Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Скачати 302.86 Kb.

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Скачати 302.86 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації28.03.2017
Розмір302.86 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4

ПРОЕКТ

Про затвердження Положення про інформаційні ресурси єдиної цифрової топографічної основи території міста Одеси як складової частини системи баз даних містобудівного кадастру


Відповідно до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», рішення Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3320-VI «Про Затвердження Програми створення Служби містобудівного кадастру у складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради на 2013-2016 роки», з метою створення та впровадження містобудівного кадастру міста Одеси, забезпечення інформаційних потреб органів місцевого самоврядування і державної влади, комунальних підприємств, установ, організацій та фізичних осіб про об’єкти та явища міської території, що відображаються на картографічних матеріалах та містяться в базах геопросторових даних, в межах функцій органу місцевого самоврядування:


ВИРIШИВ:
1.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
 Затвердити Положення про інформаційні ресурси єдиної цифрової топографічної основи території міста Одеси як складової частини системи баз даних містобудівного кадастру (додається).
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

2. Визначити управління архітектури та містобудування Одеської міської ради розпорядником інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи території міста Одеси.
3. Встановити, що наявні і знову створені міські інформаційні системи, пов’язані з використанням топографічної основи території міста Одеси для вирішення містобудівних, інформаційно-довідкових, кадастрових, організаційно-управлінських завдань тощо, повинні функціонувати на базі єдиної цифрової топографічної основи території міста Одеси.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт із створення інформаційних ресурсів єдиної цифрової топографічної основи території міста Одеси буде здійснюватися відповідно до показників Програми створення Служби містобудівного кадастру у складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16.04.2013 року № 3320-VI, та інших джерел, не заборонених законодавством.


5. Рекомендувати забудовникам при розробці проектної документації на нові об’єкти будівництва, реконструкцію існуючих будівель і споруд, прокладанні інженерних мереж та комунікацій виконувати інженерні вишукування на відповідну частину території міста Одеси та надавати їх в цифровому вигляді до управління архітектури та містобудування Одеської міської ради для оновлення єдиної цифрової топографічної основи території міста Одеси.
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

6. Організаціям, які виконують інженерні вишукування на території міста Одеси і приміської зони, а також відповідним службам, що утримують на балансі і обслуговують існуючі інженерні мережі, передати до управління архітектури та містобудування Одеської міської ради матеріали інженерних вишукувань та матеріали виконавчої зйомки результатів завершеного будівництва в цифровому вигляді для перевірки, реєстрації і подальшого використання в процесі формування та ведення єдиної цифрової топографічної основи території міста Одеси.

7. Управлінню архітектури та містобудування Одеської міської ради при формуванні та веденні єдиної цифрової топографічної основи території міста Одеси вести у межах компетенції контроль за роботами по виконавчій зйомці в місті Одесі та оновлення бази геопросторових даних містобудівного кадастру.


8. Визначити, що рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 14.07.2011 р. № 516 «Про впорядкування роботи з відпрацювання схеми інженерної інфраструктури міста Одеси» діє в тій частині, що не суперечить цьому рішенню.

9. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.


10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови Шаламая К.І.
В.о. міського голови,

секретар міської ради О. Бриндак


В.о. керуючої справами О. Оніщенко
Додаток до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від №

Вик.: Колокольников

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради

відПоложення

про інформаційні ресурси єдиної цифрової топографічної основи території міста ОДЕСИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ СИСТЕМИ БАЗ ДАНИХ

МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


1. Це Положення визначає зміст, структуру, порядок створення, ведення, надання та використання інформаційних ресурсів Єдиної цифрової топографічної основи території міста Одеси (далі – ІР ЄЦТО міста) як складової частини системи баз даних містобудівного кадастру, контролю за їх використанням, а також порядок включення нових інформаційних ресурсів до складу ІР ЄЦТО міста, функції та права Служби містобудівного кадастру у складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі – Служба містобудівного кадастру).

