  3. В чинному законодавстві відсутня вимога, щодо наявності джерела для оплати цінних паперів, що придбаваються, та неможливості їх відчуження до повної оплати попередньому власнику.

Так, в Постанові Окружного адміністративного суду м. Києва від 11.02.2014 р. по справі № 826/193/14.

Обставини справи:

ДПІ у Солом’янському районі у м. Києві провела перевірку ТОВ КУА, складено Акт за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 р., донарахувала податок на прибуток підприємства на загальну суму 1 220 747 грн.

За укладеними ТОВ КУА договорами, було придбано векселів в інтересах венчурного фонду загальною вартістю 8 295 202 грн., їх номінальна вартість складала 103 090 343 грн.

Венчурний фонд (англ. Venture fund - ризикований фонд) - інвестиційний фонд, що орієнтований на роботу з інноваційними підприємствами та проектами (так званими «стартапами»). Венчурні фонди здійснюють інвестиції в цінні папери або частки підприємств з високим або відносно високим ступенем ризику в очікуванні надзвичайно високого прибутку.

Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.

В подальшому, ТОВ КУА реалізувало ці векселі за 2 804 168 грн. Тобто ТОВ КУА за даною операцією отримав збиток в сумі 5 491 034, 0 грн.

ДПІ робить висновок, що венчурний фонд здійснював свою діяльність без мети отримання прибутку. А отже, вони не можуть бути активом венчурного фонду. При чому, за результатами діяльності венчурний фонд за цей період отримав прибуток.

До того ж, контрагент, якому було продано векселі, не звітував до ДПІ та не подавав декларації, в подальшому був оголошений банкрутом (на момент здійснення операції купівлі-продажу він банкрутом не був).

Вказані обставини Відповідачем були трактовані як відсутність факту здійснення операцій з векселями за 2012 рік.

З огляду на все це, ДПІ збиток в сумі 5 491 034, 0 грн. (від продажу векселів), який було отримано венчурним фондом, оподатковує податком на прибуток.

Тобто, податкова ототожнює венчурний фонд та КУА і вважає, що збиткові операції несумісні с господарською діяльністю.

Податкові повідомлення рішення були скасовані, за такої аргументації:

1. Згідно ч.2 ст. 3 Господарського кодексу України, господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом.

Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України, підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутків. Поняття «власний ризик», в розумінні вказаних норм законодавства, є нічим іншим, як здійснення господарської діяльності для досягнення економічного чи соціального результату – прибутку. При цьому, за результатами господарських операцій, кінцевої мети (прибутку) може бути не досягнуто.

2. Відповідно до ст. 22 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), пайовий інвестиційний фонд (венчурній фонд) - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності. Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Згідно п.3 ч.1 ст. 30 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», компанія з управління активами під час провадження діяльності з управління активами ІСІ не має права здійснювати за власні кошти операції з активами ІСІ, якими вона управляє.

3. Жодним законодавчим актом не встановлено обов’язок ТОВ КУА, при укладанні договорів купівлі-продажу цінних паперів з контрагентами, перевіряти повноту та правильність заповнення останніми декларацій з податку на прибуток підприємств, в тому числі і додатку ЦП до декларації.

До́гові́р купі́влі-про́дажу - договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (цивільний кодекс України, ст. 655)


Звернемо увагу на судову практику розгляду спорів між Державними податковими інспекціями та підприємствами стосовно дотримання вимог податкового законодавства останніми при нарахуванні доходів та витрат при здійсненні операцій з цінними паперами.

Так, трапляються випадки, коли з емітентами цінних паперів або випусками цінних паперів, щодо яких здійснюються операції підприємствами, виникають проблеми – наприклад, на підставі рішенням суду з тих чи інших причин Емітенти цінних паперів ліквідовуються, а обіг їх цінних паперів – зупиняється.

Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.

При цьому, важливим є момент, з якого обіг цінних паперів зупиняється, та операції з такими цінними паперами забороняються, а у разі вчинення - визнаються недійсними або нікчемними.

