Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України «Про радіочастотний ресурс України»

Скачати 101.07 Kb.

Закону України «Про радіочастотний ресурс України»
Скачати 101.07 Kb.
Дата конвертації 19.03.2017
Розмір 101.07 Kb.
Тип Закон

Інформація

про діяльність суб'єкту господарювання державного сектору економіки Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»

за 1-й квартал 2016 року
Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) утворено відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України», є госпрозрахунковим підприємством і відноситься до сфери управління Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, (далі – НКРЗІ) та діє на підставі Закону України «Про радіочастотний ресурс України», інших нормативно-правових актів України та статуту.
Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3 ТГц (терагерц) (3000 ГГц).
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

УДЦР належить до об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» УДЦР наділений відповідними повноваженнями, що поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування.

Зокрема:


- присвоєння радіочастот, призначення позивних сигналів радіоелектронним засобам (РЕЗ), видача дозволів на експлуатацію РЕЗ та ВП, ведення реєстру присвоєнь радіочастот;

- підготовка висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України;

- проведення радіочастотного моніторингу використання радіочастотного ресурсу України;

- здійснення заходів щодо забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ та ВП, виявлення та усунення дії джерел радіозавад;

- створення сприятливих умов для впровадження в Україні новітніх і подальшого розвитку наявних радіотехнологій із використанням радіочастотного ресурсу;

- проведення технічного контролю телекомунікаційних мереж.

Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

Крім того, УДЦР бере участь у проведенні міжнародного захисту і координації радіочастот, а також у роботі міжнародних організацій, діяльність яких стосується управління і регулювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом.

Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

УДЦР основні показники фінансового плану за 1-й квартал 2016 року виконав. Так, за звітний період УДЦР отримав 113,1 млн.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
грн. чистого доходу, план надходження доходів виконано на 104,8 %.

Основну роль у зростанні доходів підприємства продовжує відігравати запровадження в Україні 3G-технології у сфері зв’язку, що зумовило збільшення обсягу робіт з радіочастотного моніторингу РЕЗ цифрового стільникового радіозв’язку стандарту ІМТ-2000. Так, порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг чистого доходу від виконання робіт з РЧМ зріс на 9,0 млн.грн. або на 12 %.

Незважаючи на відміну дозвільної системи на ввезення РЕЗ з-за кордону, зростає зацікавленість з боку суб’єктів господарювання у реєстрації мобільних терміналів у базі даних кодів ІМЕІ. Так, виконання плану чистого доходу за цією статтею у звітному періоді становить 165,0 %, а порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяг надходжень збільшився на 399,0 тис.грн. або на 63,1 %. Також продовжують збільшуватися обсяги замовлень на роботи з сертифікації радіоелектронного обладнання, що також позитивно вплинуло на приріст доходів у звітному періоді. Створений в УДЦР Центр сертифікації європейського рівня є справжньою гордістю підприємства. Обсяг доходів від виконання робіт з оцінки якості РЕЗ та випробування різноманітного обладнання радіозв’язку має стійку тенденцію до зростання з року в рік. За звітний квартал перевиконання запланованого рівня чистого доходу за даним напрямком діяльності становив більше 1,0 млн.грн. або 46,6 % та майже на 40,0 % зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Основними чинниками недовиконання запланованого рівня операційних витрат у звітному періоді були, по-перше, затримка укладання договорів на технічне обслуговування та ремонт виробничого обладнання у зв'язку з перенесенням термінів проведення торгів та змінами тендерного законодавства, по-друге, значною економією комунальних витрат, особливо витрат на тепло- та енергопостачання внаслідок проведених у минулому році заходів, спрямованих на тепло- та енергозбереження.

Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
Так, економія цих витрат у 1-у кварталі поточного року порівняно із запланованими становила 37,3 %, а порівняно з аналогічним періодом минулого року – 8,3 % (і це не враховуючи значне збільшення тарифів, що відбулося протягом року).

Крім того, внаслідок прийнятих наприкінці минулого року змін до податкового законодавства в частині зменшення ставки єдиного соціального внеску, недовиконання запланованого обсягу витрат за цією статтею склало 4,5 млн.

Єдиний соціальний внесок (згідно з Законом: Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) - обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.
грн. або майже 40,0 % від загального обсягу затвердженого ЄСВ.

Відповідно до внесених змін постановою КМУ від 30.12.2015 № 1156 до п.1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого постановою КМУ від 23.02.

Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
2011 № 138, нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку у розмірі 75 %, внаслідок чого фактичний показник зазначених відрахувань перевищив плановий майже у 10 разів.

Ураховуючи наявність переплати з податку на прибуток та відрахувань частини чистого прибутку, яка виникла внаслідок сплати авансових внесків з податку на прибуток за період з 2013 по 2015 рік, у звітному періоді перерахувань до бюджету зазначених платежів не здійснювалось.
Основні фінансові показники УДЦР за 1-й квартал 2016 року:


  1. чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 113,1 млн. грн.;

  2. валовий прибуток – 65,5 млн. грн.;

  3. чистий прибуток – 17,5 млн. грн.;

  4. загальна сума сплачених податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів – 23,8 млн. грн.;

  5. рентабельність діяльності – 15,5 %.

Фонд оплати праці за 1-й квартал 2016 року склав 30,8 млн. грн., що майже на 3,4 млн. грн. або на 12,3 % більше, ніж за відповідний період минулого року.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників УДЦР в 1-му кварталі 2016 року склала 9828 гривень.

Заробітна плата Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Заборгованості з виплати заробітної плати УДЦР не має.


Протягом 1-го кварталу 2016 року освоєно капітальних інвестицій на загальну суму 10,3 млн. грн., що складає 36,5 % до запланованого обсягу. Невиконання спричинено затримкою в організації та проведенні процедур закупівель внаслідок змін законодавства та стрімкого зростання вартості виробничого обладнання, що призводить до відміни та перегляду запланованих торгів, а також у затримці поставки обладнання для забезпечення виконання робіт з радіочастотного моніторингу (аналізаторів спектра). Невиконання запланованих інвестицій на будівництво та капітальні ремонти обумовлено затримкою у погодженні проектно-кошторисної документації в ДП «Укрдержбудекспертиза».
Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.

Джерелом фінансування усіх капітальних інвестицій є кошти підприємства: прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, та амортизаційні відрахування.

Слід відмітити, що УДЦР одним із перших підприємств галузі приєдналося до системи електронних закупівель PROZORRO.

З метою забезпечення прозорості у проведенні конкурсних торгів найбільш значимі з них транслювалися в он-лайн режимі на сторінці УДЦР в YouTube.


УДЦР – це велике державне підприємство, яке протягом багатьох десятиліть залишається одним з прибуткових суб’єктів господарювання державного сектору економіки та входить до реєстру великих платників податків України.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
При цьому, з метою підвищення ефективності виконання покладених на УДЦР завдань постійно ведеться робота щодо впровадження новітніх технологій, нарощування виробництва, піклування про підвищення кваліфікації кадрів, забезпечення комфортних умов праці та здоров’я своїх працівників.

Так, в Україні силами УДЦР розгорнуто станцію супутникового радіомоніторингу типу «GеоМоn», яка забезпечує радіоконтроль супутникових станцій в С та Ku діапазонах частот і геолокацію земних станцій супутникового зв'язку. Нині за своїми технічними можливостями станція є однією із найсучасніших і найпотужніших у світі.

Центр з сертифікації Українського державного центру радіочастот є лідером на ринку з тестування РЕЗ (ВП) в Україні, чия компетентність, достовірність та обґрунтованість результатів випробувань неодноразово підтверджувалася проведенням порівняльних випробувань з провідними лабораторіями світу.

Державне підприємство «Український державний центр радіочастот» (УДЦР, UCRF) - утворене відповідно до законів України «Про телекомунікації» і «Про радіочастотний ресурс України». Підпорядковане Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
А наприкінці 2015 року провідний європейський нотифікований орган з оцінки відповідності - Британська сертифікаційна рада з телекомунікацій провела плановий аудит Випробувального центру ЦС УДЦР. Результати аудиту підтверджують, що ВЦ відповідає вимогам нотифікованого органу та входить до переліку випробувальних лабораторій, результати випробувань (протоколи) яких визнаються ним.

Слід відмітити високий професіоналізм фахівців УДЦР, досвід та вміння яких високо цінується не тільки в Україні.

Так, нещодавно за надання технічної допомоги, що сприяла оперативному виявленню  та усуненню несанкціонованого джерела випромінювання, що заважав роботі радіоелектронним засобам міжнародної пошуково-рятувальної системи «COSPAS-SARSAT», фахівці УДЦР отримали подяку Міжнародного союзу електрозв’язку.