У цьому Положенні наведені терміни, вжиті у такому значенні:- адаптація ІР ЄЦТО міста – внесення змін до ІР ЄЦТО міста, які виконуються винятково з метою їхнього функціонування на конкретних технічних або програмних засобах користувача без узгодження зазначених змін з Адміністратором (або Розпорядником);

- Адміністратор ІР ЄЦТО міста – Служба містобудівного кадастру, що в установленому порядку виконує первинне оброблення, вхідний контроль та систематизацію отриманих даних і документів та введення їх в базу даних ІР ЄЦТО інформаційної системи містобудівного кадастру, а також виготовляє та надає інформацію усіх або окремих складових ІР ЄЦТО міста;

- актуальність ІР ЄЦТО міста – відповідність змісту ІР ЄЦТО міста сучасному стану місцевості, а також сучасному стану загальноміських, загальнодержавних, міжнародних та інших офіційних довідників, класифікаторів, реєстрів і т.п., що застосовуються для ідентифікації об'єктів місцевості, розташованих на території міста на певний момент часу;
Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.


- базові суб’єкти постачання інформаційних ресурсів – органи місцевого самоврядування, міські служби, установи і підприємства усіх форм власності, які постачають інформацію (в т.ч.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
виконавчі знімання) для формування та оновлення ІР ЄЦТО учаснику ведення ІР ЄЦТО міста;

- векторна форма подання – спосіб подання цифрових картографічних даних у вигляді меж об’єктів з використанням елементів конструктивної геометрії (точок, ліній, багатокутників (полігонів) та їх комбінацій);

- виконавча зйомка – комплекс робіт, що виконуються з метою перевірки відповідності проектній документації фактичного просторового положення, геометричних та інших характеристик будівель, споруд та інженерних мереж, що будуються або вводяться в експлуатацію;

- вихідні матеріали ІР ЄЦТО картографічні та інші дані, необхідні для створення та ведення ІР ЄЦТО міста, включаючи дані, одержані від учасника ведення ІР ЄЦТО міста та базових суб’єктів постачання інформаційних ресурсів;

- геоінформаційна система (ГІС) – інформаційна система, що забезпечує збирання, оброблення, аналіз, моделювання та розповсюдження геопросторових даних;

- геоінформаційні ресурси – сукупність інформаційних банків та баз геопросторових даних і знань, сервісів геопросторових даних та метаданих;

- геопросторові дані – набір даних про геопросторовий об’єкт;

- геопросторовий об'єкт – об'єкт реального світу, що характеризується певним місцезнаходженням на Землі і визначений у встановленій системі просторово-часових координат;

- дублікат електронного плану – облікова копія електронного плану, яка призначена для зберігання інформації в паперовому вигляді;

- електронний план (карта) – електронне зображення плану (карти), сформоване, виведене на екран, електронний носій з використанням програмно-технічних засобів в прийнятих системах відліку і умовних знаках та картографічній проекції;
Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
Систе́ма ві́дліку - співвідношення нерухомих одне відносно іншого тіл, відносно яких розглядається рух, і годинників, що відраховують час. Це одне з найважливіших понять, яке характеризує пізнавальний процес у фізиці.


- еталон ІР ЄЦТО міста – унікальний примірник ІР ЄЦТО міста на електронному носії, виготовлений відповідно до технічних вимог ІР ЄЦТО міста, погоджений та затверджений у встановленому порядку і зберігається в містобудівному кадастрі міста Одеси;

- інтероперабельність здатність інформаційних ресурсів, програмних і технічних засобів інфраструктури геопросторових даних до функціональної та інформаційної взаємодії в середовищі інформаційних систем;

- інфраструктура геопросторових даних – система організаційних структур, механізмів правового регулювання, стандартів, наборів геопросторових даних і метаданих, технологій, програмних і технічних засобів та людських ресурсів, необхідних для збирання, оброблення, зберігання, розповсюдження та ефективного використання геопросторових даних;
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
Людські́ ресу́рси, також часто HR (від англ. Human Resources) - сукупність робітників з кваліфікацією до розробки або підтримки продукту або сервісу.
Правове́ регулюва́ння - це упорядкування суспільних відносин здійснюване державою за допомогою права і сукупності правових засобів, їх юридичне закріплення, охорона і розвиток.


