Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗаконукраїн и про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року

Законукраїн и про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2010 року
Сторінка3/4
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.99 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4

Розділ III. МЕХАНІЗМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

1. Нормативно-правове забезпечення

Для забезпечення виконання Програми передбачається
розроблення, прийняття нових, а також внесення змін до чинних
нормативно-правових актів у галузі регулювання використання надр:

розроблення нової редакції Кодексу України про надра


( 132/94-ВР ) та Закону України "Про геологічне картування
території держави";
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

розроблення та впровадження механізмів залучення вітчизняних


та іноземних інвестицій у розвиток мінерально-сировинної бази
України;

внесення змін до Положення про Державний геологічний контроль


України;
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

вивчення питання щодо плати за використання надр і


розроблення пропозицій з внесення змін до відповідних
нормативно-правових актів.

2. Організаційно-технічне забезпечення

Організаційне забезпечення та координація виконання Програми
здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр за
участю заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої
влади відповідно до їх повноважень.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

З метою сприяння взаємодії та забезпечення координації


діяльності міністерств, інших центральних та місцевих органів
виконавчої влади, окремих підприємств і організацій, незалежно від
їх підпорядкування та форми власності, стосовно виконання положень
Програми, а також для коригування передбачених Програмою заходів
відповідно до наявних фінансових, матеріальних та організаційних
можливостей, визначення пріоритетних напрямів виконання Програми
Кабінетом Міністрів України утворюється міжвідомча координаційна
рада з питань розвитку мінерально-сировинної бази (далі - Рада).
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

Рада є постійно діючим, дорадчим, міжгалузевим робочим


органом. Положення про Раду та її персональний склад
затверджуються Кабінетом Міністрів України.

До компетенції Ради входить:

узгодження головних напрямів і прогнозних показників
виконання заходів Програми, поточних проектів, планів та заходів,
визначення пріоритетів і механізмів їх реалізації;

Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.

забезпечення врахування світового досвіду і тенденцій


світового розвитку дослідження та використання надр, сприяння
виконанню та реалізації діючих міжнародних проектів з питань
надрокористування;

подання пропозицій щодо координації діяльності міністерств,


інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств
і організацій, пов'язаної з виконанням Програми;
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

розгляд питань розподілу коштів між виконавцями Програми та


оцінка ефективності їх використання;

розроблення та внесення в установленому порядку проектів


відповідних нормативно-правових актів.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

До складу Ради можуть входити представники геологічних,


науково-технічних, екологічних та фахових громадських організацій,
профільних комітетів Верховної Ради України, галузевих виробничих
підприємств.
Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Громада (лат. politia політія - община) - форма соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді - натовп дружніх людей.
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Виконання Програми буде здійснюватися державними геологічними


підприємствами, які належать до сфери управління спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
геологічного вивчення та використання надр, інших центральних
органів виконавчої влади і Національної академії наук України, що
виконують роботи з геологічного вивчення надр, підприємствами
спеціалізованих державних акціонерних компаній, а також суб'єктами
інших форм власності.
Коміте́т Верховної Ради України - орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.
Національна академія наук України Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни (НАН України) - вища наукова самоврядна організація України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні. У складі НАН України станом на початок 2016 року діють 168 наукових установ та 46 організацій дослідно-виробничої бази, в яких працюють 37447 співробітників, в тому числі 18346 наукових працівників, серед яких 2530 докторів наук та 7603 кандидатів наук. На 23.02.2016 до складу НАН України входять 197 дійсних членів (академіків), 379 членів-кореспондентів та 104 іноземні члени. Керівні органи НАН України перебувають у Києві.

Для успішного виконання передбачених Програмою завдань


необхідно розв'язати проблему технічного переоснащення підприємств
геологічної галузі. На сьогодні більше ніж 70 відсотків бурового,
геофізичного та лабораторного обладнання відпрацювали свій
амортизаційний строк і взагалі не є конкурентоспроможними із
західними аналогами, що зумовлює значне збільшення витрат на
геологорозвідувальні роботи.
Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.
Лаборато́рне обла́днання (устаткува́ння) (рос. лабораторное оборудование, англ. laboratory equipment, нім. Laborausstattung (-ausrüstung) f) - обладнання лабораторій, яке дозволяє аналізувати, робити вимірювання, моделювати технологічні процеси в реальних умовах, а також готувати проби різних матеріалів і робити їх дослідження.