В таких випадках, при здійсненні перевірок підприємств стосовно нарахування доходів та витрат від операцій з цінними паперами, ДПІ хибно визначивши момент зупинення обігу акцій, помилково вважають ті чи інші операції з цінними операціями, які були здійснені підприємствами, що перевіряються, нікчемними/недійсними, а доходи або витрати від таких операцій – такими, що нараховані неправомірно.

Однак судами при розгляді таких справ встановлюється хибність таких висновків державних податкових органів, оскаржувані податкові повідомлення – рішення Державних податкових інспекцій визнаються протиправними та скасовуються.

Така практика детально висвітлюється у таких судових рішеннях:

1. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 13.01.2014 р., К-25594/10.

У даній справі Товариство (позивач) звернулося з позовом до Державної податкової інспекції (відповідач) про визнання протиправними і скасування податкових повідомлень-рішень. Позов задоволено повністю.

Суть спору: ДПІ була проведена перевірка дотримання позивачем вимог податкового та валютного законодавства за період з 01.07.2006 по 30.07.2007, відповідно до якої ДПІ вказує на порушення позивачем Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» внаслідок завищення витрат на придбання акцій, що в свою чергу призвело до заниження валового доходу.

Підставою для таких висновків стало те, що позивач у 2006 році придбав і оплатив акції прості, емітовані ВАТ «Промелектроавтоматика» і ВАТ «Укрнафтогазпереробка»,

Однак, рішенням Голосіївського районного суду м. Києва статут та установчий договір ВАТ «Промелектроавтоматика» визнані недійсними з моменту їх державної реєстрації, а рішенням Печерського районного суду м. Києва визнано недійсним статут ВАТ «Укрнафтогазпереробка», тому правочини, які здійснені з акціями даних підприємств, за висновками контролюючого органу є незаконними.

Тому прийняте податкове повідомлення-рішення та визначено нову суму податкових зобов’язань з податку на прибуток у т.ч. штрафних санкцій.

Однак, судами було встановлено наступне:

Законодавство України, яке регулює обіг цінних паперів, побудоване таким чином, щоб унеможливити здійснення будь-якої угоди з цінними паперами, обіг яких зупинено.

Так, реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про зупинення обігу акцій протягом 15-ти календарних днів з дати видання розпорядження про зупинення обігу акцій, і починаючи з дати публікації забороняється здійснення цивільно-правових договорів з акціями, обіг яких зупинено.

На момент укладання позивачем договорів купівлі-продажу спірних простих іменних акцій, ВАТ «Промелектроавтоматика» та ВАТ «Укрнафтогазпереробка» були включені до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а випуски акцій ВАТ «Промелектроавтоматика» та ВАТ «Укрнафтогазпереробка», були зареєстровані ДКЦПФР, а їх обіг був зупинений значно пізніше – після укладання і виконання позивачем договорів купівлі-продажу цінних паперів.

Таким чином, на момент укладання вищезазначених договорів прості іменні акції цих підприємств перебували в легітимному обігу, а витрати на придбання вищезазначених цінних паперів, віднесені позивачем до витрат з придбання такого виду цінного паперу (акцій) правомірно.

2. Ухвала Вищого адміністративного суду України від 16.04.2014 р., К/9991/12550/11

У даній справі Товариство (позивач) звернулося до Державної податкової інспекції (відповідач) області з позовом про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення. Позов задоволено.

Суть спору: ДПІ було проведено перевірку Товариства з питань правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету податків при проведенні фінансово-господарських операцій з акціями, емітованих ВАТ «Завод допоміжного обладнання» за період з 01.07.2007 по 31.12.2007.

Перевіркою встановлено порушення позивачем положень Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», що призвело до заниження податку на прибуток, та прийнято податкове повідомлення-рішення, яким Товариству донараховано податкове зобов'язання з податку на прибуток у т.ч. штрафні санкції.