- користувач ІР ЄЦТО міста – юридична чи фізична особа, що використовує ІР ЄЦТО міста в предметній геоінформаційній системі або для виготовлення іншого геоінформаційного ресурсу;

- метадані – довідкова інформація, що описує набори геопросторових даних і сервіси геопросторових даних, а також забезпечує їх каталогізацію, пошук та використання;

- модифікація ІР ЄЦТО міста – внесення до ІР ЄЦТО міста будь-яких змін;

- містобудівний кадастр – державна система зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів;
Будіве́льні но́рми - затверджений суб'єктом нормування нормативно-правовий акт, який містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Адміністрати́вно-територіа́льна одини́ця - частина території країни, що має місцеву адміністрацію - управління. Іноді також може мати синонімом Регіон[Джерело?].


- оновлення (ведення) ІР ЄЦТО міста – модифікація еталонів ІР ЄЦТО міста з метою забезпечення вірогідності відомостей, що містяться в них (у тому числі за окремими категоріями об'єктів місцевості та ділянками територій) з дотриманням умов успадкування ідентифікаційних кодів об'єктів та встановлених правил використання офіційних відомостей загальноміських класифікаторів вулиць і територіальних одиниць міста, адресного реєстру будинків та споруд міста, а також інших загальноміських, загальнодержавних та міжнародних класифікаторів і довідників, що застосовуються при проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації об'єктів містобудування і використовуються при веденні ІР ЄЦТО міста;

- ортофотоплан – фотографічний план місцевості, отриманий за матеріалами аерофото- чи космознімань шляхом їх планово-висотної геодезичної прив’язки та ортотрансформування;

- профільний набір геопросторових даних – сукупність тематичних геопросторових даних, що створені з використанням базового набору геопросторових даних;

- растрова форма подання – спосіб подання електронної картографічної інформації у вигляді матриці елементів (пікселів), значення яких відповідає кодам кольорів елементів картографічного зображення;

- розпорядник ІР ЄЦТО міста – управління архітектури та містобудування Одеської міської ради;

- сервіси геопросторових даних – операції, які можна виконувати за допомогою комп’ютерних програм з даними, що знаходяться у наборах геопросторових даних або в пов’язаних з ними метаданих;

- учасник ведення ІР ЄЦТО міста – відділ ведення топографічної основи міста при КП «Одеспроект», що в установленому порядку отримує від базових суб’єктів постачання інформаційних ресурсів, формує й оновлює матеріали ІР ЄЦТО міста, виготовляє та надає інформацію стосовно окремих складових ІР ЄЦТО міста;

- формат електронних данихструктура даних, що використовується для цифрового подання інформації;
Структура даних В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.


- лист на отримання інформації про раніше виконані топографо-геодезичні роботи – документ та відповідні електронні та паперові метадані, що супроводжують оригінал карти або набір геопросторових даних, де вказується інформація про види робіт, замовника, підприємство виконавця, правовстановлюючі документи, точність, масштаб та межа топографічного знімання.
Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Земельному кодексі України, Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності", Законі Україні " Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність", інших законах України, державних будівельних нормах та нормативно-правових актах, що регулюють відносини у сфері містобудування, земельні відносини, а також відносини у сфері інформації та інформатизації.

Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

2. ІР ЄЦТО міста є базовим інформаційним ресурсом системи містобудівного кадастру міста Одеси, що включає бази даних цифрових топографічних карт і планів, що постійно актуалізуються за результатами інженерних вишукувань, кадастрових та виконавчих знімань і призначений для забезпечення ефективного управління інфраструктурою міста на основі застосування геоінформаційних систем і технологій.

Геоінформаці́йна систе́ма - сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє поєднати модельне зображення території (електронне відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з інформацією табличного типу (різноманітні статистичні дані, списки, економічні показники тощо).
Карти топографічні (рос. карты топографические, англ. topographic maps, англ. surface contour maps; нім. topographische Karten f pl) - докладні, єдині за змістом, оформленням і математичною основою географічні карти, на яких зображені природні і соціально-економічні об'єкти місцевості з властивими їм якісними і кількісними характеристиками і особливостями розміщення.