У складі української делегації представників УДЦР запрошено до Грузії, де в якості експертів вони працюють у робочій групі з питань використання діапазону 700 МГц  Мережі регуляторних органів електронних комунікацій країн Східного партнерства. Участь у заході братимуть також представники регуляторних органів або відповідних міністерств країн Східного партнерства та країн-членів ЄС. Основною метою SEWG є розгляд і визначення шляхів узгодженого підходу для майбутнього використання  ДВЧ- діапазону, зокрема, для піддіапазонів 470-694 МГц, 694-790 МГц та 790-862 МГц, та створення платформи для обміну думками і досвідом, щоб направити спільні зусилля на вирішення поточних та майбутніх викликів у сфері регулювання, а також розвитку колегіальних робочих відносин між фахівцями.

УДЦР приймає активну участь у заходах, що сприяють активному розвитку телекомунікаційної сфери України. Так, на виконання Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв’язку четвертого покоління, затвердженого Розпорядженням КМУ №1232 від 11.11.2015, у лютому в УДЦР відбулась багатостороння зустріч технічних експертів адміністрацій зв’язку Республіки Польща, Румунії, Словацької Республіки та України з питань перепланування частотних виділень цифрового наземного телевізійного мовлення (ЦНТВМ) Плану „Женева-06” в смузі частот 470-694 MГц.

По́льща, Респу́бліка По́льща, Річ Посполи́та По́льська (пол. Polska, Rzeczpospolita Polska) - держава у Центральній Європі, унітарна парламентська республіка, що має в своєму складі 16 воєводств. Польща має державний кордон з сімома країнами Європи: на північному сході вона межує з Росією (Калінінградська область) та Литвою, на сході - з Білоруссю та Україною, на півдні - з Чехією та Словаччиною, на заході - з Німеччиною. На півночі Польща омивається водами Балтійського моря. Столицею Польщі є місто Варшава.
Словаччина (словац. Slovensko), офіційна назва Словацька Республіка (словац. Slovenská republika (SR)) - держава на сході центральної Європи, межує на північному заході з Чехією, на півночі з Польщею, на сході - з Україною, на півдні - з Угорщиною та на заході з Австрією.
 Під час зустрічі технічні експерти сусідніх країн обговорювали пропозиції УДЦР щодо варіантів перепланування Плану GE06 з максимальним використанням можливостей стандарту DVB-T2, це надасть можливість, в майбутньому, всім державам отримати найбільшу кількість загальнонаціональних мультиплексів для мереж ЦНТВМ, у разі вивільнення смуги частот 694-862 МГц для провадження мереж рухомого зв’язку 4G (LTE).

Після зустрічі з представниками Інтернет Асоціації України, що відбулася 4 лютого в Українському державному центрі радіочастот і на якій обговорювались найбільш актуальні проблемні питання телекомунікаційного напрямку та шляхи їх вирішення, поки розробляються пропозиції щодо удосконалення існуючої нормативно-правової бази, менеджментом УДЦР вже знайдено певні рішення проблемних питань.

Інтернет асоціація України (ІнАУ; за українським правописом - інтернет-асоціація) - торгово-промислова асоціація, що об'єднує зусилля підприємств-членів у розвитку Інтернету в Україні.
Зокрема: створення особистого (віртуального) кабінету користувача РЧР України, впровадження електронного цифрового підпису заявок на отримання висновків і дозволів, розміщення у відкритому доступі карт та маршрутів проведення радіочастотного моніторингу.
Електро́нний цифрови́й пі́дпис (ЕЦП) (англ. digital signature) - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.
Відкритий доступ - це безкоштовний, швидкий, постійний, повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових та навчальних матеріалів, що реалізовується для будь-якого користувача у глобальній інформаційній мережі, здійснюваний переважно до рецензованих науково-дослідних журналів.

Таким чином, УДЦР запропонував гравцям телекомунікаційного ринку зручні процедури опрацювання заявочних документів, що значно скоротить час на ідентифікацію надісланої заявки операторам, а також нову процедуру розгляду Заяви на усунення завад. Тепер заявник може надіслати її скан-копію на електронну адресу [email protected] для швидкого її усунення. Крім того, в інтересах операторів УДЦР розробив та затвердив Порядок інформування про наявні абонентські РЕЗ. Така інформація дозволить операторам підтримувати власний облік дозвільних документів на експлуатацію РЕЗ, скоротить час на їх опрацювання та спростить процес підготовки.