Фактичною підставою для прийняття спірного податкового повідомлення-рішення слугував висновок податкового органу, що оскільки постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 09.09.2008 визнано недійсними реєстрацію випуску акцій та свідоцтво про  реєстрацію випуску акцій ВАТ «Завод допоміжного обладнання», то укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів - акцій зазначеного товариства суперечить законодавству, а відповідні правочини є нікчемними в силу закону.

Однак, судами було встановлено, що Товариством в процесі здійснення власної господарської діяльності було придбано акції ВАТ «Завод допоміжного обладнання» на підставі договору від 23.08.2007, а згідно договору від 23.08.2007, укладеного позивачем із Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Стокс-2007», позивач продав вказані акції ВАТ «Завод допоміжного обладнання».

Крім того було встановлено, що дані операції з акціями ВАТ «Завод допоміжного обладнання» були здійснені позивачем до опублікування інформації про зупинення обігу акцій ВАТ «Завод допоміжного обладнання» та відповідно до заборони здійснення операцій з даними цінними паперами .Додатки.

1. Ухвала Вищого адміністративного суду України

15 січня 2014 р.                    м. Київ                                        К/800/52944/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого Бившевої Л.І.,

суддів: Лосєва А.М., Шипуліної Т.М.,

секретар судового засідання Гончарук І.Ю.,

за участю:

представника позивача - Лазарєва В.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у місті Києві

на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 березня 2013 року

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 02 жовтня 2013 року

у справі № 2а-17612/12/2670

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фордон Есет Менеджмент»  

до Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва Державної податкової служби

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

В С Т А Н О В И Л А :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фордон Есет Менеджмент» (далі - позивач) звернулось до суду з позовом до Державної податкової інспекції у Печерському районі міста Києва Державної податкової служби (далі - відповідач) про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення ДПІ у Печерському районі м.

Печерський район - найменший за територією та населенням район міста Києва, розташований у центральній частині столиці на правому березі Дніпра. На його території, окрім промислових, наукових, навчальних та культурних закладів, розташовані Адміністрація Президента України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Прокуратура України, Палац спорту, головні офіси багатьох українських банків та корпорацій.

Держа́вна податко́ва служба Украї́ни - колишній центральний орган виконавчої влади, що очолював систему органів державної податкової служби України.

Києва від 25 вересня 2012 року № 0009431603.

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 березня 2013 року позов задоволено. Визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення ДПІ у Печерському районі м. Києва від 25 вересня 2012 року № 0009431603.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 02 жовтня 2013 року постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 березня 2013 року залишено без змін.

В касаційній скарзі ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 березня 2013 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 02 жовтня 2013 року і ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Процесуа́льне право - сукупність норм системи права, що безпосередньо регулюють суспільні відносини і сукупність галузей права, в яких основний акцент робиться на порядок захисту порушеного права в судових органах.

Заслухавши доповідь судді - доповідача, пояснення присутнього у судовому засіданні представника позивача, перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено наступне.

ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС провела планову виїзну перевірку ТОВ «Фордон Есет Менеджмент» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01 квітня 2009 року по 31 березня 2012 року, валютного та іншого законодавства за період з 01 квітня 2009 року по 31 березня 2012 року, за результатами якої був складений акт від 11 вересня 2012 року № 703/22-05/33785052.

За висновками акта перевірки позивачем були порушені, зокрема, вимоги підпункту 4.1.6 пункту 4.1 статті 4, підпункту 11.1.3 пункту 11.1 статті 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», в результаті чого занижено податок на прибуток за 4 квартал 2009 року на загальну суму 983237,00 грн.

Зокрема, в акті перевірки було вказано, що позивачем у 4 кварталі 2009 року неправомірно не було включено до складу валового доходу з інших джерел вартість облігацій ТОВ «Тріумф Інвест» у розмірі 3932948,00 грн., які на дату продажу не були оплачені за рахунок коштів спільного інвестування, з огляду на що здійснена ТОВ КУА «Фордон Есет Менеджмент» (ПЗНВІФ «Фордон») операція з реалізації облігацій ТОВ «Тріумф Інвест» у зазначеній сумі не є операцією з реалізації активів фонду, так як реалізовані облігації не відповідають вимогам статті 3 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)», а саме не є активами інституту спільного інвестування (пайового інвестиційного фонду), сформованими за рахунок коштів спільного інвестування.