Програмою передбачено обсяги фінансування технічного


переоснащення щороку до 15 відсотків вартості
геологорозвідувальних робіт; найбільші обсяги (15 відсотків)
будуть використані на першому етапі реалізації Програми.

Пріоритетним вважається освоєння випуску окремих видів


обладнання, яке у теперішній час необхідно імпортувати.

3. Наукове забезпечення

Для наукового забезпечення виконання Програми передбачається:

наукове супроводження геологорозвідувальних робіт від


прогнозної оцінки нафтогазоносних районів до пошуку і розвідки
родовищ вуглеводневої сировини;

проведення науково-методичних досліджень, спрямованих на


підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт щодо
металічних і неметалічних корисних копалин, вугілля, метану
вугільних родовищ;

розроблення нових та удосконалення чинних методик з


регіонального вивчення надр;

створення відповідних банків інформаційних систем;

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

підготовка наукових розробок та методичних рекомендацій щодо
комплексного вивчення надр;

розроблення новітніх методик технологічного збагачення руд,


удосконалення технічних засобів спорудження колонкових і глибоких
розвідувальних свердловин;

наукова розробка та впровадження новітніх екологічно чистих і


безпечних технологій у процеси використання корисних копалин та в
процеси реабілітації земель, на яких здійснювався видобуток
корисних копалин.

4. Фінансове забезпечення

Передбачається, що загальне фінансування реалізації Програми
становитиме 8908,94 млн гривень, з них:

коштів державного бюджету - 3406,84 млн гривень;

інших джерел фінансування - 5502,1 млн гривень;

у тому числі на першому етапі виконання Програми відповідно -


1871,04 млн гривень і 2684,70 млн гривень (додаток 1).

Бюджетні витрати на реалізацію заходів Програми


забезпечуються за рахунок коштів спеціального фонду державного
бюджету, джерелом формування якого є збір за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та коштів
загального фонду державного бюджету, що передбачаються на
проведення геолого-екологічних досліджень та заходів.

Програмою планується більшу частину коштів інших джерел


спрямувати на виконання геологорозвідувальних робіт (стосовно
нафти, газу, золота, алмазів, метану вугільних родовищ) і
дослідження мінеральних ресурсів Світового океану.

Практично 90 відсотків цих коштів передбачено залучити на


другому етапі реалізації Програми.

5. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюватиме спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
геологічного вивчення та використання надр, який щороку подає
Кабінету Міністрів України звіти про хід виконання заходів і
завдань Програми.

Кабінет Міністрів України за рекомендаціями спеціально


уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
геологічного вивчення та використання надр здійснює коригування
передбачених Програмою заходів та обсягів їх фінансування і щороку
інформує Верховну Раду України про хід виконання Програми.
Верховна Рада України Верхо́вна Ра́да Украї́ни (ВРУ) - єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову і складається з чотирьохсот п'ятдесяти народних депутатів України, обраних строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.


Розділ IV. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Програма розрахована на період до 2010 року і буде


виконуватися у два етапи: 2006-2008 роки та 2008-2010 роки
(додаток 2).

На першому етапі на основі формування та реалізації щорічних


планів соціального та економічного розвитку України передбачається
здійснення комплексу першочергових організаційних, правових і
науково-технічних заходів, спрямованих на розв'язання
найважливіших проблем забезпечення гірничодобувних підприємств
мінеральною сировиною, а також створення сприятливих умов для
залучення до фінансування геологічного вивчення надр вітчизняних і
зарубіжних інвестицій.
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

На першому етапі передбачається провести докорінне технічне


переоснащення підприємств геологічної галузі для їх успішної та
ефективної діяльності в умовах ринкової економіки.

Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Міжнародне співробітництво з питань геологічного вивчення та


використання надр сприятиме гармонізації національного
законодавства із законодавством Європейського Союзу, інших
провідних країн світу.
Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.

Розвиток двостороннього співробітництва в галузі геології та


використання надр з іншими країнами сприятиме більш ощадливому та
комплексному використанню мінеральних ресурсів країни, а також
дасть змогу запобігти багатьом негативним геологічним наслідкам,
пов'язаним із добуванням та переробкою корисних копалин на
прикордонних територіях (Закарпаття, Донецький басейн тощо).

