Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України

Скачати 101.16 Kb.

Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
Скачати 101.16 Kb.
Дата конвертації26.12.2019
Розмір101.16 Kb.
ТипЗакон
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо розвитку креативних індустрій в Україні)» Обґрунтування необхідності прийняття акта У переліку пріоритетів стратегічного розвитку України особливе місце має займати розвиток інноваційних галузей економіки (на противагу традиційним).
Креативні індустрії (англ. Creative industries) - сукупність поглядів, ідей, тенденцій і напрямів сучасного розвитку економіки, що характеризується органічним поєднанням та використанням знань, інформації та творчості (креативності).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Передусім це стосується розвитку індустрії інформаційних технологій (ІТ).
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Згідно із прогнозами на 2019 рік світовий бюджет витрат на IT рішення та послуги перевищить 4 трильйони доларів США, з яких вітчизняна IT галузь забезпечила залучення до економіки України близько 3,6 млрд. у 2017 році та близько 4,5 млрд. у 2018. При цьому IT індустрія стала найбільш динамічно зростаючим сектором економіки України (на 20 щороку та друге місце серед експорту послуг у 2018) з тим, щоби стати № 1 експортною галуззю України вже в найближчі 2-3 роки.  В українській IT галузі працює 127 тис. IT спеціалістів, які створюють близько 360 тис. робочих місць в супутніх індустріях (банки, страхові компанії, нерухомість) або разом близько півмільйона зайнятих українців.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
  Однак не лише Україна прагне отримати частку зі світового IT пирога, тому мільярди доларів надходжень від експорту виграються шляхом жорсткої конкурентної боротьби на світових ринках. Головний актив гравців ІТ бізнесу – працівники з досить високим рівнем кваліфікації; головним ризиком розвитку індустрії залишаться трудова міграція до країн Західної Європи (900 тис. вакансій для IT спеціалістів) та США (200 тис. вакансій). Фактично єдиною реальною конкурентною перевагою в країні з високим рівнем корупції та низьким рівнем якості життя (медицина, освіта, інфраструктура) залишається спрощена система оподаткування (3-я група), яку використовують близько 90 IT професіоналів в Україні та яка фактично протидіє спеціальним податковим режимам для креативних професій в країнах-конкурентах (Польща, Румунія, Білорусь, Казахстан).
Трудова́ мігра́ція - переміщення працездатної особи з метою працевлаштування на певний термін.
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Спро́щена систе́ма оподаткува́ння, о́бліку та зві́тності суб'є́ктів мало́го підприє́мництва (ССО)- запроваджена в Україні в 1998 році на основі Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва».
  За результатами 2017 року (цифри за 2018 ще валідуються) IT компанії та ФОП у цій сфері економіки разом сплатили до бюджету близько 10-ти млрд. гривень. При цьому в абсолютних цифрах розмір сплаченого єдиного податку виявився в середньому в 3.4 рази більше, ніж податок з доходів фізичних осіб на 1 працюючого. Це пояснюються, з одного боку, відсутністю доходів “в конвертах“ в IT, і навпаки, невисоким рівнем офіційних зарплат в інших індустріях, з яких фактично сплачуються податки.  Однак відсутність підтримки з боку держави українських креативних індустрій в умовах, коли вони перебувають на стадії становлення і активного розвитку, може призвести до негативних наслідків. З одного боку, високі відсоткові ставки відрахувань у цільові соціальні фонди при порівняно високій частці витрат на працівників у собівартості послуг, не дозволяють компаніям у сфері ІТ працювати з виконавцями робіт на основі трудових відносин.
Трудові́ відно́сини - врегульовані нормами трудового права суспільні відносини, що виникають як результат впливу норм трудового права на поведінку суб'єктів трудової діяльності в результаті укладення трудового договору, внаслідок якого між ними виникають правові зв'язки, а також відносини з приводу встановлення умов праці на підприємстві, навчання й перекваліфікації за місцем роботи та відносини, пов'язані з наглядом і контролем за додержанням трудового законодавства, вирішенням трудових спорів та працевлаштуванням громадян.
Відсоткова ставка або ж но́рма проце́нта - кількісне вираження відсотків як економічної категорії. Розраховується як відношення річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми наданого кредиту, помноженого на 100 відсотків.