14 вересня 2012 року ТОВ «Фордон Есет Менеджмент» подало заперечення на вказаний акт перевірки, за результатами розгляду яких висновки акту перевірки від 11 вересня 2012 року № 703/22-05/33785052 були залишені без змін.

25 вересня 2012 року ДПІ у Печерському районі м. Києва на підставі вказаного акта перевірки прийняла податкове повідомлення-рішення № 0009431603, яким згідно з підпунктом 54.3.2 пункту 54.3 статті 54, пункту 123.1 статті 123 Податкового кодексу України збільшила ТОВ «Фордон Есет Менеджмент» суму грошового зобов'язання за платежем: податок на прибуток на 1229046,00 грн.

Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

, з яких: 983237,00 грн. - за основним платежем, 245809,00 грн. - за штрафними (фінансовими) санкціями.

Вказане податкове повідомлення-рішення оскаржувалось позивачем а адміністративному порядку, за наслідками якого його скарги були залишені без задоволення, а оспорюване податкове повідомлення-рішення - без змін.

          Суд першої інстанції, задовольняючи позовні вимоги, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що оскільки станом на момент відчуження з активів ПЗНВІФ «Фордон» 451129 штук облігацій серії С (емітент ТОВ «Тріумф Інвест») на користь ТОВ «Фордон Інвестментс та Менеджментс» до активів ПЗНВІФ «Фордон» належало 1195434 штуки облігацій серії серії С (емітент ТОВ «Тріумф Інвест»), що свідчить про те, що з активів ПЗНВІФ «Фордон» були відчужені лише ті облігації серії С (емітент ТОВ «Тріумф Інвест»), які на дату укладенні договору № 205-1/09Б були придбані та повністю оплачені ПЗНВІФ «Фордон» до придбання додаткового пакету у ТОВ «Метроном»  за договором № 157-1/09Б від 04 вересня 2009 року, з урахуванням того, що відповідно до положень частини 3 статті 5 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

Колегія суддів погоджується з такими висновками судів попередніх інстанцій, з огляду на наступне.

Як вказано у акті перевірки, у періоді, який перевірявся, ТОВ КУА «Фордон Есет Менеджмент» займалось управлінням активів ПЗНВІФ «Фордон».

Як вбачається з матеріалів справи, між ТОВ «Фордон Есет Менеджмент» (ПЗНВІФ «Фордон») (покупець) та ТОВ «Метроном» (продавець) був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів від 04 вересня 2009 року за №157-1/09Б. У відповідності до умов пункту 1.1 цього договору, на умовах, передбачених цим договором, продавець зобов'язується забезпечити передачу у власність покупця, а покупець зобов'язується оплатити цінні папери ТОВ «Тріумф Інвест»: облігації дисконтні іменні серія В у кількості 1425000 штук та облігації дисконтні іменні серії С у кількості 320150 штук. Згідно з пунктом 1.2 цього договору загальна сума договору складає 8119004,00 грн. Пунктом 2.1 цього договору встановлено, що покупець зобов'язаний сплатити продавцю загальну суму договору, зазначену у пункті 1.2 договору до 31 грудня 2010 року (т.1 арк. справи 107-109).

Відповідно до пункту 1 акту прийому-передачі цінних паперів до договору №157-1/09Б від 04 вересня 2009 року від 08 вересня 2009 року продавець передав, а покупець прийняв наступні цінні папери, а саме: облігації дисконтні іменні серія В у кількості 1425000 штук та облігації дисконтні іменні серії С у кількості 320150 штук (т.1 арк. справи 110).

Випискою про операції на рахунку в цінних паперах № 003195 за період з 08 вересня 2009 року по 08 вересня 2009 року, відкритому в ВАТ «ВТБ Банк», підтверджено, що облігації дисконтні іменні, емітентом яких є ТОВ «Тріумф Інвест», були зараховані на рахунок у цінних паперах 08 вересня 2009 року в кількості 1425000 штук та 320150 штук (т.1 арк. справи 135).