Участь України в міжнародних програмах і проектах з


геологічного вивчення надр сприятиме залученню нових методик та
технологій дослідження геологічної будови надр, які застосовують
геологічні служби і гірничо-геологічні компанії розвинутих країн.
Такі дослідження передбачено в межах Карпатського регіону,
Донбасу, на шельфі Чорного та Азовського морів.
Донецький вугільний басейн (скорочено Донецький басейн, Донбас) - промисловий регіон, що охоплює більшу частину Донецької області без Приазов'я та крайньої півночі, південь Луганської області, а також прилеглі частини суміжних зі сходу і заходу областей - схід Дніпропетровської (Україна) та захід Ростовської області (Росія).
Карпа́ти - гірська система на сході Центральної Європи, на території України, Угорщини, Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії та Австрії. Простягається від околиць Братислави до Залізних Воріт на 1 500 км, утворюючи опуклу дугу, що замикає Середньодунайську рівнину.

Для забезпечення потреб економіки країни дефіцитними видами


мінеральної сировини на перспективу Програмою передбачається
приєднання України до спільної міжнародної організації
"Інтерокеанметал", метою діяльності якої є розробка розвіданих
ділянок концентрації поліметалічних та залізомарганцевих конкрецій
у південно-східній частині Тихого океану.

Для оперативного розв'язання найгостріших проблем країн СНД


та розроблення першочергових заходів щодо координації і розвитку
співробітництва у сфері вивчення, розвідки та використання
мінерально-сировинних ресурсів державна геологічна служба України
провадить діяльність у рамках Міжурядової ради країн СНД.

Розділ VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Враховуючи потреби структурної перебудови економіки України,


а також загальносвітові тенденції, очікуваними результатами
реалізації Програми є:

відкриття і розвідка нових родовищ паливно-енергетичної


сировини;

удосконалення мінерально-сировинної бази діючих


гірничодобувних підприємств України з метою підвищення економічної
ефективності та екологічної чистоти їх виробництва, підвищення
якості і конкурентоспроможності готової продукції. Особлива увага
приділяється підприємствам, що добувають корисні копалини, які
користуються сталим попитом на світовому ринку, і здатні
найближчим часом збільшити валютні надходження в Україну (титан,
циркон, декоративно-облицювальні матеріали, каолін, графіт) або
випускати продукцію для вигідного товарообміну з країнами СНД
(залізні і марганцеві руди, титан, циркон, вогнетривкі глини та
інше);
Конкурентоспромо́жність - здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах.
Марганцеві руди (рос. марганцевые руды, англ. manganese ores; нім. Manganerze n pl) - мінеральні утворення з вмістом манґану у таких кількостях, при яких його доцільно вилучати за сучасного рівня розвитку техніки. М.р.

створення власного виробництва гостро необхідних видів


мінеральної сировини, що ввозяться з інших країн і без яких
неможлива робота діючих металургійних та деяких інших підприємств
(хромові та хромонікелеві руди, флюорит, фосфатна сировина,
форстеритові вогнетриви). У першу чергу йдеться про родовища,
розташовані поряд із діючими або з такими, що виходять з ладу,
гірничодобувними підприємствами, що дасть змогу використати їх
потужності, інфраструктуру і кадри;
Інфраструкту́ра (від лат. infra - «нижче», «під» та лат. structura - «будівля», «розташування») - сукупність споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування галузей матеріального виробництва та забезпечення умов життєдіяльності суспільства.

розбудова власної мінерально-сировинної бази найважливіших


стратегічних видів корисних копалин: золота та інших благородних
металів, скандію, літію, рідкісних земель та інших. Це дасть
можливість забезпечити власною сировиною складні наукоємні
технології сучасних виробництв і зміцнити експортний потенціал
держави. У цьому напрямі першочергова увага також приділяється
родовищам, які розташовані поблизу гірничодобувних підприємств.
Пошуки більш багатих покладів цієї цінної сировини в інших районах
мають на меті:

підготовку нових родовищ для вигідної експлуатації у


майбутньому як власними силами України, так і з використанням
зарубіжних інвестицій;

комплексне геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне


та еколого-геологічне картування і картографування території.

Спеціальні роботи в зазначених напрямах на найближчі три роки


плануються тільки на найважливіших об'єктах, які забезпечують
сировиною діючі промислові підприємства або дають змогу вирішити
інші першочергові завдання економіки та охорони природи,
зволікання з реалізацією яких недопустиме.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Охоро́на приро́ди (рос. охрана природы; англ. nature protection, nature conservation; нім. Naturschutz m) - комплекс заходів із збереження, раціонального використання і відновлення природних ресурсів Землі.

