Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗаконукраїн и про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року

Скачати 0.99 Mb.

Законукраїн и про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року
Скачати 0.99 Mb.
Сторінка 1/4
Дата конвертації 10.03.2017
Розмір 0.99 Mb.
Тип Закон
  1   2   3   4

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про затвердження Загальнодержавної

програми розвитку мінерально-сировинної

бази України на період до 2010 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 28, ст.

Еволю́ція - природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флор і фаун, генів і ознак у часі в ході історії Землі.
Відомості Верховної Ради України - офіційне друковане видання (нормативний бюлетень) Верховної Ради України, в якому здійснюється офіційне опублікування законів України, постанов Верховної Ради України, інших офіційних актів парламенту, а також змін в адміністративно-територіальному поділі України.
241 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Загальнодержавну програму розвитку

мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року

(додається).
2. Кабінету Міністрів України при підготовці проектів законів

про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати

виділення відповідних коштів на реалізацію заходів, визначених

зазначеною Програмою.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Держа́вний бюдже́т Украї́ни - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.


3. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО


м. Київ, 22 лютого 2006 року

N 3458-IV

ЗАТВЕРДЖЕНО

Законом України

від 22 лютого 2006 року N 3458-IV
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ

НА ПЕРІОД ДО 2010 РОКУ

Загальнодержавна програма розвитку мінерально-сировинної бази

України на період до 2010 року (далі - Програма) спрямована на

розвиток пріоритетних напрямів геологічних досліджень з метою

забезпечення господарства України гостродефіцитними видами власної

мінеральної сировини.

Сировина́ - природні, антропогенні або техногенні речовини та матеріали безпосередньо з яких виробляється продукція. Зазвичай сировиною не називають складні високотехнологічні вироби для яких використовують термін «комплектувальні вироби» тощо.
Пріоритет (рос. приоритет, англ. priority, нім. Priorität f) -
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Мінера́льно-сирови́нна ба́за (рос. минерально-сырьевая база, англ. mineral and raw-material base, нім. Mineral-Rohstoffbasis f) - сукупність родовищ корисних копалин, у тому числі техногенних, а також відходів видобування та переробки копалин, придатних для промислового використання.


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Загальний стан та основні проблеми

мінерально-сировинної бази України


Подолання кризового стану в економіці України на основі її

структурної перебудови можливо здійснити у стислі строки лише

спираючись на ресурси держави: трудові та природні, основні

виробничі фонди, комунікації тощо.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Кри́за - розклад, занепад, загострення (політичних, економічних, соціальних) протиріч, а також переломний момент хвороби, коли стан хворого поліпшується чи погіршується.
Перебудо́ва (рос. перестройка) - загальна назва сукупності політичних і економічних реформ, що проводилися в СРСР у 1985–1991 роках. Складові частини Перебудови: у внутрішньополітичній сфері - політика гласності та демократизація суспільного життя; в економіці - введення елементів ринкових відносин; у зовнішній політиці - відмова від надмірної критики так званого капіталістичного ладу, значне поліпшення відносин зі США та демократичними країнами Західної Європи, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей і глобальних світових проблем. До початку 1990-х років Перебудова призвела до загострення кризи в усіх сферах життя суспільства, що спричинило ліквідацію влади КПРС і розпад СРСР.
Важливе значення матиме при

цьому ефективне використання мінерально-сировинних ресурсів.
Мінерально-сировинна база - сукупність розвіданих і

попередньо оцінених запасів корисних копалин і супутніх

компонентів, які можуть бути застосовані в галузях економіки

країни.
Мінерально-сировинний комплекс на рівні 1990-1991 років

забезпечував 23-25 відсотків валового національного продукту.

Відсо́ток або також проце́нт (лат. «pro centum» - сота частка, на сто). Відсотком якого-небудь числа називають соту частину цього числа.
Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
Запа́си ко́рисних копа́лин - кількість корисних копалин, виявлена та підрахована на місці залягання за даними геологічного вивчення відкритих родовищ (покладів).
Валовий національний продукт (ВНП) - сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств. Цей показник стали використовувати в колишньому СРСР, у тому числі в Україні, з 1987 року.
З

добуванням та використанням корисних копалин пов'язано

48 відсотків промислового потенціалу України і до 20 відсотків її

трудових ресурсів.

Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
Ці показники наближаються до показників

розвинутих країн з потужною гірничодобувною промисловістю, де

зосереджено від 20 до 40 відсотків загальних інвестицій та до

20 відсотків трудових ресурсів.
На 1 січня 2005 року державним балансом запасів корисних

копалин враховано близько 8 тисяч родовищ з 96 видів корисних

копалин, 3349 родовищ освоєно промисловістю, та на їх базі

функціонує понад 2 тисячі гірничодобувних підприємств.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Родо́вище корисних копалин (англ. mineral deposit, occurrence, field; нім. Lagerstätte f nutzbarer Mineralien n pl) - це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам промисловості при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.
Гірни́ча (гірничодобувна́) промисло́вість (рос.горная (горнодобывающая) промышленность, англ. mining industry, нім. Bergbau n, Bergbauindustrie f, Montanindustrie f) - комплекс галузей важкої промисловості з розвідування родовищ корисних копалин, видобування їх з надр Землі та збагачення корисних копалин.
Трудові́ ресу́рси (або також трудові резерви) - поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.
Державний баланс запасів корисних копалин України (рос. государственный баланс запасов полезных ископаемых англ. State balance of mineral reserves) - містить відомості про кількість, якість та ступінь вивчення запасів корисних копалин щодо родовищ, які мають про-мислове значення, їх розміщення, рівень промислового освоєння, а також відомості про видобуток, втрати і забезпеченість суспільного виробництва розвіданими запасами корисних копалин.
Вартість

розвіданих запасів з розрахунку на душу населення України

становить близько 150 тис. доларів США, а за оцінками західних

експертів - понад 200 тис. доларів США. Більш як третину

експортного виторгу Україна отримувала від реалізації

мінерально-сировинної продукції.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.

Деякі корисні копалини України представлені унікальними за

запасами і якістю сировини родовищами, які розташовані в досить

сприятливих умовах для створення гірничопромислових комплексів.
В Україні у значних обсягах ведеться добування кам'яного

вугілля (до 2 відсотків світового), залізних (4 відсотки) та

марганцевих (10 відсотків) руд, урану, титану, цирконію, германію,

графіту (4 відсотки), каоліну (18 відсотків), брому, охри,

нерудної металургійної сировини (кварцитів, флюсових вапняків і

доломітів), хімічної сировини (самородної сірки, кам'яних та

калійних солей), облицювального каменю (гранітів, габро,

лабрадоритів та іншого), скляного піску тощо.

Каолі́н - гірська порода, що складається переважно з каолініту, білого кольору. Від назви місцевості Каолін (англ. Gaoling District) у Китаї. Використовується також назва «каоліни», розуміючи під цим глинисті породи світлого кольору, що складені головним чином з каолініту.
Із надр держави

вилучаються вуглеводнева сировина, буре вугілля, торф, цементна

сировина, тугоплавкі та вогнетривкі глини, сировина для

виробництва будматеріалів, йод, бром, різноманітні мінеральні

води, дорогоцінне та коштовне каміння, п'єзокварц та інші.

Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
Вогнетри́ви або вогнетривкі́ матеріа́ли - матеріали (сировина, виріб), що мають вогнетривкість не менше 1580 °C.
Коштовне камі́ння (рос. драгоценные камни, англ. gemstones, precious stones, нім. Edelsteine m pl) - природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах).
Бу́ре вугі́лля (лігні́т) (рос. уголь бурый, англ. brown coal, нім. Braunkohle) - вугілля з низьким ступенем вуглефікації, що зберігає анатомічну структуру рослинної речовини, з якої воно утворилося, з вищою теплотою згоряння менше 5 700 ккал/кг (23 860 кДж/кг), розрахованою для беззольної та вологої маси з коефіцієнтом відбиття вітриніту менше 0.6.
У

відносно незначних обсягах добуваються нікелеві руди, золото,

скандій, гафній, бурштин, цеоліти, фосфатна сировина тощо.


З різним рівнем детальності вивчено родовища нетрадиційних

для України корисних копалин - хрому, свинцю, цинку, міді,

молібдену, берилію, літію, танталу, ніобію, рідкісних земель,

плавикового шпату, апатиту, горючих сланців, бішофіту тощо.

