Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

Скачати 1.97 Mb.

Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»
Скачати 1.97 Mb.
Сторінка 1/17
Дата конвертації 31.03.2017
Розмір 1.97 Mb.
Тип Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Міністерство екології та природних

ресурсів УкраїниЗвіт про реалізацію у 2012 році Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

(в рамках виконання Угоди між Урядом України та ЄС про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України»)

Київ – 2013 рікЗміст


Запропоновані скорочення 3

Вступ 4


2 Результати виконання 5

2.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
1 Виконання загальних умов, зазначених в Угоді 5

2.1.1 Щодо виконання показника 1.1загальних умов: своєчасне схвалення Стратегії національної екологічної політики України (Стратегії) на період до 2020 року, Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на 2011 - 2015 роки (НПД), їх впровадження на рівні підгалузевих стратегій та регіональних програм 6

2.1.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
2 Щодо виконання показника 1.2 загальних умов: задовільний поступ у виконанні Стратегії, підгалузевих стратегій та регіональних програм, приділяючи особливу увагу таким питанням, як зміна клімату, водні ресурси та поводження з відходами.
Змі́на клі́мату - суттєва та тривала зміна у статистичному розподілі погодних умов протягом тривалих проміжків часу: від десятиліть до мільйонів років. Це може бути зміна в середніх погодних умовах, або у розподілі погоди навколо середніх умов (наприклад, часті або рідкі екстремальні погодні явища).
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
7

2.1.3 Щодо виконання показника 1.3. загальних умов: вжиття достатніх заходів для забезпечення достатнього моніторингу, оцінки та доступу громадянського суспільства до інформації про хід впровадження Стратегії 22

2.2 Виконання спеціальних умов, зазначених в Угоді 30

Сфера застосування –1. Екологічна політика на галузевому та обласному рівнях 31

Показник 1. Розробка та / чи внесення змін та затвердження галузевих та обласних програм в сфері охорони навколишнього природного середовища 31

Сфера застосування – 2.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Наближення природоохоронного законодавства України до відповідного законодавства ЄС 34

Показник 2.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Розробка та затвердження Плану гармонізації з acquis ЄС («Базовий План гармонізації» або БПГ) 34

Сфера застосування – 3. Посилення інституційної спроможності щодо реалізації нової екологічної політики 38

Показник 3. Спрощення природоохоронної дозвільної системи 38

Показник 5. Покращення доступу до екологічної інформації, забезпечення участі громадян у прийнятті управлінських рішень та підвищення екологічної освіченості/ обізнаності 51

Сфера застосування 4: Повітря 52

Показник 6. Стабілізація викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферне повітря зі стаціонарних джерел забруднення електростанцій 52

Сфера застосування 5: Водні ресурси 54

Показник 7.

Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.
Парнико́вий газ (англ. Greenhouse gas) - газ, що поглинає теплове випромінювання поверхні Землі і хмар (інфрачервона радіація) і відбиває його назад до Землі. До основних парникових газів в атмосфері Землі відносяться пари води (H2O), вуглекислий газ (CO2), закис азоту (N2O), метан (CH4), озон (O3), гексафторид сірки (SF6), гідрофторвуглець (ГФУ) і перфторвуглероди (ПФУ).
Покращення якості поверхневих водних об’єктів внаслідок кращої роботи та модернізації споруд для очистки стічних вод 54

Сфера застосування 6: Управління відходами 58

Показник 8. Модернізація інфраструктури управління відходами в Україні. 58

Сфера застосування 7. Охорона флори і фауни 59

Показник 9. Розширення природного середовища для представників флори та фауни 59

Додаток 2. Оцінка прогресу виконання програм природоохоронного спрямування у Чернігівській, Житомирській, Київській та Вінницькій областях 80

1.

Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).
Оцінка процесу виконання регіональних екологічних програм в Чернігівській області 80

2. Оцінка прогресу реалізації регіональних екологічних програм у Житомирській області 82

3. Оцінка прогресу у реалізації регіональних екологічних програм у Київській області 85

4. Оцінка прогресу реалізації регіональних екологічних програм у Вінницькій області 87

Додаток 3. Перелік державних цільових програм чинних у 2012 році та наявність в них природоохоронної складової 91

Додаток 4.

Жито́мирська о́бласть - область на півночі України, в межах Поліської низовини, на півдні в межах Придніпровської височини. На півночі межує з Гомельською областю Білорусі, на сході з Київською, на півдні з Вінницькою, на заході з Хмельницькою та Рівненською областями України.
Ки́ївська о́бласть - область на півночі України. Обласний центр - місто Київ - адміністративно до її складу не входить.
Черні́гівська о́бласть - область у північно-східній частині України. Межує на заході з Київською, на півночі - з Гомельською областю Республіки Білорусь і з Брянською областю Російської Федерації, на сході - з Сумською, на півдні - з Полтавською областями України.
Державна цільова програма - комплекс взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на розв'язання найважливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням.
Перелік документів секторального та галузевого рівня, що спрямовані на захист навколишнього природного середовища, енерго- та ресурсозбереження 96


Запропоновані скорочення


БПГ

Базовий план гармонізації законодавства України до законодавства ЄС

БУВР

Басейнове управління водних ресурсів

ГДК

Гранично допустима концентрація

ЄС

Європейський Союз

НПД

Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 577-р

НУО

Неурядові організації (екологічного спрямування)

ОВНС

Оцінка впливу на навколишнє середовище

ОУК

Одиниця установленої кількості

ПДА

Порядок денний асоціації Україна – ЄС (розділ "Навколишнє середовище")

РЕЦ Україна

Український регіональний екологічний центр

РЕЦ ЦСЄ

Регіональний екологічний центр у Центральній і Східній Європі

СБП ЄС

Бюджетна підтримка ЄС природоохоронного сектору України

СЗІ

реалізація проектів за Схемою Зелених Інвестицій

Стратегія

Закон України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року"

Спільна група

Спільна групу з моніторингу програми бюджетної підтримки сектору "Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року"

ТАП

Технічні та адміністративні положення викладені у додатку 2 до Угоди

Угода

Угода між Урядом України та ЄС про фінансування програми "Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України"

ЦОВВ

Центральні органи виконавчої влади


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Скачати 1.97 Mb.

2021