Додаток 1
до Загальнодержавної програми
розвитку мінерально-сировинної бази
України на період до 2010 року

ФІНАНСУВАННЯ


ВИКОНАННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ
МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2010 РОКУ

(млн гривень)

----------------------------------------------------------------------------------

|Основні напрями |Усього | 2006 - 2008 роки |2009- |

|геологорозвіду- |на |-----------------------------------------------|2010 |

|вальних робіт |2006- |Усього |зокрема за | у тому числі (за |роки |

|(по видах |2010 | |рахунок | роками) | |

|сировини) |роки | |--------------- -----------------------| |

| | | |держав-|інших | 2006 | 2007 | 2008 | |

| | | |ного |джерел | | | | |

| | | |бюджету|фінан- | | | | |

| | | | |сування| | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Паливно- |6889,10|3735,00|1105,60|2629,40|1128,40|1241,20|1365,40|3154,10|

|енергетичні | | | | | | | | |

|ресурси: усього,| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| у тому числі за|2039,30|1105,60|1105,60| - | 334,00| 367,40| 404,20| 933,70|

| рахунок | | | | | | | | |

| державного | | | | | | | | |

| бюджету | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Нафта, газ, |6465,90|3505,60| 876,20|2629,40|1059,10|1165,00|1281,50|2960,30|

|конденсат: | | | | | | | | |

|усього, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| у тому числі за|1616,10| 876,20| 876,20| - | 264,70| 291,20| 320,30| 739,90|

| рахунок | | | | | | | | |

| державного | | | | | | | | |

| бюджету | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Вугілля та метан| 213,20| 115,60| 115,60| - | 34,90| 38,40| 42,30| 97,60|

|вугільних | | | | | | | | |

|родовищ | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Уран | 210,00| 113,80| 113,80| - | 34,40| 37,80| 41,60| 96,20|

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Металічні | 264,30| 153,90| 153,90| - | 48,60| 51,20| 54,10| 110,40|

|корисні | | | | | | | | |

|копалини | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Руди чорних | 26,50| 15,90| 15,90| - | 5,30| 5,30| 5,30| 10,60|

|металів | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Руди кольорових | 84,50| 50,70| 50,70| _ | 16,90| 16,90| 16,90| 33,80|

|та легуючих | | | | | | | | |

|металів: усього,| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|у тому | 55,00| 33,00| 33,00| - | 11,00| 11,00| 11,00| 22,00|

|числі підготовка| | | | | | | | |

|до експлуатації | | | | | | | | |

|родовищ міді | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Руди рідкісних | 24,60| 17,50| 17,50| - | 5,30| 5,80| 6,40| 7,10|

|та рідкісно- | | | | | | | | |

|земельних | | | | | | | | |

|металів | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Руди | 128,70| 69,80| 69,80| _ | 21,10| 23,20| 25,50| 58,90|

|дорогоцінних | | | | | | | | |

|металів та | | | | | | | | |

|алмази: усього, | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|у тому числі | 64,50| 35,00| 35,00| - | 10,60| 11,60| 12,80| 29,50|

|алмази | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Неметалічні | 84,70| 49,20| 49,2| - | 15,90| 16,40| 16,90| 35,50|

|корисні копалини| | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Неметалічна | 13,00| 7,50| 7,50| - | 2,40| 2,50| 2,60| 5,50|

|сировина | | | | | | | | |

|для металургії | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Вогнетривка | 17,50| 10,50| 10,50| - | 3,50| 3,50| 3,50| 7,00|

|сировина | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Сировина для | 30,20| 17,10| 17,10| - | 5,40| 5,70| 6,00| 13,10|

|гірничохімічного| | | | | | | | |

|та | | | | | | | | |

|агропромислового| | | | | | | | |

|комплексів | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Інша нерудна | 16,50| 9,90| 9,90| - | 3,30| 3,30| 3,30| 6,60|

|сировина | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Техногенна | 7,50| 4,20| 4,20| - | 1,30| 1,40| 1,50| 3,30|

|сировина | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Геологічні, |1626,94| 593,84| 538,54| 55,30| 165,74| 197,50| 230,60|1033,10|