Нікель (англ. nickel, нім. Nickel n) - хімічний елемент, метал жовтувато-білого кольору, дуже твердий, добре полірується, притягується магнітом. Відомий з глибокої старовини.
Апати́т (грец. απαταω - обманюю) - мінерал з групи фосфатів. Раніше його приймали за інші мінерали подібного габітусу - берил, турмалін тощо. Безводний фосфат кальцію острівної будови. Стара українська назва - злудень.
Горю́чі сла́нці (рос. горючие сланцы, англ. petroliferous shale; oil (bituminous) shale, нім. Brennschiefer, Ölschiefer) - тверді горючі корисні копалини, осадові породи, що містять в основному аквагенну органічну речовину (вимерлих морських і озерних тварин, альгу тощо), що ріднить їх з нафтою.


В умовах сьогодення темпи і масштаби відтворення власної

мінерально-сировинної бази не задовольняють потреби держави. Через

нестачу коштів обсяги геологорозвідувальних робіт скоротились у

3-4 рази.

Сьогодення - частина лінії часу, що складається з подій, які відбуваються нині, тобто певна ділянка просторово-часового інтервалу. При певних умовах під теперішнім часом розуміються поточні дні, місяці та навіть роки.
Відтво́рення - слово, яке, в залежності від контексту застосування набуває різних значень.
Геологорозві́дувальні робо́ти - комплекс спеціальних робіт і досліджень, що здійснюються з метою геологічного вивчення надр.
Тому починаючи з 1994 року приріст розвіданих запасів

більшості найважливіших корисних копалин не компенсує їх

видобуток. Наслідки невиваженої політики минулого вже нині

негативно позначаються на ефективності економіки. Аналіз стану

справ та прогнозні оцінки свідчать, що у недалекому майбутньому

ситуація може ще більше ускладнитися. Нестача окремих видів

власної сировини прогресуватиме, якщо вже зараз не вжити рішучих

заходів. Крім традиційного імпорту деяких кольорових та рідкісних

металів, коксівного вугілля, магнезиту, плавикового шпату може

виникнути потреба ввезення сировини, яка раніше навіть вивозилась

із України (самородна сірка, високоякісні флюси тощо).

Імпорт - ввезення товарів, послуг (іноді може вживатися щодо капіталу, знань, технологій)
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Магнезит (рос. магнезит, англ. magnesite, magnesium carbonate; нім. Magnesit m, Magnesitspat m) - мінерал, карбонат магнію острівної будови.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Флюори́т або плавиковий шпат (плавець, плавень) - мінерал, флуорид кальцію CaF2.
Коксівне вугілля (рос. уголь коксующийся, англ. coking coals, нім. Kokskohle) - кам'яне вугілля середніх стадій вуглефікації, з якого в умовах промислового коксування в сумішах (шихтах) з іншим вугіллям або без змішування отримують кокс.


За останні роки підтверджено реальні можливості щодо

подальшого приросту запасів вуглеводнів, відкриття і розвідки

родовищ нових для України корисних копалин - золота, хрому, міді,

свинцю, цинку, молібдену, рідкісних та рідкісноземельних

елементів, літію, ніобію, танталу, фосфоритів, флюориту,

каменесамоцвітної сировини та деяких інших. Саме в них існує

гостра потреба, пов'язана з необхідністю створення умов, за яких

збільшиться експортний потенціал держави.

Вуглево́дні - органічні речовини, аліфатичні, аліциклічні та ароматичні сполуки, до складу молекул яких входять лише атоми вуглецю і водню.
Молібден (з грецької «подібний до свинцю»), (англ. molybdenum, нім. Molybdän n) - хімічний елемент. Позначається як Мо, в періодичній таблиці елементів його атомний номер 42, ат.м. 95,94. електронна конфігурація [Kr]4d55s1; група6, період 5, d-блок.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.


Розвиток наукоємних технологій визначає сталу світову

тенденцію до збільшення споживання рідкісних металів - "вітамінів

промисловості".

Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Україна має можливість створити потужні

виробництва цього профілю.


Експортний потенціал мінерально-сировинного комплексу можна

збільшити в 1,5-2 рази, імпорт мінеральної сировини (без

вуглеводнів) - скоротити на 60-70 відсотків. Загалом це дасть

щорічну економію в 5-6 млрд доларів США.