Також, між ТОВ «Фордон Есет Менеджмент» (ПЗНВІФ «Фордон») (продавець) та ТОВ «Фордон Інвестментс та Менеджмент» (покупець) був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів від 12 листопада 2009 року № 205-1/09Б, відповідно до умов пунктів 1.1, 1.2 якого продавець зобов'язується забезпечити передачу у власність покупця, а покупець зобов'язується оплатити наступні цінні папери: облігації дисконтні іменні серії С у кількості 451129 штук, емітовані ТОВ «Тріумф Інвест», на суму 14995527,96 грн. (т.1 арк. справи 111-113).

Відповідно до пункту 1 акту прийому-передачі цінних паперів до договору № 205-1/09Б від 12 листопада 2009 року від 24 листопада 2009 року продавець передав, а покупець прийняв наступні цінні папери, а саме: облігації дисконтні іменні серії С у кількості 451129 штук (т.1 арк. справи 114).

Випискою про операції на рахунку в цінних паперах № 003195 за період з 24 листопада 2009 року по 24 листопада 2009 року, відкритому в ВАТ «ВТБ Банк», підтверджено, що облігації дисконтні іменні, емітентом яких є ТОВ «Тріумф Інвест», були списані з рахунка у цінних паперах 24 листопада 2009 року у кількості 451129 штук (т.1 арк. справи 135).

Як вказано в акті перевірки та підтверджується банківськими виписками (т.1 арк справи 137-204), станом на 24 листопада 2009 року оплата за придбані облігації згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №157-1/09Б від 04 вересня 2009 року була здійснена не у повному обсязі, а саме - позивачем був проведений розрахунок на суму 4186056,00 грн. (у тому числі: 1440675 - за облігації серії В, 2745381,00 грн. - за облігації серії С).

Разом з цим, судами попередніх інстанцій було встановлено, що було станом на 24 листопада 2009 року до активів ПЗНВІФ «Фордон» належало 1195434 штуки облігацій серії С (емітент ТОВ «Тріумф Інвест»), придбаних у ТОВ «Хектро ПЕТ Лтд» та ТОВ «Тріумф Інвест» на підставі відповідних договорів купівлі-продажу цінних паперів від 24 березня 2009 року, від 25 березня 2008 року, від 21 травня 2009 року, від 19 червня 2009 року (т.1 арк. справи 205, 210, 216-217, 226-227), які згідно виписок про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах № 003195 (т.1 арк. справи 207, 212, 218, 231) були зараховані на рахунок  ПЗНВІФ «Фордон» та оплачені ним, що підтверджується банківськими виписками (т.1 арк. справи 208-209, 213-215, 219-225).

З огляду на викладене, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що з активів ПЗНВІФ «Фордон» на користь ТОВ «Фордон Інвестментс та Менеджмент» були відчужені лише облігації ТОВ «Тріумф Інвест» серії С, які були придбані та оплачені ПЗНВІФ «Фордон» до придбання додаткового пакету облігацій у ТОВ «Метроном» за договором №157-1/09-Б від 04 вересня 2009 року, та станом на дату продажу ТОВ «Фордон Інвестментс та Менеджмент» облігацій серії С (емітент ТОВ «Тріумф Інвест») у кількості 451129 штук такі облігації являлись активами ПЗНВІФ «Фордон».

За визначенням, наведеним у пункті 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 (в редакції на момент виникнення спірних правовідносин), активи - це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.

Положеннями пункту 1 статті 3 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (в редакції на момент виникнення спірних правовідносин) визначено, що активи інституту спільного інвестування - це сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування.

Корпорати́вні права́ - це права, які випливають із (1) права власності на акцію акціонерного товариства або (2) права на частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю або іншої юридичної особи, статутний капітал якої поділений на частки, або (3) права на вклад до статутного капіталу юридичної особи у разі, якщо капітал такої особи не поділений на частки (наприклад, приватних, дочірніх, та інших унітарних підприємств).