|еколого- | | | | | | | | |

|геологічні та | | | | | | | | |

|інші дослідження| | | | | | | | |

|території | | | | | | | | |

|України: усього,| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

|у тому числі за | 974,64| 538,54| 538,54| - | 165,74| 179,20| 193,60| 436,10|

|рахунок | | | | | | | | |

|державного | | | | | | | | |

|бюджету | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Геологічне | 299,80| 162,50| 162,50| - | 49,10| 54,00| 59,40| 137,30|

|вивчення | | | | | | | | |

|території | | | | | | | | |

|України | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Гідрогеологічні,| 338,80| 193,30| 193,30| - | 61,30| 64,40| 67,60| 145,50|

|інженерно- | | | | | | | | |

|геологічні | | | | | | | | |

|та еколого- | | | | | | | | |

|геологічні | | | | | | | | |

|роботи | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Еколого- | 32,10 | 18,30| 18,30| - | 5,80| 6,10| 6,40| 13,80|

|геологічне | | | | | | | | |

|картування, у | | | | | | | | |

|тому числі | | | | | | | | |

|забруднених | | | | | | | | |

|земель | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Геологорозві- | | | | | | | | |

|дувальні роботи | | | | | | | | |

|на | | | | | | | | |

|континентальному| | | | | | | | |

|шельфі та у | | | | | | | | |

|межах виключної | | | | | | | | |

|(морської) | | | | | | | | |

|економічної зони| | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

| Азовське та | 35,90| 19,50| 19,50| - | 5,90| 6,50| 7,10| 16,40|

| Чорне моря за | | | | | | | | |

| рахунок | | | | | | | | |

| державного | | | | | | | | |

| бюджету | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

| Світовий океан | 652,30| 55,30| - | 55,30| - | 18,30| 37,00| 597,00|

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Глибинне | 3,50| 1,50| 1,50| - | 0,30| 0,50| 0,70| 2,00|

|дослідження надр| | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Геофізичні | 21,64| 11,74| 11,74| - | 3,54| 3,90| 4,30| 9,90|

|дослідження | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Видавничі роботи| 19,30| 10,50| 10,50| - | 3,20| 3,50| 3,80| 8,80|

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Науково-дослідні| 223,60| 121,20| 121,20| - | 36,60| 40,30| 44,30| 102,40|

|роботи | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Геолого- | 43,90| 23,80| 23,80| - | 7,20| 7,90| 8,70| 20,10|

|методичне | | | | | | | | |

|супроводження та| | | | | | | | |

|забезпечення | | | | | | | | |

|робіт з | | | | | | | | |

|надрокористу- | | | | | | | | |

|вання | | | | | | | | |

|---------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------|

|Усього, |8908,94|4555,74|1871,04|2684,70|1365,84|1514,20|1675,70|4353,20|

| | | | | | | | | |

|у тому числі за |3406,84|1871,04|1871,04| - | 571,44| 622,10| 677,50|1535,80|

|рахунок | | | | | | | | |

|державного | | | | | | | | |

|бюджету | | | | | | | | |

----------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Загальнодержавної програми
розвитку мінерально-сировинної бази
України на період до 2010 року

ЗАХОДИ
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ


МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ
НА ПЕРІОД ДО 2010 РОКУ
---------------------------------------------------------------------------

| Зміст заходу |Одиниця |Усього | 2006-2008 роки |2009- |

| |виміру | на |--------------------------|2010 |

| | |2006- |усього| у тому числі (за |роки |

| | |2010 | | роками) | |

| | |роки | |-------------------| |

| | | | |2006 | 2007 | 2008 | |

|------------------- ---------- ------- ------ ----- ------ ------ -------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Паливно-енергетичні |

|ресурси |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Проведення розвідки| | | | | | | |

|нових покладів та | | | | | | | |

|прирости розвіданих| | | | | | | |

|запасів: | | | | | | | |

|------------------- ---------- ------- ------ ----- ------ ------ -------|

| нафти і |млн тонн | 21,30| 12,30| 3,80| 4,10| 4,40| 9,00|

| конденсату | | | | | | | |

|------------------- ---------- ------- ------ ----- ------ ------ -------|

| газу | млрд | 145,90| 77,20|22,30| 25,70| 29,20| 68,70|

| |куб.метрів| | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------|

| Вугілля кам'яне |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Проведення | | | | | | | |