3. ІР ЄЦТО міста – це координатно-просторові та змістовні тематичні описи об'єктів місцевості, що розташовані на території міста на момент оновлення еталона ІР ЄЦТО міста.

4. ІР ЄЦТО міста створюються на основі цифрових та електронних топографічних карт і планів, космічних знімків, ортофотопланів і схем масштабу 1:500 та 1:2000, які віднесено до складу ІР ЄЦТО міста відповідно з цим Положенням, а також будуть включені до складу ІР ЄЦТО міста в процесі їх експлуатації відповідно до цього Положення.

5. Права власності на інформаційні ресурси ЄЦТО міста, що створені за рахунок коштів міського бюджету або інших джерел, не заборонених законом, належать міській громаді міста.

6. Розпорядником ІР ЄЦТО міста від імені міської громади виступає управління архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі – Розпорядник ІР ЄЦТО міста).

7. Функції Адміністратора ЄЦТО міста, які визначено цим Положенням, покладаються на Службу містобудівного кадастру, що виконує первинне оброблення, вхідний контроль та систематизацію отриманих даних і документів та введення їх в базу даних ІР ЄЦТО інформаційної системи містобудівного кадастру, матеріали ІР ЄЦТО міста, виготовляє та надає інформацію усіх або окремих складових ІР ЄЦТО міста.

8. Порядок формування, ведення, оновлення, зберігання та надання Адміністратором інформації з ІР ЄЦТО міста визначається Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р.

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
№ 559 «Про містобудівний кадастр», Інструкцією «Про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 р. № 1893, наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 09.04.1998 р. № 56 «Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500», державними будівельними нормами А.2.1-1- 2008, цим Положенням та іншими нормативними документами.
Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

9. Фінансування робіт, пов’язаних з формуванням, веденням та експлуатацією ІР ЄЦТО міста, здійснюється згідно із Програмою створення Служби містобудівного кадастру у складі управління архітектури та містобудування Одеської міської ради на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року № 3320-VI, та інших джерел, не заборонених законодавством.

10. Супровід та контроль за якістю та актуальністю ІР ЄЦТО міста в процесі їх експлуатації здійснює Розпорядник ІР ЄЦТО міста.

11. Загальними принципами експлуатації ІР ЄЦТО міста є: • постійна актуалізація ІР ЄЦТО міста на основі оперативного оновлення змісту інформаційних ресурсів за результатами поточних інженерних вишукувань, кадастрових та виконавчих знімань;

 • обов'язковість застосування ІР ЄЦТО міста при формуванні міських ІР та обміні інформацією між інформаційними системами міста;

 • мінімізація дублювання робіт, пов’язаних зі збиранням та реєстрацією інформації про об’єкти і явища на території міста.

12. ІР ЄЦТО міста та усі відомості про їхні зміни (модифікації, перетворення або адаптації) по мірі їхнього створення Адміністратором підлягають оновленню.

Каталог: images -> File -> DODATKI2013 -> PROEKTispolkom
  1   2   3   4


Скачати 302.86 Kb.

 • Закону України
 • Положення
 • МІСТОБУДІВНОГО КАДАСТРУ
 • - адаптація ІР ЄЦТО міста
 • - Адміністратор ІР ЄЦТО міста
 • - актуальність ІР ЄЦТО міста
 • - базові суб’єкти постачання інформаційних ресурсів
 • - геоінформаційна система (ГІС)
 • - геопросторові дані
 • - дублікат електронного плану
 • - еталон ІР ЄЦТО міста
 • - інфраструктура геопросторових даних
 • - користувач ІР ЄЦТО міста
 • - модифікація ІР ЄЦТО міста
 • - профільний набір геопросторових даних
 • - розпорядник ІР ЄЦТО міста
 • - учасник ведення ІР ЄЦТО міста
 • - формат електронних даних – структура даних
 • - лист на отримання інформації
 • Кабінету Міністрів України