Важливе значення також має комплексне геологічне вивчення

території України (враховуючи і акваторію української частини

Чорного і Азовського морів) та природних і антропогенних змін

геологічного середовища в режимі моніторингу.

Антропогене́з (грец. ανθρωπος - людина, γενεσις - виникнення) - процес походження і розвиток усіх видів роду Люди (Homo), розглянуті в біологічному (біологічна еволюція людини), психічному і соціокультурному плані.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Акваторія - (від лат. aqua - вода, рос. акватория; англ. water area; нім. Wasserbecken, Wasserfläche) - ділянка водної поверхні певної водойми або її частини (порту, затоки, моря) у визначених межах. Наприклад, акваторія порту охоплює рейд, внутрішню гавань, підходи до порту і причалів.


З урахуванням загальносвітових тенденцій у використанні

корисних копалин основні проблемні питання мінерально-сировинної

бази пов'язуються з такими факторами:
цінність та невідновлюваність природних мінеральних ресурсів

визначають необхідність їх раціонального та ощадливого

використання.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Інтенсивні методи видобутку, переробки і споживання

корисних копалин на основі новітніх досягнень науки і техніки є

невід'ємною складовою частиною загальносвітової технічної

революції. Розвиток якісної металургії як засіб підвищення

міцності і довговічності металевих виробів призводить до зменшення

видобутку сировини на одиницю валового національного продукту.

Довгові́чність (англ. durability) - властивість об'єкта зберігати роботоспроможний стан (працездатний стан) або виконувати потрібні функції до настання граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування і ремонту.
Те

саме обумовлює впровадження більш ефективних технологій переробки

мінеральної сировини, збільшення випуску металів із вторинної

сировини, економію енергії та енергоресурсів, впровадження

синтетичних матеріалів як замінників металу тощо;


науково-технічний прогрес у всіх підгалузях

мінерально-сировинного комплексу та жорстка конкуренція між його

виробниками у країнах з ринковою економікою не дають змоги,

всупереч усім прогнозам, перейти до активного використання

бідніших руд.

Енергетичні ресурси (джерела енергії) - це матеріальні об'єкти, в яких зосереджена енергія, придатна для практичного використання людиною.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Навпаки, в останні 10-20 років у цих країнах

спостерігається тенденція до беззастережного добування і переробки

найбагатших руд більшості видів мінеральної сировини;
незважаючи на все повніше і раціональніше використання

добутої мінеральної сировини та продуктів її переробки, загальний

обсяг її споживання в країнах ринкової економіки хоча й

уповільненими темпами, але продовжує зростати. Досвід розвинутих

країн (Японія, США, Південна Корея, Італія та інші) свідчить, що

підвищення загального рівня соціально-економічного розвитку

неминуче супроводжується збільшеним споживанням природної

мінеральної сировини. Його рівень у розрахунку на душу населення

повільно, але невпинно зростає, і ця тенденція, за оцінками

фахівців, збережеться у найближчі десятиріччя. Тому ці країни

продовжують збільшувати інвестиції в геологічну розвідку на своїх

територіях і на територіях країн, що розвиваються;


аналіз світових тенденцій за останні 7-10 років свідчить, що

найбільш високими темпами у світі продовжують зростати видобуток і

споживання енергетичних ресурсів, легуючих металів та окремих

видів кольорових і рідкісних металів, благородних металів і

алмазів, сировини для сільського господарства.

Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.
Благоро́дні мета́ли (шляхе́тні мета́ли) - метали, що належить до групи кольорових металів, які мають високу хімічну стійкість і умовно поділяються на дві підгрупи: дорогоцінні метали (золото, срібло) і платинові метали (платина, паладій, родій, іридій, рутеній, осмій).

Розділ II. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ

МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ
Метою Програми є розроблення стратегії та плану дій,

спрямованих на зменшення залежності України від імпорту дефіцитної

для національної економіки мінеральної сировини та зміцнення

експортного потенціалу країни за рахунок вітчизняних корисних

копалин, що мають великий попит на світовому ринку.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.
Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.

Основні завдання реалізації Програми визначено за такими

пріоритетними напрямами розвитку мінерально-сировинної бази (за її

складовими):
1. Паливно-енергетичні ресурси
Газ, нафта, конденсат
У межах

  1   2   3   4


Скачати 0.99 Mb.

2021