|дорозвідки для | | | | | | | |

|забезпечення | | | | | | | |

|підготовленими | | | | | | | |

|запасами поточної | | | | | | | |

|розробки родовищ | | | | | | | |

|------------------- ---------- ------- ------ ----- ------ ------ -------|

|Затвердження | млн тонн | 250,00| - | - | - | - | 250,00|

|запасів промислових| | | | | | | |

|категорій | | | | | | | |

|------------------- ---------- ------- ------ ----- ------ ------ -------|

|Приріст запасів | -"- | 100,00| 55,00|15,00| 20,00| 20,00| 45,00|

|------------------- ---------- ------- ------ ----- ------ ------ -------|

|Оцінка запасів і | -"- | 130,00| - | - | - | - | 130,00|

|перспективних | | | | | | | |

|ресурсів | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------|

| Буре вугілля |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Затвердження | млн тонн | 96,00| 46,00|10,00| 22,00| 14,00| 50,00|

|запасів промислових| | | | | | | |

|категорій | | | | | | | |

|------------------- ---------- ------- ------ ----- ------ ------ -------|

|Приріст запасів | -"- | 18,00| 10,00| 2,00| 4,00| 4,00| 8,00|

|------------------- ---------- ------- ------ ----- ------ ------ -------|

|Оцінка запасів і | -"- | 85,00| 35,00| - | 15,00| 20,00| 50,00|

|перспективних | | | | | | | |

|ресурсів | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------|

| Метан вугільних |

| родовищ |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Розвідка родовища з| млрд | 3,00| - | - | - | - | 3,00|

|дослідно- |куб.метрів| | | | | | |

|промисловою | | | | | | | |

|експлуатацією, | | | | | | | |

|приріст запасів | | | | | | | |

|------------------- ---------- ------- ------ ----- ------ ------ -------|

|Оцінка запасів та | | | | | | | |

|перспективних | -"- | 3,00| 3,00| - | 3,00| - | - |

|ресурсів окремих | | | | | | | |

|ділянок | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------|

| Горючі сланці |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Приріст запасів | млн тонн | 150,00| 50,00| - | - | 50,00| 100,00|

|-------------------------------------------------------------------------|

| Уран |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Забезпечення | умовних | 1,6| 0,60|0,20 | 0,20| 0,20| 1,00|

|поточної | одиниць | | | | | | |

|експлуатації | | | | | | | |

|родовищ запасами | | | | | | | |

|промислових | | | | | | | |

|категорій | | | | | | | |

|------------------- ---------- ------- ------ ----- ------ ------ -------|

|Затвердження | -"- | 4,00| 4,00| - | - | 4,00| - |

|запасів | | | | | | | |

|промислових | | | | | | | |

|категорій | | | | | | | |

|Докучаєвського | | | | | | | |

|родовища | | | | | | | |

|------------------- ---------- ------- ------ ----- ------ ------ -------|

|Підготовка до | -"- | 5,00| - | - | - | - | 5,00|

|промислового | | | | | | | |

|освоєння способом | | | | | | | |

|киснево-содового | | | | | | | |

|вилуговування, | | | | | | | |

|приріст запасів | | | | | | | |

|Криничанського і | | | | | | | |

|Новогур'ївського | | | | | | | |

|родовищ | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Геолого-економічна |

|оцінка залишкових |

|запасів |

|Мічурінського і |

|Ватутінського |

|родовищ, |

|перерахунок |

|експлуатаційних |

|кондицій |

|Центрального |

|родовища |

|-------------------------------------------------------------------------|

| Металічні корисні |

| копалини |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Руди чорних металів |

|-------------------------------------------------------------------------|

|Розвідка природно | млн тонн | 850,00| - | - | - | - | 850,00|

|багатих залізних | | | | | | | |

|руд та приріст | | | | | | | |

|запасів родовища | | | | | | | |

|"Суха Балка" | | | | | | | |

|------------------- ---------- ------- ------ ----- ------ ------ -------|

|Проведення пошуків,| -"- | 100,00|100,00| - |100,00| - | - |

|оцінка ресурсів | | | | | | | |

|карбонатних | | | | | | | |

|марганцевих руд у | | | | | | | |

|межиріччі | | | | | | | |

|Інгул - Інгулець | | | | | | | |

|------------------- ---------- ------- ------ ----- ------ ------ -------|

|Підготовка до | -"- | 0,90| - | - | - | - | 0,90|

|промислового | | | | | | | |

|освоєння, | | | | | | | |

|затвердження | | | | | | | |

|запасів

1   2   3   4  • Положення
  • Національної академії наук України
  • Розділ IV. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
  • Розділ V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
  • Розділ VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