Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗакону України «Про засади запобігання І протидії корупції»

Скачати 1.25 Mb.

Закону України «Про засади запобігання І протидії корупції»
Скачати 1.25 Mb.
Сторінка 1/9
Дата конвертації 04.06.2017
Розмір 1.25 Mb.
Тип Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2013 році

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

квітень 2014 рікЗвіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2013 році

Відповідно до статті 19 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, яким тимчасово визначено Міністерство юстиції згідно з Указом Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964, щороку готує та оприлюднює звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Указ( у рос. Імперії під цю назву підпадали держ. акти, дуже різноманітні за своєю природою, звичайно підписувані царем чи уповноваженими від нього особами в СРСР) - назва законодавчого акту, що видає голова уряду або його парламент . У.

У зв’язку з цим Міністерством юстиції України на підставі інформації, що надійшла від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, підготовлено Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у якому відображені такі відомості:

1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

2) узагальнені результати антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

4) результати соціологічних досліджень, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами, з питань поширення корупції;

Соціологічне дослідження - система логічних і послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес.
Науково-дослідна установа - установа, для якої наукова або науково-технічна діяльність є основою і становить понад 70 % загального річного обсягу виконаних робіт. Діє на підставі статуту, що затверджується у встановленому порядку.

5) інформація про стан реалізації визначеної Президентом України антикорупційної стратегії.1. Статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

Відповідно до статті 5 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції є органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, якщо інше не передбачено законом (Законом України від 14 травня 2013 року


№ 224–VIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» (набрав чинності 09 червня 2013 року) з переліку спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції виключено спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю податкової міліції, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та підрозділи внутрішньої безпеки митних органів).
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Ми́тна слу́жба Украї́ни - складова частина системи органів виконавчої влади України, на яку покладалося безпосереднє здійснення державної митної справи до утворення Міністерства доходів і зборів у 2013 році.
Податко́ва мілі́ція - спеціалізований підрозділ міліції, що займається боротьбою з податковими правопорушеннями та є органом досудового розслідування у справах про ухилення від оподаткування та порушення в бюджетній сфері.

Спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень.

Координацію діяльності правоохоронних органів з питань протидії корупції здійснюють у межах наданих повноважень, визначених законами, Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
Генеральний прокурор України - посадова особа, що очолює єдину централізовану систему прокуратури України. Генеральний прокурор - найвища адміністративна посада Генеральної прокуратури України.

За результатами діяльності у 2013 році спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції до суду направлено 2168 протоколів про адміністративні корупційні правопорушення.В цілому органами внутрішніх справ складено протоколи про адміністративні корупційні правопорушення щодо 634 осіб, органами Служби безпеки України– щодо 603 осіб, органами Військової служби правопорядку у Збройних Силах України – щодо 23 осіб.

Корупція (від лат. corrumpere - псувати) - протиправна діяльність, яка полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових можливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів.
Органи внутрішніх справ (ОВС) - у пострадянських країнах, а в Україні - до утворення Національної поліції - правозахисні органи державної виконавчої влади, які беруть участь у здійсненні функцій держави, спрямованих на забезпечення законності та правопорядку, захист від протиправних посягань на життя, здоров'я, права та свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства та держави.


За результатами направлених до суду протоколів про адміністративні корупційні правопорушення до відповідальності притягнуто 1696 осіб, на яких накладено штрафи на загальну суму 1 100 514 грн.
Інформація про притягнутих до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення за категоріями:


Суб’єкти відповідальності

Кількість осіб

Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим

___

Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад

Примітка.

До відповідальності притягувалися депутати лише міських, селищних чи сільських рад.

637

Державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування

Примітка.

З них державних службовців – 163 (136 (83,4%) службовці 5-7 категорій), посадових осіб місцевого самоврядування – 216 (135 (62,5 %) посадовці 4 категорії).

379

Військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань

54

Судді та інші службові особи судової гілки влади

Примітка.

З них 1 суддя

5

Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту

107

Посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, доходів і зборів

33

Члени Центральної виборчої комісії

_____

Посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим

148

Посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої статті 4 Закону

200

Особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи в установлених законом випадках)

44

Посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, в тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, які уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному до судового

_____

Посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), а також члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів

_____

Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов'язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, відповідно до закону

66

Посадові особи та працівники юридичних осіб, фізичні особи - у разі одержання від них неправомірної вигоди

23
Інформація про притягнутих до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення за сферами діяльності:

Сфера діяльності

Кількість осіб

фінансово-кредитна система

4

банківська система

2

паливно-енергетичний комплекс

17

агропромисловий комплекс

61

освіта

96

охорона здоров'я

98

транспорт

32

підприємства оборонно-промислового комплексу

3

бюджетна

173

земельні відносини

43

приватизаційна

3

охорона довкілля

39

Інформація про притягнутих до адміністративної відповідальності

за корупційні правопорушення за статтями КУпАП:


Статті КУпАП

Кількість осіб

порушення обмежень щодо використання службового становища (ст. 172-2)

491

пропозиція або надання неправомірної вигоди (ст. 172-3)

19

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4)

197

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 172-5)

22

порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6)

749

порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7)

182

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв'язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8)

15

невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9)

21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Скачати 1.25 Mb.

2021