Відповідно до частини 1 статті 22 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (в редакції на момент виникнення спірних правовідносин) пайовий інвестиційний фонд - це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

Крім іншого, відповідно до пункту 4.2.6 проспекту емісії облігацій ТОВ «Тріумф Інвест», зареєстрованого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України 07 серпня 2007 року (т.1 арк. справи 115-134), облігацій серії С були випущені ТОВ «Тріумф Інвест» у бездокументарній формі.

Відповідно до положень частин 1, 2 статті 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) цінні папери - це документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам. Емісійні цінні папери - це цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент).

Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.

Емісійні цінні папери - цінні папери, що володіють в межах одного випуску однорідними ознаками та реквізитами, що розміщуються і перебувають в обігу на підставі єдиних для даного випуску умов. Це визначення відповідає тому, яке давав Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» у початковій редакції: «цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітент)». Незважаючи на те, що Закон більше не містить цього визначення, термін продовжує вживатися, у тому числі в самому Законі.

Частиною 3 статті 5 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (в редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) встановлено, що право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.

Виходячи з аналізу наведених вище правових норм, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що ПЗНВІФ «Фордон» набув права власності на облігації серії С (емітент ТОВ «Тріумф Інвест»), придбані у ТОВ «Метроном» на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів №157-1/09-Б від 04 вересня 2009 року, з моменту зарахування таких облігацій на рахунок у цінних паперах № 003195 ПЗНВІФ «Фордон» у зберігача - ВАТ «ВТБ Банк», з урахуванням того, що відповідно до розділу 9 договору купівлі-продажу цінних паперів №157-1/09-Б від 04 вересня 2009 року покупцем за вказаним договором виступив та здійснив оплату саме ПЗНВІФ «Фордон» з відокремленого рахунку фонду №26500302014466 Відділення «Київська регіональна дирекція» ВАТ «ВТБ Банк».

При цьому, колегія суддів вказує, що чинним на момент виникнення спірних правовідносин законодавством не було встановлено вимог щодо черговості з придбання цінних паперів (оплата чи передача прав власності), обов'язкової наявності джерела для оплати цінних паперів, що придбаваються, та неможливості їх відчуження до повної оплати попередньому власнику.

З огляду на викладене, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, що позивач правомірно застосував положення підпункту 4.2.8 пункту 4.2 статті 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» до операцій з облігаціями серії С (емітент ТОВ «Тріумф Інвест»), у зв'язку з чим висновки податкового органу про порушення ТОВ «Фордон Есет Менеджмент» приписів 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» є помилковими.

З огляду на встановлене, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про неправомірність збільшення позивачу грошового зобов'язання  податку на прибуток на 983237,00 грн. та застосування до нього штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 245809,00 грн. оспорюваним податковим повідомленням-рішенням.

Доводи касаційної скарги вищевикладеного не спростовують.

Відповідно до частини 1 статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Адміністрати́вне судочи́нство - діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення адміністративних справ у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Змістом адміністративного судочинства є здійснення правосуддя в адміністративних справах шляхом розв'язання публічно-правових спорів.

Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Це може бути як саме рішення, так і висновок (Конституційний Суд України), вирок (у кримінальному процесі), постанова, ухвала, окрема ухвала тощо (у кримінальному, адміністративному, цивільному та господарському процесах).

Кодекс адміністрати́вного судочи́нства України (КАС України, КАСУ) - кодифікований акт у сфері публічно-правових відносин, який визначає юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства.

Враховуючи вищевикладене, касаційна скарга ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві підлягає залишенню без задоволення, а постанова Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 березня 2013 року та ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 02 жовтня 2013 року підлягають залишенню без змін.

Керуючись ст. ст. 160, 167, 210, 220, 221, 223, 224, 230, 231, ч. 5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

  1   2   3


Скачати 0.51 Mb.

2021