Враховуючи критичну ситуацію на ринку мобільних терміналів, пов’язану з імпортом електронної техніки з порушенням податкового та митного законодавства, УДЦР всіляко підтримує жорсткі заходи правоохоронців у боротьбі з контрабандою цієї групи товарів і вкотре виступає з ініціативою щодо відновлення обов’язкової реєстрації кодів ІМЕІ на законодавчому рівні. Слід зазначити, що на конференції Міжнародного союзу електрозв’язку, яка проходила у травні 2014 року, українська система обліку кодів ІМЕІ, яка була створена на базі УДЦР, визнано однією з найкращих у світі для боротьби з контрафактними пристроями. І цим досвідом ЄС планує скористатися уже в цьому році. Не дивлячись на благополуччя багатьох країн Європейського союзу в цьому питанні, там дійшли висновку щодо необхідності підвищення контролю за ввезенням, використанням РЕЗ та ВП на території країн-членів ЄС.

Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
Починаючи з червня 2016 року вступає в силу Директива 2014/53/ЄС, згідно з якою будуть відстежуватися обладнання РЕЗ та ВП на всьому ланцюгу від імпортера до покупця, а також діятимуть жорсткі санкції відносно порушень, які будуть включати і заходи кримінального покарання.

Підтримка УДЦР щодо введення інструментів контролю за нелегальним імпортом мобільних пристроїв є і з боку Асоціації підприємств інформаційних технологій.

Криміна́льне покара́ння - захід державного примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, яка вчинила злочин, і полягає в передбаченому кримінальним законом обмеженні прав і свобод засудженого.
Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
На їх переконання, законодавче зобов’язання операторів припиняти обслуговування терміналів, код ІМЕІ якого має статус недозволеного, введення суворих санкцій до операторів, які відмовляються припиняти обслуговування таких терміналів та інші норми можуть надати митникам і прикордонникам суттєву допомогу у справі захисту національного ринку України від нелегального імпорту.
Інформуючи суспільство про діяльність УДЦР у 1-у кварталі 2016 року, не можна в черговий раз не відзначити мужність та професійну майстерність фахівців підприємства, які спільно з СБУ продовжують працювати в зоні проведення АТО та викривати незаконне використання мереж мобільного зв’язку, а також той факт, що підприємство відіграє провідну роль у забезпеченні зв’язку на цій території. Так, на звернення вітчизняних телерадіокомпаній та на замовлення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в УДЦР розробили висновки щодо можливості збільшення потужності телевізійних передавачів, які використовує Луганська філія НТКУ у чотирьох містах Луганської області. Зокрема, передбачено збільшити потужність передавачів із 0,1 до 0,5 кВт, які здійснюють мовлення  у Біловодську, Зоринівці, Сватовому і Троїцькому.

Крім того, УДЦРу замовлено прорахунок чотирьох нових частотних присвоєнь для філій Національної телевізійної компанії України «Центральна дирекція «Українське радіо» і ТРК «Громадське радіо» в с. Чонгар Херсонської області.

Херсо́нська о́бласть - область у південній частині України, у межах Причорноморської низовини. На північному заході межує з Миколаївською, на півночі - з Дніпропетровською, на сході - із Запорізькою областями України, на півдні з Автономною Республікою Крим.
 

У лютому на виконання рішення Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики України, фахівці УДЦР оперативно прорахували частоти для передавачів потужністю 100 Вт і 200 Вт. Завдяки цьому, відновлено мовлення телеканалу «Перший національний» та Обласної державної телерадіокомпанії в м. Авдіївка Донецької області.

Для збільшення покриття українського радіосигналу на Донеччині УДЦР також сприяв можливості розбудови потужного АМ- радіопередавача, який вже надійшов до Донецької регіональної філії НТКУ. Також, слід зазначити, що фахівці Департаменту радіослужби УДЦР в оперативному порядку ведуть прорахунок ФМ-частот  для Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України, яка планує розпочати мовлення  в зоні АТО на Донеччині.

Міністе́рство оборо́ни Украї́ни (Міноборони України) - центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні сили України.

Взагалі, завдяки проведеним УДЦР заходам для розповсюдження програм українських мовників на територію проведення антитерористичної операції, з початку антитерористичної операції на сході країни в експлуатацію введено 35 передавачів, з них 19 телевізійних та 16 радіомовних.

Антитерористи́чна опера́ція, АТО (англ. Antiterrorist operation) - комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою.


Генеральний директор

Державного підприємства

Український державнийцентр радіочастот” В.І. КорсунСкачати 101.07 Kb.

2021