З іншого боку, посилення тиску з боку державних органів влади призведе до втрати конкурентоспроможності вітчизняних компаній на світовому ринку, закриття офісів великих світових компаній, трудової міграції та зменшення надходжень до бюджету і соціальних фондів.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
У контексті зазначеного не додає оптимізму риторика окремих представників українського політикуму, які намагаються відмінити спрощену систему оподаткування (Законопроект № 8089 від 01.03.2018 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо зменшення ставки податку на додану вартість, реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та підвищення прозорості розрахункових операцій з урахуванням європейської практики, а також Законопроект від Мінсоцполітики «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників та протидії застосуванню незадекларованої праці»).
Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.
Мета і шляхи її досягнення Проект Закону розроблений з метою збереження існуючої динаміки економічного зростання ІТ галузі та інших українських креативних індустрій в цілому.
Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.
Відповідно до зазначеної мети у Проекті Закону передбачено: Виокремлення ІТ підприємців у окрему групу платників єдиного податку. Поступове щорічне зростання для підприємців у сфері ІТ на 1 ставки єдиного податку, в результаті чого ця ставка через 5 років має становити 10 . Забезпечення права ІТ підприємців здійснювати свою діяльність у приміщеннях, що належать іншим фізичним або юридичним особам, а також користуючись їх комп’ютерною технікою, інформаційними системами, комунікаціями та іншими засобами виробництва, без укладення з цими особами трудового договору.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Трудови́й догові́р - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
За́соби виробни́цтва (англ. Means of production) - сукупність предметів та засобів праці, які використовуються людьми в процесі виробництва матеріальних благ і послуг. До засобів виробництва належать машини, знаряддя праці, фабрики, а також суспільний і природний капітал.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Досягнення зазначеної мети, по-перше, забезпечить безпеку ІТ підприємців у контексті звинувачення їх представниками податкових органів в ухиленні від сплати податків шляхом неправомірного переходу на спрощену систему оподаткування. По-друге, надасть можливість ІТ підприємцям і надалі користуватися спрощеною системою оподаткування, що збереже привабливість цього виду бізнесу в Україні для зарубіжних інвесторів. По-третє, забезпечить стале зростання надходжень до державного бюджету з ІТ індустрії та, одночасно, надасть можливість останній бути конкурентноспроможною на світовому ринку. Загальна характеристика і основні положення законопроекту Проектом Закону передбачається внесення змін до Податкового кодексу України (ПК) та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування», якими, зокрема, пропонується: 1. Доповнити Податковий кодекс нормою, за якою окрім вже існуючих чотирьох груп суб’єктів сплати єдиного податку передбачити п’яту групу, до якої буде віднесено лише фізичних осіб-підприємців, які надають послуги у сфері інформаційних технологій, а саме: видання компютерних ігор та іншого програмного забезпечення (класи 58.21, 58.29 КВЕД ДК 009:2010), компютерного програмування, консультування та повязаної з ними діяльності (розділ 62 КВЕД ДК 009:2010), оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і повязаної з ними діяльності (клас 63.11 КВЕД ДК 009:2010), веб-порталів (клас 63.12 КВЕД ДК 009:2010).  Водночас умовами, за якими зазначені ФОП будуть віднесені до п’ятої групи є те, що вони не використовуватимуть працю найманих осіб,  а обсяг їх доходу протягом календарного року не перевищуватиме 7 500 000 гривень.  Крім того, ФОП 5 групи під час надання зазначених послуг у сфері інформаційних технологій матимуть можливість на платній або безоплатній основі користуватися технічними таабо програмними засобами, інформаційними системами й будь-якими іншими засобами виробництва (у тому числі приміщеннями), що належать іншим фізичним особам - підприємцям або юридичним особам, не укладаючи з ними трудового договору. 2. Встановити ставку єдиного податку для платників п’ятої групи у розмірі: 5 доходу з 1 січня 2020 року,  6 доходу з 1 січня 2021 року,  7 доходу з 1 січня 2022 року,    8 доходу з 1 січня 2023 року,  9 доходу з 1 січня 2024 року та  10  доходу з 1 січня 2025 року. 3. Передбачити в Податковому кодексі норму, відповідно до якої ставки єдиного податку для платників п’ятої групи будуть встановлені у розмірі 15 зазначених вище ставок: 1) до суми обсягу доходу, який протягом календарного року перевищуватиме 7 500 000 гривень; 2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж дозволений Податковим кодексом; 3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування. 4. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» передбачити норму, за якою єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування для платників п’ятої групи з 2020 року становитиме подвійний розмір мінімального страхового внеску. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання Відносини у сфері правового регулювання Проекту Закону регулюються Податковим кодексом України та Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування». Фінансово-економічне обґрунтування Реалізація проекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
Проект закону - документ з текстом закону, запропонований до прийняття законодавчому органу або на референдум.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
Згідно з результатами дослідження, яке провела профільна асоціація в сфері інформаційних технологій (IT Ukraine), станом на початок 2018 року в ІТ-індустрії України працювало 127 тисяч фахівців. Щороку за активної участі ІТ-компаній понад 20 тисяч студентів проходять навчання за ІТ-спеціальностями. Інвестиція у технічне забезпечення одного робочого місця складає в середньому 2000 доларів США. Таким чином, лише на забезпечення нових робочих місць для власних фахівців, ІТ-індустрія щороку інвестує понад 1 млрд. гривень на рік при поточному обмінному курсі. Збереження такої динаміки можливе лише при збереженні конкурентоспроможності української ІТ-продукції. Ураховуючи, що понад 80 вартості продукції складає оплата праці, то будь-які зміни в оподаткуванні що впливатимуть на її вартість, прямо впливатимуть на динаміку розвитку галузі. Станом на початок 2019 року середня заробітна плата ІТ-спеціаліста складає 2000 доларів США на місяць.
Сере́дня заробі́тна пла́та - по підприємству, установі - економічний показник, який характеризує розмір нарахованої заробітної плати, яка припадає на одного працівника підприємства, організації; визначається поділом загальної суми нарахованої заробітної плати на середню чисельність працівників.
Більшість зазначених фахівців працює за спрощеною системою оподаткування та сплачує єдиний податок 5 від доходу і додатково ЄСВ в розмірі одного мінімального страхового внеску. При подальшому зростанні чисельності ІТ-фахівців на 20 тисяч щороку та застосуванні запропонованих збільшених ставок податку, до Бюджету додатково буде сплачено єдиного податку за період з 2021 до 2025 років в розмірі 2,3 млрд. грн. (при курсі 29,4 грн. за долар США, що прогнозується Кабінетом Міністрів України на початок 2020 року), а запропоноване збільшення бази оподаткування єдиним соціальним внеском – подвоює суму відрахувань з кожного фахівця.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Унаслідок зростання обсягу виробництва ІТ-продукції збільшаться відрахування податку на прибуток до Бюджету, а також зростуть надходження валютної виручки в країну, що сприятиме зміцненню курсу національної валюти і стримуватиме споживчу інфляцію для населення та бізнесу. Затвердження на законодавчому рівні запропонованих правил оподаткування на довгостроковий період зменшить рівень непевності інвесторів у подальших умовах ведення бізнесу в Україні та сприятиме розвитку ІТ галузі. Запобігання корупції Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект Закону містить норми, що спрямовані на запобігання вчиненню корупційних правопорушень. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття проекту Прийняття проекту Закону створює базові економічні умови для розвитку в Україні ІТ індустрії, що у підсумку:  – сприятиме підвищенню рівня її конкурентоспроможності,  – дозволить у подальшому детінізувати ІТ індустрію,  – допоможе створити прозорі та ефективні механізми збору та обліку усіх видів загальнообов’язкових платежів з боку підприємств ІТ індустрії і тим самим максимізувати фіскальний потенціал індустрії,  – збільшити надходження до держбюджету та пенсійного фонду,  – створити тисячі нових робочих місць,  – створити привабливий бізнес-клімат для залучення в українські інноваційні та високотехнологічні сфери діяльності іноземних інвестицій, – забезпечить прогнозованість ІТ індустрії і тим самим створить передумови для її сталого розвитку в Україні.   Народні депутати України Данченко О.І. Скрипник О.О. Співаковський О.В. Андрієвський Д.Й. Матузко О.О. Лук’янчук Р.В. Бабенко В.Б. Сидорович Р.М. Маркевич Я.В. Герасимов А.В. Шкрум А.І. Рябчин О.М. Веселова Н.В. Корчик В.А. Кишкар П.М. Голуб В.В. Шверк Г.А.


Скачати 101.16 Kb.

  • Податкового кодексу України
  • Державного бюджету України
  • Кабінетом Міністрів України